Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0407-C01
Improving the energy efficiency of ‘’ZAVET’’ JSC
21.08.2017
21.08.2017
25.10.2018
Closed (completion date)
Location of Performance
 • Bulgaria, North and South East Bulgaria (BG3), North Central (BG32), Razgrad (BG324), Zavet, Zavet

Description

  ‘’ZAVET’’ JSC is a manufacturer of veterinary medicinal products, feed additives (powder and liquid), veterinary medicines – powder, liquid, vehicle, intramammary syringes, technical tools. The company has got a main economic activity code: 21.20 - Pharmaceutical preparations.
  In order to increase its production capacity and to decrease the production cost price by increasing the productivity and decreasing the electrical energy consumption, through the current project the company intends to replace the old dosing and packaging line with a new one. The line is the main manufacturing and technological tool of the company. The company has planned to make investments concerning the reduction of electrical energy consumption, which include implementation of an automated energy consumption monitoring and control system as well as delivery and implementation of a system for utilisation of the residual ventilation heat energy by means of a recuperator. The company will make use of consulting services for implementation and certification of ISO 50001, an energy audit and visualisation.
  By realisation of the planned project investments the company will improve its energy efficiency and thus, become more competitive.
Activities
 • Придобиване на ново оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Дозираща машина - 1 бр.; Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация - 1 бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 бр.: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Дозираща машина - 1 бр. Сега „ЗАВЕТ“ АД използва сравнително стара и амортизирана дозираща машина със сравнително висока работна ел.мощност 11,4 kW, поради което фирмата планира да я замени с нова енергоефективна модерна машина, със значително подобрени експлоатационни възможности. Новата вертикална електронна машина ще бъде: напълно автоматизирана , с програмно управление, с поетапно формоване, пълнене и залепване, оборудвана с независимо функционално програмиране, пълни и запечатва пликове от единична ролка опаковъчен материал. Машината ще има възможности автоматизирано да следи за качеството на опаковките. Суровината ( материала ) от отделените бракувани опаковки , машината повторно обработва - рециклира с цел повторно използване на рециклирана продукция. Придобитата по проекта нова дозираща машина ще има PLC управление и контрол на процесите. Новата машина ще разполага с модем за дистанционен достъп и обслужване, така че ще има възможности за дистанционен електронен мониторинг, контрол и управление. Новозакупената по проекта машина, значително ще разшири производството и ще подобри енергийната ефективност на фирмата. Мярка 2. Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация - 1 бр. Предлагана мярка представлява система за рекуперация на отпадна топлина, която ще бъде изградена към съществуващата вентилационна система. Дейността ще бъде осъществена чрез използване на отпадна топлина от производственото помещения, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и минава през рекуператор, който връща чист атмосферен затоплен въздух в работното помещение чрез вентилационна система. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменник и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно през лятото. Предложената дейност ще подобри енергийната ефективност на предприятието и ще намали разходите за отопление и охлаждане Мярка 3. Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 бр. Фирмата измерва централно разхода на електроенергия и сега не разполага с информация за разходите по производства. Конкретната мярка включва дейности, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на АСМЕ за цялата производствена система. Планираната за изграждане АСМЕ представлява следното: 1. Ел.кръг, захранващ съществуващите машини, апарати и съоръжения. 2. Ел.кръг, захранващ новите машини, закупени по настоящия инвестиционен проект. Устройството ще дава ясна представа за това какво е енергопотреблението, използвано от производствената система, с възможност за отчитане произведената продукция, къде са най-големите енергийни и производствени натоварвания, каква е съответната им стойност. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи и производство, както и полезни справки и др. в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа. Въвеждането на АСМЕ ще оптимизира значително управлението на енергийните потоци и ще помогне за ефективното планиране на производството във фирмата. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2 и 3 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността за мярка 1 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 2 и 3 са: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001. Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001. Публичност и визуализация. Услуги за Енергиен одит,: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 37.43, Reached amount: 37.43
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 45.70, Reached amount: 45.70
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

309 194.14 BGN
222 785.90 BGN
208 861.00 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 189 368.01 33 417.89 86 408.24 309 194.14
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 189 368.01 33 417.89 86 408.24 309 194.14

Procurements

Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Дозираща машина– 1 бр , Amount: 267 044.14
 • Differentiated position 1: Дозираща машина– 1 бр
Subject to due process: Енергиен одит, Amount: 19 250.00
Subject to due process: Консултантски услуги по въвеждане на ISO 50001, Amount: 6 000.00
Subject to due process: Консултантски услуги по сертифициране на ISO 50001, Amount: 6 000.00
Subject to due process: Публичност и визуализация, Amount: 500.00
Subject to due process: Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация - 1 брой. , Amount: 5 200.00
Subject to due process: Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 брой., Amount: 5 200.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).