Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0593-C01
Energy efficiency in Luxpac Ltd
117043943 Luxpac Ltd
21.08.2017
21.08.2017
31.05.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

This project proposal aims at increasing the competitiveness of Luxpac LTD as a result of decreased energy intensity, increased production capacity and improved resource efficiency of the company.
These objectives shall be achieved through replacement of energy intensive equipment operating in the enterprise and the introduction and certification of energy management system as per standard BDS EN ISO 50001.
Luxpac LTD currently produces boxes of the highest quality, which are sold in world markets with the price of large energy costs, obsolete and outdated equipment and lack of a system to control energy consumption.
For the purpose of this proposal an energy audit was conducted. It recommended six measures for increasing energy efficiency. The project provides for the purchase and commissioning of new high-tech equipment - 6 machines. These machines are involved in the entire technological cycle of the company and are crucial for the production of all products.
The new equipment will automate processes, it will significantly increase the production capacity, it will achieve higher energy efficiency in the long run, and will reduce the amount of industrial waste almost 100% while it will increase the reuse of recycled materials and waste production.
Within the project in Luxpac will be also introduced energy management system, respectively there will obtain certification in accordance with the requirements of Standard BDS EN ISO 50001. This will increase the energy efficiency of the enterprise, better planning and implementation of energy efficiency measures and will increase the competitiveness of Luxpac by increasing the confidence of the partners of Bulgarian and international markets.
Activities
 • Придобиване на ново производствено оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /капак и основа/ - 1 брой: Тази дейност включва закупуване и пускане в експлоатация на следния актив: Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /капак и основа/ - 1 брой Във фирмата се извършва производство на два вида кутии – тип капак и основа и тип облекло (HCB) с една стара, морално и физически остаряла, с ниска степен на автоматизация и енергоефективност, машина за нанасяне на лепило - Виктория 1020, Полиграф Виктория. Производственият процес представлява: автоматично нанасяне на лепилото от машината, ръчно нанасяне на картоните и допълнително минаване през секция за валцоване. Предмет на настоящата дейност е доставка на автомат за производството на твърди сгъваеми каширани кутии тип капак и основа. Производството на кутии тип облекло ще се изпълнява от отделен автомат, съгласно препоръките на енергийния одит (вж. Дейност 2). По този начин се въвежда технологично разделение на процесите, с което те се автоматизират напълно, като същевременно значително се разширява капацитета на производство и се намалява разхода на енергия. Съществуващата сега машина е с инсталирана мощност – 26,4 kW (работна мощност 18,48 kW) и производителност само 35 бр./час. Новата машина има много по- висока производителност (1680 бр./час), по-ниска работна мощност (14 kW), къси срокове за производство, много по-високо качество на изработката на крайния продукт, лесна и бърза пренастройка. Нейното закупуване е от значение, предвид факта, че се използва за производството на един от най-продаваните продукти на фирмата. В този смисъл енергийните спестявания от нейното въвеждане, както и приносът й за драстично повишаване на капацитета за производство на кутии имат голям дял в резултатите от реализирането на настоящия проект. Изчисленията на енергийния одит показват, че след въвеждането на машината в експлоатация спестената енергия ще възлиза на 1746080 kWh/год., а факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 98,42%. Спестените емисии въглероден диоксид ще са 1430.04 t/год. Капацитетът на производство нараства 48 пъти. Инвестицията в Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /капак и основа/ се отнася към Мярка 1 от Енергийния одит "Подмяна на машина за нанасяне на лепило с нов автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /капак и основа/". Предвид схемата на производство и планирания ред за подмяна на оборудването в рамките на настоящия проект, автоматът ще бъде доставен в условно обособения втори етап на доставки. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрения график за доставка на всяка от машините. За доставката на оборудването, предвидено в енергийния одит и в дейностите от 1 до 6, включително ще бъде проведена една процедура в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Последователността при изпълнение на дейността, която ще се спазва и при изпълнението на всички дейности, в зависимост от тяхната приоритетност е следната: - избор на изпълнител - от 2 - 4 месец - сключване на договор - от 4 до 5 месец - доставка, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /облекло/ - от 7 до 8 месец Изпълнението на дейността ще се контролира от Ръководителя на проекта, а цялостната организация на избора на изпълнител, доставката и инсталацията на оборудването ще бъде отговорност на координатора на проекта. Участие в изпълнението на задачите, включени в тази дейност, ще имат и съответните служители на Лукспак, пряко ангажирани и отговорни, в съответствие с техните задължения в предприятието, както и техническия екип на избрания доставчик.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на машини: Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /облекло/ - 1 бр): Тази дейност включва закупуване и пускане в експлоатация на следния актив: Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /облекло/ - 1 брой Както е описано в Дейност 1, във фирмата се извършва производство на два вида кутии–тип капак и основа и тип облекло (hard collapsible boxes (тип HCB). Те се произвеждат с една стара, морално и физически остаряла, с ниска степен на автоматизация и енергоефективност, машина за нанасяне на лепило - Виктория 1020, Полиграф Виктория. Производствения процес представлява: автоматично нанасяне на лепилото от машината, ръчно нанасяне на картоните и допълнително минаване през секция за валцоване. Облечките се обръщат ръчно. Предмет на настоящата дейност е доставка на автомат за производството на твърди сгъваеми каширани кутии тип облекло (тип НСВ). Чрез доставката на тази машина производствения процес на най-търсения от клиентите продукт на фирмата ще се автоматизира напълно и значително се разшири капацитета на производство, като се намали и разхода на енергия. Кутиите тип облекло заемат най-голям дял в производствената и маркетингова програма на Лукспак, а след въвеждането в експлоатация на новата машина ще бъдат продуктът с най-висока добавена стойност. Съществуващата сега машина е с инсталирана мощност–26,4 kW (работна мощност 18,48 kW) и производителност само 35 бр./час. Новата машина има много по- висока производителност (1800 бр./час), по-ниска работна мощност (13.3 kW), къси срокове за производство, много по-високо качество на изработката на крайния продукт, лесна и бърза пренастройка. Нейното закупуване е от голямо значение, предвид факта, че се използва за производството на най-продавания продукт на фирмата. Чрез нея ще се произвеждат и кутиите от отпадъчните материали, описани в т. 11.4 от настоящото проектно предложение. В този смисъл енергийните спестявания от нейното въвеждане, както и приносът й за драстично повишаване на капацитета за производство на кутии имат голям дял в резултатите от реализирането на настоящия проект. Изчисленията на енергийния одит показват, че след въвеждането на машината в експлоатация спестената енергия ще възлиза на 1874200 kWh/год., а факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 98,60%. Спестените емисии въглероден диоксид ще са 1534.97 t/год. Капацитетът на производство нараства над 50 пъти. Инвестицията в Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /облекло/ се отнася към Мярка 2 от Енергийния одит „Подмяна на машина за нанасяне на лепило с нов автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /облекло/". Предвид схемата на производство и планирания ред за подмяна на оборудването в рамките на настоящия проект, автоматът ще бъде доставен в първия етап на доставките. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрения график за доставка на всяка от машините. За доставката на оборудването, предвидено в енергийния одит и в дейностите от 1 до 6, включително ще бъде проведена една процедура в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Последователността при изпълнение на дейността, която ще се спазва и при изпълнението на всички дейности, в зависимост от тяхната приоритетност е следната: - избор на изпълнител - от 2 - 4 месец - сключване на договор - от 4 до 5 месец - доставка, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /облекло/ - от 6 до 7 месец Изпълнението на дейността ще се контролира от Ръководителя на проекта, а цялостната организация на избора на изпълнител, доставката и инсталацията на оборудването ще бъде отговорност на координатора на проекта. Участие в изпълнението на задачите, включени в тази дейност, ще имат и съответните служители на Лукспак, пряко ангажирани и отговорни, в съответствие с техните задължения в предприятието, както и техническия екип на избрания доставчик.