Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0089-C01
KIDS VOICE
ESF ==> Human Resources Development
13.11.2017
13.11.2017
31.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The „Kids Voice " project is related to experience, best practices and transfer of social innovations to improve the capacity of children in early childhood, their parents and informal leaders from marginalized communities in “Sredna kula” neighborhood Ruse Municipality from Municipality of Castelfidardo, Italy . The candidate of the project proposal is "Equilibrium" association which has extensive experience in working with children and families. The project corresponds to Program’s Investment Priority 7: „Socio-economic integration of marginalized communities such as the Roma". The social innovations to be transferred are 3 linked methodologically in 1 innovative model (focus groups, motivational interviewing, and innovative methods for early intervention). The direct target group of the project is 30 parents with children aged 0 to 5 years and their children at this age. The indirect target group is all stakeholders (local authorities, institutions, NGOs, social service providers) who work and implement policies related to Roma community. The project activities are connected with - to identify direct target group by creating informal register and survey; analysis and comparison of similarities and differences in the specifics and the needs of target groups from Bulgaria and Italy; visit Castelfidardo and study good practices and models; adaptation and validation of social innovations; assess the results in the creation of innovative social model and its applicability; development practical guide for innovative approach to work with Roma children aged 0-5 and their parents; dissemination and development of PR strategy. The expected results are associated with improved skills of 30 parents about the peculiarities of child development from 0 to 5 years; positive parenting and the importance of creating a stimulating environment for the children and at least 20 children assisted in the process of acquiring the necessary skills inclusion in educational system.
Activities
 • Идентифициране и проучване специфики и потребности на целевата група: За постигане целите на проектното предложение е необходимо проектът да започне с тази дейност, т.като тя е от ключовите за неговия успех. Набелязаните общи характеристики и проблеми на целевата група описани в раздел 11, точка 5. Описание на целевата група, показват че потенциалната целева група в кв. Средна кула, гр. Русе е много променлива количествено и качествено. Налице е липса на демографска статистика за ромската общност в програмните документи на Община Русе и институциите работещи в тази сфера. Установено е, че трудно би могло да се води официална такава на тази целева група,т.като повечето от лицата от ромски произход живеещи на територията на Средна кула нямат адресна регистрация и нежелаят да имат. Всички тези причини обуславят нуждата от продължителна и систематизирана работа по идентифициране на ЦГ, систематизирането й, определяне на нейните характеристики и оценка, също така и съпоставка с целевите групи в община Кастелфидардо, Италия. Предвижда се дейността да протече по следния начин: 1. Дейността ще стартира с изготвяне на неформален регистър на лица, които биха могли да попаднат в ЦГ на проекта. Той ще включва регистрираните по адрес лица, както и онези, които живеят неофициално там. С помощта на специално разработен софтуер регистърът ще може да се води в електронна форма и да се обновява в рамките на продължителността на проекта и след приключването му. Целта е с негова помощ да се идентифицират най-широко мащабно представителите на широката ЦГ и от нея да се направи подбор на ЦГ по проекта. Електронният регистър ще може да се използва напълно безплатно от община Русе, Обл. администрация Русе и всички заинтересовани институции работещи по проблемите на маргинализираните общности в общината при актуализиране на програмни документи и необходимост за работа на терен. Регистърът ще спомогне за получаването на по-точна и ясна картина на ситуацията в кв. Средна кула и ще улесни и мотивира институциите да работят повече на терен и в неформална среда с тези ЦГ (към момента работата на терен е минимална и липсата на такъв регистър води до необхващане на почти 95% от ромската общност в различни проекти и инициативи). 2. Следващият етап от дейността е анкетиране за установяване характеристиките и избор на ЦГ по проекта и оценка спецификите на входящото й ниво по отношение на възможностите за: • Развиване на модел за успешна интеграция на лица от ромска общност чрез включването им в услугите за изграждане на родителски капацитет за подкрепа на ранното детско развитие; • Създаване на пространство за работа и изграждане на социални умения на деца от 0-5 г. от силно маргинализирана общност в кв. Средна кула; • Подпомагане децата от ромската общност на кв. Средна кула в процеса на придобиване на необходимите умения за включване в образователната система и намаляване на маргинализиращите фактори по отношение на образованието и социалната адаптация в ранна детска възраст; • Осигураване на подкрепа на родителите и развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата още от раждането; 3. Дейността ще завърши с Анализ и съпоставка на приликите и разликите в спецификите и потребностите на ЦГ от България и от Италия. Извършването на задълбочен анализ и съпоставка на приликите и разликите между целевите групи в квартал Средна кула, Община Русе и целевите групи в община Кастелфидардо, Италия е предпоставка за успешното изпълнение на Дейност 3 на проекта „Адаптиране и валидиране на социални иновации“. Като резултат от Анализа се цели от една страна да се набере предварителна информация от съществуващи източници, с която кандидатът да повиши информираността на служителите си по конкретния проблем и от друга страна да се направят изводи за слабите страни и възможните заплахи пред трансферирнето на социалните иновации по време на изпълнение на дейността.
