Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG05M2OP001-3.002-0303-C03
Colorful beads
23.01.2017
23.01.2017
23.07.2019
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

The ethnic map of Peshtera Municipality shows predominantly Bulgarian population and well represented Turkish and Roma ethnic groups. Excluded from the school system are mostly members of the Roma ethnic group, which has an unfavorable educational structure. This sends the integration of students into the educational system to the foreground. The project envisages 5 activities with the inclusion of at least 1 000 participants: 700 students and 300 parents: Diagnostics of the intercultural competence of students and parents and study on ethnic stereotypes and prejudices with the purpose of incorporating ethnic-psychological approach in schools. A workshop for tolerance will establish parent clubs, where at least 20% will be parents from minority groups, including Roma. These parent clubs will study town traditions for tolerance and acceptance of diversity by building a working model for motivation and support of parents for better educational results. School camps create conditions for successful socialization of students from ethnic minorities and marginalized groups; they also increase the motivation for education. The activity “Everyone is talented” is a complex of interrelated measures for intercultural dialogue in the school environment, for protection and promotion of the cultural diversity and the talents of the target group through the formation of artistic studios, research sections and interest groups with the purpose of creating a natural motivation for participation in education. The festivities upgrade and develop traditional for Peshtera Municipality activities by planning the inclusion of students and parents from minority communities into two town fests: Colorful world. The events will summarize the work of school groups and parent clubs and present them to parents, students, teachers and the general public in the form of music and dance performances, exhibitions, and recitals.
Activities
 • ДЕЙНОСТ №1 - Диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност : Към 01.02.2011г., при последното преброяване на населението на Р България, населението на община Пещера възлиза на 18 899 души. Характеристиката по етнически произход показва преобладаващо българско население - 12 340, но и достатъчно добре представен турски и ромски етноси.Самоопределили се по етническа група: турци-2797, от които до 19 г.-748 човека, роми-749, от които до 19 г.-230 човека, други - 205, от които до 19 г.-34 човека.Макар данните от преброяването в общината да сочат относително нисък брой на населението от ромски произход, по неофициални данни броят на ромите в община Пещера към настоящия момент е значително по-голям–налице е тенденция голяма част от ромското население на гр. Пещера да се самоопределя и съотнася към турския етнос. Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Общ брой на отпаднали деца от училище и общия брой на необхванатите от образователната система в община Пещера за учебната 2012-2013 г. по данни на общината е отпаднали - 10, необхванати - 57. Тази бройка се формира най-вече от представители на ромската етническа група, за която е характерна неблагоприятна образователна структура, като преобладава делът на ромите със завършено начално образование. В тази връзка от ключово значение е да се установи степента на интеркултурна компетентност на учениците и техните родители.Интеркултурната компетентност помага за реализиране на процеса на общуване и междуличностни взаимоотношения с хора от различни култури и ефективно участие в образователния процес. ЦЕЛ: Подобряване участието в образователния процес чрез събирането на информация относно интеркултурната компетентност на ученици и родители, включени в проекта, като се обективират ролите, видовете поведение, дейностите и връзките, които характеризират членовете на едно семейство, ценностни ориентации, емоционална близост, традиции и други, спрямо етнопсихологическите маркери на семейството.“Основни елементи на интеркултурното образование” се диагностира чрез няколко основни показателя: Запознаване с правата и задълженията на всички български граждани, независимо от етническия им произход. Зачитане на културното многообразие. Опознаване особеностите на различните култури (религия, култура, научни постижения). Позитивно отношение към другостта; преодоляване на стереотипите и предразсъдъците. Поощряване на добрите взаимоотношения между хората, представители на различни култури (етническа търпимост, толерантност, взаимопомощ, сътрудничество). Утвърждаване правото на избор за разнообразна себеизява, стимулираща чувството за самоценност и ненакърняваща правата на другите. Недопускане /преодоляване на дискриминационните поведенчески модели. Oпознаване на лингвистичното многообразие. Дейността представлява психометрично изследване на етнически стереотипи и предразсъдъци на родители и ученици в междуетническа среда с фокус към уязвими етнически общности и групи на ромите. Ще се извърши рефлексивна картина на интекултурната компетентност на родители и ученици за педагогическо взаимодействие в интеркултурна среда, спрямо етнически стереотипи, предразсъдъци и стигми и SWOT на възможните рискове в образователната среда. Ще бъде направен експертен педагогически анализ на мониторинговия процес за интеркултурна компетентност на родители и ученици, спрямо стратегията на НССЕИВ /2012/ за интеграция на уязвими етнически общности и групи с фокус към ромите, както и Националната стратегия на МОН за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /2015/ със съпътстващия план за мониторинг. Ще се разработи етнопедагогическа технология за преодоляване на негативни обществени нагласи, спрямо етнически стереотипи, предразсъдъци и стигми. Разработване на социално – педагогически тренинг за обучение на ученици и техните родители по интеркултурно образование спрямо специфичните етнопсихологически особенности на етническите подгрупови деления в община Пещера.
