Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0096-C01
"Energy Efficiency in Caro Trading Ltd."
18.08.2017
18.08.2017
13.02.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project activities are aimed at increasing the energy efficiency of fractions of aggregates in the enterprise, which will realize the goals set in the company's strategy to reduce production costs, greening and increase its competitiveness. With investments will expand the production capacity of existing commercial production facility of aggregate materials.
It is envisaged that the delivery and commissioning of the production line factions, including the following assets: Crushing and screening plant, wheel loader, Excavators, Mini loader and automated system for monitoring energy consumption of production site of "Caro Trading" Ltd. . The project will be implemented and certified ISO 50001: 2011 Energy Management Systems.

With the realization of the planned activities will be implemented recommendations from the energy report and will achieve tangible results that are consistent with the commitments of "Caro Trading" LTD to comply with corporate policy in its overall development:
- Saving energy consumption by 3,380,218 kWh / a., Which is 64.33% of total energy consumption;
- Reduce production costs by reducing specific consumption per production unit with 4,38 kWh / m3;
- Protecting the environment by reducing harmful emissions by 1933, 72 tons / year. and crushing of pre-screened material which is up to 30% of raw materials.
  - Implementation and certification of Energy Management Systems ISO 50001: 2011.
Activities
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трошачно-пресевна инсталация“, включена в обследването за енергийна ефективност: С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Трошачно-пресевна инсталация за производство на фракции от инертни материали. Трошачната инсталация включва захранващ бункер, скалпиращо сито за претрошаване на скалния материал, първична роторна трошачка с размери на входящия материал зо 650 мм, вибрационно сито и 4 бр. конвейерни ленти за разделяне на готовите продукти вторично претрошаване на надситовия материал и производство на 6 фракции. С новата инсталация ще се произвеждат 6 нови фракции (0-4, 4-11, 11-16, 16-22, 22-32, 0-63) с приложение в производството на асфалт и бетон. Трошачно-пресевна инсталаци ще се инсталира в производствената база на "Каро Трейдинг“ ООД, където има асфалтова база и бетонов възел. Така произведените фракции, от новата инсталация ще се влагат директно в производството на бетон и асфалт, което обуславя оптимизиране на себестойността и обвързано производство в съответствие с изпълняваните обекти и обемите на поръчките от страна на клиентите на предприятието. Трошачно-пресевната инсталация има мониторингова система за управление и контрол на потреблението на енергията. Софтуерен екран ще показва разхода на енергия в реално време и ще контрола и диагностицира всички отклонения в разхода на енергия. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 17-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата. Етап 5: Одит на проекта: 17-18 месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач", включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичните операции по първоначалното зареждане на бункера на новата трошачна инсталация е необходимо да се реализират от мощен товарач от ново поколение, който е енергоефективен. Предприятието към момента не разполага с технологично оборудване от такъв тип. По проекта се предвижда закупуване и доставка на Колесен челен товарач с производителност от 750,00 м3/час, инсталирана мощност 232 kW и специфичен разход на гориво от 15,60 л/час. Новият Колесен челен товарач ще се предвижва само на територията на производствения обект на предприятието и ще захранва бункера на трошачната инсталация с инертни материали за да осигури непрекъснат производствен цикъл. Активът има стандартно инсталирана мониторингова система. Програмата позволява локация на техниката във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп. Системата е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво( моментен , среден) , работни параметри на техниката , нива на охладителна и хидравлична течност, температури. Всяко отклонение на стойностите се регистрира и системата алармира за това. Програмата дава възможност за запаметяване на нужните параметри на електронен носител или принтирането им на хартия. Информация за разходи на гориво, сервизни интервали, грешки и работни стойности се съхранява и е достъпна за визуализация. Системата за мониторинг чрез използване на GPS-сателитна технология позволява лесно проследяване на работните функции на машината, диагностика на някои от основните възли, обучение на операторите и оптимизация на разхода на гориво.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 3)", включена в обследването за енергийна ефективност: Зареждане на инсталацията за производство на бетонови смеси с фракции в момента се извършва от Верижен багер, който е с ниска производителност и висок разход на гориво. За подобряване на ефективност на производство на бетонови смеси и постигане на енергийна ефективност, енергийния доклад препоръчва закупуване и доставка на високопроизводителен Верижен багер. Предвиденият за закупуване актив е с производителност от 311 м3/час при 192 м3/час на съществуващия и с разход на гориво от 10,30 в/час при разход в момента почти два пъти повече - 18,27 л/час. Новият верижен багер, който се планира да се закупи по проекта ще се придвижва само на територията на предприятието и ще зарежда бункера на инсталацията за производство на бетонови смеси с произведените фракции от инертен материал. Активът е от ново поколение с висок енергиен клас и стандартно внедрена мониторингова система за отчитане в реално време.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 4)", включена в обследването за енергийна ефективност: За технологичната операция складиране на готовите фракции на различни депа е необходимо закупуване на Верижен багер. Предвиденият актив по проекта ще се придвижват само на територията на предприятието и ще складира готовите фракции. Планираният актив Верижен багер е високопроизводителен - 233 м3/час, при инсталирана мощност 129 kW и нисък разход на гориво от 7,50 л/час. Новият актив има стандартно инсталирана система за мониторинг в реално време и отчита разхода на гориво. Той ще осигури ритмичност на производствения процес на новата трошачна инсталация, като същевременно ще се постигне енергийна ефективност и оптимизиране себестойността на готовата продукция.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 "Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач" - 2 бр., включена в обследването за енергийна ефективност: За експедиране на готовите фракции, енергийния доклад препоръчва закупуване на 2 бр. мини челни товарачи. Машините ще се придвижват само на територията на предприятието. Всеки мини челен товарач е с ниска мощност - 53,5 kW и производителност от 61 м3/час, при разход на гориво за час от 3,2 литра. Единият мини челен товарач ще се използва за експедиране на фракциите, произведени от новата трошачна инсталация. Вторият мини челен товарач ще замени съществуващ товарач и ще се използва за експедиране на фракции и продукти от съществуващите инсталации на територията на производствената база на "Каро трейдинг" ООД, с цел постигане на енергийна ефективност, повишаване на производителността и намаляване на престоя при експедиция. Активите имат стандартно инсталирана система за мониторинг в реално време, включително и за разхода на горивото и информация за неговото оптимизиране.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 6: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на"Каро трейднг" ООД. : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на"Каро трейднг" ООД." като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания от въвеждане на Уеб базираната система ще са размер на 108 816 kWh/год.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление : ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „Каро трейдинг“ ООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на системата с изискванията на този международен стандарт.
 • "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки" - предварителна дейност: Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г. и №00432/ 09.10.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки:  Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Трошачно-пресевна инсталация;  Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач;  Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 3);  Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер (мярка 4);  Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Мини челен товарач - 2 бр.;  Мярка 6: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на"Каро трейднг" ООД. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма "Каро трейдинг" ООД.

