Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0140-C01
Transfer of innovative practices in the area of management and brokering of real estates
ESF ==> Human Resources Development
19.09.2017
15.10.2017
31.12.2018
In execution (starting date)
Location of Performance
 • EU Theritory

Description

The project "Transfer of innovative practices in the area of management and brokering of real estates" is aimed at transfer of innovative practices in human resource development and improving the organization and working conditions in companies, engaged in mediation in real estate transactions and management. Their activity is essential for the real estate market, which is one of the engines of economic growth.
The project will implement transnational cooperation and exchange of best practices and transfer of three social innovation.
The overall objective of the project is to improve the welfare of human resources and the activities of real estate agents through interregional cooperation aimed at transfer of social innovation and best practices in the labor market and the quality of jobs.
Action 1 provides for specific analysis and research on the experiences of Member States within the Danube region in order to identify specific practices outlined areas of social innovation. To achieve the indicators of the procedure will be identified and subsequently transferred three social innovation.
Activity 2 includes conducting workshops and visits to companies for management of real estate in Romania.
3 activities will ensure the development, validation and transfer of innovative practices in the "Emerald - Nadezhda" Ltd. and capacity to transfer innovative practices of other employers in the industry.
The effect of the actual implementation will be measured in the subsequent measurement of the results in Action 4 with a view to their applicability to the needs of the target groups.
To ensure multiplication of the results will be disseminated among decision makers in the construction and mining industry through informational events Activity 5.
Activities
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав: Дейността включва изследване на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав, в областта на управленските практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд и развитие на човешките ресурси с фокус върху фирми, осъществяващи посредническа дейност при сделки с недвижими имоти. Целта на дейността е подготвителна и в резултат на изпълнението ѝ ще бъде събрана нужната информация за идентифицирането и внедряването на социалните иновации. Възможностите за реалното приложение на иновативните практики, описани в т. 6, Секция 11 от настоящия формуляр, ще бъдат детайлно изследвани в рамките на Дейност 1 и ще бъдат изведени конкретни стъпки за трансферирането им. Ще бъде изследван опита на осем държави-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р.Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния. Изследването на добрите практики ще се фокусира към идентифицираните иновативни практики в т. 6, Секция 11, като за нуждите на Дейност 1 същите ще бъдат разделени на 3 отделни направления, както следва: 1. Използване на нови технологии при работа с клиенти 2. Корпоративен мониторинг на професионалните нужди 3. Въвеждане на служебно начало при осигуряване документи за подготовка на сделки Независимо от това дали изследването е показало наличие на иновативни практики в Румъния в доклада се включва специален раздел с анализ на състоянието на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Партньорът по проекта от румънска страна - Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации - ще подпомогне провеждането на изследването на румънската практика. Партньорът може да участва като представи набор от примерни практики, списък с агенции за недвижими имоти, които ги прилагат, съдейства за предоставяне на информация от тези агенции и др. Изследването ще идентифицира 3 практики в посочените 3 направления, които имат потенциал да бъдат практически приложени. Изследваните практики ще бъдат описани в обобщен доклад, който съдържа минимум информация за: - страната, от която е практиката; - работодателят, реализирал практиката; - използваните методи за събиране на информация; - същност на практиката; - анализ на приложимостта на практиката; - предимства и недостатъци на всяка от изследваните 3 практики. Докладът ще бъде дигитализиран в електронно издание по Дейност 5, вместо да се отпечатва на хартия с цел ефективност на ресурсите и код 01 по вторичната тема на ЕСФ.
 • Провеждане на работна дискусия и посещения на агенции за недвижими имоти в Румъния: Целта на дейността е обмен на информация и опит между заинтересованите страни. Ще бъдат представени и обсъдени иновационните практики и добрите практики, включени в доклада по Дейност 1. В дискусията ще участват 10 български работодатели, които са целева група по Инвестиционен приоритет 5, трима представители на кандидата и преводач. Дейността включва: Поддейност 2.1. Изготвяне и съгласуване на работна програма и определяне на участници Индикативната работна програма за българските участници включва: Ден 1: Отпътуване от Велико Търново / или населените места, от които са работодателите; Пристигане и настаняване в Крайова; Вечеря Ден 2: Закуска; Първа работна дискусия с румънския партньор и румънски работодатели; Обяд; Работна дискусия с румънския партньор и румънски работодатели; Вечеря Ден 3: Закуска; Работно посещение в Букурещ; Посещения в румънски агенции за недвижими имоти в Букурещ; Вечеря; Ден 4 Закуска; Отпътуване от Букурещ за Крайова; Втора работна дискусия с румънския партньор; Вечеря Ден 5 Отпътуване от Крайова; Пристигане във Велико Търново / населените места, от които са работодателите Работната програма се изготвя от изпълнителя и се представя на Възложителя за одобрение. Възложителят съгласува програмата с партньора. Поддейност 2.2. Провеждане на Първа работна дискусия за обсъждане на иновационните практики и добрите практики, идентифицирани по Дейност 1. След като по Дейност 1 бъдат описани 3 социални иновации ще бъде проведена дискусия с участието на българския партньор, български работодатели, румънският партньор и румънски работодатели. Ще бъде представена същността на иновациите и ползата от тяхното трансфериране. Поддейност 2.3. Провеждане на посещения на румънски агенции за недвижими имоти Задължително ще бъдат посетени фирми, които са включени в списъка с иновациите, изготвен по Дейност 1, в случай, че има включени такива. В случай че няма такива ще бъдат органзирани посещения на предложени от партньора фирми в Букурещ. Поддейност 2.4.