Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0074-C01
Transfer of social innovations for promotion of self-employment and entrepreneurship.
ESF ==> Human Resources Development
12.10.2017
01.12.2017
01.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The main objective of the project proposal is to promote transnational cooperation in terms of exchange of experience, best practices and models for promoting self-employment, entrepreneurship and business creation, including innovative micro, small and medium enterprises.
Specific project objectives are:
- Identification, adaptation and transfer of two social innovations that promote self-employment, entrepreneurship and the creation of innovative SMEs;
- Analysis of best and innovative practices to promote employment, entrepreneurship and the creation of innovative SMEs in EU countries;
- Dissemination and promotion of two digital products that promote self-employment, entrepreneurship and the creation of innovative SMEs;
- Promotion of transnational cooperation through the exchange of experiences and innovative practices.
The project focuses on the theme of investment priority 4 of the procedure as a direct contribution to solve specific problems and meet the needs of the target group.
The project includes activities to identify and transfer of two innovative practices, creating a digital platform for entrepreneurship and innovative start-ups and digital application consultations and trainings, round tables and discussions with stakeholders, analysis of best and innovative practices evaluation and dissemination of results.
Activities will be implemented in partnership between non-profit, educational organization and a foreign foundation, which is also the holder of the social innovations that will be transferred.
Activities
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;: Дейността има за цел да създаде условия за трансфер на двете социални иновации чрез адаптирането им към нуждите на целевата група и към специфичните изисквания за България. Дейността ще премине през следните основни етапи: Етап1 - Проучване на двете социални иновации - Идентифициране и анализ на социалните иновации. В рамките на този етап ще бъде реализирано посещение при испанския партньор по проекта с цел детайлно запознаване с иновативните практики, тяхното проучване на място и тяхното детайлно идентифициране. Т.е. ще бъдат "заснети" иновативните практики, като идентификацията им ще включва детайлното описание на функционалностите на дигиталната платформа и звеното за дигитални обучения. Коректното заснемане и описание на двете практики има пряко отношение към качеството на трансфериране, а преди това и към успешното адаптиране на социалните иновации. Етапът ще включва 3 дневно посещение на територията на Главна Фондация на Канарските острови към Университета Ла Лагуна - екипът, който ще реализира посещението се състои от 2ма експерти социални иновации и IT експерт. Етапът ще продължи 3 месеца, в рамките на които екипът от експерти ще изготви детайлно описание на идентифицираните практики. Освен това ще бъдат изведени елементи на иновациите, които подлежат на адаптиране и трансфериране като ще бъде изготвена аналитична обосновка за приложимостта на двете иновативни практики. Етап 2 - Адаптиране на иновацията към нуждите на целевата група В рамките на етапа за период от 5 месеца ще бъде идентифицирано конкретно съдържание и тематична насоченост на двете иновации. Ще бъде направен избор на подход за визуализация, избор на информационни канали, конкретизиране на изисквания и параметри за функционалности на платформата и приложението. Адаптирането ще бъде осъществено въз основа на предварително изготвен анализ на нуждите на целевата група, като адаптирането ще бъде динамично - т.е. ще бъдат проведени серия от допитвания до представители на целевата група (под формата на онлайн въпросници или фокус групи). Етап 3 - Прототипиране и пилотиране на социалната иновация и прилагане/внедряване на социалната иновация: В рамките на етапа ще бъдат създадени пилотни версии на Дигитална платформа за предприемачество и иновативни старт-ъпи и Дигитално приложение за консултации и обучения. Самото разработване ще премине през следните стъпки - Анализ на изискванията към двата дигитални продукта - Спецификация на изискванията (SRS) - Разработване на софтуерна архитектура и дизайн - Имплементация и интеграция - тестване/Валидация След разработването на пилотните версии, и двете иновации ще бъдат пилотно пуснати в експлоатация. За целта ще бъде въведено съдържание на платформата и ще бъдат разработени пилотни обучителни модули и програми за целите на приложението за обучения и консултации. Етап 3 ще продължи 7 месеца тъй като е в най-голяма степен съдържателен и изисква голям обем от професионална работа от страна на екипа от партньори и специалисти. Дейността е основата на проекта, като в нея се включва основната съдържателна и аналитична работа по адаптиране и трансфер на двете социални иновации. Дейността ще продължи по време на целия период на изпълнение на проекта - 12 месеца. Етапите ще се разпределят във времето, както следва: Етап 1 - от 1ви до 3ти проектен месец (включително) Етап 2 - от 3ти до 7ми проектен месец (включително) Етап 3 - от 6ти до 12ти проектен месец (включително) В рамките на дейността ще бъде осъществен избор на изпълнител съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 116 по отношение на релевантните разходи за закупуване на материални и нематериални активи. Времево Етап 3 е съобразен с провеждането на процедурата, тъй като за неговото изпълнение ще е нужно оборудването, а първите 5 месеца от изпълнението на проекта са реалистичен срок за избор на изпълнител.