Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-5.001-0004-C01
Support to "European funds, international programmes and projects" Directorate General for management and implementation of "Human resources development" Operational programme
ESF ==> Human Resources Development
16.08.2018
01.09.2018
01.01.2021
In execution (starting date)
Location of Performance
 • EU Theritory

Description

The funds under the financial plan for budget line "Support to EFIPP DG for management and implementation of HRD OP" will be used to support the building capacity for programme management by applying the good governance principles in the performance of all tasks and functions assigned to MA. The introduction of good practices and approaches to the programming, implementation, monitoring, control and evaluation of the operational program will contribute towards improved administration and indirectly will exert a positive impact on the development of the policies included in the programme. Funding will be provided for trainings of the staff employed in units tasked with HRD OP management and control, and these trainings will also be complemented by acquiring new knowledge and skills from participation in study visits and traineeships for the purpose of experience enrichment and familiarization with good practices. 
Support will be given to analyses, studies and research on the possibility to apply innovative approaches in the management and implementation of the operational programme, as well as for special studies and evaluation of the effectiveness and efficiency of MA for the purpose of subsequent introduction of improved operation systems and good practices.
The funds under the financial plan will also be used for improving the capacity of the beneficiaries to draft project proposals and implement projects that would fully comply with the priorities, objectives and requirements of the operational programme. 
For enhancing the public awareness with regards to HRD OP and the results achieved under it, public awareness events and campaigns will be organised, printed promotional materials will be produced and will be actively worked with national broadcasters for formation of the public opinion.
Activities
 • • Извършване на оценки, изследвания, проучвания, анализи и други • Предоставяне на консултантска и експертна подкрепа на всички нива на управление на ОП – преводачески, юридически, стенографски услуги, осигуряване на технически и експертни лица, осигуряване на оценители на проектни предложения за предоставяне на БФП и други. Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • - Организиране на заседанията на Комитета за наблюдение - Организиране на срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България и държавите-членки на ЕС за лицата, ангажирани с управление, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРЧР - Организиране на информационни събития, срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България за потенциални бенефициенти и бенефициенти на ОПРЧР - Закупуване и абонамент за специализирана литература - Други Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • - Организиране и провеждане на информационни кампании в електронни, печатни и интернет медии, в това число изработване на рекламни клипове и филми, информационни материали в печатни и интернет медии - Разработване на печатни информационни и рекламни материали - Осъвременяване и поддръжка на интернет сайта на ОП РЧР – Други Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • - Командироване в страната и чужбина на служители от УО, МТСП и други и на наети лица във връзка с изпълнение на дейности по оперативната програма - Придобиване на оборудване, обзавеждане, софтуер и др. - Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания - Възстановяване на разходи за възнаграждения, допълнително материално стимулиране и осигурителни вноски за сметка на работодателя на служители на АЗ, АСП, МОН и други за подпомагане дейността на УО на ОПРЧР - Доставка на канцеларски материали, консумативи, принадлежности - Поддръжка на офисите на УО (наем, телефон, електричество, отопление, вода, интернет, почистване, охрана, строително-ремонтни дейности и др.) - Поддръжка на софтуер и хардуер - Осигуряване на куриерски услуги - Паркинг, автомивка, консумативи и др. за транспортните средства, закупени по ОПРЧР - Наем на помещение за архив на ОПРЧР – Други разходи Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.

Partners

None
Contractors
None
Member of the Consortium

Indicators

Number of employees, gaining qualification upon leaving, Target amount: 100.00, Report amount: 0.00
Number of operations with an improved design as a result of an evaluation done, Target amount: 5.00, Report amount: 0.00
Number of beneficiaries trained in project management, Target amount: 800.00, Report amount: 34.00
Number of participations of MA staff in trainings, traineeships or work visits, Target amount: 500.00, Report amount: 308.00
Number of information campaigns, Target amount: 15.00, Report amount: 6.00
Number of participants in trainings for beneficiaries, Target amount: 800.00, Report amount: 34.00
Number of evaluations done, Target amount: 4.00, Report amount: 1.00

Financial Information

16 500 000.00 BGN
16 500 000.00 BGN
3 300 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Preparation, implementation, monitoring and inspection
 • [1] Information and communication
 • [1] Evaluation and studies
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Public administration

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 475 000.00 0.00 14 025 000.00 16 500 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2 475 000.00 0.00 14 025 000.00 16 500 000.00

Procurements

Name: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Subject to due process: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Amount: 100 000.00
Name: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР, Subject to due process: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР, Amount: 1 300 000.00
Name: Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР, Subject to due process: Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОПРЧР, Amount: 600 000.00
Name: Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Subject to due process: Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Amount: 100 000.00
Name: Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Subject to due process: Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Amount: 500 000.00
Name: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра на труда и социалната политика, Subject to due process: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра на труда и социалната политика, Amount: 1 950 000.00
Name: Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Subject to due process: Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Amount: 500 000.00
Name: Предоставяне на юридически услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Subject to due process: Предоставяне на юридически услуги на Управляващия оргна на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Amount: 200 000.00
Name: Оценка на интегрирания подход за повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности по приоритетни оси 1, 4, 5 и 6 на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013, Subject to due process: Оценка на интегрирания подход за повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности по приоритетни оси 1, 4, 5 и 6 на Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси" 2007-2013, Amount: 100 000.00
Name: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Subject to due process: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Amount: 1 200 000.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).