Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-2.010-0413-C02
Ensuring employment at a new social enterprise at Stratos Foundation
ESF ==> Human Resources Development
04.07.2018
16.07.2018
16.11.2019
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

The project ,Ensuring employment at a new social enterprise at Stratos Foundation, envisages the establishment of a new sustainable social enterprise in the structure of Stratos Foundation. The main activity of the enterprise will be trade and sales of fruits and vegetables, milk, milk products and meat products produced by the local population of the municipalities of Bansko, Razlog, Belitsa and Iakoruda. Will be created employment for a period of ten months for twenty persons from the following target groups: unemployed youths up to twenty nine years old, long-time unemployed people for a period longer that twelve months, and unemployed people older than fifty four years.

The activities of the project include:
- Identification of persons from the weak groups from the target region and psychological assistance and motivation for inclusion in the labor force of twenty five persons.
- Social and professional integration for the representatives of the weak groups in the sector of social economy.
- Provision of professional training for the profession of Seller-consultant.
- Provision of training for increase of the management and business skills for the increase of efficiency of the management of the social enterprise.
- Provision of training for key competence four, Digital competence.
- Furnishing of the newly established working places. 
- Support for creation of employment for a period of ten months for twenty persons.
- Research on the demand and the possibilities for market realization of the traded goods.
- Social marketing and popularization of the social economy and the social entrepreneurship.
Activities
 • Идентифициране на лица от уязвими групи от целевия регион и психологическо подпомагане и мотивиране за включване в заетост: Настоящата дейност предвижда мерки за идентифициране на лица от целевата група, а именно безработни младежи до 29 годишна възраст, продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца, и безработни над 54 годишна възраст. За включване в проекта ще бъдат идентифицирани лица от посочените уязвими групи от общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда. Дейността ще продължи с анализ на мотивацията и готовността на идентифицираните лица да се включат в дейности за намиране на устойчива за тях заетост, и ще приключи с провеждане на специализирани семинари за психологическо подпомагане на лицата, които бъдат определени за преки участници в проекта. Идентифицирането на лицата ще включва посещение в съответните офиси на Бюрото по труда в общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда, запознаване с броя и характеристиките на лицата от идентифицираната по-горе целева група, предоставяне на информация в офисите на Бюрото по труда за предстоящите дейности по проекта, среща с лица от уязвимите групи и дискутиране на възможността за включването им в дейностите по проекта. Психологическото подпомагане на лицата ще бъде осъществено посредством провеждането на групови семинари, чиято цел ще бъде лицата да се научат да се справят по-лесно със стреса, да повишат самооценката си и да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост. В семинарите ще бъдат включени следните модули: (1) Индивидуална самооценка; (2) Социално-икономическата ситуация, пазар на труда, тенденции в областта на трудовата заетост, възможни източници на доход. (3) Информация за свободни работни места. (4) Автобиография (СV) – значение, изисквания, видове, съставяне. (5) Мотивационно писмо – значение, изисквания, съставяне. (6) Събеседване при кандидатстване за работа – овладяване на умения за успешно представяне. Техники за намаляване на притеснението. Комуникации. (7) Трудово-правна и социална нормативна уредба. От голямо значение за неактивните лица на пазара на труда е те да бъдат правилно мотивирани и да им бъдат предадени умения, които да използват за намиране на заетост и поддържане на тази заетост за по-дълъг период от време. Модулите за индивидуална самооценка и за информиране относно социално-икономическата ситуация, пазара на труда и тенденциите в областта на трудовата заетост ще помогнат на участниците да определят своите силни и слаби страни като анализират собствените способности, знания, умения, професионален и житейски опит. Ще им се даде възможност да осмислят своя жизнения път, както и да осъзнаят настоящата ситуация и формират по-оптимистични очаквания от бъдещето. По-нататък, съответните модули за изготвяне на автобиография, за изготвяне на мотивационно писмо и придобиване на техники за ефективно участие в интервю при кандидатстване за работа допълнително ще изградят самочувствие у участниците за участие в процеса на подбор и позитивни очаквания за справяне с очакваните от тях задължения и отговорности на новото работно място. Последният модул, трудово-правна и социална нормативна уредба ще даде информация за механизмите на трудовото законодателство, които защитават работната сила, както и за придобивките и облагите, които носи правно-регулираната заетост. Основните етапи по реализацията на тази дейност са: 1) Изготвяне и отпечатване на флайери и промоционални материали. 2) Посещения в офисите на Бюрото по труда в Банско, Разлог, Белица и Якоруда, анализ на безработните лица и идентифициране на потенциални лица за включване в проектните дейности, предоставяне на информационни материали в офисите на Бюрата по труда. 3) Провеждане на срещи и кратки анкети с лица от целевата група, идентифицирани за включване в дейностите по проекта. 4) Провеждане на мотивационни семинари, в които са включени 25 лица от целевата група на проекта. 5) Изготвяне на доклад от страна на двамата заети по дейността психолози, с приложени всички изготвени доклади.