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни.: Дейността има за цел да се повиши капацитета, както на партньорите по проекта, така и на заинтересованите страни. Дейността ще включва следното: 1. Кръгла маса "Иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на иновативни старт-ъпи." - 2 бр. с по 15-20 участника всяка. Предвидените мероприятия имат за цел да предоставят възможност за обмен на практики, опит и знания между самите заинтересовани страни, а също така и за обмяна на информация с представители на целевата група. От изключителна важност за успеха на всяка една нова практика е нейното конкретно и адекватно адаптиране към нуждите на целевата група и към потребностите на заинтересованите страни. Именно чрез дискусии в работен формат като равнопоставени партньори, всички заинтересовани страни ще могат да изложат свои наблюдения и очаквания по отношение на социалните иновации в сферата на предприемачеството. В кръглите маси ще бъдат ангажирани професионалисти и участници от следните заинтересовани страни и целева група: финансови организации с възможности за старт-ъп финансиране; държавни институции и публични програми, предлагащи възможности за квалификация и обучения по предприемачество; бизнес ангели платформи за crowdfunding и алтернативно финансиране обучителни организации предлагащи обучения за повишаване на иновативния капацитет самостоятелно заети лица и предприемачи екипи иноватори и изобретатели консултанти и фриленсъри предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието и др. Списъкът не е изчерпателен като в рамките на изпълнението на проекта и на дейността могат да бъдат включени и нови заинтересовани страни.
 • Дейност за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Дейността има за цел на даде независима оценка на постигнатите резултати като се проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Тази дейност ще бъде изпълнена от външен изпълнител след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Дейността има за цел да разпространи постигнатите в рамките на проекта резултати, което ще бъде постигнато чрез следното: 1. Организиране на кръгла маса за презентиране на дигиталната платформа за предприемачество и иновативни старт-ъпи и на дигитално приложение за консултации и обучения - 2 бр. В мероприятията ще бъдат поканени представители на: финансови организации с възможности за старт-ъп финансиране; държавни институции и публични програми, предлагащи възможности за квалификация и обучения по предприемачество; бизнес ангели платформи за crowdfunding и алтернативно финансиране обучителни организации предлагащи обучения за повишаване на иновативния капацитет самостоятелно заети лица и предприемачи екипи иноватори и изобретатели консултанти и фриленсъри предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието и др. Концепцията на дейността включва организирането на първата кръгла маса да се състои през 11ти проектен месец, а втората през 12ти проектен месец (на финала на проекта). В рамите на първата кръгла маса ще бъде потърсена обратна връзка от страна на участващите в нея заинтересовани страни. Препоръките ще бъдат анализирани и при възможност отразени в пилотните дигитални продукти. Финалното презентиране на резултатите ще се осъществи на втората по ред кръгла маса. Двете мероприятия ще бъдат реализирани за 15-20 участника за по 1 ден, като участниците ще представляват заинтересовани страни, които имат потенциал да бъдат и част от самата дигитална платформа. По този начин освен разпространение на резултатите от проекта ще се получи и съдържателно участие от страна на заинтересованите страни с практически резултат върху тяхната работа, както и с положителен ефект върху целевата група. Разпространението на резултатите ще включва и онлайн "качване" на пилотните версии - т.е. осигуряване на достъпност до платформата и до приложението онлайн. За целта Сдружение Франкофонски клуб за развитие се ангажира да осигури и да поддържа клауд или сървърно пространство за нуждите на двете пилотни иновации. В допълнение, специалистите по проекта ще направят онлайн презентация на двата резултата, които ще бъдат популяризирани посредством Фейсбук, youtube, linkedin и други социални мрежи и интерактивни комуникационни канали.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки: Дейността има за цел да насърчи транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител като ще включва следните елементи: 1. Проучване на добри практики и на иновативни практики за насърчаване на заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия в страни от ЕС. 2. Анализ на идентифицираните добри и иновативни практики за насърчаване на самостоятелна заетост, предприемачество и иновативни стартъпи; 3. Препоръки за надграждане на трансферираните по проекта социални иновации с идентифицирани добри и иновативни практики. С дейността се цели да се обхване по-широк кръг от потенциални иновации, които подлежат на интегриране с идентифицираните по проекта иновативни практики. Т.е. целта на дейността е да създаде предпоставки за надграждане на социалните иновации и за мултиплициране на резултатите чрез анализ на чуждестранни добри и иновативни практики.
