Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0195-C01
Improving the energy efficiency of ‘’ENEV’’ LLC
06.12.2017
06.12.2017
12.03.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

Improving the energy efficiency of ‘’ENEV’’ LLC

  ‘’ENEV’’ LLC was established in 1991 with main economic activity code: 25.12 Doors and windows of metal. The company is a manufacturer of aluminium and PVC windows and doors, glazing systems, including such for glass facades.
  The project will be executed in a highly energetically intensive sector with economic activity code: 23.12- Shaping and processing of flat glass. Through the current project, the company is planning to replace the old machines used for glazing system production in order to improve and expand its production capacity as well as to decrease the manufacture cost price by increasing the productivity and reducing the electrical energy consumption. The improvement of the company’s energy efficiency will lead to increased competitiveness and shall be accomplished by means of the following investments:
1. Delivery of new high-capacity, energy efficient machines for glass and glazing system manufacture: laminated and float glass cutting tables, rectilinear edgebander, crane truck.
2. Investments concerning the reduction of electrical energy consumption, including delivery and implementation of an automated energy consumption monitoring and control system as well as a system for utilization of the residual air compressor heat. 
3. Consulting services for implementation and certification of ISO 50001, energy audit and visualisation.
Activities
 • Придобиване на ново оборудване: Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр.; Праволинейна кантираща машина - 1бр.; Камион с кран - 1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1бр.; Система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр.: Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация следните активи : 1. Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр. Наличните сега 2 бр. електрически маси за рязане на стъкло са значително амортизирани, със сравнително ниска производителност и висок специфичен разход на електрическа енергия. Конкретната мярка включва закупуване на 1 бр. нова електрическа маса за рязане на стъкло с компютърно управление. Новото оборудване е с много по голяма производителност и е с по малък разход на електроенергия за еденица продукт. Качеството е по добро а разхода на плоско стъкло значително намалява, защото електрониката допринася за ефективното и икономично производство- разкрояване и рязане. Машината подобрява енергийната ефективност и позволява значителното разширяване на капацитета за обработката на плоско стъкло. 2. Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на Праволинейна кантираща машина - 1бр. Ползваната налична кантираща машина е значително амортизирана, със сравнително ниска производителност и висок разход на ел.енергия. Новата придобита по проекта машина автоматизира процеса на работа и вместо, както в минало време да изисква 3-ма оператора, при реализиране на мярката с новата техника ще има нужда от само 1 оператор. Новото оборудване е с много по голяма производителност и е с по нисък специфичен разход на електроенергия. Автоматизираните процеси водят до подобряване на качеството и намаляват разхода на плоско стъкло. Машината подобрява енергийната ефективност и позволява значителното разширяване на капацитета за обработката на плоско стъкло. 3. Придобиване на нов камион с кран- 1 брой. Стария наличен камион е амортизиран и са необходими значителни разходи за експлоатацията му. Ново закупеният камион с кран ще бъде използван от фирмата за транспорт на готови стъклопакети от плоско стъкло, както и за товароразтоварни дейности. Машината ще транспортира необходими за дейността на фирмата суровини и материали, както и готова дограма и стъклопакети за монтаж по обектите. Новия камион е с по нисък разход на гориво и по малки разходи за експлоатация, което подобрява енергийната ефективност на фирмата . 4. Доставка на Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1бр. Придобитата по проекта система за мониторинг ще дава ясна представа за това какво е енергопотреблението, използвано от производствената система, с възможност за отчитане произведената продукция (чрез въвеждане на стойността за специфичната енергоконсумация на всеки един отделен продукт), къде са най- големите енергийни и производствени натоварвания, каква е съответната им стойност. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи и производство, както и полезни справки в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа, Въвеждането на АСМЕ ще оптимизира значително управлението на енергийните потоци във фирмата.. 5. Придобиване на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр. Има 2 бр. винтови компресори, за сгъстен въздух за производствения процес.Мярката ще се осъществи чрез използване на отпадна топлина от охлаждащия въздух на 1 бр. винтов компресор за сгъстен въздух, намиращ се в близост до производствения цех. Инвестициите отнасящи се за мерки 1, 2 и 3 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Инвестициите отнасящи се за мерки 4 и 5 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Енергиен одит, Консултански услуги за въвеждане на ISO 50001, Консултански услуги за сертифициране на ISO 50001 и Публичност и визуализация.: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си.Избора на изпълнител е чрез външно възлагане по старите указания на УО-избор на изпълнител от 3 оферти.Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Indicators

GHG reduction, Target amount: 184.09, Reached amount: 184.09
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 224.77, Reached amount: 224.77
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

439 096.00 BGN
314 153.20 BGN
314 054.20 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 267 030.22 47 122.98 124 942.80 439 096.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 267 030.22 47 122.98 124 942.80 439 096.00

Procurements

Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр. Обособена позиция 2: Праволинейна кантираща машина - 1бр. Обособена позиция 3: Камион с кран - 1бр., Amount: 391 166.00
 • Differentiated position 1: Маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло - 1бр.
 • Differentiated position 2: Праволинейна кантираща машина - 1бр.
 • Differentiated position 3: Камион с кран - 1бр.
Subject to due process: Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енерго-потреблението (АСМЕ)-1бр., Amount: 10 470.00
Subject to due process: Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух - 1бр., Amount: 3 530.00
Subject to due process: Енергиен одит, Amount: 19 430.00
Subject to due process: Консултански услуги за въвеждане на ISO 50001, Amount: 7 000.00
Subject to due process: Консултански услуги за сертифициране на ISO 50001, Amount: 7 000.00
Subject to due process: Публичност и визуализация, Amount: 500.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).