Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0043-C02
Transferring social innovations to Veda Training Ltd
ESF ==> Human Resources Development
20.09.2017
15.10.2017
31.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

Project "Transferring social innovations to Veda Training Ltd" will conduct a package of activities to improve the speech-language pathology in kindergartens.
During the implementation of the project activities with transnational scope for exchange of good practices and the introduction of social innovation will be conducted. As a result, 3 types of innovative practices in field of speech-language pathologiests' will be transfered to meet the project goals.
Best practices in the EU will be investigated about social innovations in speech-language pathology under Activity 1. During Activity 2 and Activity 3 an exchange of experience with Greek partner will be transferred by conducting trainings and discussions.
To achieve the performance indicators, the identified 4 types of innovative practices will be investigated. Three of them will be transferred during Activity 4 and thus will achieve the result indicator. The last stage of implementation of the social innovations is the subsequent evaluation of the results that would take part in Activity 5. The achieved goals of the project will be tracked in order to meet the needs of the target group, identified in Section 11, field 5 of the current form.
To achieve greater social impact, the results will be disseminated among interested parties in speech-language pathology in the form of business forums during Activity 6.
The specific objectives of the project are fully committed to the identified and subsequently transferred innovative practices. Their implementation will lead to the achievement of the overall project goal and the goals of Investment Priority 5 "Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to the problems", Component 1 "Transnational Partnerships for Jobs and Growth" under Priority Axis 4 "Transnational cooperation" of Operational Program "Human Resources Development" 2014-2020.
Activities
 • Дейност 1: Изследване и анализ на добри практики от ЕС: Дейност 1 "Изследване и анализ на добри практики от ЕС" е основополагаща за целия проект. Целта на дейността е подготвителна и в резултат на изпълнението ѝ ще бъде събрана нужната информация за идентифицирането и внедряването на социалните иновации. Възможностите за реалното приложение на иновативните практики, описани в поле 6, Секция 11 от настоящия формуляр, ще бъдат детайлно изследвани в рамките на Дейност 1 и ще бъдат изведени конкретни стъпки за трансферирането им. Дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител, съгласно описания ред в поле "Начин на изпълнение". Реализацията на дейността ще стартира със сформирането на екип, който да подготви тръжната документация за избор на изпълнител при съответните изисквания. Членовете на екипа ще подготвят подробни описания на изискванията и очаквания ефект от тази дейност. В рамките на изследването от тази дейност ще бъдат идентифицирани добри практики от страни-членки в ЕС по отношение на нови подходи при предлагането на логопедични услуги в детските градини. Дейност 1 обхваща първият етап от въвеждането на социалната иновация, съглалсно Наръчникът за социални иновации на ЕК (Guide to Social Innovation, 2013, стр. 9) - проучването на социалните иновации. При изследването и анализирането на добрите практики ще бъде взет предвид обхвата на всяка една от идентифицираните иновативни практики (поле 6, Секция 11), както следва: 1. Използване на терапевтични приказки при логопедичните услуги (Иновативна практика №1) 2. Използване на ИКТ в логопедичния процес (Иновативна практика №2) 3. Въвеждане на Pull-Out подход в логопедията (Иновативна практика №3) 4. Прилагане на инструменти за развитие на човешките ресурси (Иновативна практика №4) В рамките на проучването, ще бъдат идентифицирани 4 броя иновативни практики, които ще бъдат съобразени с конкретните проблеми и нужди на целевите групи по проекта (поле 5, Секция 11). Ще бъде извършен експертен Анализ за приложимостта на проучените социални иновации и ще бъде изготвен Наръчник за тяхното практическо приложението, предвид техния потенциал за практическо приложение. Гърция, като страна от ЕС-10 има дългогодишен опит в прилагането на някои от описаните иновативни практики (поле 6, Секция 11) - особено при използването на ИКТ в логопедичния процес. Затова партньорската организация по проекта Батсолакис (гр. Солун) ще окаже насоки и съдействие под формата на настолно проучване на гръцките практики, превод и експертна оценка в процеса по идентифициране и анализ на приложимостта. Транснационалното партньорство ще окаже влияние и за следващите дейности при избора на конкретни практики за трансфериране в рамките на проекта - 3 бр., при изпълнението на Дейност 4. Избраният изпълнител на Дейност 1 ще има ангажимент да преведе Анализа за приложимостта на проучените социални иновации и Наръчника за прилагането на идентифицираните практики на английски език. Резултатите от тях ще бъдат дигитализирани в 2 бр. електронни издания (.PDF или друг релевантен формат) - Анализ и Наръчник, с цел постигане на ефективност на ресурсите (код 01 по вторичната тема на ЕСФ) и последващото разпространение на резултатите на електронен носител, вместо отпечатването им на хартия. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Сформиране на екип и подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 1 - месец 2 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 2 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 3 4. Идентифицирани 4 броя добри практики от ЕС за нуждите на целевата група - месец 3 - месец 4 5. Анализ за приложимостта на проучените иновации и Наръчник за прилагането им - месец 5 6. Превод и дигитализация на Анализ и Наръчник в електронен формат - месец 6 7. Приемането на работата на изпълнителя - месец 6.