 • Дейности за организация и управление на проекта: Основната цел на дейността е осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. Дейността ще бъде реализирана чрез изпълнението на следните основни етапи: 1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта, който ще се състои от един ръководител проект и външна фирма за счетоводство. Избраната фирма за счетоводни услуги ще излъчи свой компетентен служител, който да поеме отговорностите на счетоводител като част от екипа на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще осъществява цялостното ръководство, организация и контрол върху изпълнението на дейностите по проекта, с оглед постигане на заложените цели и индикатори. Екипът ще съблюдава и отговаря за целесъобразното изразходване на средствата по проекта и осъществява текущ мониторинг. Екипът ще отговаря за изготвяне, поддържане и съхранение на необходимата документация по проекта, в съответствие с изискванията на Управляващия орган. Негово задължение ще бъде изготвянето и представянето на междинни и окончателен доклади по изпълнение на дейностите на проекта. При изискване от страна на Управляващия орган своевременно предоставя необходимата информация. Контролира провеждането на процедурите за избор на външни изпълнители по ПМС 116 и ЗУСЕСИФ за целите на проекта. Сформирането на екипа ща стартира от 1ви проектен месец и екипът ще запази своите функции и ангажименти за период от 12 месеца - до финализирането на проекта. 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнител От 1ви проектен месец ще стартира подготовката на документация за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители съгласно изискванията ЗУСЕСИФ и ПМС 116 и релевантната нормативна рамка. При разработването на документацията и при провеждане на необходимите процедури ще бъдат съблюдавани всички изисквания на програмата и на управляващия орган. 3. Отчитане на проектните дейности и разходи - в хода на изпълнение на проектните дейности екипът на проекта ще поддържа система за вътрешен контрол и отчетност на дейностите и разходите по проекта. Екипът на проекта ще изготвя междинни доклади за изпълнението, в случай че такива се изискват от Управляващия орган, а при финализиране на проекта ще бъдат изготвени финален технически и финансов отчет отразяващи изпълнените дейности, реализираните разходи и постигнатите проектни цели. Всички проектни дейности са насочени и включват мерки в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области. Това личи от всички дейности, в които са предвидени изключително дигитални технологии за изпълнението, като инструмент за намаляване на вредните за околната среда дейности на човека. Използването на дигитални съвременни технологии ограничава използването на невъзобновяеми ресурси в дейността, като по този начин проектът съответства на принципите на ресурсната ефетивност.
 • Дейности за информация и комуникация: Основна цел на дейността е повишаване на информираността на обществото за планираните дейности и постигнатите резултати по проекта. Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните дейности, целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване за ползите от проекта върху представителите на целевата група. Всички материали за популяризиране на проектните дейности, закупеното по проекта оборудване и документите по проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "РЧР", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретни мерки предвидени в дейността са: 1. Изготвяне на информационна табела на проекта, която ще бъде поставена в офиса на проекта - 1 бр. 2. Публикации в електронни медии и издания - 5 бр. 3. Онлайн банер/платена онлайн публикация в социални мрежи

Indicators

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 2.00, Reached amount: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 2.00, Reached amount: 2.00

Financial Information

199 560.84 BGN
199 560.84 BGN
199 335.82 BGN
95.00 %
 • [1] Self-employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 978.04 0.00 189 582.80 199 560.84
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 978.04 0.00 189 582.80 199 560.84

Procurements

Subject to due process: Доставка на софтуерна система за онлайн обучение в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0074-C01 Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството, Amount: 41 000.00
 • Differentiated position 1: Доставка на софтуерна система за онлайн обучение в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0074-C01 Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството.

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).