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на машини: Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава - 1 брой: Тази дейност включва закупуване и пускане в експлоатация на следния актив: Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава - 1 брой Във фирмата се разкроява мукава в листов формат с две преси: Хидравлична преса- КАЕВ Унгария с инсталирана мощност 10 kW и Механична преса - Полиграфмаш с инсталирана мощност 3 kW. Машините са морално и физически остарели, с ниска енергийна ефективност и степен на автоматизация. Подаването на материала за разкрояване става ръчно и по тази причина производителността е много ниска. Предмет на настоящата дейност е доставка на Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава. Новата машина ще се използва изработка на прецизни V и U тип канали /процепи/ на картон и мукава. Тя е с автоматична система за подаване на хартията, гарантирана прецизност и скорост на набраздяване. Подходяща е за изработка на кутии, обложки за книги, кутии за вино, кутии за електроника и др. Крайният продукт е кутия без ръб (няма фуга), с много високо качество и бързина на работа. С новото оборудване се предвижда производствения процес да се автоматизира, да се увеличи значително производителността и енергоефективността. Съществуващите сега машини са с обща инсталирана мощност – 13 kW (работна мощност 9.1 kW) и производителност само 240 бр./час – общо за двете машини. Новата машина има много по- висока производителност (7200 бр./час), по-ниска работна мощност (4.2 kW), къси срокове за производство, много по-високо качество на изработката на крайния продукт, лесна и бърза пренастройка. Изчисленията на енергийния одит показват, че след въвеждането на машината в експлоатация спестената енергия ще възлиза на 537600 kWh/год., а факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 98,46%. Спестените емисии въглероден диоксид ще са 440.29 t/год. Капацитетът на производство нараства 30 пъти. Инвестицията в Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава се отнася към Мярка 3 от Енергийния одит "Подмяна на хидравлична и механична преси с нов автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава". Предвид схемата на производство и планирания ред за подмяна на оборудването в рамките на настоящия проект, автоматът ще бъде доставен в условно обособения втори етап на доставки. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрения график за доставка на всяка от машините. За доставката на оборудването, предвидено в енергийния одит и в дейностите от 1 до 6, включително ще бъде проведена една процедура в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Последователността при изпълнение на дейността, която ще се спазва и при изпълнението на всички дейности, в зависимост от тяхната приоритетност, описана по-горе е следната: - избор на изпълнител - от 2 - 4 месец - сключване на договор - от 4 до 5 месец - доставка, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава - от 9 до 10 месец Изпълнението на дейността ще се контролира от Ръководителя на проекта, а цялостната организация на избора на изпълнител, доставката и инсталацията на оборудването ще бъде отговорност на координатора на проекта. Участие в изпълнението на задачите, включени в тази дейност, ще имат и съответните служители на Лукспак, пряко ангажирани и отговорни, в съответствие с техните задължения в предприятието, както и техническия екип на избрания доставчик.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на машини: СЛИТЕР - автомат за точен разкрой на мукава - 1 брой): Тази дейност включва закупуване и пускане в експлоатация на следния актив: СЛИТЕР - автомат за точен разкрой на мукава - 1 брой Във фирмата се разкроява мукава в листов формат с две преси: Хидравлична-КАЕВ с инсталирана мощност 10 kW и Механична-Полиграфмаш с инсталирана мощност 3 kW. Машините са морално и физически остарели, с ниска енергийна ефективност и степен на автоматизация. Подаването на материала за разкрояване става ръчно и съответно производителността е много ниска. Предмет на тази дейност е доставка на СЛИТЕР-автомат за точен разкрой на мукава. Новата машина автоматично взема и разкроява мукава на точен размер, като по този начин значително се увеличава производителността. Освен това СЛИТЕР автоматите работят с много ниска консумация на енергия. Машината има висока производителност, къси срокове за производство, много високо качество, лесна и бърза пренастройка. Освен разкрояването на цели листове мукава, ще се използва за оформяне на ситни парчета от отпадъчния материал от производството на други кутии и бракувана продукция (процесът е описан в т. 11.4. от формуляра). Слитерът се използва в производството на твърди сгъваеми каширани кутии и е от най-голяма важност за