 • Дейност 2: Провеждане на бенчмаркинг среща за обмяна на опит: Дейност 2 "Провеждане на бенчмаркинг среща за обмяна на опит" e обвързана с резултатите от Дейност 1. Ще бъде осигурена обмяна на опит с гръцкия партньор като представител на страна-членка с дългогодишен опит в проучените иновативни практики. След като същите бъдат идентифицирани в рамките на Дейност 1, българските и гръцки партньори ще проведат 1 бенчмаркинг среща за обмяна на опит. Ще бъде предвидено посещение на място в гр. Солун, като представителите на целевата група от българска страна ще видят на практика как функционира логопедичния процес в детските градини. Дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител, съгласно описания ред в поле "Начин на изпълнение". Реализацията на дейността ще стартира с подготовката на тръжна документация за избор на изпълнител при съответните изисквания. Членовете на екипа ще подготвят подробни описания на изискванията и очаквания ефект от тази дейност. При изготвянето на техническото задание, ще бъде посочена информация с индикативните дати за бенчмаркинг срещата за обмяна на опит. Датите ще бъдат съобразени с графика на гръцкия партньор и възможностите за посещение на място в детски градини. Бенчмаркинг срещата с гръцкия партньор ще се проведе в гр. Солун и като част от дейностите за обмяна на опит ще бъдат посетени 2 бр. детски градини с логопедични групи. От българска страна участие в посещението ще вземат 10 бр. представители на целевите групи. Посещенията ще бъдат в рамките на 4 дни, като участниците ще пристигнат първия ден и ще отпътуват на четвъртия ден. В деня на пристигане и в деня на отпътуване се предвижда провеждането на работна среща в офиса на гръцките партньори. През втория ден ще се проведе бенчмаркинг среща с гръцкия партньор в подходяща зала, за обсъждане на идентифицираните практики от Дейност 1 и запознаване с гръцкия опит. Целта е да бъде представян гръцкия подход при внедряването на иновативните практики, като партньорската организация ще има ангажимент да запознае българските участници с конкретни стъпки за това. Представителите на целевите групи от българска страна ще обменят важна информация по отношение практическото приложение на практиките. В резултат от проведената бенчмаркинг среща, ще бъде изготвен План за действие, който ще включва специфични стъпки за процеса по адаптиране на практиките в работата на логопедите от детските градини. През третия ден се предвижда посещение на място в 2 бр. детски градини на територията на гр. Солун, които работят с логопедични групи. Предварително ще бъдат проучени детски градини, които прилагат иновативни практики при заниманията на деца с говорни проблеми и които съответстват на нуждите на целевите групи по настоящия проект. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 5 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 6 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 6 4. Провеждане на бенчмаркинг среща в гр. Солун - 7 5. Приемането на работата на изпълнителя - месец 8.
