Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0173-C01
"Competitiveness through Energy Efficiency and effectiveness"
24.11.2017
24.11.2017
01.08.2019
Closed (completion date)
Location of Performance
 • Bulgaria, North and South East Bulgaria (BG3), North-West (BG31), Vidin (BG311), Vidin, Dunavtsi

Description

Investments in the project are aimed at increasing the energy efficiency of the enterprise, which will reduce production costs, greening and increase competitiveness.
The activities are consistent with the recommendations of the report made after energy audit of industrial system within the enterprise.
It is envisaged that the delivery and commissioning of the production line of concrete products, including the following assets: Fixed vibropresovachna machine for the production of concrete products, Backhoe loader, wheel loader with telescopic boom, mini loader, forklift, Flatbed truck with crane and system for monitoring energy consumption.
The project will be implemented and certified ISO 50001: 2011 Energy Management Systems.
Expected results include improved market presence, improving management and production processes, higher productivity, cost reduction and optimization of the production chain and increase the added value of the products.
Objectives and expected results are in line with corporate policy that now observed in overall activity as one of the largest employers in the region. Proof of this is the introduction of an energy management system, which will ensure sustainable development "PARTNER STORY" LTD.
As a result of realization of the project will open two (2) new jobs.
Expected results from support under the procedure will be the enhanced competitiveness of the enterprise by improving energy efficiency and capacity, which in turn will lead to more sustainable growth and a reduction in energy intensity at both the production companies and general for the economy.
Activities
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия. Машина VPS-2000 е високо производствена стационарна вибропресовъчна машина. Готовите изделия се изработват върху дървени брети. Зареждането на бетона в бункерите на машината става Комбиниран багер-товарач. Дозирането на бетона се извършва директно от два броя дозатори за долен и горен слой. Формоването на елементите се извършва под хидравличен натиск и вибрация от горната и долната страна на калъпа. Готовите бетонови елементи остават върху дървените брети, които се движат под калъпа. Лифтът подрежда бретите вертикално 5-10 броя в зависимост от височината на бетоновите изделия. Машината може да произвежда оградни тухли, тухли тип „Колона”, коминни тела, единични тухли и други елементи, които не изискват висока плътност. Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия ще замени наличната стара машина за производство на бетонови блокчета, която е амортизирала и е ниско ефективна. Новата машина ще бъде с инсталирана мощност не повече от 54,00 kW и производителност не по-малко от 22,5 м2/час. С новото технологично оборудване предприятието ще произвежда нов продукт – оградни тухли, които в момента при изпълнение на строителните обекти се доставят от външни изпълнители. Машина за производство на бетонни изделия ще се инсталира в производствената база на „ПАРТНЕР СТРОЙ“ ЕООД в град Видин. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Комбиниран багер-товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : Комбинираният багер-товарач е мултифункционална машина която съчетава функциите на багер и челен товарач. По проекта се предвижда да се закупи високоефективен и енергоефективен Комбиниран багер – товарач. С предвиденото за закупуване технологично оборудване ще се осигури непрекъснат цикъл на работа на новата Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия. За новите модели комбинирани товарачи, производителят декларира по-голяма производителност, по-ниски експлоатационни разходи, повишена надеждност и издръжливост. Новото технологично оборудване ще бъде с единична инсталирана мощност до 74,50 kW и обем на кофата мин. 1,20 м3. Средната производителност ще бъде мин. 140,00 м3/час и среден разход на гориво до 5,20 л/час. С новия актив ще се подсигури ритмичен процес на производство на бетонови изделия чрез зареждане на миксера със суровини – инертни материали и цимент. Предвиденият за закупуване Комбиниран багер ще работи в рамките на производствената площадка на „ПАРТНЕР СТРОЙ“ ЕООД. Комбинираният багер-товарач е част от технологичния процес за производство на бетонови изделия. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Стационарната вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия като ще я захранват непрекъснато със суровина и ще се придвижват само на територията на предприятието. Машината е оборудвана с двигател, който се отличават с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Комбинираният багер-товарач ще се достави с допълнително оборудване - Телескопична багерна стрела и Хидравличен чук (300-350 кг), с което остатъчния бетон от миксера, както и бракуваната продукция (до 3%) ще се натрушава и връща за преработка. Това ще осигури висок процент на рентабилност чрез използване на бракувана продукция вкарвайки я повторно в производството и ще намали замърсяването на околната среда. Комбинираният багер-товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Доставеното оборудване ще бъде визуализирано с информационни стикери съгласно изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, указващи финансовата подкрепа на Оперативната програма и ЕС.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Челен товарач с телескопична стрела“, включена в обследването за енергийна ефективност : След производството на бетоновите изделия следва технологичната операция – подреждане на готовите продукти. Това е много важен процес, защото бетоновите изделия не са напълно изсушени и са много трошливи. При този процес се получава най-голям процент бракувана продукция. За преодоляване на проблемите, енергийния одит препоръчва закупуване и доставка на много манипулационен актив - Челен товарач с телескопична стрела. С актива готовите изделия ще се подреждат на Мини челен товарач, който ще ги транспортира до сушилните помещения. Препоръчаният в енергийния доклад Челен товарач с телескопична стрела ще бъде с инсталирана мощност не по-голяма от 55,40 kW и обем на кофата не по-малък от 0,95 m3. Предвиденият за закупуване Челен товарач с телескопична стрела ще работи в рамките на производствената площадка на „ПАРТНЕР СТРОЙ“ ЕООД. Челният товарач с телескопична стрела е част от технологичния процес за производство на бетонови изделия. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия като ще подрежда ритмично готовите продукти и ще се придвижва само на територията на предприятието. Челният товарач с телескопична стрела е ново поколение актив, който има фабрично инсталирана мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. Доставеното оборудване ще бъде визуализирано с информационни стикери съгласно изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, указващи финансовата подкрепа на Оперативната програма и ЕС.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : За вътрешно - технологичен транспорт на готовите изделия до складовите бази и експедиране на готовата продукция от бетонови изделия е необходимо закупуване на Мини челен товарач. Предвиденият за закупуване Мини челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на „Партнер строй“ ЕООД. Мини челният товарач е част от технологичния процес за производство на бетонови изделия. Активът ще бъдат позиционирани в непосредствена близост до складовите площи в обекта като ще транспортират готовите изделия от машината за производство на бетонови изделия до сушилните и ще експедира готовите изделия като ще се придвижва само на територията на предприятието. Препоръчаният в енергийния доклад Мини челен товарач ще бъде с единична инсталирана мощност не по-голяма от 55,00 kW, среден разход на гориво до 3,5 л/час и оптимална производителност мин. 42,00 м3/час. Мини челният товарач е ново поколение актив, който има фабрично инсталирана мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. Доставеното оборудване ще бъде визуализирано с информационни стикери съгласно изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, указващи финансовата подкрепа на Оперативната програма и ЕС.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Мотокар“, включена в обследването за енергийна ефективност : След производството на бетоновите изделия и изсушаването им, готовите бетонови блокчета се складират и са готови за експедиране. За реализиране на дейността, енергийния одит препоръчва закупуване и доставка на Мотокар. С актива готовите изделия ще се подреждат на специализирани транспортни средства, които ще ги транспортират до строителните обектите, където ще се използват. Препоръчаният в енергийния доклад Мотокар ще бъде с инсталирана мощност не по-голяма от 50,00 kW, разход на гориво до 3,5 литра/час и оптимална производителност мин. 80 т/час. Предвиденият за закупуване Мотокар ще работи в рамките на производствената площадка на „ПАРТНЕР СТРОЙ“ ЕООД. Мотокарът е част от технологичния процес за производство на бетонови изделия. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до складовите площи като ще експедира готовите продукти и ще се придвижва само на територията на предприятието. Доставеното оборудване ще бъде визуализирано с информационни стикери съгласно изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, указващи финансовата подкрепа на Оперативната програма и ЕС.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 6 „Доставка на Бордови камион с кран“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за закупуване по проекта Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия е необходимо ритмично осигуряване на суровини и транспортиране на готовите продукти. В момента предприятието ползва външни транспортни услуги, които не са ритмични, скъпи и неефективни. Това води до неизпълнение на поръчаните обеми бетонови изделия и забава на изпълнение на строителните обекти. С инвестициите по проекта ще се закупи и достави нов, високоефективен Бордови камион с кран - 1 бр. Инсталираната единична мощност на Бордовия камион с кран ще бъде не по-висока 265,00 kW, Допустима обща маса - техническа – мин. 16 000 м3 и разход гориво на 100 км макс. 18,0 литра без товар и макс. 18,0 л/100 км +0,350 л/100 км с товар. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност – 265,00 kW, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Управлението 4х4 спомага движението при трудни условия и повишава проходимостта на машината. То се изключва автоматично на трета и четвърта скорост, намалявайки разхода на гориво. С новия актив ще се постигнат спестявания само от енергия в размер на 56890,11 лева годишно. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 7: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на бетонови изделия. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 32 659 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „ПАРТНЕР СТРОЙ“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия; Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Комбиниран багер – товарач; Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Челен товарач с телескопична стрела; Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач; Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мотокар; Мярка 6: Доставка на Бордови камион с кран; Мярка 7: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „„ПАРТНЕР СТРОЙ“ ЕООД.

