Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0165-C01
Social innovation in the field of entrepreneurship
ESF ==> Human Resources Development
25.10.2017
01.11.2017
31.12.2018
In execution (starting date)
Location of Performance
 • EU Theritory

Description

"Social innovation in entrepreneurship" aims to improve regional cooperation between the two partner organizations TECHNICAL TRAINING BULGARIA Ltd. and CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI EVT by transfer and implementation of social innovation, best practices and specific experience in the field of entrepreneurship, labor market and quality of jobs.
Specific design objectives are:
- To examine the European experience in the field of entrepreneurship;
- To increase the capacity of partners TECHNICAL TRAINING BULGARIA Ltd. and CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI EVT in relation to the development, implementation, monitoring and evaluation of best practices and innovative approaches by organizing a workshop;
- To adapt and validate transmitted social innovation through the creation and testing of online information platform;
- To buy the equipment secures the work of established online information platform;
- To increase the capacity of the target group in terms of design, implementation, monitoring and evaluation of best practices and innovative approaches by organizing training activities;
- To evaluate the results achieved in terms of the applicability of the implemented social innovation;
- To disseminate the results achieved by organizing and conducting roundtable.
Within the period of realization of the project - 16 months will be filled combination of activities leading to increased entrepreneurial potential of the defined target group.
Activities
 • Организация и управление на проекта: Целта на тази дейност е да създаде условия за успешна реализация на проекта. Дейността цели създаване на предпоставки и методика за изпълнение на проекта, които да спомогнат за постигане на заложените проектни цели и очаквани резултати. Дейността ще продължи до края на проекта и ще обхване следните етапи: 1) Фаза 1 - Сформиране на проектен екип, състоящ се от 1 ръководител проект, 1 координатор и 1 счетоводител. 2) Фаза 2 - Провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейностите за: - Изготвяне на специфичен анализ, свързан с европейския опит в сферата на предприемачеството; - Създаване и тестване на онлайн информационна платформа, закупуване на сървър; - Организиране и провеждане на обучителни дейности; - Оценка на постигнатите резултати; - Разпространение на постигнатите резултати; - Информиране и публичност; При осъществяване на избор на изпълнител ще се съблюдават предвидените в ЗУСЕСИФ/2015 г. и ПМС 116/2016 г. условия, както и изискванията на Управляващия орган. На база прогнозната стойност на предвидените услуги, както и въз основа на указанията от Управляващия орган, ще се реализира съответния вид процедура за определяне на изпълнители, описани в чл. 50 на ЗУСЕСИФ/2015 г. – избор с публична покана или избор без провеждане на процедура. 3) Фаза 3 – Управление на проекта. Третата фаза от дейността ще продължи до края на проекта и ще обхване дейностите по провеждане на срещи на екипа за следене напредъка на дейностите по проекта, съвместна работа с партньорите по проекта, финансово управление, координация с Управляващия по програмата орган, както и координация на дейностите и целите на проекта с представителите на целевата група. Отговорности на Ръководител проект в рамките на изпълнение на проекта проекта ще бъдат да • отговаря за цялостната реализация на проекта; • осъществява прякото ръководство на проектните дейности и персонала; • упражнява номинална, представителна и референтна власт в хода на осъществяването и управлението на проектните дейности; • планира устойчивостта след приключване на проектните дейности; • участва в изготвянето на тръжни процедури и оценката на тръжни оферти с подизпълнители /ако има такива/; • сключва договори с партньорите, организационния екип, специалистите; • координира съвместната работа на държавните органи и участниците в проекта; • контролира изпълнението на задачите и целесъобразността на изразходваните средства. Отговорности на Координатора в рамките на изпълнение на проекта ще бъдат да • идентифицира заинтересованите групи и опосредства отношенията между тях; • планира, организира и координира заложените по проекта дейности; • осъществява оперативно ръководство и вътрешна оценка; • следи за изпълнението на работата съгласно графика; • осъществява и поддържа комуникации; • документира чрез подходящи средства реализацията на проекта; • комуникира с УО по програмата; • организира и контролира документооборота по проекта; • набира оферти и участва в избора на изпълнители; • подготвя и защитава пред ръководството на проекта и контролните органи междинен и краен отчет Отговорности на Счетоводителя в рамките на изпълнение на проекта ще бъдат да • разработва и съгласува с ръководителя на проекта счетоводната форма; • съставя, събира и съхранява първични и вторични отчетни документи; • организира и контролира документооборота по проекта; • счетоводно отчитане на стопанските процеси, явления и факти, на базата на първична и вторична документация и съгласно принципите на двустранното счетоводство; • класифицира разходите по проекта; • извършва банковите транзакции, свързани с реализацията и изпълнението на проекта; • набира оферти и участва в изготвянето на тръжни процедури с подизпълнители /ако има такива/; Дейността е основополагаща за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта.