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвими групи в сектора на социалната икономика: От голямо значение за лицата, започващи работа е те да съумеят от самото начало на заетостта да се интегрират в колектива. Това е от още по-голямо значение за лицата, които са от уязвими групи, и за които вписването в новата работна среда е затруднено от по-високата чувствителност на лицата, позабравените навици и умения за обучаване в професионална среда, липса на качества за справяне в трудни ситуации. Също така, поради новата среда, в която се озовава индивида след дълъг период на безработица, е стресираща сама по себе си и натоварва индивида като той променя държанието си в домашната среда и в социалното си обкръжение като резултат от по-напрегнатия и изпълнен с емоции работен ден. Поради тази причина проектът предвижда и група от мерки, целящи поощряване на участието и засилване на присъствието на наетите в предприятието лица в социалния и професионалния живот. Настоящата дейност цели именно справяне с цитираните по-горе проблеми чрез прилагане на мерки съобразени със спецификите на всяка група от наети лица. Такива мерки ще включват: развитие на умения за общуване и работа в група, придружаване и подкрепа в процеса на обучение и по време на работа, както и разработване на индивидуални трудови и интеграционни програми за наетите лица и тяхното прилагане в предприятието. По дейността е предвидено наемането на един психолог, който ще бъде на разположение на наетите лица от целевата група през периода от наемането им на работа по дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 10 месеца“ до приключването на проекта. Задачата на психолога ще е да провежда индивидуални наблюдения на наетите лица от целевата група и да анализира тяхното поведение на общуване и работа в груповата работна среда. На базата на тези наблюдения, както и въз основа на интервюта с колегите на всяко едно лице, психологът ще изготвя „снимка“ на моментното личностно вписване в работната среда на всеки един служител, както и индивидуални интеграционни програми за всички наети лица. Психологът ще прилага подходящи техники и методи за намаляване на стреса при служителите, както и ще подпомага комуникацията между служителите в случай, че в процеса на работа има моменти на спорове и неразбирателство. Психологът ще има за задача и да подкрепя служителите в процеса на работа, като ги мотивира и изгражда самочувствие у тях в случаи, когато работникът/служителят не се справя с поставените от ръководството задачи. Като част от техниките за мотивация на лицата ще бъде използвана и темата за социалното предприемачество. Лицата трябва да са наясно, че с участието си в проекта и правейки го успешен, те ще помогнат за намиране на работа и интегрирането в работна среда на други нуждаещи се лица, които имат същите проблеми и са също толкова уязвими като самите тях. Това би мотивирало допълнително лицата да останат в заетост по-дълго и да положат максимални усилия за постигане на устойчивост и икономически успех на социалното предприятие. Основните етапи по реализацията на тази дейност са: 1) Определяне на обхвата на наблюдение и детайлите, подлежащи на анализ, във връзка с подпомагането на наетите лица от целевата група. 2) Провеждане на фокусирани наблюдения и анализи на всяко едно наето лице. Събеседване с лицата и техните колеги 3) Изготвяне на индивидуални трудови и интеграционни програми за всяко лице от целевата група. 4) Модифициране и адаптиране на индивидуалните трудови и интеграционни програми в края на петия месец след направените наблюдения и анализи за всяко едно лице. 5) Изготвяне на доклад от страна на изпълнителя, с приложени всички изготвени по дейността документи.
