Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.003-0010-C01
Good practices to provide employment
ESF ==> Human Resources Development
21.11.2018
01.12.2018
01.06.2020
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

Parvomay Municipality is working constantly to improve the capacity of the municipal administration in order to build administrative capacity to implement policies and solve the existing problems on the territory of Parvomay Municipality regarding the available unemployment, for social inclusion and socio-economic integration of unemployed people.
To solve these problems, the municipality of Parvomay managed to identify the appropriate partner in the form of an international non-governmental organization based in Spain - "Action against hunger". Thanks to the partnership with the international NGO, Parvomay Municipality has access to the whole set of social innovations, good practices and partnership approaches, which are presented in the project of the European network of social innovation for inclusive employment and entrepreneurship. On the other hand, the partnership established allows Parvomay Municipality to transfer its experience and good practices in terms of ensuring employment, social inclusion and socio-economic integration of unemployed people, acquired under the "Program for publicly beneficial work by persons, subject to monthly social assistance" and "Regional employment program".
In order to achieve the set goals, the Municipality of Parvomay will carry out activities for the study, transfer and pilot implementation of social innovations and good practices, both from and to its partner; peer-to-peer activities on selection of good practices, realization of study visits and participation in working groups; analysis and selection of the social innovations and practices best suited to the Bulgarian conditions and the the peculiarities of the territory of Parvomay Municipality; purchase of the necessary materials, for the pilot implementation of good practices and models; conducting trainings and training seminars in order to build the administrative capacity of the municipal administration.
Activities
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането и оценката на добри практики и иновативни подходи, идентифициране и проучване на социална иновация/добра практика/ партньорски подход : В рамките на тази дейност ще бъдат извършени транснационални дейности - учебни посещения и участие в работни групи, както и ще бъдат предприети действия за проучване на най-подходящата за Община Първомай социална иновация/добра практика/ партньорски подход, от представените в проекта на партньорската организация "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество". Освен трансфер на добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, посредством участието си в тези дейности, Община Първомай цели изграждането на специфични умения за партньорство и административен капацитет в сферите на пазара на труда, социалното включване, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Изпълнението на дейността следва логиката на вече одобреният и в изпълнение партньорски проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" - ежегодно се организира подбор на добри практики от членовете и партньорите на мрежата в две категории: 1. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години; и 2. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за трудови колективи над 45 години. Представените добри практики се оценяват на форум на партньорите и членовете на мрежата, като се излъчват трима финалисти и в крайна сметка един победител с най-добра практика. След излъчването на победителя във всяка от категориите, се организира учебно посещение за запознаване на място с добрата практика - победител и се провежда работна група за установяване на възможностите за бъдеща съвместна работа и работа в мрежа. Дейности 2018 г. Във връзка с времевата рамка на процедурата в България, както и факта, че партньорският проект е вече одобрен, Община Първомай ще може да се включи в заключителната фаза на партньорските дейности предвидени за ноември 2018 г. - 1. Учебно посещение и работна група в категорията за младежи до 29 години; и 2. Учебно посещение и работна група в категорията за възрастни над 45 години. Дейности 2019 г. Община Първомай ще продължи дейностите по повишаване на капацитета и възможностите на целевата група по проекта с участието си в транснационалните дейности през месеците септември и октомври 2019 г., когато ще вземе участие в предвидените учебни посещения и работни групи по двете категории: 1. Учебно посещение и работна група в категорията за младежи до 29 години; и 2. Учебно посещение и работна група в категорията за възрастни над 45 години. Учебните посещения и работните групи за всяка една от годините и за всяка една от категориите ще се проведе в страната и града на съответният победител за дадената категория, като това може да е член на партньорската мрежа от Испания, които са най-много (28) или член на мрежата от всяка една от страните членки на ЕС. По време на учебните посещения, представителите на Община Първомай ще подберат до 5 добри практики и иновативни подходи от финалистите в двете категории за 2018 г. и 5 добри практики и иновативни подходи от финалистите в двете категории за 2019 г., които да бъдат оценени, представени, разгледани и обсъдени по време на предвидените 2 учебни семинара за окончателен подбор и адаптиране на подбраните в резултат на транснационалното партньорство добри партньорски практики. Към момента партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" включва над 95 члена на партньорската мрежа (няколко са в процес на одобрение), като по време на изпълнение на дейностите, основните цели на това транснационално партньорство са най-вече обмен на добри практики, провеждане на учебни посещения и работни групи; увеличаване възможностите и подпомагане участието на партньорите в различни европейски програми; транснационално сътрудничество и работа в мрежа на членовете - запознаване и публикуване на дейностите на членовете по проекта, търсене на партньори за бъдещи проекти; анкети за нуждите на отделните партньори по проекта и др.