 • Дейност 3: Обучение по добри практики при трансферирането на иновации: Дейност 3 "Обучение по добри практики при трансферирането на иновации" е обвързана с повишаване на капацитета на представителите на целевите групи с оглед предстоящото трансфериране на иновативните практики. Целта на дейността е целевата група на кандидата да се запознае с европейския опит при трансферирането на добрите практики и прилагането му в България. Дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител, съгласно описания ред в поле "Начин на изпълнение". Реализацията на дейността ще стартира подготовката на тръжна документация за избор на изпълнител при съответните изисквания. Членовете на екипа ще подготвят подробни описания на изискванията и очаквания ефект от тази дейност. Обучението ще бъде изнесено в гр. Солун, Гърция, където ще вземат участие и представители на партньорската организация Батсолакис. Обучението ще бъде в рамките на три дни с общ хорариум от 8 учебни часа, като ще бъде разделено на 2 сутрешни и 2 следобедни панели, всеки с продължителност от 2 учебни часа. За всеки панел ще бъде осигурен отделен лектор - общо 4 бр., което ще помогне на обучаемите да обогатят професионалните си познания. През първия ден участниците ще пристигнат в гр. Солун, а през третия ще отпътуват обратно към гр. София, като през тези дни се предвижда провеждането на работни срещи в офиса на гръцкия партньор. В рамките на двата сутрешни панела, обучаемите ще се запознаят с гръцкия опит при внедряването на иновативни практики в рамките на финансирани от Европейския съюз проекти. Ще бъдат разгледани конкретни проекти за социални иновации в Гърция, които са успешно изпълнени с финансовата подкрепа на ЕС. В рамките на двата следобедни панела, обучаемите ще се запознаят с етапите за въвеждане на социални иновации в контекста на идентифицираните иновативни практики по Дейност 1. Ще бъдат разгледани етапите на проучване, прототипиране и пилотиране на социалните иновации, тяхното внедряване и оценката на устойчивостта, като същите бъдат представени с конкретни примери от идентифицираните иновативни практики. Това ще гарантира устойчивост на иновациите и прилагането им в съответствие с Наръчникът за социални иновации на Европейската Комисия (Guide to Social Innovation, Февр. 2013 г.). В обучението ще вземат участие 10 бр. обучаеми - представители на целевите групи, за които ще бъдат осигурен транспорт, настаняване и изхранване. Избраният изпълнител ще има ангажимент да обезпечи всички логистични дейности за организацията на обучението, както и да осигури подходящи международни лектори - 4 бр. за нуждите на обучението, с нужния експертен опит по прилагането на иновации. За целта, "Веда Трейнинг" ЕООД ще има ангажимент да представи на потенциалния изпълнител цялата необходима информация със специфични изисквания и опит на подходящ лектор за обучението в контекста на идентифицираните иновации по настоящия проект от Дейност 1. При избора на лектори, задължение на изпълнителя ще бъде намирането на баланс между мъже и жени, с оглед приложението на кодове 06 и 07 по вторичната тема на ЕСФ. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 6 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 7 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 7 4. Провеждане на еднодневно изнесено обучение в гр. Солун - месец 8 5. Приемането на работата на изпълнителя - месец 9.
 • Дейност 4: Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни практики: Дейност 4 "Адаптиране и практическо прилагане на 3 бр. иновативни практики" включва процесът по трансфериране на изследваните в Дейност 1 социални иновации. От общо 4 броя идентифицирани иновации в рамките на Дейност 1, 3 броя от тях ще бъдат трансферирани в рамките на настоящия проект. Трансферирането им ще реши идентифицираните проблеми на целевите групи (поле 5, Секция 11), а с това ще постигне целите на Инвестиционен приоритет 5. Поради тази причина, правилният подход в процеса по адаптация ще бъде от основно значение за качественото изпълнение на проекта. Изпълнението на тази дейност, ще доведе до постигането на заложените индикатори за трансферирани иновативни практики от проекта, посочени в Секция 8, както и за постигането на целите на настоящата процедура. "Веда Трейнинг" ЕООД ще възложи на външен изпълнител услугата по внедряване на идентифицираните социални практики в работата на целевите групи, като Възложителя ще упражнява междинен контрол в процеса по внедряване и ще има право да издава коригиращи указания в случай на констатирани отклонения. Изпълнителят следва да има необходимия организационен капацитет и експертиза в областта на иновациите. Дейност 