Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0441-C02
Improving the energy efficiency of ‘’INFRAENGINEERING – DB’’ Ltd.
09.08.2017
09.08.2017
06.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

  ‘’INFRAENGINEERING – DB’’ Ltd. has got a main economic activity code: 41.20 - Construction of residential and non-residential buildings. The company activities encompass the entire construction process – from all stages of design, construction, finishing works up to their realization on the market. The company carries out its activities on building sites across the country and has completed construction projects in many regions such as: Veliko Tarnovo, Gorna Oryahovitsa, Targovishte, Apriltsi etc. 
  After carrying out a survey and construction works in Northwestern Bulgaria, ‘’INFRAENGINEERING – DB’’ Ltd. has rented a base located at 42 Bulgaria Avenue, Letnitsa, Lovech Province. The machines will be transported to and used in the aforementioned base when not in use on any other building sites across the country. Maintenance of the equipment will also be carried out in the base.
  In order to improve its energy efficiency and to expand its range of activities, the company is planning to invest in the following machines: double-axle three way dumper with a crane; backhoe loader; horizontal directional drilling machine with a technical tool. 
The company will reduce its energy consumption by utilisation of the residual compressor heat used for heating up the pipes of the new directional drilling machine, thus increasing its efficiency. The firm is planning to implement an automated energy consumption monitoring system and to make use of consulting services for implementation and certification of an energy management system in accordance with the BDS EN ISO 50001 standard.
   Through the project ‘’INFRAENGINEERING – DB’’ Ltd. is planning to purchase new high-capacity heavy equipment and thus, to expand its range of activities, to decrease the construction cost price and ultimately, to become more competitive. This is a prerequisite for stable development, which will improve the market position of the company in the construction industry.
Activities
 • Придобиване на ново оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Самосвал с кран - 1бр.; Комбиниран багер - товарач - 1бр.; Къртица с компресор - 1бр.; Оползотворяване на отпадна топлина от компресор-1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Самосвал с кран- тристранно разтоварване с две оси - 1 брой. Сега използваният под наем камион с кран е с нисък полезен товар /7 тона/ и висок разход на гориво (9,8 л/час), поради което “ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ - ДБ” ЕООД планира чрез проекта да закупи по-икономична машина с по-голяма товароносимост. Самосвала с кран е необходим на фирмата за превоз на материали и оборудване до строителните обекти на фирмата в страната. Новозакупената машина ще разшири производството и ще подобри енргийната ефективност на предприятието. Мярка 2. Комбиниран багер - 1 брой. Сега използваме багер под наем, с ниска производителност и висок разход на гориво , поради което фирмата желае да го замени с нов, енергийно ефективен и с по добри производствени възможности. Комбинирания багер е многофункционален и самостоятелно ще може да извършва много и разнообразни дейности, необходими за функционирането на компанията. С помощта на малката кофа се правят изкопи а с голямата насипи и други товарни дейности. Придобитата по проекта машина, ще разшири производството и ще подобри енергийната ефективност на компанията. Мярка 3. Машина за хоризонтален сондаж (къртица) -1 брой комплект къртица, компресор и инструментална екипировка. Понастоящем фирмата използва под наем хоризонтална сонда тип „Къртица“, задвижвана от винтов компресор за сгъстен въздух. Къртицата се използва за хоризонтални сондажни отвори в почвата с цел последващо директно инсталиране на тръби, оптични кабели, др. подземни комуникации и инфраструктурни елементи. Използването на амортизираната стара къртица е съпроводено с големи разходи за експлоатация и затова фирмата планира да придобие нова високопроизводителна къртица в комплект с нов енергоефективен компресор. Така компанията ще разшири дейността си и ще подобри енергийната си ефективност. Мярка 4. Оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1 брой система. Мярката включва закупуване на приспособление за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от охлаждащия въздух на винтов компресор с цел увеличаване на производителността на хоризонтална сонда (почвоизместващ чук) тип „Къртица“. Когато е по студено почвоизместването се затруднява. Чрез затопляния въздух от компресора който се подава в сондната тръба, се размеква почвата което улеснява сондирането чрез почвоизместване при работа през зимата. Така значително се подобрява производителността и се намаляват разходите на енергоносители необходими за компресора. Придобитата по проекта система е необходим на фирмата и ще подобри енергийната ефективност. Мярка 5. Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой. Данните за разхода на гориво ще се отчитат и показват през софтуер, който позволява да се контролира и управлява енергоконсумацията на новозакупения багер от разстояние онлайн, чрез e-mail или мобилен телефон. Системата за мониторинг дава пълен достъп до актуалната информация за машината – своевременни сервизни предупреждения, алармени известия за критични параметри и повреди, оперативни данни за текущия разход на гориво, както и пълния архив от предходни събития, съхраняван в специална база данни в интернет. Системата ще подобри енергийната ефективност на багера. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2, 3, 4 и 5 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността от мярка 1, 2 и 3 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 4 и 5 са: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001 и Публичност и визуализация. Услуги за Енергиен одит.: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Indicators

Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 500.97, Reached amount: 500.97
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 133.76, Reached amount: 133.76

Financial Information

492 769.02 BGN
351 278.31 BGN
350 197.90 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Construction

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 298 586.57 52 691.74 141 490.71 492 769.02
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 298 586.57 52 691.74 141 490.71 492 769.02

Procurements

Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси - 1бр. Обособена позиция 2: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура Обособена позиция 3: Къртица с компресор - 1 брой. Обособена позиция 4: Оползотворяване на отпадна топлина от компресор- 1 брой. Обособена позиция 5: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, Amount: 461 069.02
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси - 1бр.
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3: Къртица с компресор - 1 брой.
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 4: Оползотворяване на отпадна топлина от компресор- 1 брой.
 • Differentiated position 5: Обособена позиция 5: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой
Subject to due process: Услуги за Енергиен одит, Amount: 19 200.00
Subject to due process: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Amount: 6 000.00
Subject to due process: Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001, Amount: 6 000.00
Subject to due process: Публичност и визуализация, Amount: 500.00
Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура, Amount: 165 000.00
 • Differentiated position 1: Комбиниран багер - товарач - 1 брой - прекратена процедура
Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Комбиниран багер - товарач - 1 брой., Amount: 165 000.00
 • Differentiated position 1: Комбиниран багер - товарач - 1 брой

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).