 • Предоставяне на професионално обучение по професия „Продавач-консултант“: Дейността ще има за цел да изгради необходимите знания и умения у лицата, наети по дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 10 месеца“, за справяне с възложените им задачи и ефективно и ефикасно протичане на работния процес. Обученията ще бъдат осъществявани в съответствие с изискванията на закона за професионалното образование и обучение. Предвидените професионални обучения ще бъдат по следната професия: 341020 Продавач-консултант, специалност: 3410201 Продавач-консултант, втора степен на професионална квалификация. Брой часове: 687 часа, от които 277 часа теория и 410 часа практика. Всяко обучение ще води до придобиване на втора степен на професионална квалификация. На лицата ще бъде издавано удостоверение за професионално обучение. В следствие на преминатото обучение лицата ще придобият знания за: Ролята и функциите на търговията в условията на пазарна икономика; Пазарно търсене и стоково предлагане; Типовете търговски обекти; Организацията на работата и оборудването в търговските обекти; Формите на продажба; Избор на методи за продажба; Начините за предлагане на стоките; Същността и етапите на продажбата; Търговската етика и общуване с клиенти; Опаковането, етикирането и маркирането на стоки; Бар-кодове; Видовете допълнителни услуги; Приемането и обработката на рекламации от клиенти; Начините за съхраняване на стоките; Сертификацията за качество на стоките; Контрола върху качеството на предлаганите стоки и услуги; Комуникации на български и чужд език с потенциални клиенти и посетители в търговските обекти; Фирмената култура; Личните предпазни средства; здравословните и безопасни условия на труд. След завършване на професионалното обучение лицата от целевата група ще разполагат с умения за: Организация и стила на работа в търговските обекти; Поддържане на естетика, ред и чистота в търговските обекти и спазване на хигиенните условия за съхранение и подреждане на стоките; Посрещане на купувача; Диференциран подход при обслужване на клиентите според специфичните им културни особености; Рекламиране на предлаганите стоки и услуги; Подпомагане на клиента в процеса на вземане на решения за покупка; Влиянието върху хората и постигане на положителни резултати; Осъществяване на различните видове продажби; консултиране при продажби; Демонстрация на стоки; Допълнително предлагане; Извършване на разплащателни операции; Класифициране на стоките; Контролиране качеството на стоките и предлаганите услуги; Правилно съхранение на стоките; Опаковане, маркиране и етикиране на стоките; дизайн; Разчитане на бар-код; Безопасната и компетентна работа с оборудването и техниката в търговските обекти и при демонстрирането на стоки и услуги; Въвеждане на ежедневни офис-приоритети и задължения; Общуване и поддържане на контакти с колеги и клиенти на български език; Ползване на личните предпазни средства; Спазване на трудовата и финансова дисциплина; Работа с компютър. Основните етапи по реализацията на тази дейност са: 1) Подготовка на материали за провеждане на професионално обучение по професия: 341020 Продавач-консултант, специалност: 3410201 Продавач-консултант, втора степен на професионална квалификация. 2) Провеждане на обучение за 8 лица от целевата група наети на позиции: Продавач-консултанти – 4 лица, Пакетировач - 4 лица. В групата няма да са включени тримата Търговски представители, двамата Шофьори и двамата Работници товаро-разтоварна дейност. 3) Провеждане на заключителен тест и връчване на удостоверения за професионално обучение. 4) Изготвяне на доклади от страна на изпълнителите, с приложени всички изготвени по дейността документи.
 • Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалното предприятие: Дейността ще има за цел да изгради необходимите знания и умения у лицата, които са наети на позиции подпомагащи основната дейност на социалното предприятие на фондация Стратос. В обученията ще бъдат включени и Търговските представители с цел те да придобият знания и умения, които ще са им необходими при евентуално развитие на кариерата им към административни длъжности. Обученията ще бъдат осъществявани в съответствие с изискванията на закона за професионалното образование и обучение. Предвиденото по тази дейност обучение ще бъде по следната професия: 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност: 3450501 Малък и среден бизнес, втора степен на професионална квалификация. Брой часове: 950 часа, от които 360 часа теория и 590 часа практика. Всяко обучение ще води до придобиване на втора степен на професионална квалификация. На лицата ще бъде издавано удостоверение за професионално обучение. В следствие на преминатото обучение лицата ще придобият знания за: основните правила за безопасна работа с офис-оборудването и производственото оборудване; стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления; правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник; правната рамка и условията, в които се развива малкият и среден бизнес в България; различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт; основните елементи на маркетинговата политика на фирмата; основните видове реклама и различните средства за осъществяване на реклама; различни канали за дистрибуция на стоки и услуги; основните механизми на счетоводната отчетност. След завършване на професионалното обучение лицата от целевата група ще разполагат с умения да: прилага правилата за безопасна работа и да не замърсяват с работата си околната среда; да попълват бланки, изготвят молби и други документи на български език; да работят с персонален компютър и да ползват приложни програмни продукти; да работят с картотеки дневници и документи; да прилагат основните методи за проучване на пазара; изработват елементарни рекламни материали с компютърен софтуер; да изготвят различни стопански писма, документи за складиране и експедиране на продукция; да организират различни видове работни срещи и съвещания и да подготвят документи свързани с тях; да попълват първични счетоводни документи; да изработват опростен бюджет на малко предприятие. Основните етапи по реализацията на тази дейност са: 1) Подготовка на материали за провеждане на професионално обучение по професия: : 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност: 3450501 Малък и среден бизнес, втора степен на професионална квалификация. 2) Провеждане на обучение за 8 лица от целевата група наети на позиции: Управител, Специалист качество/Приемчик поръчки, Счетоводител, Касиер, Разработчик софтуер, Търговски представител. 3) Провеждане на заключителен тест и връчване на удостоверения за професионално обучение. 4) Изготвяне на доклади от страна на изпълнителите, с приложени всички изготвени по дейността документи.
 • Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4: Дигитална компетентност: Целта на включените по тази дейност обучения е лицата от целевата група да придобият знания и умения за работа с компютър и ползването на Интернет. Изграждането на тези умения у участниците ще им даде възможност по-добре да извършват своите задължения, както и да ползват задължителните за днешно време електронни устройства за приемане и изпълняване на поръчки, отчитане на работното време, комуникации с колеги, ръководители, клиенти и доставчици. Обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ ще преминат всички лица назначени по дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 10 месеца“. Обучението ще включва запознаване с програмите Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, Mozila, Google Chrome и други браузери. Ще бъдат използвани интерактивни методи за предоставяне на информацията, както и казуси и упражнения пряко свързани с естеството на работа в предприятието и развиване на допълнителни знания и умения у участниците, свързани с техните преки работни задължения. Необходимостта от това обучение се обуславя от все по-честото използване на информационните технологии в работната среда. Използването на интернет приложения за комуникация с колеги, ръководство и контрагенти на предприятието увеличава ефективността на работа и спомага за минимизирането на вероятността от допускане на грешки в следствие на лоша или закъсняла комуникация. Използването на електронна поща и други ИТ инструменти за комуникация с клиенти и доставчици, улеснява не само служителите в дадено предприятие, но неимоверно помага и на самите клиенти и доставчици. Поради това, използването на ИТ продукти ще донесе не само удовлетворение сред служителите на социалното предприятие, но и сред неговите клиенти и доставчици. В резултат на това увеличено удовлетворение, може да се очаква увеличение на заявките, нарастване на продажбите, намаляване цените на доставките в резултат на по-ефективна и бърза комуникация с доставчиците. Етапите на изпълнение включват: 1) Наемане на подходяща зала и наем на оборудване за провеждане на занятията – ще бъде избрана зала, която да е лесно достъпна за преките участници в проекта, както и тя да е оборудвана с необходимите компютри и техника за презентации и обучение; 2) Изготвяне на график с посещения на обучението – графикът ще е съобразен с процеса на работа на предприето, така че посещението на обученията да не пречи на работния процес; 3) Изготвяне на групи от лицата наети по дейност 7: в групите ще бъдат включени по 10 лица, като всички лица включени в заетост по дейност 7 ще преминат обучението по Дигитална компетентност; 4) Провеждане на обученията, изпит, оценка на обучението; 5) Затвърждаване на знанията получени от обучението в работна среда: това ще включва наблюдение от страна на експертите наети по дейност 2 на работата на служителите при използване на ИТ продукти в дейността. При необходимост експертите ще съдействат за използването на ИТ продуктите като мотивират служителите и ги поощряват да затвърдят наученото в новата си работна среда.