Провеждане на Втора работна дискусия В дискусията участва румънския партньор, българският партньор и българските работодатели. Участниците ще предложат най-подходящите за българия подходи за внедряване на 3 практики, описани в Дейност 1. Включените в групата за посещенията ще бъдат обвързани със задължението да изготвят писмени отчети, представящи наблюденията и социалните иновации и добри практики, с които са се запознали, както и оценка на възможността за прилагане на установените иновации и добри практики в българските условия. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител, след провеждане на процедура по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. Изискванията към изпълнението ще бъдат детайлизирани в публичната покана.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации и повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни: Поддейност 3.1. Валидиране на възможни модели за трансфериране на иновативни практики В рамките на дейността ще бъдат разработени различни модели за трансфериране на идентифицираните 3 иновативни практики по Дейност 1. Ще бъдат тествани и валидирани набор от хипотези, които следва да идентифицират най-ефективния и ефикасен вариант на действие, който ще предостави най-висока добавена стойност за заинтересованите страни. Целта на валидирането ще бъде да се получи обратна връзка от целевите групи на иновациите относно ефектите и въздействието върху тях, което да позволи на ранен етап да се установи най-ефективният и ефикасен вариант на действие, който да бъде имплементиран впоследствие. Поддейност 3.2. Трансфериране на иновационна практика 1 "Използване на нови технологии при работа с клиенти" Ще бъде разработен интернет сайт на Емералд - Надежда ЕООД, който да представя фирмата и нейните услуги. Ще бъдат реализирани функционалности, съобразно идентифицираните практики и резултатите от поддейност 3.1. За да се осигури използване на новите технологии ще бъде закупена една компютърна конфигурация, таблет, лаптоп и камера. Поддейност 3.3. Трансфериране на иновационна практика 2 "Корпоративен мониторинг на професионалните нужди" Ще бъдат разработени 5 Програми за обучения и ще бъдат проведени 5 двудневни обучения служители и работодатели, съобразно идентифицираните практики и резултатите от поддейност 3.1. Програмата за обучение трябва да осигури необходимите знания и умения за практическо прилагане на иновативните подходи. Всяка програма трябва да съдържа: Програмата следва да съдържа: • Цели на предлаганото обучение (какво се очаква да може да прави/ да знае обучаваният в резултат на обученията); • Конкретни задачи за достигането на набелязаните цели (решенията, действията и мерките, които се набелязва да бъдат осъществени към определен момент за реализиране на програмата); • Форми, методология и управление на обучението; • Модули и теми на обучението, както и учебна програма за всеки модул; • Квалификация и опит на обучаващите; • Описание на помещенията и оборудването; • Организация на завършване и удостоверяване на обучението; • Устойчивост на обучението (дългосрочно въздействие в икономически и социален аспект). Поддейност 3.4. Трансфериране на иновационна практика 3 "Въвеждане на служебно начало при осигуряване документи за подготовка на сделки" Ще бъдат трансферирани практики за служебно осигуряване на документи, необходими на клиентите за подготовка и финализиране на сделки, съобразно идентифизираните практики и възможностите за прилагането им в България и резултатите от поддейност 3.1.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. След като в края на месец 12 по проекта бъдат адаптирани иновативните практики по Дейност 3, ще бъде извършена външна оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи. С оглед на това и предвид допустимостта на разходите в 13.3 от Условията за кандидатстване, дейността ще бъде възложена на изпълнител след провеждането на процедура при спазване на приложимото българско законодателство /ЗУСЕСИФ и ПМС №160/. Избраният изпълнител ще трябва да проследи практическото изпълнение на следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на оценката по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 11 2. Избор на изпълнител за извършване на оценката - месец 12 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 12 4. Извършена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи - месец 13 5. Приемане на работата - месец 14
 • Разпространение на постигнатите резултати: Дейността е последваща и има за цел да информира обществото и работодателите в сектора за постигнатите резултати от приложените иновативни практики. Дейността включва: Поддейност 5.1. Изготвяне и дигитализиране на наръчник с резултатите по проекта. Наръчникът съдържа: * описание на идентифицираните практики - от Дейност 1; * описание на методите и подходите за трансфериране, изведени по Дейност 2 * описание на дейностите по валидиране и трансфериране - от Дейност 3; * оценка на резултатите и възможностите за мултиплициране на резултатите - от Дейност 4; Ще бъде изготвен наръчник и ще бъде дигитализиран в електронно издание (.PDF или релевантен формат). Поддейност 5.2. Провеждане на семинари Дейността е обвързана с изпълнението на Дейност 1, 2, 3 и 4. Има за цел да информира работодателите в бранша за постигнатите резултати. На семинарите ще бъдат представени постигнатите резултати. Акцентът ще бъде върху обсъждане на ползите и приложимостта на иновативните практики. Ще бъдат проведени общо 3 семинара. Един от семинарите ще се проведе във Велико Търново, а останалите ще бъдат определени в публичната покана като се има предвид участието в дейности по проекта на работодатели от различни населени места и динамиката на пазара на недвижими имоти в тях. Продължителността на семинарите ще бъде един ден. Във всеки от семинарите ще участват минимум по 10 работодатели и заинтересовани страни. След като бъдат идентифицирани заинтересованите страни ще бъдат изготвени списъци с конкретни имена на работодатели и други заинтересоавни лица. Ще бъдат изпратени покани до по-голям брой потенциални участници с оглед да се осигури участието на минимум по 15 представители на целевата група, вкл. представители на целевата група от малцинствените групи в района, с цел недопускане на дискриминация и изпълнение на вторичната тема на ЕСФ с код 06. В семинарите ще участва и румънският партньор като за участието той няма да получи финансиране по проекта.
