Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0038-C01
"Energy efficiency and effectiveness in the KUL Ltd."
103710782 "KUL" LTD.
20.11.2017
20.11.2017
15.07.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project will be implemented realization of initial investments in tangible and intangible assets associated with capacity expansion of an existing business object.
The activities are consistent with the recommendations of the report made after energy audit of industrial system within the enterprise.
Investments in the project are aimed at increasing the energy efficiency of the enterprise, which will reduce production costs, greening and increase competitiveness.
It is envisaged that the delivery and commissioning of mobile concrete plant, wheel loader, Seated tractor-trailer - silovoz and system for monitoring energy consumption.
The project will be implemented and certified ISO 50001: 2011 Energy Management Systems.
Expected results include improved market presence, improving management and production processes, higher productivity, cost reduction and optimization of the production chain and increase the added value.
Objectives and expected results are in line with corporate policy that now observed in overall activity as one of the employers in the region. Proof of this is the introduction of an energy management system, which will ensure sustainable development of the "KUL" LTD.
As a result of realization of the project will open two (2) new jobs.
Expected results from support under the procedure will be the enhanced competitiveness of predpriyatieo by improving energy efficiency and capacity, which in turn will lead to more sustainable growth and a reduction in energy intensity at both the production companies and general for the economy.
Activities
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел“, включена в обследването за енергийна ефективност: Предприятието разполага с 3 бр. бетонови възли. С проекта ще се замени най-старата и амортизирана машина за производство на пресен бетон, с година на производство 1980 год., със следните технически параметри: Обща инсталираната електрическа мощност 245 kW и средна производителност 40 m3/h. Оборудването е с полуавтоматичен режим на работа; с ниска производителност; със затруднено подаване на инертните материали чрез шрапер (метална кофа с верига). Подаването на инертните материали по този начин особено се затруднява през зимните месеци (сняг, заледявания и др.) и е причина за чести аварии на бетоновия възел, като по този начин се затруднява изпълнението на поръчките. Остарялото физически и морално технологично оборудване не позволява реализирането на производствен процес при ниски температури. При отрицателни температури циментът почти не взаимодейства с водата, за да се получи нова структура, която при изкристализиране обуславя якостта на циментовия камък и оттам якостта на бетона. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нова съвременна бетонно смесваща машина (мобилен бетонов възел с капацитет от 120м3), разполагащ с нов софтуер, който ще позволи на предприятието да спазва новите стандарти в произвоството, да осигури по-бърз и непрекъснат цикъл на производство, съгласно времевите изискванията в строителните норми за бетониране на стоманнобетонни конструкции. Основните параметри на новия актив са: • Обща инсталирана мощност – до 218,00 kW • Максимална производителност – мин. 120 m3/час. Новата съвременна бетонно смесваща машина (мобилен бетонов възел с капацитет от 120м3), която е със значително по-добри експлоатационни и производствени характеристики, ще позволи на “КУЛ“ ООД да се произвеждат нови продукти - бетон от високия клас С 28/35, търсен от клиенти, работещи на промишлените обекти през есента и зимата /в периода м. Септември – м. Февруари/ и на бетонови смеси, подходящи за транспорт на разстояние от над 50 км, които в момента с наличното технологично оборудване не могат да се произвеждат. Това ще доведе до оптимизиране на действащите производствените процеси и до повишаване на производителността на предприятието. Новата машина е изцяло автоматизирана с програма за управление, което включва: - Отдалечена техническа поддръжка; - Защита на данните през външен твърд диск. - Основен софтуер смесване и дозиране (съгласно EN 206); - Диспозиция; - Преглед на протокола; - Пакет статистика; - Управление на грешките и статистика на грешките; - Мониторингова система за управление и контрол на потреблението на енергията. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичният процес на производство на бетон обхваща поточност на материалите от бункерите за дозиране, транспортните ленти, смесването в мешалката на инертните материали, свързващото вещество, водата и добавките. Процесът е изцяло автоматизиран и контролиран по електронен път. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нов, високоефективен Челен товарач. С актива ще се оптимизира производството на бетонови смеси и разтвори чрез осигуряване на ритмично подаване на инертни материали към бункера за дозиране. Предвиденият за закупуване Челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на “КУЛ“ ООД в град Варна и ще се придвижва само на територията на предприятието. Активът ще бъде с инсталирана мощност до 191,00 kW, разход на гориво до 12,0 л/ч. и производителност мин. 285 м3/ч. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,83 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 93 899,79 лева годишно. Челният товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка на Седлови влекач с полуремарке - силовоз“, включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичният процес на производство на бетон обхваща поточност на материалите от бункерите за дозиране, транспортните ленти, смесването в мешалката на инертните материали, свързващото вещество, водата и добавките. Процесът е изцяло автоматизиран и контролиран по електронен път. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нов, високоефективен Челен товарач. С актива ще се оптимизира производството на бетонови смеси и разтвори чрез осигуряване на ритмичност на достваките с основната суровина цимент и постигане на ефективност и контрол. Предвиденият за закупуване Седлови влекач с полуремарке - силовоз ще извършват транспортиране на цимент от Завода в гр. Девня, който е на около 15 км разстояние от производствения обект на „КУЛ“ ООД. Активът ще бъде с инсталирана мощност до 334,00 kW, разход на гориво до 2,74 л/ч. и производителност мин. 3,48 м3/ч. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 42,52 kW /т, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 58805,54 лева годишно. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 4: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови смеси и разтвори чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 46 281 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на “КУЛ“ ООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки" : Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилен бетонов възел;  Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Челен товарач;  Мярка 3: Доставка на Седлови влекач с полуремарке - силовоз;  Мярка 4: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма “КУЛ“ ООД.

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Target amount: 618.59, Reached amount: 787.30
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 500.00, Reached amount: 4.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 1 121.66, Reached amount: 1 121.66
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Target amount: 61 859.00, Reached amount: 78 730.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 1 916.80, Reached amount: 1 916.80
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 5 000.00, Reached amount: 40.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

1 904 222.87 BGN
1 151 797.72 BGN
1 151 761.36 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 979 028.07 172 769.65 752 425.15 1 904 222.87
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 979 028.07 172 769.65 752 425.15 1 904 222.87

Procurements

Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр. , Amount: 1 873 342.87
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.;
 • Differentiated position 3: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр.
Subject to due process: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление , Amount: 5 000.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Subject to due process: Публичност и визуализация на проекта , Amount: 880.00
 • Differentiated position 1: Публичност и визуализация на проекта
Subject to due process: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Subject to due process: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Amount: 5 000.00
 • Differentiated position 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 002: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр., Amount: 666 351.28
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Челен товарач - 1бр.;
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр.

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).