Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0223-C01
Improving the energy efficiency of ‘’Passat Press’’ Ltd.
21.08.2017
21.08.2017
11.07.2018
Closed (completion date)
Location of Performance
 • Bulgaria, North and South East Bulgaria (BG3), North-East (BG33), Varna (BG331), Varna, Varna

Description

   The offset printing company was established in 1990 in Varna. The company offers a variety of printing services and specialises in the production of a wide product range, which includes: hardcover and paperback books, leaflets, calendars, menus, labels and folders. 
Through the investment project the company aims to expand and increase its production by implementing a new energy-efficient equipment, to improve the energy efficiency of the company, to diversify the product range, and to ultimately improve its competitiveness by means of the following activities: 
- Delivery, installation and implementation of a thermal imagesetter; 
- Utilisation of the residual machine heat by means of a recuperator in the existing ventilation system; 
- Implementation of an automated energy consumption monitoring system; 
- ISO 50001 implementation and certification services; 
- Energy audit services for establishing energy efficient investment measures; 
- Visualisation services.
   In addition to the direct energy savings, the planned investments will be beneficial for other areas such as the environment by reducing the energy consumption and overall carbon emissions. For the production of plates, the company will use aluminium sheets made of recycled aluminium scrap.
Activities
 • Придобиване на ново производствено обродване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на Експонатор за термални пластини- 1 брой: Като част от дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация на Експонатор за термални пластини- 1 брой Към настоящият момент изработката на печатни плаки се извършва на няколко отделни машини. Експонатор и процесор за филми с мощност 6,31 kW и производствена скорост 5 филма на час. Готовите филми се поставят в копирама за плаки с мощност 2,2 kW и производствена скорост 5 копирани филма на час. След копирането плаката минава през проявителна машина за плаки с мощност 2,35 kW и производствена скорост 5 проявени плаки на час. Съгласно инвестиционния проект, ПАСАТ ПРЕС ЕООД възнамерява да закупи нов експонатор за термални пластини. Той ще бъде поставен в Производствената база на фирмата. С високоефективната машина за експониране на термални плаки се избягва процеса на производство на филми за плаки и директно се експонира върху плаките с лазер с висока резолюция. Препоръчаната машина е с консумирана мощност 0,55 kW и производствена скорост 16 плаки на час. Придобития по проекта Експонатор за термални пластини ще произвежда печатни плаки, които служат за производство на продукти от хартия и картон, която е основната дейност по проекта. Продуктите са: Рекламни материали, етикети, опаковки, календари и други свързани с основната дейност по проекта по Кид 2008 17.29 -Производство на други изделия от хартия и картон. Закупуването на новия експонатор за термални пластини ще доведе до намаляване на текущите разходи за експлоатация и поддръжка, поради изключване на изработката на филми за печатни плаки, което ще доведе до намаляване на разходите за консумативи за оборудването, използвано при сегашното положение. Закупуването на новата машина ще доведе до разширяване на съществуващо производство и капацитета на печатната база като цяло. Инвестицията се отнася по мярка 1 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез провеждане на процедура „Избор с публична покана“, посочена в чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г(от 1 до 3 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 3 до 7 месец); 3. Инсталиране, тестване, пускане в експлоатация (от 7 до 8 месец).
 • Придобиване на ново обродване. Дейностите ще бъде извършени чрез закупуване на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия- 1брой и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението- 1 брой.: Като част от дейността ще бъде закупени и пуснати в експлоатация система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението Съгласно инвестиционния проект, ПАСАТ ПРЕС ЕООД, планира да въведе оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез монтиране на рекуператор в съществуващата вентилационна система. Вентилационната система има за цел да отвежда топлината от машините, за да не се задържат отделените изпарения от използваните мастила. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменник от типа „въздух-въздух“ и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото. Рекуператорът е устройството, чрез което се извършва повторно използване на топлината или на студа във вентилационните системи. ПАСАТ ПРЕС ЕООД планира да внедри автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) в производствената база, която записва потреблението на електроенергия за основни технологични процеси и системи в предприятието, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия в разпределителите табла на компанията, монтиране на хaрдуер който да събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/ ще е възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси. Направения анализ на разхода на електроенергия, производствено-технологичните параметри и ресурси, позволяват на управлението да планира и взема най ефективните решения. Инвестициите се отнасят по мярка 2 и 3 от енергийния одит. Стъпките за изпълнение на дейността : 1. Избор на изпълнител -ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения( от 2 до 4 месец ) ; 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 4 до 6 месец); 3. Инсталиране, тестване, пускане в експлоатация (от 6 до 8 месец).
 • Консултански услуги за: енергиен одит, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001 и Визуализация на проекта: Консултантските услуги за извършване на енергиен одит са задължителни за проекта и целят предписване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието. Предписаните мерки се реализират в проекта предлаган от бенефициента, като предварително мерките и резултатите от тях са проверени от АУЕР. Агенцията за утсойчиво и енергийно развитие издава становище за съответствие на енергийния одит, което служи на бенефициента да кандидатства по процедурата за безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност за МСП". Енергийния одит е единствената услуга от проекта, която трябва да бъде извършена предварително и трябва да бъде регистрирана за стартиране в първия месец и да бъде с продължителност 2 месеца. Фирмата планира да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление. Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: Енергийно планиране; Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; Планиране на управлението на енергията. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойноста на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. По проекта се планира да се направят разходи за публичност и визуализация като бъдат изготвени 2 броя обозначителни табели, които ще се поставят на видно място в производственото предприятие. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения.(от 2 до 4 месец ). Избора на изпълнител за услугата за извършване на енергиен одит е извършен предварително по старите указания на УО; 2. Сключване на договор за услугите (от 4 до 5 месец) ; 3. Реализация (от 5 до 8 месец ).

Indicators

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 61.24, Reached amount: 61.24
GHG reduction, Target amount: 50.15, Reached amount: 50.15
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

184 721.30 BGN
133 484.91 BGN
133 243.39 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 113 462.17 20 022.74 51 236.39 184 721.30
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 113 462.17 20 022.74 51 236.39 184 721.30

Procurements

Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА : Експонатор за термални пластини- 1 брой, Amount: 156 840.00
 • Differentiated position 1: Експонатор за термални пластини- 1 брой
Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия- 1 брой, Amount: 2 000.00
Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението- 1 брой, Amount: 4 981.30
Subject to due process: Услуга за извършване на енергиен одит, Amount: 4 500.00
Subject to due process: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Amount: 8 000.00
Subject to due process: Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията ISO 50001, Amount: 8 000.00
Subject to due process: Публичност и Визуализация, Amount: 400.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).