 • Включване и участие в партньорска мрежа и трансфер на опит и добри практики от Община Първомай: С направеният избор на партньор в лицето на международна неправителствена организация със седалище в Испания - "Действие срещу глада" и техният проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество", Община Първомай по същество приема да се включи като партньор в мрежата по проекта, както личи и от името на проекта. Изборът на Община Първомай е стратегически, тъй като по този начин общината получава достъп до целия набор от социални иновации, добри практики и партньорски подходи, които са представени в проекта на партньорската организация. По този начин Община Първомай ще може да се възползва по най-добрия начин от установеното партньорство в няколко аспекта: достъп до всички добри практики; достъп и участие до всички селектирани и оценени добри практики; участие в работа в мрежа; участие в учебни посещения и запознаване на място с най-добрите практики; участие в работни групи; участие в партньорски форуми и идентифициране на възможности за бъдещи проекти и партньорства по различни европейски програми (Easi, Progress, Horizon 2020, Erasmus +, Asylum, Immigration and Integration Fund, COSME, др.) Включването в партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" ще допринесе значително за повишаване на институционалния капацитет на Община Първомай за транснационално сътрудничество и установяване на партньорски отношения, тъй като мрежата включва над 95 члена на мрежата от Испания и цялата територия ЕС. От една страна чрез участието си в партньорската мрежа Община Първомай ще съумее да идентифицира, оцени и адаптира най-подходящата добра практика за справяне с идентифицираните проблеми, а от друга страна, участието в партньорската мрежа дава възможност на Община Първомай да извърши и предвидения трансфер на своя опит и добри практики по отношение осигуряване на заетост, социално включване и социално-икономическата интеграция на безработни, придобити в рамките на "Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане" и "Регионална програма за заетост". Освен участието в учебни посещения и работни групи, най-мащабната партньорска изява ще бъде участието на Община Първомай през месец юли 2019 г. в най-значимото събитие по проекта, когато Общината ще има възможност да се включи пълноценно в мрежата по партньорския проект - участие във форума на партньорите и членовете на мрежата през месец юли 2019 г. в гр. Мадрид, като заедно с форума ще се проведе и среща на партньорите в мрежата, дейности по подпомагане участието на партньорите в различни европейски програми; транснационално сътрудничество - запознаване и публикуване на дейностите на членовете по проекта, търсене на партньори за бъдещи проекти и др. По време на този форум ще бъдат оценени всички представени добри практики в рамките на партньорската мрежа в двете категории: 1. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години; и 2. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за трудови колективи над 45 години, както и предварителна работна среща с излъчените финалисти и победители за всяка от посочените по-горе категории. В рамките на мрежата и предвиденият подбор на добри практики, Община Първомай ще извърши трансфер на своя собствен опит и добри практики по отношение осигуряване на заетост, социално включване и социално-икономическата интеграция, равните възможности и недискриминацията, придобити в рамките на "Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане" и "Регионална програма за заетост". Община Първомай ще представи своя опит и ще се включи в представянето на добра практика в категорията: Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години. Благодарение на изграденото партньорство, дори и след приключването на проекта Община Първомай ще продължи участието си в партньорската мрежа.
 • Адаптиране на социална иновация и повишаване на капацитета на целевата група по отношение прилагането на адаптираната социална иновация/добра практика/ партньорски подход: В рамките на тази дейност ще бъде извършен подбор и адаптиране, посредством детайлно проучване на идентифицираните и подбрани по предходните дейности добри практики, с оглед избор на най-подходящата социална иновация/добра практика/ партньорски подход, която да отговаря в пълна степен на нуждите на Община Първомай и ще позволи решаването на идентифицираните проблеми, а именно - ще даде нови инструменти и подходи в справянето с наличната безработица, социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица на територията на общината. Участието на представители на Община Първомай в транснационалните дейности по проекта ще позволи достъп до всички добри практики, представени в партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" през двете години на участие 2018 г. и 2019 г. Участието в партньорските форуми, учебните посещения и работните групи по проекта, освен достъп до добри практики, ще позволи повишаване на административния капацитет на общинската администрация. Предварителният подбор на най-подходящата социална иновация/добра практика/ партньорски подход ще се извърши на два етапа от представителите на Общината, които ще вземат участие в работните групи и учебните посещения, като ще подберат до 5 от най-перспективните добри практики за всяка от двете години - 2018 г. и 2019 г. Повишаването на административния капацитет на Община Първомай и адаптирането на социална иновация ще се извърши в рамките на 2 изнесени обучителни семинара за 25 човека всеки, първият ще бъде проведен в началото на 2019 година, а вторият ще се проведе в края на 2019 г. В рамките на всеки от тези изнесени обучителни семинари ще бъдат включени представители на предвидените целеви групи - общински служители отговорни за прилагането на установените добри практики и такива, които имат отношение към провеждането на дейности за транснационалното сътрудничество и партньорство. Двата изнесени семинара ще бъдат еднотипни, всеки от тях ще бъде за 25 човека всеки, за 3 дена, 2 нощувки, на тема "Добри практики и подходи за социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица". По време на всеки от двата изнесени семинара ще бъде разгледана следната тематика: 1. Представяне на предмета и целите на проекта на Община Първомай; 2. Представяне на същността и целите на партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество"; изграждане на специфични умения за партньорство в целевите групи и насърчаване на транснационалното сътрудничество 3. Модул 1: представяне, дискусия и избор на най-добра практика от подбора добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години; 4. Модул 2: представяне, дискусия и избор на най-добра практика от подбора добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за трудови колективи над 45 години; 5. Модул 3: представяне на възможности за участие в транснационални проекти и европейски програми. 