Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0191-C01
Transnational cooperation for adaptation and validation of good innovative practices for integration of Roma women
ESF ==> Human Resources Development
05.10.2017
01.12.2017
01.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project will be implemented under Component 1 and IP 7. The main objective is to provide effective transnational partnership between two organizations of the EU member states - Bulgaria and the Republic of Hungary through transfer of social innovations and best practices in order to support socio-economic integration of Roma community with focus on reducing discrimination and aggression.

This will be accomplished through the following aims:
1. Transnational cooperation and partnership for the integration of Roma women.
2. Transfer, adaptation and validation of at least 2 innovative practices from the experience of the partner and other EU countries.
3. Building sustainable capacity of partnership and cooperation between partners
4. Ensuring wide publicity and awareness of project activities and results

The project provides activities for: research and identification of innovative methods and EU practices; bilateral capacity improvement and review of partner’s experience; adaptation and validation of two social innovations; external monitoring and valuation of achieved results; activities to inform the public, establishing a network of cooperation.

Project activities will contribute to the following direct results:
• Transfer, adaptation and validation of two innovative practices for the integration of women from Roma community.
• Building sustainable capacity of partnership and cooperation between partners
• Wide publicity and dissemination of project activities and results 
• Improved and strengthened transnational cooperation between partners for the integration of Roma women
Activities
 • Дейност за организация и управление на проекта: Целта на дейност 1 е постигане на качествено изпълнение и добро управление на целия проект, при постигане на заложените цели и резултати. Дейността е ключова за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните етапи: -сформиране на екипа по проекта; -изготвяне на конкретен и детайлизиран план за работа по дейности с разпределени задачи на експертите за управление и изпълнение на проекта; - изпълнение на заложените дейности; - запознаване на експертите от Ръководителя на проекта с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за комуникация, оценка на риска, докладване и отчитане и обратна връзка; - провеждане на регулярни срещи на екипа за координиране на задачите, оказване на съдействие при необходимост, оценка на напредъка; - координация на дейностите; - подготовка и подаване на отчети към ДО. Екипът за организация и управление на проекта включва ръководител и счетоводител. Ръководител на почасова заетост за 1000 часа и счетоводител на почасова заетост за 800 часа. Всеки от членовете на екипа ще отговаря за определени задачи в изпълнението на проекта. Екипът по проекта ще анализира позитивното или негативно влияние на външни и вътрешни фактори, които могат съществено да повлияят на изпълнението на проекта и при необходимост ще извърши промяна в организацията на изпълнение на проекта, по реда предвиден в договора и в координация с Отговорния орган по ОПРЧР. Степента на изпълнение на проекта ще се измерва с помощта на вътрешни оперативни индикатори, както следва: - количествени индикатори – брой идентифицирани практики, брой адаптирани социални иновации, брой валидирани социални иновации, брой изработени дипляни, плакати, обяснителна табела, брой създадени Интернет страници, брой публикувани публикации, брой получени оценки на резултатите, брой създадени транснационални партньорски мрежи за сътрудничество, брой проведени обучения, брой работни срещи, брой идентифицирани и валидирани добри практики, брой изготвени изследвания - качествени индикатори - качество на изготвеното изследване, качество на проведената дейност по разпространение на резултатите, активно използване на транснационалната мрежа, качествено трансферирани практики, получена добра оценка на резултатите, повишени знания, умения и капацитет на партньорите . Екипът ще осъществява обратна връзка с целевата група и представителите на заинтересованите страни за изпълнението на дейностите и постигането на резултатите е основен елемент в цялостния подход на изпълнение на дейностите по проекта. Управлението на риска е хоризонтален подход, който гарантира своевременното идентифициране на рискови фактори, тяхната оценка и предприемане на корективни мерки по отношение на изпълнението. В тях се предвижда възможност за оптимизиране на дейностите/въздействието в зависимост от външни и вътрешни фактори. Тези възможности се оценяват на основата на доклади до Ръководителя на проекта, изготвени от счетоводителя, в случай, че се констатира необходимост или възможност за оптимизация на финансовите разходи по дейностите. Докладите трябва да съдържат констатации за текущото състояние на основните индикатори, текущото състояние на паричните потоци, постъпили предложения и сигнали от външни експерти и заинтересовани страни и предложения за нуждата от промени в проекта. Въз основа на докладите екипът ще изготви корекции на план-графика и/или бюджета по месеци, съобразно настъпилите обстоятелства и ги привежда в изпълнение от следващия планиран месец, при спазване на изискванията и правилата на ОПРЧР (2014-2020г.).