Лукспак, тъй като тези изделия са 80% от обема на всички продукти на фирмата. Той допринася съществено и за пълното оползотворяване на отпадъците и брака, които понастоящем са в значителен размер. Поради тази причина СЛИТЕР-автомат за точен разкрой на мукава (М4 от ЕО) ще бъде доставен най-рано във времето. По този начин значително се разширява капацитета на производство и се намалява разхода на енергия и суровини. Старите машини, които ще се подменят–Хидравлична и Механична преси са с обща инсталирана мощност–13 kW (работна мощност 9.1 kW) и обща производителност за двете–240 бр./ч. Новата машина има много по- висока производителност (25000 бр./ч), по-ниска работна мощност (2.1 kW). Нейното закупуване е от важно, предвид факта, че се използва за производството на един от най-продаваните продукти на фирмата. В този смисъл енергийните спестявания от нейното въвеждане, както и приносът й за драстично повишаване на капацитета за производство на кутии имат голям дял в резултатите от реализирането на настоящия проект. Изчисленията на енергийния одит показват, че след въвеждането на машината в експлоатация спестената енергия ще възлиза на 1891633 kWh/год., а факторът на ен. спестявания (ESR) ще бъде 99,78%. Спестените емисии СО2 ще са 1549.25 t/г. Капацитетът на производство нараства над 100 пъти. Инвестицията в СЛИТЕР-автомат за точен разкрой на мукава се отнася към Мярка 4 от ЕО "Подмяна на хидравлична и механична преси с нов СЛИТЕР-автомат за точен разкрой на мукава". Предвид схемата на производство и планирания ред за подмяна на оборудването в рамките на настоящия проект, автоматът ще бъде доставен най-рано в първия етап. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрения график за доставка на всяка от машините. За доставката на оборудването, предвидено в енергийния одит и в дейностите от 1 до 6, включително ще бъде проведена една процедура в съответствие с разпоредбите на Гл. ІV от ЗУСЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОПИК 2014-2020. Последователността при изпълнение на дейността, както и при всички дейности, в зависимост от тяхната приоритетност е следната: - избор на изпълнител - от 2 - 4 м-ц - сключване на договор - от 4 до 5 м-ц - доставка, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на СЛИТЕР- автомат за точен разкрой на мукава - от 5 до 6 м-ц Изпълнението на дейността ще се контролира от Ръководителя на проекта, а цялостната организация на избора на изпълнител, доставката и инсталацията на оборудването ще бъде отговорност на координатора. Участие в изпълнението на задачите, включени в тази дейност, ще имат и съответните служители на Лукспак, пряко ангажирани и отговорни, в съответствие с техните задължения в предприятието, както и техническия екип на избрания доставчик.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на машини: Книговезки нож с програмно управление - 1 бр: Тази дейност включва закупуване и пускане в експлоатация на следния актив: Книговезки нож с програмно управление - 1 брой Във фирмата се прави точен разкрой на хартия и картон с два книговезски ножа: Книговезки нож Перфекта СЕЙ (Perfecta SEY )115 с инсталирана мощност 6,2 kW и Книговезки нож Перфекта Сейпа (PerfectaSeypa) 92 с инсталирана мощност 4,8 kW. Машините са морално и физически остарели, с ниска енергийна ефективност, степен на автоматизация и много ниска производителност. Предмет на настоящата дейност е доставка на Книговезки нож с програмно управление. Новата машина е с компютърно управление и програмируема система, контрол дисплей за рязане на хартията, което се осъществява чрез стъпков електромотор и хидравлика на регулиране на натиска. Позволява абсолютна повторяемост на извършените операции по форматиране. Подходяща е за подготовка на заготовки за изработка на всички видове опаковки и друга полиграфическа продукция. Тя е с висока степен на автоматизация, енергоефективност и със значително по голяма производителност. В резултат на въвеждане на тази мярка значително ще се разшири капацитета на производство. Съществуващите сега ножове са с обща инсталирана мощност – 11 kW (работна мощност 7.7 kW) и производителност само 240 бр./час общо за двете. Новата машина има много по- висока производителност (2400 бр./час), по-ниска работна мощност (2.8 kW), къси срокове за производство, много по-високо качество на изработката на крайния продукт, лесна и бърза пренастройка. Нейното закупуване е от голямо значение за производствения процес и съответно за постигане на енергийна ефективност чрез въвеждане на предписаните от енергийния одит мерки, предвид факта, че се използва в производството на всички видове продукти на предприятието. Използват се за разкрой на хартия. В този смисъл енергийните спестявания от нейното въвеждане, както и приносът