Indicators

GHG reduction, Target amount: 1 844.60, Reached amount: 1 844.60
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 3 271.40, Reached amount: 3 271.40
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 20 000.00, Reached amount: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 200.00, Reached amount: 0.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

2 363 124.77 BGN
1 428 674.86 BGN
1 428 177.08 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 214 373.63 214 301.23 934 449.91 2 363 124.77
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1 214 373.63 214 301.23 934 449.91 2 363 124.77

Procurements

Subject to due process: „Доставка на енергоефективно оборудване за производство на фракции от инертни материали“: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр., Обособена позиция 002: Колесен челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Верижен багер - 171kW - 1бр., Верижен багер - 129 kW - 1бр.; Обособена позиция 004: Мини челен товарач - 2 бр. , Amount: 2 327 124.77
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр.
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Колесен челен товарач - 1бр.
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 003: Верижен багер - 171kW - 1бр., Верижен багер - 129 kW - 1бр.;
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 004: Мини челен товарач - 2 бр.
Subject to due process: Консултантски услуги за Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление Обособена позиция 2: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Amount: 16 000.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Subject to due process: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки", Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: "Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки"
Subject to due process: „Доставка на енергоефективно оборудване за производство на фракции от инертни материали“: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр., Amount: 1 051 258.63
 • Differentiated position 1: „Доставка на енергоефективно оборудване за производство на фракции от инертни материали“: Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация – 1 бр.

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).