Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG05M9OP001-1.003-3057-C01
Creation of new jobs in the company "Modna Agencia Miraj" Ltd
ESF ==> Human Resources Development
14.02.2017
14.02.2017
14.10.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The overall objective of the project is to create new jobs and to improve the employment prospects of unemployed and inactive persons in "MA Miraj" Ltd. Vratsa through investment support and provide to the needs of the company vocational training.
Through the proposed project it will be provided training and employment of 26 unemployed and inactive persons. The resulting quality education will increase labor productivity of the selected beneficiaries. The equipment planned to be purchased for the project will contribute to increase the production capacity and labor productivity in the company, will create the necessary conditions for the creation of new jobs and will contribute to the implementation of a more efficient manufacturing practice as part of the training. With the implementation of part of the planned activities, this project aims to achieve development of the adaptability of the enterprise and increase the flexibility of the labor organization. Combined all proposed activities will ensure both the quality of education and better training of future workers and in enhancing labor productivity, improve working conditions in the company and standard of living of the beneficiaries.
The main activities for achieving the results are: Recruitment and training of beneficiaries Providing employment and purchase of equipment, publicity and management of project, monitoring.
The main methods for implementing the project are: Training; Good governance; Feedback beneficiaries; Risk management; Transparency and fair competition; Promote the project; Implementation of internal control; Funding based on needs: Selected activities meet identified needs and individual needs of the target groups; Abiding by the principle of good governance, sustainability of investments: The project ensuring that the sustainability of the results and after project implementation.
Activities
 • Организация и управление на проекта: При стартиране на проекта ще се сформира екип за неговото администриране от експерти с опит в сходни дейности, който ще отговаря за осъществяване на всички задачи по организацията и управлението на проекта. Екипът за управление на проекта ще се състои от ръководител проект, координатор и финансов мениджър. За да се постигнат очакваните цели, резултати и ползи за целевите групи, основополагащи принципи при организирането и управлението на проекта, ще бъдат: o ясно структуриране и разпределение на задачите по реализацията на проекта във времето; o ясно разграничаване на функциите и отговорностите на всеки един член на екипа; o оптимално използване на наличните човешки ресурси; o ясно дефинирани правила и ред за комуникация и отчитане; o ограничаване на рисковете пред успешната реализация на проекта; o равенство, координация и партньорство между всички участници в управлението на проекта.
 • Информиране и публичност: За представяне на проекта, неговата същност, цели и резултати, както и осигуряване на публичност, обществена подкрепа и информиране на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта, настоящото проектно предложение включва редица мерки за неговото популяризиране и визуализация, съответстващи на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Предвидените дейности за публичност и информация на получената финансова помощ са задължителни и се основават на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.
 • Подбор на бенефициенти: Целта на дейността е да се изберат най-мотивираните бенефициенти за включване в проекта. Имайки предвид, че избраните бенефициенти са основата за успешното реализиране на проекта, екипът ще положи максимални усилия за подбора им.
 • Избор на обучаваща организация: Целта на дейността е да се избере лицензирана от НАПОО организация, която да проведе качествено обучение за придобиване на степен на професионална квалификация.
 • Осигуряване на заетост: Основната дейност по проекта е осигуряването на заетост на избраните бенефициенти от целевата група. В зависимост от провеждането на професионалното обучение, работата на бенефициентите ще бъде организирана на смени.
 • Професионално обучение в специалност „Производство на облекло от текстил“: Целта на дейността е избраните бенефициенти да преминат необходимото за фирмата обучение, за да получат квалификация за работа и постигане на по-голяма производителност на труда. Равнището на образование и професионална подготовка в голяма степен предопределят нивото на заетостта. Те са основният фактор за достъп до пазара на труда. Един от основните методи за изпълнение на проекта е провеждането на обучение. Съчетаването на теория и практика при провеждането на обучението е метод, който позволява едновременното запознаване на обучаемите с основните теоретични положения в областта на производството на облекло и в същото време прилагане на практика в реална работна среда на наученото. Наименование и код на професията, и код на специалността: 542050 Професия „Оператор в производство на облекло“, специалност 5420501 „Производство на облекло от текстил“ Хорариум на обучението:660 учебни часа o Теория: 264 учебни часа; o Практика: 396 учебни часа; Брой на обучаваните лица: 26 Документ доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация
 • Закупуване и застраховка на оборудване: Целта на дейността е да се закупи оборудване, което ще предостави възможност на фирмата да повиши производителността си и да разкрие нови работни места не само по време на изпълнението на проекта, но и след приключването му.
 • Мониторинг: Оказване на текущ мониторинг на изпълнението на дейностите за постигане на поставените цели.

