Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05SFOP001-5.001-0003-C01
Technical assistance for MA of OPGG for preparation, implementation, monitoring, control, information and communication
ESF ==> Good Governance
03.12.2018
01.02.2019
31.12.2021
In execution (starting date)
Location of Performance
 • Bulgaria
 • EU Theritory

Description

Ensuring effective management, implementation, monitoring and control of OPGG, through building up the capacity of MA and increasing the capacity and the awareness of the beneficiaries.
Activities
 • Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПДУ: Дейността е насочена към цялостно подпомагане на дейностите по подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПДУ, както и за съхранение на документи по ОПАК и ОПТП 2007-2013 г. Планирани са разходи за възнаграждения, включително и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на всички служители на УО на ОПДУ. Изпълнението на дейността ще способства за високата мотивация на всички служители на всички етапи – програмиране, договаряне, мониторинг и верификация, финансово управление, наблюдение, информация и комуникация. По този начин тя ще има пряк ефект за осигуряване на ефективност на управлението на програмата. Предвидена е консултантска подкрепа и специфична експертиза при идентифицирана необходимост за всеки от етапите на управление на ОПДУ, като прилагане на европейска нормативна рамка, юридически услуги, ИП експертиза, статистическа обработка на данни, верификация на разходи и др. Една от основните функции на УО на ОПДУ е да координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение (КН) и Подкомитета. Организирането на заседанията изисква осигуряване на ресурси и услуги. За ефективно управление на ОПДУ е необходимо постоянното укрепване на административния капацитет на служителите в УО на ОПДУ и членовете на КН. Планирани са участия в специализирани обучения в страната и чужбина (съгласно годишен план за обучения), организиране на семинари и тиймбилдинг програми насочени към постигане на целите на УО на ОПДУ. Изграждането и поддържането на жизнеспособна и ефективна комуникация между служителите на дирекцията е ключова предпоставка за преодоляване на предизвикателствата пред дирекцията. В рамките на дейността следва да се обезпечи и участието на представители на УО на ОПДУ в работни групи, комитети и форуми, организирани от институции и органи на ЕС. При изпълнение на задълженията си, служителите на УО на ОПДУ извършват проверки на място по проекти (съгласно годишен план за проверки), участват в заседания на РСР и РКК, участват в събития организирани от мрежата ОИЦ, участия на събития, организирани в изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ и др. Разходите за извършване на тези дейности ще са съгласно Наредбата за командировките в страната. Техническото обезпечаване на дейността на УО на ОПДУ включва доставка на офис оборудване и обзавеждане, закупуване на офис материали и консумативи, доставка на специализиран софтуер, поддръжка и ремонт на оборудването, поддръжка и ремонт на работните помещения (вкл. ежедневно почистване) и др., необходими за изпълнение на преките задължение на служителите. С оглед спазване на тригодишния срок, в рамките на който разходооправдателните документи във връзка с помощта трябва да се пазят на разположение в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, е необходимо да бъдат наети специализирани помещения за съхранение на архиви и да се осигури поддържката на помещенията, в които се съхраняват документите по програмите.
 • Информиране и комуникация: В рамките на тази дейност ще бъдат организирани различни видове публични събития в зависимост от нуждите на УО: информационни дни, обучения за бенефициенти, годишни информационни събития, пресконференции, конференции и др. Ще бъдат изработени информационни и рекламни материали по ОПДУ и при необходимост ще бъде организирана рекламно-информационна кампания за популяризиране на резултатите по програмата. В съответствие със задължението на УО за информиране на кандидатите и бенефициентите по отношение на възможностите и процедурите за кандидатстване ще бъдат организирани информационни дни, насочени към потенциалните бенефициенти. Броят на тези събития ще бъде определен съобразно заложените в Индикативната годишна работна програма процедури. След сключването на договори с УО на вече одобрените бенефициенти е предвидено провеждане на обучения за правилно управление на проекти. По време на тези обучения бенефициентите биват запознати с основните правила за качествено изпълнение на проектите, с процеса на мониторинг и финансово изпълнение, с процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, както и със задълженията си за деклариране на нередности и осигуряване на информация и публичност. Съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 г. веднъж годишно УО на ОПДУ ще организира по едно голямо информационно събитие (или мащабна годишна дейност), на което ще се популяризира изпълнението на програмата и подкрепата на ЕСФ за изграждането електронно управление, модерна и ефективна администрация, прозрачна и работеща съдебна система и силно гражданско общество. При необходимост ще бъдат организирани конференции, пресконференции, кръгли маси като още една мярка за постигане на прозрачност и повишаване на информираността за обхвата, целите и резултатите от ОПДУ и за приноса на ЕСФ. Подобни информационни форуми ще се организират по актуални теми, отнасящи се до дейността на УО или във връзка с конкретни информационни поводи, възникнали в хода на изпълнение на програмата. В рамките на дейността е предвидено изработването на рекламни и печатни информационни материали за обезпечаване нуждите на организираните публични събития и за популяризиране на ОПДУ и ЕСФ. Печатните информационни материали (брошури, дипляни, листовки, плакати, ръководства, наръчници и др.) ще включват максимално ясна и разбираема информация в синтезиран вид, онагледена по подходящ начин. Чрез актуализиране на секция на ОПДУ в www.eufunds.bg ще бъде популяризирана ОПДУ. Дейността предвижда постоянно обновяване, поддържане и развитие на секцията. При необходимост може да се използват рекламни банери за популяризиране на ОПДУ и на конкретни инициативи в интернет. Предвижда се изработване и излъчване на информационни аудио-визуални материали (кратки рекламни ТВ клипове и радио спотове) в ефирното време на телевизионните и радио оператори. Освен реклама в телевизии и радиа, за целите на популяризиране на ОПДУ и осигуряването на достъпна информация във връзка с обявяването на нови процедури за кандидатстване, популяризиране на добри практики и отразяване на напредъка по изпълнението на програмата ще бъдат използвани и печатните медиите, в които ще се публикуват статии, интервюта и други информационни материали в зависимост от комуникационните нужди на УО. За да се проследи ефектът от провежданата комуникационна политика, ще бъде правен постоянен мониторинг на медиите и контент анализ. Това ще позволи на УО да проследява в реално време публичния си образ и да реагира на възникнали конкретни ситуации. Ще се поддържа архив на публикациите и излъчванията в медиите.

