Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0058-C01
"Eurocrate"
ESF ==> Human Resources Development
16.10.2017
01.11.2017
01.11.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

This project aims to improve inter-regional and transnational cooperation between partners from two Member States of the EU, through identification and transfer of n.2 Innovative practices, exploiting the international contacts that the team of "Adele" has developed over the years. 
In developed European countries, the Business Environment can already benefit of different innovative tools to monitor, develop and submit innovative projects on European programs. In Bulgaria, a large part of European funds remains not spent due to a number of issues, the most important of which is the poor knowledge, between Professionals and SMEs, about the different European programs and funds available in various sectors. This problem will be addressed through a highly innovative IT tool: EUROCRATE. The online application "Eurocrate", a chatbot adapted from the original Italian to Bulgarian standards, will be combined and integrated with innovative non-formal learning methodology to foster awaraness, knowledge and competences in EU Projects. With EUROCRATE, people will have easy access to various European programs, while the new training methodology will give them the tools to size the many European opportunities: this will improve the business environment in Bulgaria and support innovative enterprises in various sectors as well as social and economic, helping achieve the main objective of the European Union - "United in diversity".
Activities
 • Организация и управление на проекта: Дейността е от значение за осигуряването на успешно управление и изпълнение на проекта. Тя гарантира целесъобразното и ефективно използване на човешките и финансовите ресурси и осигурява прозрачно управление за постигане целите на проекта. Изпълнението на дейността гарантира: - Строгото и прозрачно управление на проекта. - Ефективна координация, организация и контрол на финансовите средства на проекта. - Ефективен контрол и отчитане на дейности по проекта. Съгласуване доставка на стоки и услуги в съответствие с конкретните нужди на проекта. - Прозрачна вътрешна и външна комуникация, мониторинг и ефективност при постигане на целите на проекта. Организирането и управлението на проекта се ръководи от Екип за управление на проекта, състоящ се от: ● ръководител на проекта - организира, ръководи и координира дейността на целия екип и отделните му членове, следи за цялостното изпълнение на дейностите, реализиране на целите и показателите за изпълнение на проекта, поддържа пряк контакт с ръководството на Фондация "Аделе". Предвидено е ръководителя на проекта да бъде вътрешен експерт от Фондация "Аделе". ● счетоводител - обезпечава управлението на финансовите потоци, изготвянето и поддържането на финансово-счетоводните документи, отговаря за изготвяне на финансовите отчетни доклади по проекта и на исканията за плащане, подпомага ръководителя в осъществяването на вътрешното финансово наблюдение и контрол, вкл. във верификацията на разходите, изготвя разплащанията с външните изпълнители по проекта ● координатор - организира и поддържа документацията, свързана с проекта, подпомага дейността на ръководителя, отговаря за организиране на срещите на екипа на проекта и за координацията между членовете на екипа, подпомага организирането и провеждането на обществените поръчки, както и координация и комуникации. ● технически асистент - Отговаря за правилното функциониране на документооборота. Води входяща/изходяща поща. Отговаря за окомплектоване и съхранението на документите/ архива на проекта. Изготвя писма, справки и други материали свързани с проекта. Поддържа на електронен и хартиен носител цялата информация на проекта. Води протоколи от работни срещи. Подпомага ръководителя, координатора, и счетоводителя при подготовката на искания за плащания като сканира, комплектува и размножава документи. Членовете на екипа са с опит и квалификация, отговарящи на спецификата на проекта. В заповедите за назначаване на Екипа за управление на проекта са разписани задачите и отговорностите на всеки член от Екипа.