4 обхваща втория и третия етап от въвеждането на социалната иновация, съглалсно Наръчникът за социални иновации на ЕК (Guide to Social Innovation, 2013, стр. 9), а именно - прототипирането и пилотирането на социалната иновация, както и прилагането/внедряването на социалната иновация. В този смисъл, избраният изпълнител ще трябва да се придържа както към указанията на Възложителя, така и към утвърдените похвати за внедряване на социални иновации в Европейския съюз на база добрите практики и опита на другите страни-членки. Наръчникът за социални иновации на ЕК заедно с документацията към обявената процедура ще бъдат водещите документи за адаптирането на иновациите, като гаранция за качество и устойчивост на иновативните практики в България. Ще бъдат взети предвид основните принципи за внедряване на иновациите, съгласно Теорията за разпространение на иновации от проф. Евърет Роджърс. Основният аспект при адаптирането на иновацията ще бъде разпределението на информация сред целевите групи, работодатели в бранша на логопедите и всички страни-участници в процеса. Намирането на правилно взаимодействие между необходимите действащи лица ще бъде предпоставка за практическото прилагане на социалните иновации. Въпреки, че Дейност 4 е с най-голяма продължителност, реалният период на внедряване ще бъде не повече от 7 месеца. Това означава, че относителната скорост на адаптация трябва да бъде съобразена едновременно с необходимото време на целевите групи да възприемат иновацията, както и с максимално допустимия срок по проекта. В изискванията за изпълнението на услугата ще бъде заложен висок индекс на адаптация (rate of adoption) на иновацията, с цел нейното ефективно и навременно прилагане. Ще бъде изготвен подробен график, обхващащ цикъла на етапите за въвеждане на иновацията. Осъществяването на дейността е обвързано с внедряването на Иновативни практики №1, №3 и №4 (поле 6, Секция 11) и в тази връзка изпълнителя следва да предвиди реализацията на всички поддейности, в т.ч. обучения на работниците, закупуването и внедряването на софтуер за УЧР за изпълнение на СЦ3. Ще бъде търсен както иновативен, така и вече приложен подход за внедряване на иновацията в рамките на ЕС. Няма да бъде изключена възможността от трансфериране на готов европейски модел, с цел ускоряване на процеса. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 5 - месец 6 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 6 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 7 4. Междинен доклад от Изпълнителя на услугата по т.1 - месец 10 5. Приемане на работата - месец 13 5. Адаптирани 3 бр. иновативни практики - до края на месец 13
 • Дейност 5: Оценка на постигнатите резултати по приложимостта на иновативните елементи: Дейност 5 "Оценка на постигнатите резултати по приложимостта на иновативните елементи" има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Тази дейност представлява последния етап от въвеждането на иновациите, съгласно стр. 9 от Наръчника за социални иновации на Европейската Комисия (Guide to Social Innovation, февр. 2013 г.), а именно - Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. След като в края на месец 13 по проекта бъдат адаптирани иновативните практики в рамките на Дейност 4, ще бъде извършена външна оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи. С оглед на това и предвид допустимостта на разходите в 13.3 от Условията за кандидатстване, дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител, съгласно описания ред в поле "Начин на изпълнение". Избраният изпълнител ще трябва да проследи практическото изпълнение на следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по оценка на постигнатите резултати - месец 12 2. Избор на изпълнител за извършване на оценката - месец 13 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 13 4. Извършена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи - месец 14 5. Приемане на работата - месец 15
 • Дейност 6: Организиране на бизнес форум за разпространение на постигнатите резултати: Дейност 6 "Организиране на бизнес форум за разпространение на постигнатите резултати" e последваща и има за цел да информира работодателите осигуряващи логопедични услуги и заинтересованите страни в сектора относно постигнатите резултати (положителни и/или негативни) от приложените иновативни практики. За постигането на тази цел, ще бъдат проведени 6 броя бизнес форуми във всеки един от районите за планиране NUTS-2 в Република България (Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Северозападен, Северен централен и Североизточен район на планиране). Целта е резултатите да бъдат разпространени максимално всеобхватно