 • Оборудване на новосъздадените работни места: Проектът предвижда закупуването на оборудване, което да бъде използвано пряко за дейността на социалното предприятие. Целта е чрез придобиване на дълготрайни материални активи да се изгради устойчив модел на стопанска дейност, който да бъде в помощ на социалната кауза на предприятието, а от там и на целевите групи както по проекта така и във връзка с бъдещите инициативи на Стратос. На първо място за дейността на социалното предприятие ще бъдат закупени два мини фургона (ремарке тип магазин) с пълна маса до 3500 кг. Те ще бъдат използвани за продажба на продукцията на предприятието в по-големите градове от региона, а също така и в курорти като Банско и Сандански. Използването на фургони ще даде възможност на предприятието да е конкурентоспособно, тъй като няма да се изискват инвестиции в недвижима собственост и ремонти и охрана на магазини. Освен това мини фургоните могат да бъдат премествани според сезонното търсене в различните градове - например през зимните месеци в Банско, а през летните месеци в Сандански, Благоевград и Разлог. При разширение на дейността на предприятието фургоните могат да бъдат използвани и за точки за продажби в други курорти като Боровец и Пампорово и големи градове като София и Пловдив, като всички те се намират на не повече от час и половина път от седалището на предприятието (гр. Белица). Ще бъдат закупени и два броя лекотоварни автомобили/микробуси, които ще бъдат използвани за снабдяване на търговски обекти и индивидуални клиенти със хранителните стоки от фирмата. Двата микробуса ще са от ключово значение за предприятието, тъй като дистрибуцията на стоката ще се извършва в други градове, различни от мястото на пакетиране. Бусовете ще снабдяват не само двата мини фургона, но и индивидуални клиенти, които са поръчали стоката по телефона или посредством интернет страницата. Бусовете също ще бъдат използвани и за доставка на стока до магазини за хранителни стоки в по-големите градове, а също и за транспортиране на стока от доставчиците (когато се приемат по-големи количества стока) до мястото за обработка и пакетиране на продуктите. Бусовете ще дадат силно конкурентно предимство на социалното предприятие, тъй като дейността му е свързана със закупуването на малки по обем и от различни доставчици стоки, а продажбите ще се осъществяват към голям брой и отдалечени клиенти. Следователно като разполага с подходящи транспортни средства предприятието ще може ефективно и на ниска цена да изпълнява своята основна дейност. Предвижда се и закупуване на 15 таблета, които ще бъдат използвани от всички наети лица за основната дейност на предприятието за комуникация помежду си, с доставчици и клиенти на предприятието, както и с административния персонал. Ще бъдат закупени и по два кантара за претегляне на по-големи обеми от стоки и за теглене на продуктите при продажбите на дребно. Етапите на изпълнение включват: 1) Изготвяне на тръжна документация за закупуване на оборудването; 2) Провеждане на тръжна процедура по реда на ПМС №160 от 2016 година и ЗУСЕСИФ и определяне на изпълнител; 3) Сключване на договор за доставка с определения изпълнител и доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването; 4) Застраховка, регистрация в КАТ и други процедури свързани с придобиването на двата фургона и двата микробуса; 5) Доставка и пускане в експлоатация на 15-те таблета; 5) Запознаване на служителите с използването на оборудването.