 • Дейности/разходи за организация и управление на проекта: Дейности/разходи за организация и управление на проекта Дейността има за цел да осигури административен капацитет за управление на проекта. През месец първи, след подписването на договор за БФП, ще бъде сформиран екип по проекта – ръководител и счетоводител. С тях ще бъдат подписани граждански договори в съответствие с българското законодателство и с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР. При сформирането на избора на екип, приоритет при селектирането ще бъде балансът между мъже и жени, с оглед спазване на принципа за равенство между половете и изпълнението на код 07 по вторичната тема на ЕСФ. Дейността ще осигури провеждане на предвидените дейности по проекта и осъществяването на постоянен контрол върху изпълнението. След сформирането на екип, ще бъде проведена встъпителна работна среща за разпределение на конкретните задачи и отговорности, уточняване на механизмите за комуникация и др. Екипът на проекта ще включва: 1. Ръководител на проекта - 1 бр. 2. Счетоводител - 1 бр. Предложените членове на екипа разполагат със значителен опит при управление на проекти. Правилното управление на проекта ще допринесе за постигане на заложените цели и резултати, респективно до задоволяване на нуждите на целевите групи. Екипът ще е съвместен от български и румънски експерти на двамата партньори. По проекта ще се финансира месечното възнаграждение само на експертите на Кандидата. Длъжностите са разпределени както следва: Ръководител на проект с дългогодишен опит и счетоводител на проект с опит във финансовото управление на проекти, финансирани по Оперативните програми 2007--2013. Ще бъде разработен подробен план за действие, с разпределни отговорности и срокове за изпълнението им. Ще се провежда регулярен вътрешен мониторинг на напредъка. При идентифициране на рискове ще се прилагат коригиращи действия. Българските експерти заедно с експертите на изпълнителите по различните дейности ще провеждат седмични работни срещи за планиране, координиране и изпълнение на дейностите, за да осигурят правилното изпълнение. Българският екип ще бъде в комуникация с румънският. Екипът ще е отговорен за подготовката на всички отчетни и административни документи по проекта ¬ технически и финансови отчети, документи за реимбурсиране, както и всички допълнителни такива, поискани от УО. Ще се поддържа постoянна комуникация с изпълнителите и мониторинг и контрол по изпълнение на техните договори. Сред задачите на екипа ще бъде съставяне на документациите за възлагане на изпълнението и контрол на дейността на изпълнителите. Квалификацията и отговорностите на ръководителя са определени в Секция 9. Продължителността на тази дейност ще бъде от началото на проекта – месец 1, до приключването и отчитането през месец 16. Предвидените разходи за изпълнение на дейността кореспондират допустимите по програмата. При тяхното разходване ще бъдат стриктно спазвани правилата на програмата и националното законодателство, както и Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР. Екипът на проекта ще бъде определен, както следва: 1. Ръководител на проекта - с граждански договор. 2. Счетоводител на проекта - с граждански договор.
 • Дейности/разходи за информация и комуникация: Дейност 7 се реализира на основание Регламент (ЕС) №1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 в изпълнение на отговорността на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер, в съответствие с Регламент (ЕС) №821/2014 на Комисията. Дейността има за цел да подчертае ролята на Общността и да гарантира прозрачност при безвъзмездното финансиране от фондовете. Това е необходимо с оглед на факта, че при настоящата поръчка размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. С оглед постигане на пълна съгласуваност с изискванията процедурата ще се следи за пълното съответствие на изготвените информационни и рекламни материали със специфичните изисквания по отношение спазването на прозрачността и публичността. Ще бъдат взети предвид мерките, описани в Единния наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014 - 2020. В съответствие с него, в рамките на тази дейност ще бъдат изготвени следните материали: - Плакат - Брошури - Банери - Химикалки от биоразградими / рециклирани материали Всички горепосочени материали, с изключение на брошурите, ще бъдат изготвени преди стартирането на работните дискусии в Румъния по Дейност 2. Плакатите ще бъдат поставени на видно за обществеността място в сградата на бенефициента, съгласно изискванията. Текстовата и визуална информация на плаката ще бъде изготвена съгласно изискванията на т.3.4 от Единния наръчник. Дизайнът на банерите, които ще бъдат използвани на обученията, ще бъде изготвен в съответствие с т.3.9 от Единния наръчник. Химикалките ще бъдат изготвени съгласно указанията за промоционални материали в т.3.8 от Единния наръчник, като ще бъдат използвани биоразградими и/или рециклирани материали за изработката им. По време на изпълнението на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 5, на всички участници в организираните събития (обучения, дискусии, форуми) ще бъдат раздавани еко химикалки от биоразградими и/или рециклирани материали, с което ще се допринесе за код 01 по вторичната тема на ЕСФ относно ефективността на ресурсите. В допълнение, на всички отпечатани документи - вкл. присъствени списъци, отчети, анализи - използвани в рамките на проекта, ще бъде посочено, че ОПРЧР осъществява проекта с подкрепата на ЕСФ. Брошурите ще бъдат изготвени преди провеждането на Дейност 5. Брошурите ще съдържат информация относно резултатите от проекта с цел неговото разпространяване сред заинтересованите страни и общността. Изготвените брошури ще отговарят на изискванията за печатни информационни материали в т.3.7. от Единния наръчник. - Изготвяне дизайн на плакат, еко химикалки , банер - месец 3 - Доставяне на плакат, еко химикалки и банер - месец 4 - Разпространение на еко химикалки - от месец 4 до месец 15 - Изготвяне и публикуване на прессъобщения - месеци 3, 8 и месец 14 - Изготвяне дизайн на брошура - месец 13 - Доставяне и разпространение на брошура - месец 14 и месец 15