 • Дейност за информация и комуникация: Цел на дейност 2 : Широка публичност и информиране на целевата аудитория, обществеността и заинтересованите страни живеещи в община Димитровград, както и заинтересовани лица от региона на Печ за целите и дейностите по проекта, за ролята на ЕС съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта по проекта. В рамките на дейността ще се реализират мерките, свързани с изпълнението на изискванията на приложимите разпоредби на ЕС за осигуряване на информация и публичност на проект, съфинансиран от ЕС чрез ОП РЧР . На видно място в офиса на организацията ще бъде поставена Постоянна обяснителна табела с информация, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, чрез ОП РЧР, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за визуализация, съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.". Кандидата ще информирана обществеността за получената подкрепа от ЕС, като публикува на своята уеб страница - кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, текст относно финансовата подкрепа от Европейския съюз и всички задължителни елементи съгласно Единния наръчник На всички информационни материали и други документи създавани и използвани в рамките на проекта чрез поставяне на: емблемата на ЕС, упоменава се Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., поставя се общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата. при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за визуализация, съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.". В рамките на дейността ще бъдат изготвени и разпространени следните информационни материали: 1. Плакати - 150 бр. (формат – А2, цветност 4+0), от които 140 бр. на български език и 10 бр. на английски език Плакатите ще съдържат информация за проекта, вкл. финансовата подкрепа от ЕС и ще бъде поставен на видно за обществеността място в офиса на сдружение "ЦМДС" и в офиса на чуждестранния партньор сдружение Амрита. Останалите плакати ще бъдат широко разпространявани в Община Димитровград на разрешените за това публични места. Плакати ще бъдат поставени и в залите, където ще се провеждат обученията, изложбата, тренингите. 2 . Дипляна - 1200 бр.(формат – А4, цветност 4+4) Те ще съдържа информация за проекта, неговите цели, дейности и за обхвата на целевата група, както всички задължителни елементи съгласно Единния наръчник. Ще бъдат раздавани от екипа и доброволците на сдружение "ЦМДС" сред целевите групи в района на община Димитровград по време на информационните кампании и изложбата. Предпечатната подготовка и отпечатването на информационните материали и (плакати и дипляни), както и изработването на Постоянна обяснителна табела ще бъдат възложени на външен изпълнител, съобразно изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. Изготвените информационни материали (плакати и флаери) ще бъдат безплатно разпространени от екипа и доброволците на сдружение "ЦМДС" сред целевите групи и заинтересованите страни. Контролът по изпълнението на дейностите по информираност и публичност ще бъде извършван от ръководителя на проекта.
 • Изследване на добри практики и иновативни подходи за подобряване на ролята на ромската жена в семейството и обществото: Дейност 3 има за цел да се идентифицират най- подходящите иновативни практики в ЕС за подобряване на ролята на ромската жена в семейството и обществото. В рамките на тази дейност ще бъдат посочени нуждите, проблемите ромската жена в семейството и обществото, както и предразсъдъците и дискриминацията към тях в българските условия. Ще бъдат изследват различни европейски иновативни практики за подобряване на ролята на ромската жена в семейството и обществото , които са приложени и са дали резултат за намаляване на предразсъдъците и скрита/явна дискриминация. Изследването на иновативните практики ще се фокусира върху използвани иновативни и нетрадиционни методи. Ще се разгледат детайлно как тези практики са приети както от приемащото общество, така и от маргинализираните общности. В рамките на дейността ще се сравнят и оценят изследваните иновативни практики със специфичните нужди и характеристики на целевата група по проекта, като се открият най- подходящите и релевантни от тях. Резултатите, постигнати от дейността, ще бъдат в основата за идентифицирането и адаптирането на двете социални иновации, описани в точка 11.6 от проектното предложение. Сдружение "ЦМДС" ще възложи дейността на външен изпълнител, който ще извърши изследването на опита на други държави- членки по описаните по- горе стъпки . На тази база ще се сравнят и оценят всички практики спрямо специфичните нужди и характеристиките на целевата група по проекта и ще идентифицират най- подходящите от тях. Изследването на опита на други европейски държави е ключова дейност от настоящия проект, защото най- подходящите практики и ноу- хау в ЕС ще бъдат комбинирани с опита и иновативните практики на партньора, с което ще се осъществи процеса на идентифициране на минимум две социални иновации. Резултатът от тази дейност ще бъде представен в работна среща с дискусия, проведена между Кандидата на чуждестранния партньор при осъществяване на дейност 5, с цел постигане на взаимно повишаване на капацитета и придобиване на нови знания по отношение на иновативните модели и практики от ЕС за подобряване на ролята на ромската жена в семейството и обществото. Етапите за изпълнението на дейността са: 1. Избор на външен изпълнител за извършване на изследване на опита на други държави- членки, описан по-горе според изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. 2. Сключване на договор с избрания външен изпълнител . 3. Изготвяне на конкретно техническо задание за очакваните резултати, използваните методи. Предоставяне на подробна информация от страна на Кандидата за характеристиките и нуждите на целевите групи. 4. Извършване на изследване на опита на други европейски държави от външния изпълнител. 5. Сравнява и оценява всички модели и практики спрямо специфичните нужди и характеристики на целевата група и идентифициране на най- подходящите от тях; 6. Външния изпълнител предава в завършен вид изготвеното изследване, заедно с оценките и идентифицираните най- подходящи практики на Кандидата.