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 10 месеца: Целта на дейността е да създаде екип за социалното предприятие, състоящ се от представители на целевата група по проекта. Значението на дейността е двуяко. От една страна тя ще даде възможност за субсидирана заетост в социалното предприятие на кандидата, което ще даде тласък в началото на дейността и ще спомогне за създаването на устойчив бизнес модел като подкрепи с човешки ресурси дейността в най-тежкия период на живота на едно предприятие: началните месеци от създаването му. От друга страна дейността ще допринесе за създаване на заетост сред нуждаещите се от работа лица от целевата група на проекта. Освен че ще бъдат заети и удовлетворени от прекъсването на безработицата си, наетите лица ще бъдат осигурени със средства за съществуването си. Ще им бъдат начислявани и съответните осигуровки, което от своя страна ще даде възможност тези лица да ползват социални придобивки след приключване на заетостта или при пенсиониране. Предвижда се след преминаване на мотивационно обучение по дейност 1 „Идентифициране на лица от уязвими групи от целевия регион и психологическо подпомагане и мотивиране за включване в заетост“ да бъдат наети лица на следните длъжности: Управител търговия на дребно, Специалист, качество/Приемчик поръчки, Счетоводител, Касиер, Разработчик софтуер, Търговски представител - 3 лица, Продавач-консултант – 4 лица, Пакетировач - 4 лица, Работник товаро-разтоварна дейност - 2 лица, Шофьор - 2 лица. Общо 20 лица. Необходимостта от наемането на горепосочените лица идва от нуждата на новосъздаденото социално предприятие да бъде осигурено със служители за неговото административно управление и основната му дейност – търговия с хранителни продукти. Административният персонал ще се състои от 5 лица. За посрещане на нуждата от осъществяване на ръководство на целия екип на социалното предприятие е предвидено наемането на Управител. Той ще има за отговорност цялостен мениджмънт на предприятието, включително на административния екип и на търговския екип. За постигане на високо ниво на качество на предлаганата продукция, както и за осигуряване на навременна и информирана намеса за приемане на поръчки и съгласуване на доставките с продавачите-консултанти се предвижда наемането на едно лице на длъжността Специалист по качеството, който ще съвместява и функцията на Приемчик поръчки. Необходимостта от водене на счетоводна отчетност в предприятието, правилното отчитане на проектните разходи, както и подаването на отчети и декларации към държавните органи предвижда осигуряването на едно лице на длъжност Счетоводител. Големият обем малки на брой разплащания с производители на хранителните стоки, както и приемането на касови наличности от няколко точки за продажби налага и наемането на Касиер. Той ще отговаря за приемане на плащанията от търговските обекти, от доставките директно до домове на клиенти и разплащане с дребните производители на храни. Също така ще отговаря за теглене и влагане на пари по банковата сметка на предприятието. За нуждите на социалното търговско предприятие се предвижда разработването на електронна платформа за поръчки и доставки на стоката. Платформата ще може да се ползва както за комуникация и организация на работата вътре в предприятието, така и за поръчки онлайн от клиенти на предприятието. Ще бъде изработена и подходяща интернет страница, която ще дава информация за търгуваните продукти, като на нея ще бъде качена и електронната платформа за поръчки и следене на доставките. Страницата ще бъде поддържана от Разработчик софтуер, който ще бъде отговорен и за разработването на софтуерния продукт. Персоналът зает с основната дейност на предприятието ще се състои от 15 лица. За посрещане на нуждата от квалифицирана работна ръка за изготвяне на стратегии и планове за продажби, на рекламни кампании и въвеждане на модерни търговски практики, както и за договаряне на цени и количества с производителите на хранителните стоки, (продължава в секция Начин на изпълнение)
 • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предлаганите стоки: Ключово за осъществяване на продажбите във всяка фирма е правилно да бъдат определени клиентските сегменти, на кои пазари се намират те и какви са изисванията им спрямо стоките и възможностите им за плащане на определени ценови равнища. Именно за това в проекта е предвидена и дейност за проучване на търсенето и възможностите за пазара на реализация на търгуваните от предприятието стоки. Основно място в тази дейност намират мерки за определяне на потребителските потребности и нагласи, включително проучване на съществуващия пазар за хранителни продукти произведени в екологично чисти райони. Тук детайлно ще бъде анализирана статистическата информация за нарастване на търсенето на хранителни продукти от дребни производители, ще се анализират каналите за доставка на тези храни до крайните потребители, както и капацитета на пазара в различните градове. Специално внимание ще бъде обърнато на пазара в летните и зимни курорти на страната, където могат да бъдат постигнати по-високи продажни цени. Ще бъде проучено и кои видове храни най-много се търсят, за да бъде фокусирано върху изкупуването на именно такива храни. Ще бъде извършена и прогноза на търсенето и развитието на пазара на хранителни продукти от екологично чисти райони, включително възможностите за износ. Като част от дейността ще бъде изготвен въпросник който консултантът ще използва за събиране на данни за анализ и за определяне на стратегията на предприятието. Въпросникът ще бъде попълван или чрез контакт по телефона или чрез директен лице-в-лице контакт с потенциални клиенти и с бизнеси в същия сектор на търговия. Ще бъдат анкетирани минимум 100 лица, като техните отговори ще бъдат обработени и анализирани от консултанта. По-нататък дейността ще включва изготвянето на аналитичен доклад на базата на събраната информация. Ще бъде изготвена и пазарна стратегия с препоръки за таргетирани продажби в определени локации, клиентски групи и на определени ценови равнища. Дейността ще завърши с приемане на стратегията и начертаване на мерки за прилагането й в предприятието. Етапите на изпълнение включват: 1) Изготвяне на задание за изпълнение и одобрение от Управителя; 2) Изготвяне на въпросник и провеждане на проучването – on-desc и field; 3) Изготвяне на аналитичен доклад от мин 40 страници; 4) Изготвяне на пазарна стратегия с препоръки за таргетирани продажби в определени локации, клиентски групи и на определени ценови равнища; 5) Приемане на стратегията и реализирането й в дейността на предприятието.