 • Изготвяне на специфичен анализ - изследване на европейския опит в сферата на предприемачеството : В рамките на дейността ще бъде извършено проучване и изследване на европейския опит в сферата на социалните иновации, предприемачеството, включително и социалното предприемачество. Ще бъде извършено аналитично проучване, което ще включва събиране и анализиране на информация за опита на страните – членки на ЕС в сферата на: - Добри практики за създаване и насърчаване на социалното предприемачество, създаване и устойчиво развитие на различни видове предприемачески инициативи; - Развитие на предприемачески умения – анализиране на необходимите умения, които всеки желаещ да започне самостоятелна заетост следва да притежава; - Основни и базови изисквания към социалните предприятия и към социалните иновации; - Различни организационни форми на търговска дейност; - Финансово и бизнес планиране; - Законови изисквания и регламенти; - Държавно / национално /наднационално стимулиране на предприемаческите инициативи. При разглеждането на примерите за стартиране на самостоятелна дейност в рамките на ЕС ще бъде разгледан и българския специфичен опит в сферата. Целта на дейността е от една страна да идентифицира и разгледа добрите модели в областта на предприемачеството и социалните иновации на държавите – членки на ЕС, а от друга – да идентифицира добри практики, модели и натрупан опит в България. Дейността ще бъде основополагаща за качественото изпълнение на всички останали проектни дейности – на база разгледаните и анализирани добри практики, ще бъде адаптирана към Българската среда социалната иновация, която ще бъде пренесена от италианския ни партньор. Също така, дейността ще допринесе за цялостното изпълнение на проекта и постигане на заложените резултати – разработеният анализ ще спомогне да бъдат идентифицирани и адаптирани добри инструменти и подходи, имащи пряко отношение към разработването на ефективен модел за он-лайн базирана интерактивна информационна платформа за цялостно подпомагане на начинаещия предприемач.
 • Повишаване капацитета на партньорите – ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД и КОНСОРЦИО ДИ КООПЕРАТИВЕ СОЦИАЛИ ЕВТ по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организиране на работна дискусия : В рамките на дейността, с цел повишаване капацитета на партньорските организации по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добрите практики и иновативни подходи в сферата на предприемачеството (включително и социалното предприемачество) и социалните иновации, ще бъде реализирано териториално проучване на място в региона на Емилия - Романя. Ще бъде сформирана работна група от 5 души, състояща се от експерти - практици на ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, която ще проведе петдневно работно посещение в гр. Емилия - Романя (Италия). Конкретна програма на посещението ще бъде разработена съвместно с партньорската организация, като в нея ще бъдат включени срещи с представители на местната власт, имащи отношение към регулирането на предприемаческите инициативи, ще бъдат разгледани успешни примери за социални иновации и предприемачество, както и ще бъдат дискутирани механизмите и стимулите, които държавата / региона прилага за стимулиране на самостоятелната заетост. Също така, ще бъдат дискутирани конкретни примери, които биха били приложими на територията на България. Цел на дейността - директният контакт, срещи и теренно проучване дават висок резултат при идентифицирането на конкретни примери от практиката на партньора, които могат да бъдат приложени на наша територия, при адаптирането на социалната иновация у нас. В допълнение, теренното проучване ще повиши капацитета на партньорите (и заинтересованите страни) по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, чрез срещите за обмяна на опит, информация и добри практики и иновативни подходи.
