Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0008-C01
"Competitiveness through Energy Efficiency and effectiveness"
09.11.2017
09.11.2017
21.03.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

Investments in the project are aimed at increasing the energy efficiency of the enterprise, which will reduce production costs, greening and increase competitiveness. The project will be implemented realization of initial investments in tangible and intangible assets associated with capacity expansion of an existing business object.
The activities are consistent with the recommendations of the report made after energy audit of industrial system within the enterprise.
It is envisaged that the delivery and commissioning of assets that will optimize existing production of concrete mixtures and solutions: Wheel-loader, diesel forklift, backhoe tocharach Installation of recycling residual concrete and system for monitoring energy consumption. The optimization and upgrading of the company's activities provide purchase and commissioning of high system utilization of residual heat
The project will be implemented and certified ISO 50001: 2011 Energy Management Systems.
With the implementation of the activities will improve the market presence of the enterprise management and production process to achieve higher productivity and optimization of the production chain and increase the added value.
Objectives and expected results are in line with corporate policy that now observed in overall activity as one of the employers in the region. Proof of this is the introduction of an energy management system, which will ensure sustainable development "STROY AND SNAB" LTD.
Expected results from support under the procedure will be the enhanced competitiveness of the enterprise by improving energy efficiency and capacity, which in turn will lead to more sustainable growth and a reduction in energy intensity at the enterprise level.
Activities
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Колесен-челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичният процес на производство на бетон обхваща поточност на материалите от бункерите за дозиране, транспортните ленти, смесването в мешалката на инертните материали, свързващото вещество, водата и добавките. Процесът е изцяло автоматизиран и контролиран по електронен път. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нов, високоефективен Колесен-челен товарач. С актива ще се оптимизира производството на бетонови смеси и разтвори чрез осигуряване на ритмично подаване на инертни материали към бункера за дозиране. Предвиденият за закупуване Колесен-челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Активът ще бъде с инсталирана мощност до 149,00 kW, разход на гориво до 10,4 л/ч. и производителност мин. 640 т/ч. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,24 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 46 920,07 лева годишно. Колесният-челен товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства от кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Дизелов мотокар“, включена в обследването за енергийна ефективност: Дизеловият мотокар ще бъде използван при товаро- разтоварни работи на суровините. Основното му приложение ще бъде в складовото стопанство на предприятието. Предвидения за закупуване мотокар е с дизелов двигател с основна товароподемност мин. 3000 Kg при център на тежестта на товара 500 mm, хидродинамична трансмисия, окомплектован с дуплексна мачтова система с височина на повдигане 3300 mm. С новия актив ще се облекчи процеса на товаро-подемните работи в складовото стопанство на предприятието и ще се постигне енергийна ефективност като резултат от новите технологии в оборудване от такъв клас. Предвиденият за закупуване верижен багер ще работи в рамките на производствената площадка на “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,26 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 11 615,98 лева годишно.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран багер-точарач“, включена в обследването за енергийна ефективност: След производството на бетонови смеси е необходимо готовите продукти да се експедират чрез транспортиране със специализиран транспорт. За целта по проекта ще се закупи Комбиниран багер-точарач Предвиденият за закупуване Комбиниран багер-точарач ще работи в рамките на производствената площадка на "Строй-Снаб" ЕООД. Комбинираният багер-точарач ще бъде позициониран в непосредствена близост до бетоновия възел на територията на производствената база на кандидата и експедира произведените продукти. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Производителността на новия Комбиниран багер-точарач верижен багер е мин. 80 т/час при разход на гориво до 4,5 л/час и инсталирана мощност до 74,50 kW. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 1,06 Kw/т, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 25 923,61 лева годишно. Комбиниран багер-точарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова, високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон“, включена в обследването за енергийна ефективност: Към момента за извършване на производство на бетон, „Строй и снаб“ ЕООД не разполага с оборудване от типа, за което кандидатства (Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон) . Инсталацията за рециклиране на остатъчния бетон (останалият пресен бетон в бетоновозите и бетон помпите) възстановява инертния материал и циментовата вода и ги връща обратно в производствения процес. Това е решение, пазещо околната среда, с "нулев остатък" - проблем, свързан с остатъчния бетон и водата за миене, които се изхвърлят при производството на бетон, мазилки и варови разтвори. Енергийният доклад препоръчва оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова, високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон. Посредством съвременната системата за рециклиране на остатъчния бетон “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД ще постине намаляване на разходите чрез: - повторно използване на рециклиран инертен