 • Проучване, пилотиране и прототипиране на социалната иновация: Дейността допринася за постигането на Специфична цел 1 Развиване на модел за успешна интеграция на лица от ромска общност чрез включването им в услугите за изграждане на родителски капацитет за подкрепа на ранното детско развитие. Дейността се основава на партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми между българския и чуждестранния партньор. Дейността включва следните етапи: 2.1. Проучване на социална иновация "иновативен модел за ранно детско развитие, включващ фокус групи, мотивационно интервюиране и ранна намеса чрез работа на терен в неформална среда" чрез: **Посещение и наблюдение на представители на НПО сектора, работещи на територията на италианската община Кастелфидардо; **Провеждане на форум за представяне опита и добрите практики за ранна намеса упражняван на територията на италианския партньор. С изпълнението на този етап на дейността ще се постигне повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни. 2.2. Прототипиране и пилотиране на иновативния модел за успешна интеграция на лица от ромска общност чрез включването им в услугите за изграждане на родителски капацитет за подкрепа на ранното детско развитие: ** Разработване на Методика за създаване на прототип на социалната иновация; ** Провеждане на обучение за фасилитатори и ко-фасилитатори, които ще прилагат иновационния социален модел за ранно детско развитие.
 • Апробиране и валидиране на социални иновации: Дейността включва апробиране на социални иновации на ниво организация- НПО Еквилибриум и на ниво сегрегиран район- Средна кула. Дейността протича в 3 етапа, както следва: ЕТАП 1: Работа във "фокус групи" Ежедневната работна среда не дава толкова много място за разсъждения, колкото разговорите, които еволюират около практически теми. Фокусните групи дават различни познания като работят по систематичен начин с прости инструменти. Чрез тях можем да разберем по-лесно къде е нужно да насочим нашите интервенции - набиране на сътрудници и социални работници за работа на терен от същата културна среда като тази на целевата група, разработване на информация за превенция и намаляване на вредите, организиране на срещи със службите за закрила на детето, НПО и други подходящи организации за обмяна на идеи. Чрез тях се цели в модела да се: • Придобият нови и по-задълбочени познания за ЦГ • Оценят ефективно и иновативно нуждите на ЦГ и начин да получим информация за живота на ЦГ и то „тяхната версия“, която доста често се различава от "нашата" • Ангажират родителите и близките на ромските деца на възраст от 0-5 г. за обмяна на информация. Изпълнението на този 1-ви етап на апробиране на иновацията се явява успешна начална точка за изграждане на адекватна стратегия за ранна намеса. ЕТАП 2: Мотивационното интервюиране Мотивационното интервюиране представлява фокусиран върху клиента и целево ориентиран подход, насочен към осъществяване на промяна и противопоставяне на двойственото отношение. Чрез мотивационното интервюиране в рамките на иновативния модел целим ПРОМЯНА, т.е. да намерим подходи към онези родители, които все още не са осъзнали отрицателните последствия от социалното изключване на тях и на техните деца, или изпитват двойнствени чувства в това отношение. Мотивационното интервюиране има за цел да доведе до промяна, основана на чувствата на представителя от ЦГ и собствената му мотивация и решителност за промяна. Чрез уменията на фасилитаторите и ко-фасилитаторите придобити в обучението как се прави мотивационно интервюиране в рамките на дейността ще бъдат проведени поредица от интервюта с участници от фокус групите, които дават индикации, че доброволно искат промяна. ЕТАП 3: Имплементиране на иновативни методи за ранна намеса Ранната намеса означава да се намесим колкото е възможно по-рано за предотвратяване на по-нататъшни вреди от социално изключване сред ЦГ. Нейната цел е проблемът да бъде идентифициран и да се започне работа за неговото решаване на толкова ранен етап, че той да изчезне или да бъде смекчен с ограничена намеса. Работата на терен е ефикасно средство за ранна намеса, особено в сегрегирани райони, какъвто е районът "Средна кула". Това е ефективен начин за установяване на контакт с деца и родители в риск на тяхната собствена територия –начин за изграждане на връзки, които могат да сложат началото на промяна в рисковото поведение. Етап 3 има за цел ранна намеса за ранно детско развитие. Етапът включва: 1. Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие - библиотека за играчки „Учим чрез игра“ Основно предизвикателство за ромите е осигуряването на достъп до качествени образователни услуги за ранно детско развитие, което е основата за бъдеща успешна образователна интеграция в училището. Ще създадем "Библиотека за играчки" в Средна кула с цел осигуряване на допълнителна услуга за децата от уязвимите общности, които имат проблеми със социализирането. Дейностите в тази библиотека ще стимулират родителите да записват децата си в ЦДГ, виждайки ползите от общуването на децата в извън семейна среда. 2.Насочване към мерки за образователни услуги за ранно детско развитие - Клуб „И аз бях дете“ Срещите ще имат неформален характер - „На чаша кафе“, т.к. по този начин се достигат по - добри резултати за активно включване на родителите в процеса на ранно детско развитие и образователна интеграция на децата от малцинствата.