като достигнат до възможно най-голям брой представители на заинтересованите страни от различните райони в страната. Това ще гарантира значително увеличаване на териториалния обхват на иновациите, като засили ефекта на трансферираните иновативни практики. Дейността е обвързана с приключването на Дейност 4 и Дейност 5. След като приключи успешно адаптацията на иновативните практики по Дейност 4, в рамките на настоящата дейност преди да стартира организацията на бизнес форумите, ще бъде изготвен Анализ на заинтересованите страни. Целта на анализа ще бъде да се идентифицират всички преки и косвени заинтересовани страни от внедряването на иновативните практики по проекта, които да бъдат поканени за участие в събитията. Организацията на бизнес форумите ще бъде осъществена с помощта на 4 бр. служители, които ще бъдат наети на трудов договор за изпълнение на дейността. Лицата ще имат ангажимент да осигурят необходимата логистична подкрепа в работата на "Веда Трейнинг" ЕООД и екипа за управление на проекта. Служителите ще подготвят поименни списъци с конкретни имена на работодатели и заинтересовани лица в областта на логопедичните услуги. Ще бъдат изпратени покани, а за всеки бизнес форум ще бъдат осигурени минимум 10 бр. присъстващи. След приключване на оценката по Дейност 5, резултатите от нея ще бъдат включени в програмата на бизнес форумите. Разпространението на резултатите от проекта ще бъде направено от наетите служители за изпълнение на дейността. Те ще презентират резултатите от форума на мултимедиен проектор, а презентациите и останалите информационни материали ще бъдат изцяло на електронен носител - USB флаш памет (преносима памет). По този начин ще бъде постиганата допълнителна ефективност на ресурсите по вторичната тема на ЕСФ с код 01, като дизайна и изработката на преносимата памет в рамките на Дейност 8. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Изготвен Анализ на заинтересованите страни - месец 14 - месец 15 2. Запазени дати и изпратени покани до участниците - месец 15 3. Проведени бизнес форуми - месец 16
 • Дейност 7: Организация и управление на проекта: Дейност 7 "Организация и управление на проекта" има за цел да обезпечи ефективното изпълнение на проекта, като екипът за управление ще осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Дейностите по организация и управление на проекта ще осигурят администриране на проекта и изпълнението на проектните дейности. В първия месец след подписването на договор за БФП, ще бъде сформиран екип по проекта – ръководител и координатор. С тях ще бъдат подписани граждански договори след утвърждаване на техните длъжностни задания, в съответствие с българското законодателство и максималните размери на почасово заплащане на възнагражденията на служителите, наети за управление по ОП РЧР. Дейността ще осигури провеждане на предвидените дейности по проекта, като осъществява постоянен контрол върху изпълнението. Членовете на екипа ще бъдат запознати с правилата за работа. След сформирането на екип, ще бъде проведена встъпителна работна среща за разпределение на конкретните задачи и отговорности, уточняване на механизмите за комуникация и др. Методът на изпълнение на Дейност 7 се основава на продължаващ контрол и анализ на изпълнението на проектните дейности и отчитане на резултатите по проекта. Неговото приложение ще бъде отговорност на целия екип на проекта. Същността на контрола на проекта ще бъде изразена в строго сравнение на резултатите с показателите за вътрешна оценка, определени в проекта. Екипът за управление ще има ангажимент да проследява качественото изпълнение на всички дейности - идентифицирането и трансферирането на иновациите, обученията, бизнес форумите и др. та Сред задачите на екипа ще бъде съгласуване на технически задания и контролиране правилното осъществяване на процедурите и изпълнението на възложените дейности. При констатация на отклонения от предварително планираните параметри, ще бъдат взети мерки за отстраняването им. Особено важно ще бъде проследяването на изпълнението на Дейност 4, където екипът ще осъществи междинен контрол на изпълнението. Екипът за управление ще осъществява още: - Вътрешен мониторинг; - Наблюдение и отчитане на резултатите по проекта; - Ефективна комуникация с Управляващия орган; - Изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта. Продължителността на тази дейност ще бъде от началото на проекта – месец 1, до приключването и отчитането му – месец 16. Приключването и отчитането на дейностите по настоящия проект ще бъдат съобразени с максималния срок за изпълнение на дейностите по проекта, съгл. т. 17 от Условията за кандидатстване, а именно - 31.12.2018 г.