материал; - до 5% годишни икономии от разходите за инертен материал; - спестяване от разходи, свързани със замърсяване на околната среда; - при използване на рециклираната вода (циментово мляко) обратно за производството на бетон се избягват разходи по изграждане на утаечни басейни и логистични разходи, свързани с изгребване и изхвърляне на утаен материал; Допълнително предимство е подобряването на качеството на бетона, произведен с една част рециклирана циментова вода. - до 30% намаляване на изпомпваната вода годишно чрез повторната и употреба за промиване и производство на бетон. Инсталацията разделя циментовите съставки от агрегатите, чрез басейн за утаяване, като се рециклират и постъпват за повторна употреба. Инсталация ще рециклира остатъчния бетон /нормален и тежък бетон по DIN 1045/ и остатъци от почистване на транспортни бетоносмесители, бетонови стопанства, бетонови транспортни кюбели, при средни стойности на плътност на материала от 1,6t/m3). Краен продукт: циментово мляко, фракции. Капацитетът на рециклиращата помпа – мин. 30 t/h при обща инсталирана електрическа мощност - макс. 14,2 kW. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 4,83 kW/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 21 502,23 лева годишно.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективна система за усвояване на остатъчна топлинна енергия: Към момента на изготвяне на доклада, „Строй и снаб“ ЕООД няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В производствения обект има инсталиран ел. бойлер за БГВ с обем 150 литра и инсталирана мощност 3 kW. Дневното потребление на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 14 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 184 430 л/год (= 700 л/ден Х 264 работни дни /година). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 6 849,34 kWh/y. Предвижда се изграждане на система за утилизиране на отпадната топлина от работата на съществуващ винтов компресор, който се охлажда с циркулиращ през охладителната му система масло. По направление на охлаждащия радиатор въздух, се предвижда инсталирането на топлообменник въздух-вода. На изхода от охладителната пита, температурата на охлаждащия въздух е е 850С. Този въздух се предвижда да постъпва в топлообменник въздух-вода, където да подгрява циркулираща в другия му кръг вода между него и буферен съд, от който се захранва електрическия бойлер. При така описан топлообменен процес се постига подгряване на постъпващата от водопровода вода от 130С до310С. При така функционираща предвидената утилизационна система за една година би се потребила електроенергия за доподгряване на водата 3002,32 kWh. Като се вземе предвид енергията, която е необходима за работа на циркулационната помпа в размер на 6,81 kWh, Общо потребената електроенергия за обезпечаване годишната нужда от 184 430,40 л (= 700лт/ден Х 264дни), при работа на утилизационната система би възлизала на 3 009,13 kWh (= 3 002,32 kWh + 6,81 kWh). Това ще доведе до енергийни спестявания от въвеждане на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия в размер на 3 840 kW/y.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 6: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови смеси и разтвори чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 20 448 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки": Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Колесен-челен товарач;  Мярка 2: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Дизелов мотокар;  Мярка 3: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран багер-точарач;  Мярка 4: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова, високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон (ИРОБ);  Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията , посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективна система за усвояване на остатъчна топлинна енергия  Мярка 6: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма “СТРОЙ И СНАБ“ ЕООД.

Partners

None
Contractors
None
None

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 574.98, Reached amount: 574.98
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 17 000.00, Reached amount: 0.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Target amount: 1 162.00, Reached amount: 0.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 1 700.00, Reached amount: 0.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 202.56, Reached amount: 202.56
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Target amount: 11.62, Reached amount: 0.00

Financial Information

553 842.58 BGN
386 825.80 BGN
386 726.74 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 328 801.93 58 023.87 167 016.78 553 842.58
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 328 801.93 58 023.87 167 016.78 553 842.58

Procurements

Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Колесен-челен товарач - 1бр.] Обособена позиция 002: Комбиниран багер-товарач – 1 бр.; Обособена позиция 003: Дизелов мотокар - 1бр.; Обособена позиция 004: Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон - 1бр.; Обособена позиция 005 Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия – 1 бр., Amount: 522 942.58
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Колесен-челен товарач - 1бр.
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Комбиниран багер-товарач – 1 бр.
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 003: Дизелов мотокар - 1бр.
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 004: Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон - 1бр.
 • Differentiated position 5: Обособена позиция 005: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия – 1 бр.
Subject to due process: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление, Amount: 5 900.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Subject to due process: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Subject to due process: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Amount: 5 000.00
 • Differentiated position 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).