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество: Дейността ще има за цел както да популяризира предлаганите от новосъздаденото предприятие стоки и услуги, така и да популяризира социалното предприемачество, социалната икономика и социалния ефект от изпълнението на проекта и дейността на новосъздаденото социално предприятие. Мерките, които се предвиждат по настоящата дейност ше включат публикуване на полезна и интересна информация в интернет страницата на проекта, платени съобщения в онлайн новинарски сайтове, предоставяне на флайери в сградите на държавните и общински служби в общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда. В интернет сайта на проекта се предвижда публикуването на информация за постигнатите по проекта резултати, за възможносите, които предоставя социалното предприятие за заетост не само в самото него, но и сред всичики жители на четирите общини посредством предоставянето на възможност за предлагането на техни стоки в курортите на страната и в големите градове. На интернет сайта ще е публикувана и информация за ролята на социалните предрпиятия, за социалната икономика и за социалния ефект от тази сфера на икономиката. Ще бъдат публикувани и 4 на брой платени съобщения в минимум два онлайн новинарски сайтове, всяко с продължителност 3 дни. Тези съобщения/реклами също ше имат инфрмационен и рекламен ефект както за предприятието на фондация Стратос, така и за промотирането на социалното предприемачество като цяло. Изготвените флайери по дейност 1 ще бъдат разпространени в административни сгради на държавните и общински служби на територията на общините. Така всеки посетител ше има възможност да се запознае с проекта и с ползите, които носи социалната икономика. Етапите на изпълнение включват: 1) Поставяне на информация за проекта и за социалното предприемачество и социалната икономика на сайта на проекта; 2) Изготвяне на рекламно съобщение и публикуване в минимум два онлайн новинарски сайтове; 3) Разпространение на флайери в държавни или общински сгради на територията на четирите общини.

Partners

Partners
None
None
None

Indicators

Inactive or unemployed participants, Target amount: 20.00, Reached amount: 17.00
Inactive and unemployed participants in employment upon leaving, Target amount: 20.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

299 776.40 BGN
299 776.40 BGN
159 524.75 BGN
85.00 %
 • [1] Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 44 966.46 0.00 254 809.94 299 776.40
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 44 966.46 0.00 254 809.94 299 776.40

Procurements

Subject to due process: Доставка и закупуване чрез лизинг на два броя, фабрично нови, лекотоварни автомобили: Обособена позиция 1: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 3,3 м3; Обособена позиция 2: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 10,0 м3. , Amount: 52 000.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 3,3 м3.
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 10,0 м3.
Subject to due process: Доставка и закупуване чрез лизинг на два броя, фабрично нови, лекотоварни автомобили: Обособена позиция 1: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 3,3 м3; Обособена позиция 2: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 10,0 м3., Amount: 52 200.00
 • Differentiated position 1: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 3,3 м3.
 • Differentiated position 2: Доставка и закупуване на лизинг на 1 брой лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 10,0 м3.
Subject to due process: Доставка и закупуване на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 3,3 м3., Amount: 18 750.00
 • Differentiated position 1: Доставка и закупуване на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 3,3 м3.
Subject to due process: Доставка и закупуване на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 10,0 м3., Amount: 35 800.00
 • Differentiated position 1: Доставка и закупуване на един брой, фабрично нов, лекотоварен автомобил с полезен обем минимум 10,0 м3.

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).