Indicators

MA staff and MC members trained, Target amount: 1 200.00, Reached amount: 0.00
Number of public information events, Target amount: 66.00, Reached amount: 0.00
Number of employees, whose remunerations are co-funded by technical assistance, Target amount: 59.00, Reached amount: 0.00
Information materials by type elaborated (printed, electronic and audiovisual), Target amount: 10.00, Reached amount: 0.00
MC meetings held, Target amount: 6.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

11 499 000.00 BGN
11 499 000.00 BGN
1 297 184.86 BGN
85.00 %
 • [1] Preparation, implementation, monitoring and inspection
 • [1] Information and communication
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Large Urban areas (densely populated > 50 000 population)
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 1 724 850.00 0.00 9 774 150.00 11 499 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1 724 850.00 0.00 9 774 150.00 11 499 000.00

Procurements

Subject to due process: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“, Amount: 300 000.00
 • Differentiated position 1: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“
Subject to due process: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Amount: 0.00
 • Differentiated position 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж
Subject to due process: „Извършване на проверки на място по проекти/бюджетни линии по Оперативна програма „Добро управление“, Amount: 69 500.00
 • Differentiated position 1: Извършване на проверки на място по проекти/бюджетни линии по Оперативна програма „Добро управление
Subject to due process: Разходи за рекламни и печатни материали, Amount: 225 000.00
Subject to due process: Разходи за разработване на аудио-визуални продукти-ТВ и радио спотове, Amount: 900 000.00
Subject to due process: Логистика и самолетни билети, Amount: 1 080 000.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).