 • ДЕЙНОСТ №2 - Работилница за толерантност : Толерантността означава зачитане, приемане и правилно оценяване на богатото многообразие от култури в нашия свят и на всички форми и начини за проява на човешката същност. Възпитанието в толерантност ни позволява да се възприемаме един други такива, каквито сме по произход, и заедно да работим за изграждането на толерантно общество. Интеркултурното образование има историческо измерение- знанието за историята е необходимо за разбиране на другите. Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на историята, изкуството и културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци. Територията на Община Пещера е населена от най-дълбока древност. В културните пластове в околностите на Пещера са намерени остатъци от хилядолетна култура.Населението на Пещера включва много етнически общности. През целия период на своето развитие етносите са живели в разбирателство и толерантност. Хората в града и общината подкрепят своята етническа пъстрота и живеят в мир. Влиянието на домашната среда и семейството е важна предпоставка за образованието и училищните успехи на децата. Това важи в по-голяма степен за ромските общности и включването им при формиране на адекватна образователна среда. Домакините в ромската общност се грижат за децата, тяхната неграмотност или ниско образование са от изключителна важност за образованието и училищните успехи на децата.Последните изследвания на ЕС/ПРООН/ СБ отбелязват една нова тенденция: ромските момичета отдават все по-голямо значение на образованието и показват все по-силна заинтересованост от завършване на средно образование и дори стремеж към получаване на университетско образование. Тези тенденции подсказват един от възможните пътища за подобряване процесите на интеграция посредством образование на маргинализирани общности, в т.ч.роми.Изследване традициите на града за толерантност и приемане на различието през дейността на родителските клубове. ЦЕЛ:Създаване на работещ модел за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход, чрез създаване и развиване на родителски общности, мотивиране и оказване на подкрепа на родителите на учениците от малцинствен произход, в т.ч. роми за активно участие на семейството в училищния живот, ангажиране на родителите за стимулиране на учениците към задържане в училище и постигане на по-добри образователни резултати, създаване на атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители, педагози от различен етничен произход. Създаването на благоприятна среда и доверие на родителите на учениците от малцинствен, в т.ч. ромски произход може да бъде постигнато чрез съвместни дейности с други родители, организирани в неформална среда. Дейността включва обединяване на родителските клубове, създадени в училищата за изследване традициите на града за толерантност и приемане на различието с подкрепата на Училищните настоятелства, привличане на най-малко 20% родители от малцинствени групи,в т.ч. роми за участие, изпълнява се в три етапа и предвижда: 1. Подготовка и планиране съвместната работа на родителски клубове и Училищните настоятелства. 2. Провеждане на кампания "Работилница за толерантност" 3. Развиване на родителски компетенции за подкрепа и насърчаване на децата в процесите на интеграция и учебните занимания. В организирани съвместни събития ще се изгради етническа толерантност между родителите. Съвместната работата на родителските клубове улеснява връзката "родител-родител" между възрастните от различни етноси за да направи приемането на добрия пример на подкрепящия и насърчаващ ученето родител лесно и желано. В процеса на изработването на общия продукт - Каталог, посветен на традициите на град Пещера за толерантно съжителство ще се подобрят процесите на интеграция във всяко училище. Включването на родителите в съвместни дейности ще засили на мотивацията на учениците за участие в образователния процес,
 • ДЕЙНОСТ №3 - Ученически лагери : Социалната интеграция е двустранна активност, от страна и на мнозинството и на уязвимите групи, насочена към разчупване на доминиращия модел, целенасочени системни усилия за разрушаване на негативните етнически и религиозни предразсъдъци и стереотипи, за устойчива позитивна промяна в междугруповите взаимоотношения. Социалната интеграция, следователно, може да се постигне чрез поощряване на участието в социалния живот, според принципите на равния достъп и равните възможности по отношение на: културни и разлвекателни дейности, спорт, дейности, които поощряват автономността и независимостта, образование, работа и професионална дейност. Активното участие на учениците в училищните и извънучилищни дейности довежда до повишаване мотивацията за участие в образователния процес. придобиват знания и изграждат умения за себеизразяване, активна позиция и граждански умения, което довежда до по-успешна социализация. Това важи с особена сила за децата и учениците от малцинствени общности, в т.ч.