 • Дейност за разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е да се постигне широка информираност по отношение на преките и косвените (положителни и/или негативни) резултати от проекта чрез: • Създаване на интернет страница, в която ще бъдат публикувани следните изготвени материали, продукти по проекта: - извършеното изследване по дейност 3; - резултатите от анкетното проучване и анализа; - нагледни и други материали; - и др. • Платени онлайн публикации – 10 бр. Публикациите ще бъдат изготвяни при завършване при завършване на отделните етапи (получаване на основни резултати) от дейност 3, 5, 6, 7, 8 и 9 и съдържат информация за конкретните резултати от осъществените мерки, начина на изпълнение, допълнителна информация за срещнати трудности и друга полезна информация по отношение на развитие на мерките по проекта. Броят на публикациите е съобразен с броят на мерките в отделните дейности, като е предвидено и две обзорни публикации- една в средата на проекта и една в края, където ще бъде представено развитието на проекта и обобщените резултатите. Целта на тези публикации е текущо информиране на обществеността за постигнатите резултати и получаване на идеи/отзиви. • Брошура за разпространение на постигнатите резултати. Брошурата ще бъде създадена в края на проекта и ще съдържа проектните цели, дейностите и всички резултати по проекта. Те ще бъдат разпространени безплатно от доброволците на Кандидата сред широката публика и заинтересованите лица на територията на изпълнение на дейността. Мерките, включени в настоящата дейност, са съобразени с изискванията за информация и комуникация в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ Всички информационни и комуникационни материали и мерки се указват чрез поставяне на задължителни елементи като : емблемата на ЕС, упоменава се Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., поставя се общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата. Дейността ще бъде осъществена чрез собствено участие и външно възлагане. Тя ще премине следните етапи: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители за създаване на интернет страницата, публикуване на платените онлайн публикации, изработване на брошурата. Стартира от месец 3 след подписване на договора. Кандидатът ще подготви техническо задание за съдържанието и функционалността на интернет страницата. 2. Оповестяване на публично съобщение за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ, изискванията на ОПРЧР и сключване на договор с изпълнители. Стартира след приключване на етап 1 в месец 3. Сумарната продължителност на етап 1 и 2 е 1 месец. 4. Публикуване на платените онлайн публикации общо 10 бр. при завършване на отделните етапи (получаване на основни резултати) от дейност 3, 5, 6, 7, 8 и 9, и две обзорни публикации в средата и края на проекта. Кандидатът ще подготвя и редактира съдържанието на публикацията. Външният изпълнител ще ги публикува в онлайн медии. Продължителност от 4-ти до 12-ти месец включително 5. Създаване на интернет страницата от външния изпълнител вкл. тестване, редактиране, пускане в експлоатация- продължителност - 3 месеца от 4-6 месец вкл.. 5. Изработка и разпространение на Брошура- 800 бр. формат А5 , минимум 14 стр и корици. Цветност на страниците 4+4, корица- 4+0. Етапът е с продължителност от 1 месец (11-ти месец от проекта). 6. Организиране и провеждане на отворен ден за експерти, специалисти, обучители, доброволци на НПО, които работят с малцинства демонстриране на иновативните пратките сред целевите групи - Възлагане на външен изпълнител.