 • Дейност 8: Информация и комуникация: Дейност 8 "Информация и комуникация" се реализира на основание Регламент (ЕС) №1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 в изпълнение на отговорността на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер, в съответствие с Регламент (ЕС) №821/2014 на Комисията. Дейността има за цел да подчертае ролята на Общността и да гарантира прозрачност при безвъзмездното финансиране от фондовете. Това е необходимо с оглед на факта, че при настоящата поръчка размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. С оглед постигане на пълна съгласуваност с изискванията процедурата, "Веда Трейнинг" ЕООД ще следи стриктно за пълното съответствие на изготвените информационни и рекламни материали със специфичните изисквания по отношение спазването на прозрачността и публичността. Ще бъдат взети предвид мерките, описани в Единния наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014 - 2020. В съответствие с него, в рамките на тази дейност ще бъдат изготвени следните материали: - Плакат - Брошури - Банер - Флаш памет USB Всички горепосочени материали, с изключение на брошурите, ще бъдат изготвени преди стартирането на обучението по Дейност 3. Плакатът ще бъдат поставен на видно за обществеността място в сградата на бенефициента, съгласно изискванията. Текстовата и визуална информация на плаката ще бъде изготвена съгласно изискванията на т.3.4 от Единния наръчник. Дизайнът на банерите, които ще бъдат използвани на обученията, ще бъде изготвен в съответствие с т.3.9 от Единния наръчник. Флаш паметта на USB ще бъдe изготвена съгласно указанията за промоционални материали в т.3.8 от Единния наръчник. Тя ще съдържа всички информационни материали, които с оглед опазване на ресурсите, няма да бъдат отпечатвани на хартия, а ще бъдат изцяло на електронен формат. Това ще допринесе за постигането на ефективността на ресурсите в съответствие с код 01 по вторичната тема на ЕСФ. Тя ще бъде необходима за разпространението на резултатите по Дейност 6 на участниците в бизнес форумите. В допълнение, върху всички отпечатани документи - вкл. присъствени списъци, отчети, анализи - използвани в рамките на проекта, ще бъде посочено, че ОПРЧР осъществява проекта с подкрепата на ЕСФ. Брошурите ще бъдат изготвени преди провеждането на бизнес форумите по Дейност 6. За информирането на обществеността по отношение на бизнес форумите във всички райони за планиране, ще бъдат публикувани 6 броя прессъобщения в местни, регионални и/или национални печатни и/или електронни медии. Прессъобщението ще съдържа задължителната информация - емблемата на ЕС, изписването на фразата "Европейски съюз", наименованието на ЕСФ, общото лого за програмен период 2014 - 2020 г., с наименованието на ОП РЧР, както и наименованието на "Веда Трейнинг" ЕООД като бенефициент. Брошурите ще съдържат информация относно резултатите от проекта с цел неговото разпространяване сред заинтересованите страни и общността. Изготвените брошури ще отговарят на изискванията за печатни информационни материали в т.3.7. от Единния наръчник. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: - Изготвяне дизайн на плакат, флаш памет, банер - месец 2 - месец 3 - Изработване и доставяне на плакат, флаш памет, банер - месец 4 - месец 5 - Изготвяне и публикуване на прессъобщения - месец 14 и месец 15 - Изготвяне дизайн на брошура - месец 15 - Доставяне и разпространение на брошура - месец 15 и месец 16 - Разпространение на флаш памет - месец 15 и месец 16

Indicators

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 4.00, Reached amount: 4.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 3.00, Reached amount: 3.00

Financial Information

200 000.00 BGN
200 000.00 BGN
179 087.81 BGN
95.00 %
 • [1] Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [6] Supporting the shift to a low-carbon, resource efficient economy
 • [6] Gender equality
 • [6] Non-discrimination
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 999.99 0.00 190 000.01 200 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 999.99 0.00 190 000.01 200 000.00

Procurements

Subject to due process: Идентифициране и проучване на 4 бр. социални иновации, Изготвяне на Анализ и Наръчник за приложимостта на иновациите, Amount: 27 000.00
 • Differentiated position 1: Идентифициране и проучване на 4 бр. социални иновации, Изготвяне на Анализ и Наръчник за приложимостта на иновациите
Subject to due process: Осигуряване на логистика по три обособени позиции: ОП 1: Провеждане на бенчмаркинг среща за обмяна на опит ОП 2: Организиране на обучение по добри практики при трансферирането на иновации ОП 3: Организиране на бизнес форум за разпространение на постигнатите резултати, Amount: 40 666.67
 • Differentiated position 1: ОП 1: Провеждане на бенчмаркинг среща за обмяна на опит
 • Differentiated position 2: ОП 2: Организиране на обучение по добри практики при трансферирането на иновации
 • Differentiated position 3: ОП 3: Организиране на бизнес форум за разпространение на постигнатите резултати
Subject to due process: Осигуряване на логистика по три обособени позиции: ОП 1: Провеждане на бенчмаркинг среща за обмяна на опит ОП 2: Организиране на обучение по добри практики при трансферирането на иновации ОП 3: Организиране на бизнес форум за разпространение на постигнатите резултати, Amount: 40 666.67
 • Differentiated position 1: ОП 1: Провеждане на бенчмаркинг среща за обмяна на опит
 • Differentiated position 2: ОП 2: Организиране на обучение по добри практики при трансферирането на иновации
 • Differentiated position 3: ОП 3: Организиране на бизнес форум за разпространение на постигнатите резултати

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).