роми. Учениците са не просто обекти, но и фактори в собственото си развитите и закрила. ЦЕЛ: Създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и от маргинализирани групи, повишаване мотивацията за участие в образованието чрез дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в обща интеграционна среда, взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност. В рамките на настоящата проектна дейност по време на ученическите лагери по инициатива на учениците ще бъдат създадени училищни клубове за по-високо качество на образованието във всяко училище. Ще се организират и проведат 4 ученически лагери за подготовка и планиране работата на училищните клубове. Продължителността на лагерите ще бъде 5 дни с 60 участника във всеки. В рамките на лагерите ще се организират съвместни обучителни сесии с доказани специалисти в областта на работа с деца и младежи, които по подходящ начин ще повишат техните знания и умения относно комуникациите, генериране и развитие на техните идеи, лидерски умения, взаимодействие с възрастните и др. В рамките на лагерите ще се организират по начин, съобразен с възрастта на учениците, теренни етноложки проучвания за запознаване с културата на етническите общности и групи в района на община Пещера. Познаването на особеностите на културата на другия ще помогне на учениците да намерят най-верния път към мотивиране за участие в образованието. Идеята е лагерът да запознае младежите помежду им, да обменят опит, да бъдат подпомогнати при генериране на техните идеи и да получат практични съвети за тяхното реализиране. Изготвените предложения за интерактивни форми на работа и повишаване качеството на образованието ще бъдат предложени на специален Педагогически съвет, и след обсъждане и приемане ще се реализират в училище. След приключване на лагерите подкрепата за ученическата инициатива ще продължи чрез периодични срещи за споделяне на добри практики и отчитане на напредъка. Организирането и провеждането на лагерите ще бъде съобразено съгласно Наредба № 2 от 24 април 1997 г. за провеждане и организиране на детски и ученически отдих и туризъм.
 • ДЕЙНОСТ №4 - Всеки има талант: Науките за човека отбелязват връзка между равнището на потенциала на личността и средата за реализация. Социалните фактори като семейство, разнообразни групи по интереси, училище формират моделираща среда за развитие потенциала. При тяхното благоприятно съчетаване се създават най-добрите възможности за разкриване на заложби и дарования - т. е. на таланти. Липсата на достъп до специални занимания с изкуства, непознаване на собствената културна идентичност и неравенство с връстниците изолира децата и младежите от малцинствени групи, в т.ч роми още от ранна детска възраст. Недостатъчната мотивация за оползотворяванe талантите на тези младежи, поради липса на обществена и семейна подкрепа, води до занижен интерес към училищните занимания и често преждевременно отпадане от училищния курс. Когато учениците са не просто обекти, но и фактори в собственото си развитите, чрез показване способностите и силните страни на децата и младежите от маргинализираните общности ще се подобрят процесите на социализиране. ЦЕЛ: Повишаване мотивацията за участие в образованието на учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегриране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на таланти и занимания с изкуство. Дейността представлява комплекс от взаимосвързани мерки за постигане на междукултурен диалог в училищната среда на класове със смесен етнически състав, опознаване на ромската културна традиция, както от другите етноси, така и от самите роми, защита и насърчаване на културното многообразие и талантите на целевата група. Важен и търсен ефект при сформирането на артистичните студия, секциите за научни изследвания и групите по интереси е създаването на естествена мотивация за участие в образователния процес. Личният досег и участие в магията на изкуството е силно средство за инсипрация и създаване увереност в собствените възможности на индивида. Характерно в работата с деца и младежи е високата степен на възприятие и възможността за възпитаване на нови и трайни ценности. Откриването на таланти спомага за разкриване потенциала на децата и допринася за развиване на качества на личността. Прекият ефект върху целевата група ученици можем да дефинираме с повишен интерес и мотивация към заниманията със съвременна наука и изкуства и целенасочено развитие на вродените им таланти чрез систематични занимания с професионален педагог. Дейността ще се реализира в изследователски секции, студия за занимания с изкуства, работилници за народни художествени занаяти и приложни изкуства, отбори по спорт, кулинарни клубове, училищни медии. В дейността ще участват учители/педагози и общностни медиатори. Специално внимание ще бъде отделено за доброто усвояване на българския книжовен език. Придобиването на нови социални контакти и умения като развитие способността за работа в екип, изграждане на липсващи навици за етикет в различен социален контекст и овладяване на средства за успешна комуникация с голяма група хора или публика, както и опознаването на особеностите на културата на другия, изучаване и осъзнаване на собствената културна идентичност извън контекста на битовите предразсъдъци и неравенство в ежедневието на учениците от маргинализирани групи ще помогне на учениците да намерят най-верния път към мотивиране за участие в образованието.