Indicators

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 647.26, Reached amount: 647.26
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 28.00, Reached amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 1 496.74, Reached amount: 1 496.74
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 282.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

1 267 514.02 BGN
897 171.82 BGN
891 028.90 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 762 596.05 134 575.77 370 342.20 1 267 514.02
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 762 596.05 134 575.77 370 342.20 1 267 514.02

Procurements

Subject to due process: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия; Обособена позиция 002: Комбиниран багер – товарач – 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Челен товарач с телескопична стрела– 1 бр.; Обособена позиция 004: Мотокар - 1бр.; Обособена позиция 005: Бордови камион с кран –1 бр., Amount: 1 217 954.02
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Комбиниран багер – товарач – 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 003: Челен товарач с телескопична стрела– 1 бр.
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 004: Мотокар - 1бр.
 • Differentiated position 5: Обособена позиция 005: Бордови камион с кран –1 бр.
Subject to due process: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление, Amount: 16 500.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Subject to due process: Визуализация на проекта, Amount: 860.00
 • Differentiated position 1: Визуализация на проекта
Subject to due process: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки", Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки"
Subject to due process: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Amount: 12 200.00
 • Differentiated position 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Subject to due process: „Доставка на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия; Обособена позиция 002: Комбиниран багер – товарач – 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Челен товарач с телескопична стрела– 1 бр., Amount: 858 218.21
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Стационарна вибропресовъчна машина за производство на бетонни изделия
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Комбиниран багер – товарач – 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 003: Челен товарач с телескопична стрела– 1 бр.

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).