 • Апробиране и валидиране на социални иновации - продължение: Дейността по апробирането завършва с Оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията Предвижда се да бъде разработена система за измерване на иновацията и да се приложи практическо измерване на потенциала по време на изпълнението на проекта и в края. Необходимостта от изпълнението на тази дейност възниква именно поради нуждата от хронологично събиране на информация по време на изпълнение на дейностите по прототипиране и трансфериране на иновацията и създаване на вътрешен инструментариум за измерване на резултатите (СУПЕРВИЗИЯ). Получените резултати от оценката на устойчивостта на въздействие на иновацията ще послужат за коректното изпълнение на задължителната дейност 5, описана по-долу.
 • Оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики : Целта на тази дейност е да се извърши оценка от независим изпълнител на постигнатите резултати при създаването на иновативния социален модел и приложимостта му. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
 • Разработване на Практическо ръководство за иновативен подход на работа с ромски деца от 0-5 г. и техните родители : Дейността има за цел да постигне предоставяне на нови знания и умения чрез иновативни подходи, което ще доведе до положителни и дълготрайни ефекти за подобряване работата на заинтересованите страни с нови представители на целевите групи на нови територии. В резултат от прилагане на разработеното ръководство ще се осигури комплексен модел на социална работа, насочен към повишаване капацитета на деца и семейства от ромска общност и ранна превенция на отпадането от училище и последиците от него. В рамките на дейността се предвижда да бъде разработено Практическо ръководство за иновативен подход на работа с ромски деца от 0-5 г. и техните родители. То ще отразява постигнатите резултати от изпълнението на дейност 2 и 3 и ще даде систематизираност и методически инстументариум за работа на други територии и други целеви групи. Сдружение Еквилибриум работи активно в сегрегиран район "Селеметя" гр. Русе, на територията на община Бяла и др., където ще се апробира иновативния модел след успешното приключване на проекта. Ръководството ще бъде в помощ и за други организации, които работят по проблемите на маргинализираните общности. Най-общо Ръководството ще включва: 1.Модел за идентифициране и определяне на характеристиките на целевата група 2. Определяне на рисковите и защитните фактори влияещи върху целевата група 3. Ръководство за интервюта, даващо информация за начините за фасилитиране на група, за премахване на бариерите, записване на информацията, продължителност и честота. 4. Методика за обработване на данните 5. Модел за мотивационно интервюиране 6. Каналии начини за предоставяне на информация на други служби заинтересовани и работещи по същите проблеми на маргинализираните групи 7. Иновативен модел за ранна намеса и насоки за неговото имплементиране 8. Описание на практически казуси, възникнали в рамките на проекта 9. Изводи и препоръки
 • Изготвяне на специфичен анализ и изследване на опита на чуждестранния партньор за ПР и комуникация : Целта на изпълнението на тази дейност е чрез изготвянето на специфичен анализ и изследване на опита на чуждестранния партньор за ПР и комуникация да се създаване на Стратегия за ПР и комуникация на Сдружение "Еквилибриум" с представители на институции, доставчиците на сходни социални услуги, медиите и широката общественост и привличане вниманието им към проблемите на семейства и деца в риск. Изпълнението на тази дейност цели да се проучи, анализира и трансферира опита на чуждестранни партньор за ПР и комуникация с всички заинтересовани страни, които работят по проблемите на социалното включване на маргинализираните общности и работата с деца в риск. Вследствие на това, сдружение Еквилибриум да разработи ПР стратегия за комуникация. Опитът на Еквилибриум досега показва необходимостта от прилагането на ПР стратегия към целевите публики, т.като чрез нея би могло да се: 1. Спечели доверието на целевите групи за участие в предстоящи инициативи в общността 2. Информират прозрачно и регулярно институциите (Община Русе, отдел „Закрила на детето”, дирекция „Социално подпомагане” ), които извършват мониторинг на изпълнението на социалните услуги, които Сдружението управлява. 3. Спечели партньорското доверие и сътрудничество с други организации, които са доставчици на сходни социални услуги, както и на изследователи и създатели на политики в тази сфера. 