 • Повишаване на капацитета на партньорите чрез организация и участие в обучение и работна среща с дискусия: Целта на дейност 5 е повишаване на капацитета на партньорите за осъществяване на цялостния процес по трансфериране на добри практики и социални иновации, придобиване на специфични умения за осъществяване на транснационално сътрудничество между тях. Специфична цел за дейността е идентифициране на най- подходящите иновативни и традиционни практики реализирани от Сдружение Амрита за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към ромската общност. Дейността включва организация и провеждане на 1 обучение, 1 работна среща с дискусия и посещение на добри и иновативни практики с участие на Сдружение Амрита. Тези събития ще бъдат организирани в 3 последователни дни в Печ , Словашка Република от външен изпълнител. Обучението ще бъде на тема „Как успешно се адаптира иновативен модел в подкрепа на ромските жени. Практически съвети и стъпки. Целта на обучението е да се сподели опита на Сдружение Амрита за трансфериране на иновативни модели и социални иновации- като се представят в детайли стъпките (възникване на идеята, разработване, адаптиране, прилагане, мониторинг) за осъществените добри иновативни практики. В рамките на това обучение ще бъдат представени и най- подходящите иновативни практики, които Партньора е осъществявал/участвал/наблюдавал за подобряване на ролята на ромската жена в семейството и обществото, както и практически стъпки за тяхното трансфериране.Чрез обучението ще се подобри капацитета на участниците от Сдружение ЦМДС за адаптиране и прилагане на тези практики. Гражданско сдружение Амрита ще осигури обучител за провеждане на обучението. Сдружение Амрита ще предостави достъп до нагледни и обучителни материали, използвани по време на практиките. Във втория и трети ден от работна среща с дискусия „Иновативни подходи за справяне с дискриминацията, насочена към ромските жени“. По време на срещата ще бъдат представени идентифицираните най- подходящи методи, изследвани от опита на други държави от ЕС, идентифицирани в дейност 3 от български консултант . Те ще бъдат дискутирани като всички участници в работната среща ще се включат активно, ще се предложат варианти за комбиниране на различни практики в тази област за формиране на две социални иновации. Целта на тази работната среща с дискусия е да се подобри главно капацитета на участниците от Сдружение Амрита и заинтересованите лица по отношение на приложените иновативни практики от други държави- членки за справяне с дискриминацията и предразсъдъците към/от ромската общност, както и ще се подобри капацитета на Кандидата. В четвъртия ден ще бъде организирано и осъществено посещение и демонстрация на внедрени/наблюдавани иновативни практики от Сдружение Амрита. Чрез този етап на дейността участниците ще имат възможност да видят как е внедрена практиката в реална среда, да коментират и задават въпроси, да придобият нагледен опит как описаните социални иновации в т.11.6 могат да бъдат валидирани на практика. Етапи: -избор на външен изпълнител за организиране и провеждане на събитията -определяне на обучител от гражданско сдружение Амрита -организиране на пътуване на 7 участници от България до Печ, настаняване (3 нощувки), хранене (3 обяди и 3 вечери) - провеждане на обучение (първи ден), работна среща с дискусия (втори ден), посещение и демонстрация на иновативни практики (трети ден)
 • Изграждане на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество: Целта на дейността е укрепване на транснационално сътрудничество между партньорите Сдружение ЦМДС и Сдружение Амрита. Създаването на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество ще бъде инициирана от Сдружение ЦМДС. Ще бъде изготвено транснационално споразумение за установяване на партньорства в областта на активно сътрудничество и работа за намаляване на предразсъдъците и дискриминацията към ромските жени. Целта на участието в мрежата е обмен на опит, практики, социални иновации за интегриране на ромите с фокус намаляване на нивото на дискриминация на ромските жени. Мрежата ще създаде възможност за участие в информационен канал подпомагащ и развиващ капацитета на представители на партньорите, способстващ за дългосрочна устойчивост на транснационалното сътрудничество между тях. Транснационалното споразумение ще бъде предложено за одобрение и подпис на Сдружение Амрита в последния ден от престоя на представителите на Сдружение ЦМДС по дейност 5). С подписване транснационалното споразумение съответната организация вече се определя за член на мрежата. Настоящата транснационална мрежа ще стане част от онлайн мрежа за обмен на опит и добри практики за партньорство и социално включване на ромите, в която участва Сдружение ЦМДС . По този начин се обезпечава технически работата на новата мрежа. Представители Сдружение Амрита ще получат достъп до личен профил с възможност за изпращане и получаване на лични съобщения, секция обяви и секция съобщения, дискусионен форум. За всеки член на мрежата ще бъде подготвено кратко представяне –информация за контакт, цели на организацията, сфери на действие, потенциал, добри практики и негативни примери, изпълнени проекти. Представянето ще бъде достъпно в интернет страницата на онлайн мрежата. В мрежата за сътрудничество членовете ще имат възможност за споделяне на идеи, обсъждане на теми и въпроси, качване на различни материали. Партньорската мрежа ще бъде устойчива във времето, защото тя ще продължи да съществува и след приключване на проекта. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Иницииране създаването на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество от Сдружение ЦМДС, подготовка на Транснационално споразумение през 4- ти месец от стартиране на проекта. 2. Подписване на Транснационално споразумение между Сдружение ЦМДС и Сдружение Амрита по време на престоя в гр. Печ в рамките на дейност 5- 4 месец от стартиране на проекта. 3. Подготовка на кратка презентация на партньорите и публикуване в Интернет страницата на проекта 4. Работа в партньорската мрежа- продължителност по време на целия проект след създаване на мрежата, както и след приключване на проекта
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики- Социална иновация 1: Настоящата дейност има за цел да трансферира I-та социална иновация от проекта, описана подробно в т. 11.6.Практиката е идентифицирана, чрез осъществяване на мерките от дейност 3 и дейност 5, чрез изследване на опита на други държави от ЕС, както и от опита на Амрита КПО и ще съдържа най- подходящите детайлно проучени иновативни техники и практики основата на тази иновация е създаване на нов подход за работа с ромски жени за подобряване на ролята в семейството и обществото чрез включване на различни иновативни техники и методи за мотивиране в участие и поддържане на интереса дълготрайно на ромската жена в различни дейности; методи за работа с ромските жени по важни теми във връзка с нейната роля в семейството и обществото. Този подход ще бъде разписан в специализирана програма, съобразено и с проученото мнение сред ромската общност. Програмата ще се използвана на служители/представители на НПО, институции (целева група 1 по проекта). Адаптиране на иновацията: 1.Провеждане на анонимно анкетно проучване сред ромската общност в община Димитровград (с участници поне 340 души от тях) и изготвяне на анализ на получените резултати 2.Разработване на Програма за специализирано обучение на служители/представители на НПО, институции за прилагане на иновативни подходи и техники при работа с ромски жени за подобряване на ролята в семейството и обществото. Ще се базира на детайлен анализ на идентифицираните практики и техники, резултатите от етап 1, адаптиране на тези практики към резултатите от проучването, преводи от оригинални европейски езици. В програмата ще бъдат предвидени техники, насочени към отговорната роля на жената в опазване на околната среда. 3. Разработване на наръчник на тема „Как да се подобри ролята на ромската жена в семейството и обществото“, който ще бъде насочен за ползване от представителите и на двете целеви групи, както и на друг заинтересовани лица. Наръчника също включва идентифицирани практики от дейностите по проекта. 4. Разработване на нагледни материали Валидиране: 1.Провеждане на обучение на общо 10 служители/представители от целевата група 1 по разработената иновативна програма- с продължителност 50 часа. Обучението ще се поведе от 2 консултанти Програма в гр. Димитровград. 2.Пилотно прилагане на иновацията: работа на 3 обучени служители/представители на НПО, институции с ромски жени по разработената програма и наръчник за 3 дни в гр. Димитровград. Ще участват 10 жени от ромската общност. 3.Изготвяне на наблюдение от валидиране с включена оценка на постигнатите резултати, изготвено от консултантите на програмата. Ръководителят на проекта ще извърши оценка за приложимостта, мултиплициране на получените резултати и въздействието на резултатите. Външни възлагане, собствено изпълнение, включване на партньора, който ще участва доброволно и безвъзмездно като ще предостави всички необходими материали по идентифицирани от неговия опит практики, отговоря на дискутирам съветвам разяснява. Етапи: 1. Избор на външни изпълнители по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ за 1.Провеждане на анонимно анкетно проучване и анализ; 2. Разработване на иновативна програма за специализирано обучение с Наръчник и нагледни материали; 3.Отпечатване на материали., 4 Организиране на събитие- 1-ви месец от стартиране на дейността 2.Адаптиране: 2.1.Провеждане на анонимно анкетно проучване и анализ от 340 лица- ромска общност -2-4 месец 2.2. Разработване на Програма за специализирано обучение от 4-6 месец 2.3. Разработване на наръчник- от 5-6 месец 2.4 Разработване на нагледни материали- 6ти месец 3.Валидиране 3.1. Провеждане на обучение на общо 10 служители/представители на НПО 7-ми месец 3.2. Пилотно прилагане на социалната иновация 7-8- ми месец 3.3 Изготвяне на наблюдение от валидиране 8-ми месец 4. Оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията и мултиплициране на получените резултати – 8- ми месец