Financial Information

199 954.00 BGN
199 954.00 BGN
196 799.06 BGN
95.00 %
 • [1] Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Macro regional cooperation area
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [6] Supporting the shift to a low-carbon, resource efficient economy
 • [6] Gender equality
 • [6] Non-discrimination
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 997.70 0.00 189 956.30 199 954.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 997.70 0.00 189 956.30 199 954.00

Procurements

Subject to due process: "Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав" , Amount: 36 000.00
 • Differentiated position 1: "Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав"
Subject to due process: Логистични услуги за организиране и провеждане на едно петдневно посещение в Румъния; пет двудневни обучения в България и три семинара в България в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0140-C01 „Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти", Amount: 69 804.00
 • Differentiated position 1: Логистични услуги за организиране и провеждане на едно петдневно посещение в Румъния; пет двудневни обучения в България и три семинара в България в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0140-C01 „Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти"
Subject to due process: Логистични услуги за организиране и провеждане на едно петдневно посещение в Румъния; пет двудневни обучения в България и три семинара в България в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0140-C01 „Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти", Amount: 69 804.00
 • Differentiated position 1: Логистични услуги за организиране и провеждане на едно петдневно посещение в Румъния; пет двудневни обучения в България и три семинара в България в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0140-C01 „Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти"

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).