4. Да се информира обществеността в лицето на гражданите, които също трябва да получават редовна, достоверна и разбираема информация за осъществяването на социалната политика на Сдружение "Еквилибриум",за децата и семействата. Те трябва да са редовно осведомени какви услуги се предоставят за обществена подкрепа. До тях под различни форми и по различни поводи трябва да достига информация как Сдружението се придържа към професионалните и етичните норми при работа с деца и родители от ромски произход, какви новаторски подходи се прилагат, какви резултати се търсят и постигат. 5. Да се информират също бизнес структури, нестопански организации, учебни заведения и други местни и регионални институции, с които Сдружението влиза в дългосрочни или краткосрочни партньорски взаимоотношения. Спечелването на тяхното доверие е от съществено значение за съвместните инициативи, затова те трябва да имат пълна яснота за дейностите, прилаганите методи и плановете за развитие. 6. Не на последно място, да се информират Медиите, които се разглеждат като комуникационен канал за достигане до другите публики, тъй като те могат да имат и да изразяват собствено мнение по всички обществени въпроси – в конкретния случай, социалните политики към децата и семействата в риск – както и по факти, свързани решаването на проблемите им. Изисква се специална работа с тях за повишаване капацитета им за познаване в дълбочина и интерпретиране на важни социални проблеми – например, здравни и социални умения, ранната превенция на отпадане от училище, неграмотност, равенство на половете, толерантност, между-културно разбирателство.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е популяризиране и разпространение на резултатите достигнати при изпълнението на трансферирания иновативен социален модел, Очаква се чрез популяризиране на дейностите изпълнявани в иновативния социален модел за ранно детско развитие да се информират повече представители на организации, занимаващи се с проблемите на маргинализираните общности, които да се възползват от споделения опит на сдружението и да внедрят иновативния социален модел в техните организации. Очаква се също и тези организации да използват Практическото ръководство за иновативен подход на работа с ромски деца от 0-5 г. и техните родители при обученията, които провеждат на медиатори, екперти или ромски лидери. Дейността ще се реализира в следните етапи: 5.1. Разработване на комуникационен план за разпространение на постигнатите резултати Планът набелязва мероприятия за достигане на информацията за постигнатите резултати от трансферирането на 3 -те иновативни социални практики, включени в модела до широк кръг заинтересовани страни 5.2. Изпълнение на плана. Този етап включва: ** Организиране на 2 кръгли маси за представяне на резултати и получени междинни и крайни продукти в резултат от изпълнението на проекта Планира се провеждането на кръгли маси с участие на експерти и медиатори от сдружението, както и участие на други организации, предоставящи социални услуги и НПО сектора. Кръглите маси ще се проведат в гр. Русе и гр. Велико Търново. ** Организиране на конференция на тема: "Представяне на добри практики на социални иновации, идентифицирани и трансферирани по проекта" Конференцията ще се проведе в гр. Русе и ще бъдат поканени представители на общинските администрации, НПО сектора и организации, предоставящи социални услуги. По време на конференцията ще се представят постигнатите резултати от реализирането на проекта. Ще се презентира заснетия филм, като нагледно представяне на реализираните дейности. Планира се да се осъществи телемост, по време на който представители на НПО сектора, участвали във форума по време на обмяната на опит в Италия ще споделят своята практика и методите с които успешно работят. ** Провеждане на информационни срещи Информационните срещи ще се провеждат сред „срита целева група“ – сегрегирани квартали, защитени жилища, ЦОП-ве и др. на територията на Русенска област (гр. Бяла, с. Ново село и с. Хотанца, където има големи общности от ромски произход). Целта е да достигне информация за реализирането на проекта и използването на иновативния социален модел до лицата от целевата група в по -широк периметър, което ще донесе предварителна информация за готовността за апробиране на модела на територията на област Русе. На тези информационни срещи ще бъдат поканени освен лица от маргинализираните общности и представители на общинска администрация и широката общественост с цел намаляване негативните обществени нагласи към тези общности и активизиране на гражданското общество към толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение. ** Изработване на филм по проекта Изработването на филм за реализирането на проекта ще допринесе за популяризирането на иновативния модел, както и на постигнатите резултати от внедряването му.