й за повишаване на капацитета за производство имат важно значение за реализирането на настоящия проект. Изчисленията на енергийния одит показват, че след въвеждането на машината в експлоатация спестената енергия ще възлиза на 148400 kWh/год., а факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 96.36%. Спестените емисии въглероден диоксид ще са 121.54 t/год. Капацитетът на производство нараства 10 пъти. Инвестицията в Книговезки нож с програмно управление се отнася към Мярка 5 от Енергийния одит „Подмяна на два стари книговезки ножа с един нов книговезки нож с програмно управление". Както е посочено и в предходните дейности, в съответствие със схемата на производството и планирания ред за подмяна на оборудването в рамките на настоящия проект, машината ще бъде доставена в условно обособения втори етап на доставки. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрения график за доставка на всяка от машините. За доставката на оборудването, предвидено в енергийния одит и в дейностите от 1 до 6, включително ще бъде проведена една процедура в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Последователността при изпълнение на дейността, която ще се спазва и при изпълнението на всички дейности, в зависимост от тяхната приоритетност е следната: - избор на изпълнител - от 2 - 4 месец - сключване на договор - от 4 до 5 месец - доставка, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на Книговезки нож с програмно управление - от 8 до 9 месец Изпълнението на дейността ще се контролира от Ръководителя на проекта, а цялостната организация на избора на изпълнител, доставката и инсталацията на оборудването ще бъде отговорност на координатора на проекта. Участие в изпълнението на задачите, включени в тази дейност, ще имат и съответните служители на Лукспак, пряко ангажирани и отговорни, в съответствие с техните задължения в предприятието, както и техническия екип на избрания доставчик.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на машини: Машина за слепване на ъгли с лента - 1 бр: Тази дейност включва закупуване и пускане в експлоатация на следния актив: Машина за слепване на ъгли с лента - 1 брой Във фирмата се прави слепване с лента на ъглите на произвежданите кутии със стара морално и физически остаряла машина с ниска енергийна ефективност, степен на автоматизация и много ниска производителност. Предмет на настоящата дейност е доставка на нова машина за слепване на ъгли с лента. Новата машина е с висока степен на автоматизация , енергоефективност и със значително по голяма производителност. С новото оборудване се предвижда производствения процес напълно да се автоматизира, да се увеличи значително производителността и енергоефективността. Новата машина съединява четирите краища на кутията с лепилна лента. Тя е предназначена за двустранно слепване /съединяване/ на ъглите на конструкцията на твърди кутии тип капак и основа със специална лепилна лента. Работи с ниска консумация на енергия, висока производителност, много по-добро качество, лесна и бърза настройка. Съществуващата сега машина е с инсталирана мощност – 2.5 kW (работна мощност 1.75 kW) и производителност само 120 бр./час. Новата машина има много по- висока производителност (1200 бр./час), по-ниска работна мощност (0.7 kW), къси срокове за производство, много по-високо качество на изработката на крайния продукт, лесна и бърза пренастройка. Тази машина има най-малък принос в енергийните спестявания в резултат на въвеждане на мерките от Енергийния одит, но има съществено значение в производствения процес на предприятието. Поради тази причина Машината за слепване на ъгли с лента, следва да бъде доставена в първия етап на проекта, за да може производствения процес да получи завършеност и съответно да се реализира ефекта от прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Изчисленията на енергийния одит показват, че след въвеждането на машината в експлоатация спестената енергия ще възлиза на 33600 kWh/год., а факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 96,00%. Спестените емисии въглероден диоксид ще са 27.52 t/год. Капацитетът на производство нараства 10 пъти. Инвестицията в Машина за слепване на ъгли с лента се отнася към Мярка 6 от Енергийния одит „Подмяна на стара машина за слепване на ъгли с лента с нова машина за слепване на ъгли с лента". Предвид схемата на производство и планирания ред за подмяна на оборудването в рамките на настоящия проект, машината ще бъде доставена в условно обособения първи етап на доставки. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрения график за доставка на всяка от машините. За доставката на оборудването, предвидено в енергийния одит и в дейностите от 1 до 6, включително ще бъде проведена една процедура в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Последователността при изпълнение на дейността, която ще се спазва и при изпълнението на всички дейности, в зависимост от тяхната приоритетност е следната: - избор на изпълнител - от 2 - 4 месец - сключване на договор - от 4 до 5 месец - доставка, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на Машина за слепване на ъгли с лента - от 7 до 8 месец Изпълнението на дейността ще се контролира от Ръководителя на проекта, а цялостната организация на избора на изпълнител, доставката и инсталацията на оборудването ще бъде отговорност на координатора на проекта. Участие в изпълнението на задачите, включени в тази дейност, ще имат и съответните служители на Лукспак, пряко ангажирани и отговорни, в съответствие с техните задължения в предприятието, както и техническия екип на избрания доставчик.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифициране): С цел непрекъснато повишаване на своята конкурентоспособност на международния пазар, на който оперира и като част от стратегията си за развитие, Лукспак се стреми към постоянно подобряване на ресурсната ефективност на производствените процеси, в т.ч. и на енергийната ефективност. Като се има предвид, че клиентите на компанията са основно чуждестранни фирми, наличието на надеждни, работещи и сертифицирани система за управление на предприятието са допълнителна гаранция за качество. Предприятието има въведени система за управление на качеството по ISO 9001:2008 и система за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2005. С въвеждането и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт (СЕМ) по стандарт EN ISO 50001:2011 в рамките на настоящия проект, компанията ще разполага с надежден инструмент за управление и на енергийните ресурси и тяхното по-ефективно използване. Стандартът ISO 50001 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране, отчитане, въвеждане на практики за поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. С въвеждането на стандарта Лукспак: - ще има ясна фирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия; - ще има разработени цели и задачи, чрез които тази политика се интегрира и реализира съобразно производствената и управленска среда на компанията; - ще може да взема решения в областта на енергийното потребление и консумация, които да се базират на обективно получени данни и анализи; - ще измерва и анализира енергийната резултатност; - ще провежда прегледи, за да установи как се познава и прилага политиката; - ще подобрява постоянно енергийното управление. Като част от дейността ще бъдат извършени следните под-дейности: ПОДДЕЙНОСТ 1.1 : Услуги за въвеждане на СЕМ по стандарт EN ISO 50001 В рамките на тази под-дейност ще бъде сключен договор с консултант, който да подпомогне процеса на въвеждане на системата за енергиен мениджмънт като се следват следните стъпки: - Запознаване със стандарта и въвеждащо обучение как да се прилага системата - Извършване на оценка (GAP analysis) - Избор на екип и определяне на отговорностите - Картографиране и планиране на основните процеси - Разработване/актуализиране на документация, необходима за енергийния стандарт, като процедури, инструкции за работа, формуляри и т.н.. - Въвеждане на системата за енергиен мениджмънт, съгласно EN ISO 50001. Включване на компонентите на системата за управление на енергията в основните бизнес процеси и процедури на организацията - Провеждане на допълнително обучение и формиране начини на комуникация, подпомагащи изпълнението - Създаване на ключови показатели за измерване и оценка - Провеждане на вътрешен одит - Откриване на несъответствия, корекции, коригиращи и превантивни действия - Цялостен преглед и обобщение с цел потвърждаване, че системата функционира и организацията е готова за оценка за сертификация. Услугите по разработване и внедряване на СЕМ по стандарт EN ISO 50001 са необходими с цел подготовка на фирмата за успешната сертификация, съгласно стандарта и интегриране на системата с вече въведените системи за управление. Спецификата на дейността изисква предоставяне на външна консултантска помощ, тъй като компанията не разполага с подготвени експерти в тази област. ПОДДЕЙНОСТ 1.2 Услуги по сертифициране на СЕМ по стандарт EN ISO 50001: 2011 Тази под-дейност включва провеждане на одит от акредитиран орган по сертификация през провеждане на интервюта със служители на фирмата и преглед на документация. Чрез него ще се определи до каква степен конкретните процеси съответстват на изискванията на стандарта. След получаване на положителен доклад ще бъде издаден сертификат за въведена СЕМ по стандарт EN ISO 50001:2011. Успешната сертификация на СЕМ е част от планираните резултати по проекта в пряка връзка с постигане на заложените индикатори.