Indicators

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Target amount: 13.00, Reached amount: 26.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация, Target amount: 26.00, Reached amount: 26.00
Безработни и неактивни участници, Target amount: 26.00, Reached amount: 32.00

Financial Information

313 740.00 BGN
313 740.00 BGN
310 619.57 BGN
85.00 %
 • [1] Access to employment for job-seekers and inactive people, including the long-term unemployed and people far from the labour market, also through local employment initiatives and support for labour mobility
 • [1] Sustainable integration into the labour market of young people, in particular those not in employment, education or training, including young people at risk of social exclusion and young people from marginalised communities, including through the implementation of the Youth Guarantee
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 47 061.00 0.00 266 679.00 313 740.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 47 061.00 0.00 266 679.00 313 740.00

Procurements

Subject to due process: Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта, длъжност: Координатор на проекта., Amount: 10 000.00
 • Differentiated position 1: Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта, длъжност: Координатор на проекта.
Subject to due process: Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта, длъжност: Финансов мениджър, Amount: 10 000.00
 • Differentiated position 1: Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта, длъжност: Финансов мениджър
Subject to due process: Изработка и доставка на информационни материали за публичност и визуализация по проект: BG05M9OP001-1.003-3057-C01, „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД”, Amount: 1 800.00
 • Differentiated position 1: Изработка и доставка на информационни материали за публичност и визуализация по проект: BG05M9OP001-1.003-3057-C01, „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД”
Subject to due process: Набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейностите по информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.003-3057-C01, „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД” – Организиране и провеждане на Пресконференции – 2 бр. (встъпителна и финална)., Amount: 600.00
 • Differentiated position 1: Набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейностите по информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.003-3057-C01, „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД” – Организиране и провеждане на Пресконференции – 2 бр. (встъпителна и финална).
Subject to due process: Набиране на ценови предложение за осигуряване на изпълнител на дейностите по информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.003-3057-C01, „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД” – Публикация в местен вестник (за гр. Враца) – 3 бр., Amount: 600.00
 • Differentiated position 1: Набиране на ценови предложение за осигуряване на изпълнител на дейностите по информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.003-3057-C01, „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД” – Публикация в местен вестник (за гр. Враца) – 3 бр.
Subject to due process: Провеждане на професионално обучение на 26 лица за придобиване на II-ра степен на квалификация по професията „Оператор в производството на облекло” (код 542050), специалност „Производство на облекло от текстил” (код 5420501), Amount: 31 200.00
 • Differentiated position 1: Провеждане на професионално обучение на 26 лица за придобиване на II-ра степен на квалификация по професията „Оператор в производството на облекло” (код 542050), специалност „Производство на облекло от текстил” (код 5420501)
Subject to due process: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по проект № BG05M9OP001-1.003-3057-C01 „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД“, Amount: 93 500.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1 „Филет автомат“ – 1 бр.;
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2 „Пневматична ротационна подлепваща преса“ – 1 бр.;
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3 „Електронна копчарка (Едноиглова двуконечна копчена машина)“ – 1 бр.
Subject to due process: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по проект № BG05M9OP001-1.003-3057-C01 „Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ ООД“ Обособена позиция 1 „Филет автомат“ – 1 бр.; Обособена позиция 2 „Пневматична ротационна подлепваща преса“ – 1 бр.; , Amount: 88 788.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1 „Филет автомат“ – 1 бр.;
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2 „Пневматична ротационна подлепваща преса“ – 1 бр.;

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).