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики- Социална иновация 2: Настоящата дейност има за цел да трансферира II-та социална иновация от проекта, описана подробно в т. 11.6.Практиката е идентифицирана, чрез осъществяване на мерките от дейност 3 и дейност 5, чрез изследване на опита на други държави от ЕС, както и от опита на Амрита КПО и ще съдържа най- подходящите детайлно проучени иновативни техники и практики. Социалната иновация ще бъде обединен Модел за борба срещу насилието и предразсъдъците към ромската жена чрез показване на нейните силни страни, който включва нови подходи, идентифицирани от опита на други държави от ЕС и партньора. Адаптиране на иновацията: - Разработване на Модел за борба срещу насилието и предразсъдуците към ромската жена чрез показване на нейните силни страни Ще се базира на детайлен анализ на идентифицираните практики и техники в дейност 3 и 5, адаптиране на тези практики към нуждите и потребностите на целевата група, анализ на основните прояви насилие и предразсъдъци в България, преводи от оригинални европейски езици на практиките. Валидиране: Провеждане на конкурс, в който ще бъдат демонстрирани част от включените в модела техники. В конкурса ще участват поне 30 жени от ромската общност от община Димитровград. Той ще бъде проведен в гр. Димитровград. Ръководителят на проекта ще извърши оценка за приложимостта, мултиплициране на получените резултати и въздействието на резултатите. Външни възлагане, собствено изпълнение, включване на партньора, който ще участва доброволно и безвъзмездно като ще предостави всички необходими материали по идентифицирани от неговия опит практики, отговоря на дискутирам съветвам разяснява. Партньорът ще проследи целия процес на развитие на иновацията и ще получава информация за напредъка, трудностите, въздействието, т.н. Етапи: 1. Избор на външни изпълнители по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ за 1.Разработване на Модела; 2. Провеждане на конкурс; 3. Заснемане на участниците и конкурса с фотоапарат - 1-ви месец от стартиране на дейността 2.Адаптиране: Разработване на Модел за борба срещу насилието и предразсъдуците към ромската жена чрез показване на нейните силни страни -2-4 месец 3.Валидиране:Организиране и провеждане на конкурс 4-6 м. 4. Оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията и мултиплициране на получените резултати – 7- ми месец
 • Дейност за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.: Целта на дейност 9 е да се оценят постигнатите резултати от реализирането на проекта и да се получи независимо външно потвърждение за приложимостта на неговите иновативни елементи. Оценката ще включва няколко задължителни елементи: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати; • Ефективността на партньорството между Сдружение ЦМДС и Сдружение Амрита. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще получи достъп до цялата документация от страна на Кандидата и партньора по проекта, изготвените материали и продукти. Първоначални външният изпълнител ще проучи същността и дейностите на кандидата и използваните от него методи и ще ги сравни трансферираните практики. Той ще проучи внимателно целите, същността на идентифицираните и трансферираните иновативни практики, начина и реалното изпълнение на дейностите, характеристиката и особеностите на целевата група, заложения бюджет и реално изразходените средства, развитието на транснационалното партньорство, получените резултати- преки и общи. Те ще бъдат анализирани и оценени, и на тази база ще се изготвят констатации по отношение на изброените задължителни елементи по- горе. Изпълнителят ще анализира резултата от механизмите за измерване в отделните етапи от дейностите и там, където липсват ще предложи адекватни механизми. Изпълнителят ще проучи прякото и цялостното въздействие на проекта върху целевата група. Партньорите ще съдействат на външната организация за изготвяне на правилна оценка. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Избор на външен изпълнител за извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи според изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. 2. Сключване на договор с избрания външен изпълнител. 3. Предоставяне на подробна информация от страна на Кандидата и партньора във връзка с заложените елементи по проекта и реалното изпълнение; 4. Извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи от външния изпълнител; 5. Представяне на резултатите от изготвената оценка пред Бенефициента.

Indicators

Трансферирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 2.00, Reached amount: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 2.00, Reached amount: 5.00

Financial Information

194 397.23 BGN
194 397.23 BGN
193 623.56 BGN
95.00 %
 • [1] Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 719.86 0.00 184 677.37 194 397.23
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 719.86 0.00 184 677.37 194 397.23

Procurements

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).