 • Адаптиране и валидиране на социалната иновация чрез създаване и тестване на онлайн информационна платформа: На база резултатите от дейност 1 и 2 ще бъде адаптирана и валидирана пренесената социална иновация от италианския ни партньор, а именно създаване и тестване на онлайн информационна платформа. Цел на дейността – създаване и тестване на онлайн информационна платформа, представляваща симулация на виртуална фирма, в сферата на предприемачеството и социалните иновации. Фаза 1 – създаване Онлайн информационната платформа ще бъде създадена като виртуална симулация на работещ бизнес, където всички заинтересовани лица от целевата група могат да се самообучават в процеса на разработване на модел на фирма, чрез проиграване на различни стандартни ситуации, действия и/или заемане на различни позиции (мениджъри, маркетинг специалисти, обслужване на клиенти и др.). Участниците ще имат възможност да разиграят стандартни действия и дейности и да изпълняват функциите на избраните позиции и по този начин да се самообразоват относно различните възможни хипотези за създаване и развитието на фирмата въз основа на техните цели, действия и решения. Онлайн информационната платформа ще съдържа следната информация: - Описание на основните форми на регистрация и осъществяване на предприемаческа дейност. Потребители ще се образоват за основните форми на учредяване на стопанска дейност, както и последователност от стъпки и действия, законови изисквания и проекто документи. Ще бъдат описани и специфичните изисквания за социални предприемачества. - Бизнес планиране. Потребителите ще могат да се образоват за ключовите елементи и изискванията към планиране на един успешен бизнес. Ще могат да разиграят свой собствен бизнес план, изяснявайки спецификите на своята бизнес идея. Ще могат да ползват типови разработени документи, които обуславят един бизнес план – Стратегия, Цели, пазарна ориентация, маркетинг и реклама, финансов план, ресурси и други; - Описание на различните основни роли/функции в една фирма (Мениджър, Продажби, Доставки, Човешки Ресурси и др.). Потребителите ще могат да избират всяка една позиция и да се самообразоват за основните изисквания, отговорности и функции за тях; - Описание на основните процеси и изисквания към тях в една фирма. Потребителите ще могат да изяснят за себе си (в зависимост от типа основна дейност на фирма, която са решили да изяснят) кои са основните и спомагателни процеси, какви са взаимовръзките между тях, изискванията за тяхната реализация, управления и мониторинг, индикатори за качество и принципи на документиране; - Полезна информация за полезни интернет сайтове, свързани с регистрация и осъществяване на стопанска дейност, описание на всички законови изисквания, както и ще бъдат публикувани проекто разработени документи, необходими за управление и администриране на един бизнес (Бизнес план, процесни диаграми, длъжностни характеристики, трудов и граждански договори, договор за доставка и други); - Идентификация и описание на основните проблеми и рискове, които могат да се появят при реализация на нов бизнес, включително и в сферата на социалното предприемачество, както и способите и добрите практики за тяхното предотвратяване и преодоляване. Фаза 2 – фини настройки и пускане в експлоатация Във втората фаза на дейността ще бъдат извършени тестове и фини настройки на работата на създадената платформа. На база резултатите от тестванията, ще бъдат извършени фини настройки и подобрения, включително и разширения на основните елементи (ако се налага) за достигане на финален вид на разработения онлайн инструмент.
 • Повишаване капацитета на целевата група и ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организиране на обучителни дейности : С цел повишаване капацитета на целевата група и ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, ще бъдат организирани и проведени поредица от обучителни дейности както следва: Обучение 1. Обучение за административния и технически персонал на ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД за администриране и работа с онлайн информационната платформа. Обучението е пряко свързано с разработената социална иновация, като в него ще бъдат засегнати няколко ключови момента: - администриране на социалната иновация; - развитие и усъвършенстване на внедрения модел; - успешно подпомагане на целевата група за използване на онлайн базираната информационна платформа. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни с по 8 учебни часа за всеки ден. В обучението ще бъдат включени 6 бр. обучаеми. За провеждане на обучението ще бъдат ангажирани 2 лектори. Обучение 2. Социални иновации и социално предприемачество Обучението е предвидено за 12 души, представители на целевата група и цели повишаване на техните знания, умения и компетенции по отношение на социалните иновации (регламентиране и законова рамка и прилагане) и създаване на социални предприемачески инициативи (механизми за контрол, стимули, оценка на идеите и тяхната жизнеспособност и създаване на модел на работещо предприятие). Обучението ще бъде с продължителност 3 дни с по 8 учебни часа за всеки ден. За провеждане на обучението ще бъдат ангажирани 2 лектори. Обучение 3. Тематично обучение за симулиране реализацията на микро бизнес под формата на игра (една в сферата на услугите; една в сферата на производството/занаятчийството и една в сферата на земеделието). Обучението ще бъде организирано за 24 (по 8 за всяка сфера) представители на целевата група по проекта, като основната му цел е да представи пред обучаемите различните форми на организация на бизнес дейност в избрания от тях сектор. Обучението ще продължи 5 дни с по 8 учебни часа за всеки ден, като в 2 от дните всичките 24 души, представители на целевата група по проекта ще бъдат заедно в една обучителна група, след което в рамките на останалите 3 дни ще продължат в три групи * 8 обучаеми за всяко от тематичните обучения. За провеждане на обучението ще бъдат ангажирани 4 лектори.