 • Информация и комуникация: Дейностите за информация и комуникация са насочени към широката общественост за осигуряване на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и разгласяване на факта, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Предвидени са следните дейности: - Пресконференция за стартиране на проекта; - Изработване на банер и лого на проекта; - Публикуване на текуща информация за дейностите по проекта на в сайта на Фондация "Аделе"- http://www.adele-ngo.org/ и Сдружение "Еутопия" - http://www.associazioneeutopia.org/, както следва: ● публикуване на кратко описание на проекта и информация за стартиране на проекта, обхват, цели, бюджет; ● публикуване на информация за напредъка на проекта; ● публикуване на информация за приключване на проекта и неговите резултати; - Публикуване на три съобщения в местни или регионални медии - първото след подписване на договора за безвъзмездното финансиране, второто – след стартиране изпълнението на Дейност „Уъркшоп Вазможностите които ни предоставя Европейското финансиране чрез иновативни методи" , третото - след одобрение на окончателния финансов и технически доклад; - Поръчване, изработване и монтаж на 1 бр. информационна табела; - Заключителна пресконференция. При изпълнението на дейностите по проекта ще се прилагат мерките за публичност и информираност. В информацията, обявите, публикациите и документите, изготвяни и предоставяни във връзка с изпълнение на дейността ще бъде упоменат финансовия принос на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 • Обучение в Италия: Апликация "Еврократе" и Иновативна методика за неформално обучение.: Настоящата дейност ще продължи 10 дена тя ще бъде разделена на 2 етапа и всеки един от етапите ще продължи 5 дни. Етапите по настоящата дейност са: 1. Етап - Неформално иновативно обучение на тема "Вазможностите които ни предоставя Европейското финансиране" и адаптация на иновативното обучение за България; 2. Етап - представяне на апликация "Еврократе" на екипа на Фондация "Аделе"; При първия етап богатия опит на специалистите работещи в Сдружение "Еутопия" ще допринесе до по лено изучаване и възприемане на иновативните методи на обучение и представянето на различни "добри практики" използвани от Сдружението свързани с методи за финансиране на иновативни идеи.Тази дейност ще бъде извършена под формата на иновативно обучение крайната цел на което е изготвяне на методологии (под формата на учебник) за начини на иновазионно обучение. Настоящата методология ще бъде създадена изцяло на български език и ще бъде използвана от Фондация" Аделе" и всички заинтересовани страни както и публикувана в интернет сайта на Фондацията с цел популяризиране и по лесен достъп за целевите групи. Дейността ще повиши капацитета на участниците в обучението. Ще бъдат представени и разеснени необходимоста и нуждите от методологията за българските целеви групи. Сдружение "Еутопия" ще представи иновативни методи за идентифициране на Европейски проекти които да спомогнат за полужителното развитие на целите на Фондация "Аделе", както и методи за идентифициране на Европейски проекти насочени към целевите групи по настоящия проект. Ще бъдат обсъдени актуализирани насоки от Европейската комисия за създаване на проекти по различните Европейски програми.Обучението ще се проведе под формата на дискусии между обучаващите и обучаемите, това ще подпомогне както за идентифициране на нуждите от методологията за България така и ще предостави точна представа как трябва да премине и проведено едно неформалното иновативно обучение. Теми разгледани подробно по време на обучението ще бъдат: - Европейски проекти; - Изготвяне на Европейски проекти; - Иновативни методи и идеи; - Бизнес модел „Canvas“ ; - Стартиране; - Интеркултурна комуникация; При втория етап ще се обсъдят всички вазможности които апликацията "Еврократе" предлага на заинтересованите страни както и въздействието което тя ще има към нуждите на конкретните целевите групи по настоящото проекто предложение. Ще бъдат предоставени основни насоки за работата с апликацията, как може да бъде инсталирана в смарфона и как може да бъде инсталирана в таблета. Какви са различните вазможности които апликацията "Еврократе" може да предложе. Сдружение "Еутопия" ще предложи различни начини за адаптирането на апликацията в България имайки предвид разликата в структорните фондове за всяка една страна членка на Европейския съюз. Настоящото обучение ще бъде проведено на английски език. Голяма част от проектите от директните фондове са на английски език и това е един от мотивите обучението да бъде проведено на английски език. Екипа от Фондация "Аделе" присъстващ на обучението ще бъде подбран и ще имат добри познания по английски език.