 • Организация и управление на проекта : Целта на тази дейност е да се обезпечи с ефективен мениджмънт проекта, да се ограничат евентуални рискове в хода на изпълнение на проектните дейности, да се координират действията за гарантиране качеството на проектните дейности и постигането заложените цели и индикатори по проекта. Дейността включва: - създаване, поддържане и подобряване при необходимост на организационната структура, формите за комуникация, процедурите за администриране, отчетност, начините и периодите на информационен обмен; - административно обслужване на дейностите по проекта и екипа; - детайлизиране и актуализиране при необходимост на план-графика за дейностите и етапите за изпълнението им; - установяване формите за информационен обмен между водещата организация, партньора, обучители и външни експерти, младежите от целевата група по проекта, бюрото по труда, и др. институции; - разпределение на задълженията на членовете на екипа; - техническо и материално осигуряване на управлението на проекта; - вътрешен мониторинг и контрол, непрекъснато наблюдение, периодично анализиране и прилагане на корективни действия при необходимост и/или по препоръка от Управляващия орган. Предвижда се управлението и организацията на изпълнението на проекта да се възложи на екип от вътрешни и външни експерти, включващ ръководител, координатор, счетоводител. Ръководителят - Отговоря за цялостния технически и финансов мениджмънт на проекта в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на ОПРЧР. Координаторът - Координира действията на ангажираните и участващите в изпълнението на проекта; Отговаря за навременната подготовка и изпълнение на отделните дейности по проекта, съобразно времевия график, планираните обхват и ресурси; организира и изготвя междинни и заключителен технически и финансови доклади; поддържа вътрешни и външни комуникации на екипа по проекта с УО, преките бенефициенти, партньори и др. във връзка с реализацията на проекта. Счетоводителят - Следи за правилното и законосъобразно разходване на средства по проекта; Организира, провежда и поддържа счетоводната отчетност на дейностите по проекта; Изготвя приходно – разходни документи документи в съответствие с условията на сключения договор; Изготвя междинни и финален финансови доклади за изпълнението на проекта; Извършва дейности по изплащане на дължими средства на участници и изпълнители по проекта, членовете на екипа; Отговаря за поддържането на цялата финансова документация в съответствие с приложимите законови разпоредби и изискванията на ОПРЧР.
 • Информиране и публичност : Дейността е изцяло съобразена с изискванията за публичност на ОП РЧР и Единния наръчник за изпълнение на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020. Предвижда се всички материали създадени за публичност по проекта да съдържат: • Описание: Поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия с упоменаване на Европейския съюз; • Упоменаване на фонда, който оказва подкрепа на проекта (наименованието на фонда е посочено в договора между бенефициента и УО); • Поставяне на общото лого за програмен период 2014 – 2020 г. с наименованието на финансиращата оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“; • Изписване на номера и наименованието на проекта. Етапите на изпълнение на дейността са следните: 2.1. Откриваща конференция Целта на провеждане откриващата пресконференция е да се информират представители на сдружения предоставящи социални услуги сред маргинализираните общности в региона, както и други заинтересовани лица за целите и дейностите на проекта. Ще се представи идеята за създаване на иновативен социален модел, който да подпомогне за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула. 2.2. Закриваща конференция При провеждането на закриващата пресконференция ще бъдат представени резултатите от реализирането на проекта - създадения, адаптиран и трансфериран иновативен социален модел за ранно детско развитие и постигнатите резултатите от функционирането му. 2.3. Изработване на материали за публичност информационни табели, публикации в пресата, рекламни стикери, банер, рекламни материали

Indicators

Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 5.00, Reached amount: 5.00
Трансферирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 3.00, Reached amount: 3.00

Financial Information

194 815.50 BGN
194 815.50 BGN
192 064.92 BGN
95.00 %
 • [1] Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 740.79 0.00 185 074.71 194 815.50
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 740.79 0.00 185 074.71 194 815.50

Procurements

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).