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на внедрената социална иновация: Цел на дейността: – проследяване на постигнатите цели и резултати и връзката им с удовлетворяване потребностите на целевата група; – оценка на внедрената социална иновация от гледна точка на целите на проекта; – оценка на ефективността и ефикасността на разходваните средства за внедряване на социалната иновация. В рамките на дейността ще бъде нает външен изпълнител, който да извърши оценката на постигнатите резултати, като това ще включва: - формиране на група от 10 броя представители на целевата група, които да бъдат регистрирани и да тестват функционалностите на платформата. На база резултатите от тестванията, ще бъде разработен доклад с препоръки за подобрения и изменения (ако се налагат такива); - оценка на приложимостта на разработената платформа от гледна точка на потребностите на целевата група; - оценка на приложимостта на разработената платформа от гледна точка на целите и резултатите на проекта; - оценка на приложимостта на разработената платформа от гледна точка на ефективност и ефикасност на разходваните средства за нейното внедряване.
 • Разпространение на постигнатите резултати : Дейността има за цел да разпространи постигнатите в рамките на преходните дейности резултати, чрез организиране на кръгла маса за представители на целевата група, представители от италианския партньор, местна власт, бизнеса, социални партньори, неправителствен сектор, представители на релевантни публични структури, обучителни организации, браншови структури. На кръглата маса ще бъдат разпространени и обсъдени резултатите от предходните проектни дейности – доклади от проучвания и анализи и адаптираната и внедрена социална иновация. Кръглата маса ще бъде проведена в рамките на 1 ден, като в нея ще бъдат поканени за участие 30 представители на заинтересованите страни. На кръглата маса ще бъдат обсъдени и дискутирани основните нужди, перспективи, проблеми и трудности пред целевата група да стартира и създаде свой собствен устойчив микро бизнес, така също и перспективите и хоризонта за развитие пред социалните предприемачества. Представителите на италианския партньор ще презентират интересни аспекти от техния италиански опит. Дейността ще послужи за обобщаване на резултатите от реализацията на проекта и обсъждането им с представители на всички заинтересовани страни в процеса на стартиране на самостоятелна заетост чрез предприемачество и внедряването на различни видове социални иновации. Дейността ще допринесе също така за популяризиране и мултиплициране на резултатите от проекта сред други заинтересовани страни от територията на страната.
 • Информиране и публичност: С цел популяризиране на инвестиционната подкрепа и това, че проектът се финансира от ЕСФ, ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ще предприеме следните дейности: - Поставяне на разяснителна табела с информация за проекта и финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Република България чрез ЕСФ в местата за изпълнение на проекта; - Поставяне на информация за полученото финансиране от Европейския Съюз и Република България чрез Европейски Социален Фонд на всички разработени по проекта материали и документи. - разработване на информационна брошура - принтиране на анализите по дейности в 300 копия

Indicators

Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

139 992.88 BGN
139 992.88 BGN
136 573.58 BGN
95.00 %
 • [1] Self-employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 999.64 0.00 132 993.24 139 992.88
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 6 999.64 0.00 132 993.24 139 992.88

Procurements

Subject to due process: Създаване и тестване на он-лайн информационна платформа и провеждане на обучение за административния и технически персонал на Техникъл Трейнинг България ЕООД за администриране и работа с платформата, в рамките на проект „Социални иновации в сферата на предприемачеството“ с ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0165-C01., Amount: 47 000.00
 • Differentiated position 1: Създаване и тестване на он-лайн информационна платформа и провеждане на обучение за административния и технически персонал на Техникъл Трейнинг България ЕООД за администриране и работа с платформата, в рамките на проект „Социални иновации в сферата на предприемачеството“ с ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0165-C01.

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).