6. Модул 4: изграждане на специфични умения за партньорство в целевите групи, с цел насърчаване на транснационалното сътрудничество. След детайлното запознаване с идентифицираните добри практики, по време на второто изнесено обучение (в края на 2019 г.) ще бъде извършен и окончателният избор за адаптиране на социална иновация / добра практика, която да бъде прилагана в работата на Общината. За успешното и пълноценно провеждане на обучителните семинари, за всички участници, ще бъдат осигурени комплекти от учебни и помощни материали, които да позволят на участниците да се ползват във времето с материалите и резултатите от проведените обучения, като всеки комплект обучителни и помощни материали ще включва: конферентна чанта, тефтер, химикалка и флаш памет. Ще бъдат изготвени общо 100 комплекта обучителни и помощни материали, с цел запознаване с резултатите и материалите от проекта и на други представители на целевите групи.
 • Оценка на постигнатите резултати: В рамките на дейността ще бъде извършено оценяване на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на проекта и неговите иновативни елементи, като самата оценка на постигнатите резултати ще проследи наличието на логическата връзка между предварително заложените параметри в проектното предложение във Формуляра за кандидатстване - неговото реално изпълнение и постигнатите резултати по отношение трансферирането на идентифицираните социални иновации / добри практики по проекта: Специфичните цели на проектното предложение на Община Първомай са следните - осъществяване на дейности за проучване, трансфер и пилотно прилагане на социални иновации и добри практики в две посоки, както от Община Първомай към партньора по проекта, така и обратното: 1.Трансфер на опит и добра практика на Община Първомай по отношение осигуряване на заетост, социално включване и социално-икономическата интеграция, равните възможности и недискриминацията, придобити в рамките на "Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане" и "Регионална програма за заетост"; 2.Проучване, трансфер и прилагане на най-подходящата за Община Първомай социална иновация/добра практика/ партньорски подход, от представените в проекта на партньорската организация "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество", с цел подобряване на административния капацитет на служителите си по отношение на транснационалното сътрудничество и прилагането на идентифицираната практика, което да послужи като основа за формулиране на ефективни и ефикасни политики на местно ниво, с оглед справянето с наличната безработица, социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица на територията на община Първомай. Дейността ще бъде осъществена на няколко етапа - ще бъде извършена оценка за съответствие на подбраните практики в рамките на партньорската мрежа за 2018 г., оценка за съответствие на подбраните практики в рамките на партньорската мрежа за 2019 г. и крайна оценка за съответствие на избраната социална иновация/добра практика, ефективност на разходите спрямо поставените цели.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Изпълнението на дейностите за разпространение на постигнатите резултати по проекта ще от началото на третата третина на проекта и ще продължат до неговия край (13 -14 месец за междинната конференция) и края на проекта (17 - 18 месец за заключителната конференция). Изпълнението на дейностите ще стартира едва след приключване на предходната дейност по извършване на оценка за съответствие на избраната социална иновация/добра практика. Дейността по разпространение на постигнатите резултати ще включва две поддейности - междинна конференция и заключителна конференция, които ще представят постигнатите резултати, както от участието на Община Първомай в транснационалните дейности, партньорската мрежа и проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество", така резултатите, постигнати в резултат на изпълнението на проектното предложение на Общината. 1. Провеждане на междинна конференция, която цели да запознае представителите на целевата група и заинтересованите лица с идентифицираните социални иновации/добри практики, транснационалните дейности, възможностите за работа в мрежа и постигнатите резултати от партньорския проект на международна неправителствена организация със седалище в Испания - "Действие срещу глада". С цел постигане на по-голям ефект спрямо целевите групи, междинната конференция ще е еднодневна и ще се проведе в гр. Пловдив, с оглед привличане на по-широк кръг заинтересовани лица и разпространение на постигнатите резултати. За общо 50 участника - 25 представители на целевата група и 25 заинтересовани лица. 2. Провеждане на заключителна конференция, която цели да запознае представителите на целевата група и заинтересованите лица, както с идентифицираните социални иновации/добри практики, транснационалните дейности, възможностите за работа в мрежа и постигнатите резултати от партньорския проект на международна неправителствена организация със седалище в Испания - "Действие срещу глада", така и с постигнатите резултати, в резултат на избраната социална иновация/добра практика - подобряване на административния капацитет на служителите на община Първомай по отношение на транснационалното сътрудничество и прилагането на идентифицираната практика, което да послужи като основа за формулиране на ефективни и ефикасни политики на местно ниво, с оглед справянето с наличната безработица, социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица на територията на община Първомай. С цел постигане на по-голям ефект спрямо целевите групи, заключителната конференция ще е еднодневна и ще се проведе в гр. София, с оглед привличане на по-широк кръг заинтересовани лица и разпространение на постигнатите резултати., която цели да запознае представителите на целевата група и обществеността. За общо 50 участника - 25 представители на целевата група и 25 заинтересовани лица. За успешното и пълноценно провеждане на предвидените две еднодневни конференции, за всички участници, ще бъдат осигурени комплекти от конферентни материали, които ще включват: наръчник с добри партньорски практики (съдържащ до десет партньорски практики, идентифицирани в рамките на учебните визити, формат А5, обем до 16 стр., пълноцветен печат); конферентна чанта, тефтер, химикалка и флаш памет. Ще бъдат изготвени общо 100 комплекта обучителни и помощни материали, с цел запознаване с резултатите от проекта.