 • Извършване на енергиен одит по образец (Обследване за енергийна ефективност) : Тази дейност е изпълнена преди подаване на проектното предложение. Тя включва : Избор на изпълнител Сключване на договор Извършване на обследване за енергийна ефективност Изготвяне на Доклад Ангажираност до получаване на положително становище от АУЕР и подаване на проектното предложение.
 • Публичност и визуализация: В рамките на тази дейност ще се изпълнят задължителните мерки за информиране и публичност, които следва да се прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Ще бъдат изготвени образци на стикери за поставяне върху новозакупеното оборудване по проекта. Ще бъде изготвен образец на плакат с информация за проекта, за информиране на участниците и обществеността за предоставената финансова подкрепа от Европейския съюз и Република България. Ще бъде изготвен образец на постоянна обяснителна табела. Стикерите ще бъдат изработени и поставени върху всяка от машините, а плакатите ще бъдат разлепени на видно място на входа на сградата на Лукспак ЕООД, както и на други възлови места в самата сграда. Ще бъде изработена постоянна обяснителна табела, която ще се постави на входа на сградата на Лукспак.

Indicators

Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 6 231 513.00, Reached amount: 6 231 513.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 5 103.61, Reached amount: 5 103.61
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 0.00, Reached amount: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

701 700.00 BGN
500 850.00 BGN
500 710.00 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 425 722.50 75 127.50 200 850.00 701 700.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 425 722.50 75 127.50 200 850.00 701 700.00

Procurements

Subject to due process: Доставка на ново производствено оборудване: СЛИТЕР- автомат за точен разкрой на мукава - 1 брой, Amount: 46 200.00
 • Differentiated position 1: Доставка на ново производствено оборудване: СЛИТЕР- автомат за точен разкрой на мукава - 1 брой
Subject to due process: Доставка на ново производствено оборудване: Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /капак и основа/ - 1 брой Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /облекло/ - 1 брой Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава - 1 брой Книговезки нож с програмно управление - 1 брой Машина за слепване на ъгли с лента - 1 брой, Amount: 607 200.00
 • Differentiated position 1: Доставка на ново производствено оборудване: Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии /капак и основа/ - 1 брой
 • Differentiated position 2: Доставка на ново производствено оборудване: Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии / облекло/ - 1 брой
 • Differentiated position 3: Доставка на ново производствено оборудване: Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава - 1 брой
 • Differentiated position 4: Книговезки нож с програмно управление - 1 брой
 • Differentiated position 5: Доставка на ново производствено оборудване: Машина за слепване на ъгли с лента - 1 брой
Subject to due process: Обследване за енергийна ефективност, Amount: 15 000.00
 • Differentiated position 1: Обследване за енергийна ефективност
Subject to due process: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Amount: 20 000.00
Subject to due process: Консултантски услуги за сертифициране по ISO 50001, Amount: 13 000.00
Subject to due process: Публичност и визуализация, Amount: 300.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).