Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0126-C01
"Energy efficiency Caloria vak Ltd."
09.08.2017
09.08.2017
11.07.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

With the implementation of the project "calorie HAC" Ltd. will open a production of concrete products, which is new to the company. At present, realizing activities for the construction of ground water and drainage, landscaping of buildings and properties, the company buys concrete products. Often this leads to risks in compliance with the terms of contracts and execution quality. On the other hand this is a limiting factor for achieving optimal cost in execution. These limiting factors led to management's decision to launch its own production of concrete products. Through new equipment recommended in the completed energy audit company "calorie HAC" will be able to close the cycle of production and installation of concrete floors, offering its customers high quality products at competitive prices.
With assets will be purchased under the project would increase energy efficiency, which will reduce production costs, greening and enhancing the competitiveness of the company. The expected savings are 631,600 kWh / y or 71.21% of total energy consumption of the company. At the same time reducing harmful emissions into the environment 313.16 t / d.
The residual heat from the production of concrete products will be used for heating administrative rooms and recreation rooms for the staff.
The project will introduce and certify energy management system, which ensures sustainability of the project results through a systematic approach to achieve continual improvement of energy efficiency, use of energy and its consumption.
Activities
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Автоматична линия за производство на бетонови изделия: С цел по-добра ефективност на бъдещото производство по отношение на консумацията на енергия, както и за по-ниски производствени разходи, компанията предвижда закупуване, доставка и пуск в експлоатация на Автоматична линия за производство на бетонови изделия. Новата машина е с инсталирана мощност 49.65 KW и производителност от 1920 бр./час. Автоматичната линия за производство на бетонови изделия е предназначена за производство на всички видове бетонови елементи - тротоарни плочки, бордюри, павета и др. с вибрираща сила и хидравличен натиск отговарящ на изискванията на европейските стандартите за производство на бетонови изделия. Производственият процес се контролира чрез PLC, оборудван с устройство за дистанционно управление. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 2: Доставка и инсталиране на система за усвояване на остатъчна топлина: Към момента на изготвяне на доклада, „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В обекта на предприятието има ел. Бойлер за осигуряване на БГВ за нуждите на работещите. Потреблението на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 10 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден или общо: 500 л/ден БГВ. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 132 м3 (= 500 л/ден Х 264 раб.дни/год.). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 6 863,85 kWh/y. Около 60% от енергията освободена от изгарянето на дизеловото гориво в двигателите с вътрешно горене се освобождава в околното пространство чрез топлина отнесена с димните газове и продуктите на горене (30%) и чрез топлина усвоена от самия двигател (30%) и отведена чрез охладителната му система също в околното пространство Към момента дружеството експлоатира дизелов двигател/ агрегат за електроенергия, който има изходна мощност 80 – 64 kWA в работен и standby режим, или осреднен електродобив с мощност 76 kWA. Дейността предвижда доставка и монтаж на Кожухотръбен еднотръбен топлообменник с първичен контур с електронна циркулационна помпа с инсталирана мощност 0,520 KW. Предвижда се и достdвка на двупътен вентил с пряко действие с изнесен датчик. Топлообменникът ще бъде подвързан последователно към охладителния тракт мехду двигателя и охладителната пита (радиатора), явяваща се топлообменник “въздух-вода”, способстващ оползотворяването именно на топлината предадена от горивния процес към двигателя посредством утилизация на топлина от охладителния контур на съществуващ дизелов агрегат за електроенергия, в обекта. Годишно усвоената мощност от топлообменника е равна на 6 186,68 kWh/y. Количеството електроенергия обезпечаваща работата на топлообменинкът и циркулационната помпа за 480 часа/годишно е в размер на 249,60 kWh/y. Топлинната усвоена мощност от системата е разликата между усвоената мощност на топлообменника и потребната енергия обезпечаваща работата му и възлиза на 5937,08 kW/y.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран Багер Товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : Произведените бетонови изделия се подреждат на палети, които се складират и в последствие се експедират чрез натоварване на специализиран транспорт. Към момента предприятието не разполага с техника за складиране и експедиране на готовите бетонови изделия. Енергийният доклад препоръчва тези технологични операции да се извършват с високоефективен Комбиниран багер товарач, който да спомогне за оптимизирането и увеличаването на дейностите по складиране и експедиция на готовата продукция. Предвидената за закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация машина е с висока производителност - 50 м3/час, инсталирана мощност 72 kW и разход на гориво - 5,20 л/час. Активът ще работи в рамките на производствения обект на предприятието в гр. Иваняне и ще се придвижва само на територията на предприятието. Новият Комбиниран багер товарач има стандартно инсталирана система за мониторинг в реално време и отчита разхода на гориво. Той ще осигури ритмичност на производствения процес на новата Автоматична линия за производство на бетонови изделия, като същевременно ще се постигне енергийна ефективност и оптимизиране себестойността на готовата продукция.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Верижен Багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За оптимизиране на производството на бетонови изделия чрез осигуряване на ритмичност при зареждането на линията за производство на бетонови изделия с изходна суровина е необходимо наличие на високоефективен Верижен багер (предложена мярка от енергийния доклад). По проекта ще се закупи Верижен багер, последно поколение, който ще работи в рамките на складовата база на предприятието и ще се придвижва само на територията на предприятието. Предвидения за закупуване актив е с производителност от 63 м3/час, мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 49 kW и среден разход на гориво 3.90 л/час. Като резултат от реализиране на дейност 4 ще се постигне намаляване на енергийното потребление с 201 667 кWh годишно. Активът има стандартно инсталирана мониторингова система. Програмата позволява локация на техниката във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп. Системата е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво( моментен , среден) , работни параметри на техниката нива на охладителна и хидравлична течност, температури. Всяко отклонение на стойностите се регистрира и системата алармира за това.Програмата дава възможност за запаметяване на нужните параметри на електронен носител или принтирането им на хартия.Информация за разходи на гориво, сервизни интервали, грешки и работни стойности се съхранява и е достъпна за визуализация. Системата за мониторинг чрез използване на GPS-сателитна технология позволява лесно проследяване на работните функции на машината, диагностика на някои от основните възли, обучение на операторите и оптимизация на разхода на гориво.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението" като компонент на технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови смеси и разтвори чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 16 300 kWh/год.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Rзбраният изпълнител, с лиценз от АУЕР изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова автоматична линия за производство на бетонови изделия; Мярка 2: Доставка и инсталиране на система за оползотворяване на остатъчна топлина Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран Багер Товарач; Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Верижен Багер ; Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД.

Indicators

Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 631.60, Reached amount: 631.60
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 5 400.00, Reached amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 313.16, Reached amount: 313.16
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 540.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

616 594.85 BGN
391 158.00 BGN
391 152.47 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 484.30 58 673.70 225 436.85 616 594.85
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 332 484.30 58 673.70 225 436.85 616 594.85

Procurements

Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Автоматична линия за производство на бетонови изделия - 1бр.; Обособена позиция 002: Комбиниран багер- товарач - 1бр.; Верижен багер - 1бр.; Обособена позиция 003: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.; Обособена позиция 004: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр. , Amount: 594 294.85
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Автоматична линия за производство на бетонови изделия - 1бр.;
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Комбиниран багер- товарач - 1бр.; Верижен багер - 1бр.
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 003: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 004: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.
Subject to due process: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Amount: 2 300.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Subject to due process: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.; Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр., Amount: 12 800.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.;
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.
Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.; Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр., Amount: 12 800.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.;
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).