 • ДЕЙНОСТ №5 - Празници на града (в рамките на дейността, ще се проведат два празника, а именно Под-Дейност №5.1 - Шарен свят-1 и Под-Дейност №5.2 - Шарен свят-2) - Под-Дейност №5.1 - Шарен свят-1: Практическата реализация на принципите за защита на културното многообразие се осъществява чрез местните и регионални културни и образователни институции и организации, в сътрудничество с представителите на областната администрация и местната власт. ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за споделено участие в общи творчески дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. Посредством реализирането на Дейността община Пещера се стреми да се превърне във водещ субект на политиката за културна интеграция и активизиране на съвместната дейност между училищата и представителите на общинската администрация за реализиране на идеи и дейности за интегриране на ученици и родители от малцинствени групи, в т.ч.роми в образователния процес. Дейността надгражда и развива традиционни за града дейности, като планира включването на ученици и родители от малцинствените общности в провеждането на два общоградски празника: Шарен свят. Събитията ще обобщят резултатите от работата на училищните групи и родителските клубове и ще ги представят на родители, ученици, учители и широката общественост под формата на музикални и танцови изяви, изложби, рецитали. Естеството на процеса на създаване на творчески продукт позволява лесно документиране и представяне на различните етапи от изработването на произведенията, а учениците и родителите ще имат възможност да споделят какво ги е мотивирало и е представлявало интерес по време на участието им в творческите занимания. Във връзка с мотивиране ученици от маргинализирани общности за личностно развитие и успех за участие в празниците ще бъдат поканени успели личности от малцинствен произход. Празниците целят освен широка публичност, скъсяване дистанцията между ученици, родители, учители от различни етноси и утвърждаване на дългосрочни връзки и комуникация между тях. Съчетаването на културни и артистични подходи със срещи за взаимно опознаване открива по-лесен достъп за групи маргинализирани общности до разрешаване на техните социални и интеграционни проблеми. Културните методи и подходите за съвместно творчество могат не само да играят ключова роля в процесите на интеграция, но са и важни фактори за развитието на лични, професионални, социални и икономически компетенции.
 • ДЕЙНОСТ №6 - Информираност и публичност: Целта на дейността е повишаване на чувствителността и информираността на обществото относно проблемите на целевите групи, целите на проекта и реализацията му. Дейността е планирана съобразно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информираност и комуникация 2014-2020г. След всеки от етапите на проекта ще се предоставя информация за напредъка на проекта. Под контрола на ръководителя на проекта, администраторът ще осъществява дейностите, свързани с информираност и публичност – организация на встъпителната и заключителна пресконференции, изготвяне на прессъобщения към електронни и печатни медии.
 • ДЕЙНОСТ №7 - Организиция и управление: В рамките на тази дейност ще се обърне внимание на организационните въпроси, свързани с навременното и качествено изпълнение на заложените дейности. Дейността включва: 1. Изготвяне на подробен план-график за протичане на проекта 2. Одитна пътека за мониторинг на изпълнението на проекта с включени: преглед на напредъка съгласно проектния план, прег-лед и одобрение на наложени изменения на планираното изпълнение в рамките на допус-тимото, идентифициране на рискове отвъд контрола на проекта, набелязване на корективни мерки при ескалирали проблеми, разрешаване на конфликти между заинтересованите стра-ни; 3. Поддържане на изрядна проектна документация и кореспонденция с УО; 4. Отчитане на проекта. Ще се организира и проведе встъпителна координационна среща между партньорите – целта е запознаване с проекта, както и с указанията за неговото управление; ще бъдат обсъдени и изготвени правила за действие, както и вътрешен работен график с описани отговорници и срокове. При необходимост ще се проведат до 2 (допълнителни) координационни срещи на партньорите. Междувременно ще се поддържа непрекъснат контакт, обмяна на информация и съгласуване на действия чрез електронна поща, скайп срещи и др. Управлението на бюджета в проекта включва всички дейности, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде коректно разходването на разпределените средства в процеса на реализация на проекта. Всеки месец се проследява отчитането и придържането към съставните компоненти на управление на ресурсите на проекта – планиране, оценка на разходите и контрол върху оползотворяване на ресурсите. Контролирането на бюджета включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Управление на времето на проекта включва процесите, които гарантират навременното завършване на проекта. Това се изпълнява непрекъснато в рамките на всички фази от жизнения цикъл на проекта.Към управление на времето спадат дефиниране на процесите, уточняване на тяхната последователност и времетраене, разработване на план за сроковете и неговия контрол.