 • Уъркшоп "Вазможностите които ни предоставя Европейското финансиране чрез иновативни методи": Фондация "Аделе" ще организира 3 дневен уъркшоп в гр. Шумен. Участниците в уъркшопа ще бъдат представители от всички целеви групи по ИП 4 по точно (Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно заети лица; микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; служители в микро-предприятия, получили подкрепа по програмата). Участниците ще бъдат поканени от Фондация "Аделе" използвайки вътрешните контакти с които Фондацията разполага. Ще бъдат поканени 30 човека от целевите групи от които 10 човека ще бъдат извън гр Шумен. Настоящата дейност ще бъде организирана и ръководена изцяло от Фондация "Аделе" . Дейността ще има като основна цел разпространение на резултатите, но и предоставянето на неформално иновативно обучение насочено предимно към иновативни идеи и начини свързани със финансирането им, Европейски добри практики относно Европейски фондове и финансирани проекти, както и насоки свързани с методи за иновационно обучение и методи за използване на апликацията "Еврократе". Този уъркшоп ще бъде разделен на 3 етапа, всеки един от етапите ще продължи 1 ден по 6 часа на ден. Етапите на уъркшопа ще бъдат на различна тема един от друг. Етапи на 3 дневния Уъркшоп: 1 ден - Представяне на Основни Европейски програми за финансиране на целевите групи по проекта чрез иновативни методи 2 ден - Методи на неформално иновативно обучение 3 ден - Представяне на апликацията "Еврокате" Фондация "Аделе" ще се ангажира с поканата на журналисти (радио,телевизия и вестници) с цел достап до инновативната информация за всички заинтересовани групи в цялата страна. Ще бъде наета катерингова компания която да се заеме с предлагането на обяд и 2 паузи кафе дневно в продължение на 3 дни за участниците и организаторите на Уъркшопа 34 човека общо (30 участника, 4 човека организатори от Фондация "Аделе"). Ще бъдат подготвени присъстващи списъци които ще бъдат подписвани ежедневно от целевите групи присъстващи на Уъркшопа. Предвидено е при приключване на уъркшопа Фондация "Аделе" да издаде сертификати за присъствие на участниците на 2 езика Английски език и Български език. Основната идея за тази дейност идва от факта да бъдат разпространени иновативните методи представени от Сдружение "Еутопия" в България на Национално ниво. Исключително важно е целевите групи да научат че започва адаптиране на апликацията "Еврократе" на български език в България която да предостави на национално ниво всички възможни начини за финансиране на иновативни идеи. Много важно е целевите групи да бъдат мотивирани за създаване на все повече иновации в България и Европа чрез подкрепата на предоставеното Европейско финансиране.
 • Адаптиране на "Еврократе" за България и българските структорни фондове: За да бъде използвана пълноценно апликацията "Еврократе" в България ще бъде необходимо нейното адаптиране за страната. Предвидено е на базата на съществуващата вече aplication "Eurocrate" изграждането и и на български език прибавяйки всички национални вазможности за финансиране. Тази дейност ще бъде извършена изцяло от фондация "Аделе" на базата на съществуващата вече апликацията предоставена от Сдружение "Еутопия". Адаптирането на апликацията ще бъде извършено от 2 бр. експери по Информационни технологии назначени във Фондация "Аделе" на временен договор. Предоставената апликация ще бъде преведана и редактирана на български език от специалисти назначени на граждански и временни договори във Фондацията. Периода на настоящата дейност е от 6 месеца тъй като адаптирането е свързано не само благодарение на ИТ специалисти и преводачи а и с креативни специалисти които ще работят върхо достъпността, разбираемостта на Апликацията "Еврократе". Важо ще бъде тя да бъде достъпна освен за целевите групи по настоящатата процедура а и до всички заинтересовани страни които могат да бъдат на различна възраст както младежи така и възрастни потребители. Предвидено е при разпространение на апликацията в цяла българия да предизвика интерес от рекламиране в нея по този начин Фондация "Аделе"ще бъде устойчива относно постоянното обновяване на апликацията. За да бъде достатачно апетитна на българските заинтересовани страни тя трябва да бъде обновявана минимум ежеседмично и след приключване на проекта.
 • Оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики: Целта на тази дейност е да се извърши оценка от независим изпълнител на постигнатите резултати при създаването на иновативния социален модел и приложимостта му на територията на България. Оценката ще проследи на практика следните параметри: ∙ Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; ∙ Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; ∙ Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Оценката ще приключи с набелязване на мерки за подобряване на иновативния социален модел. Изпълнението на тези мерки ще доведе до постигане целите на проекта, а именно развитието на бизнес средата и създаването на иновативни стартиращи фирми.

Indicators

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

87 044.90 BGN
87 044.90 BGN
71 110.09 BGN
95.00 %
 • [1] Self-employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 4 352.24 0.00 82 692.66 87 044.90
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 4 352.24 0.00 82 692.66 87 044.90

Procurements

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).