Partners

Indicators

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Target amount: 2.00, Reached amount: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Target amount: 2.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

171 710.00 BGN
171 710.00 BGN
62 814.40 BGN
95.00 %
 • [1] Investment in institutional capacity and in the efficiency of public administrations and public services at the national, regional and local levels with a view to reforms, better regulation and good governance
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 8 585.50 0.00 163 124.50 171 710.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 8 585.50 0.00 163 124.50 171 710.00

Procurements

Subject to due process: „Организиране и провеждане на посещения в страната и чужбина за изпълнение на дейностите по Проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020г. обособена в 3 самостоятелни позиции“, а именно:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Организиране, провеждане и превод на 4 броя работни посещения в държава-членка на ЕС и 1 брой участие в партньорски форум в гр.Мадрид, Испания“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя обучителни семинари за адаптиране на добри практики с цел повишаване капацитета на целевата група“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя конференции за разпространение на постигнатите резултати“; , Amount: 127 583.34
 • Differentiated position 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Организиране, провеждане и превод на 4 броя работни посещения в държава-членка на ЕС и 1 брой участие в партньорски форум в гр.Мадрид, Испания“
 • Differentiated position 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя обучителни семинари за адаптиране на добри практики, с цел повишаване капацитета на целевата група“
 • Differentiated position 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя конференции за разпространение на постигнатите резултати“

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).