 • ДЕЙНОСТ №5 - Празници на града (в рамките на дейността, ще се проведат два празника, а именно Под-Дейност №5.1 - Шарен свят-1 и Под-Дейност №5.2 - Шарен свят-2) - Под-Дейност №5.2 - Шарен свят-2: Практическата реализация на принципите за защита на културното многообразие се осъществява чрез местните и регионални културни и образователни институции и организации, в сътрудничество с представителите на областната администрация и местната власт. ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за споделено участие в общи творчески дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. Посредством реализирането на Дейността община Пещера се стреми да се превърне във водещ субект на политиката за културна интеграция и активизиране на съвместната дейност между училищата и представителите на общинската администрация за реализиране на идеи и дейности за интегриране на ученици и родители от малцинствени групи, в т.ч.роми в образователния процес. Дейността надгражда и развива традиционни за града дейности, като планира включването на ученици и родители от малцинствените общности в провеждането на два общоградски празника: Шарен свят. Събитията ще обобщят резултатите от работата на училищните групи и родителските клубове и ще ги представят на родители, ученици, учители и широката общественост под формата на музикални и танцови изяви, изложби, рецитали. Естеството на процеса на създаване на творчески продукт позволява лесно документиране и представяне на различните етапи от изработването на произведенията, а учениците и родителите ще имат възможност да споделят какво ги е мотивирало и е представлявало интерес по време на участието им в творческите занимания. Във връзка с мотивиране ученици от маргинализирани общности за личностно развитие и успех за участие в празниците ще бъдат поканени успели личности от малцинствен произход. Празниците целят освен широка публичност, скъсяване дистанцията между ученици, родители, учители от различни етноси и утвърждаване на дългосрочни връзки и комуникация между тях. Съчетаването на културни и артистични подходи със срещи за взаимно опознаване открива по-лесен достъп за групи маргинализирани общности до разрешаване на техните социални и интеграционни проблеми. Културните методи и подходите за съвместно творчество могат не само да играят ключова роля в процесите на интеграция, но са и важни фактори за развитието на лични, професионални, социални и икономически компетенции.

Financial Information

665 659.59 BGN
665 659.59 BGN
532 527.67 BGN
85.00 %
 • [1] Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Non-discrimination
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 99 848.95 0.00 565 810.64 665 659.59
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 99 848.95 0.00 565 810.64 665 659.59

Procurements

Subject to due process: Доставка на ученически пособия, музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятичийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности. Спортни артикули и екипировка за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 18 125.17
Subject to due process: Услуги по отдаване под наем на недвижими имоти за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 500.00
Subject to due process: Извършване на услуги на бази за ученически отдих за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 62 951.66
Subject to due process: Услуги, свързани с цифров печат за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 6 666.67
Subject to due process: Услуги по предоставяне на Кетъринг за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 12 758.33
Subject to due process: Доставка на училищни принадлежности, оборудване свързано с образованието и дидактично оборудване за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 41 522.11
 • Differentiated position 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на училищни принадлежности, оборудване свързано с образованието“
Subject to due process: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 29 329.81
 • Differentiated position 1: Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за проект "Шарени мъниста"
Subject to due process: Услуги по информация, публичност и визуализация за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020, Amount: 5 333.33
 • Differentiated position 1: Услуги по информация, публичност и визуализация за проект "Шарени мъниста"
Subject to due process: Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка, дребно офис оборудване, хартия и тонери за проект "Шарени мъниста" по Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0303-C01 по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж" 2014-2020 , Amount: 39 545.91
 • Differentiated position 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Периодична доставка на офис оборудване без мебелировка, дребно офис оборудване и хартия“
 • Differentiated position 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Периодична доставка на тонер касети“
 • Differentiated position 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Периодична доставка на офис оборудване, без мебелировка, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, утвърден с решение на МС 591/18.07.2016г.“

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).