Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG05M2OP001-3.001-0117-C03
Children of Bolyarovo - successful inclusion in the educational system and improvement of the learning environment in the municipality
22.08.2016
22.08.2016
15.04.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The present project proposal includes activities and objectives set forth in Bolyarovo Municipal Plan for integration of Roma people (2014-2020) adopted with Decision № 475 / 02.26.2015. The activities are aiming at creation of conditions supporting children from ethnic minorities and marginalized social groups to gain a successful professional, social and personal realization. Amongst project's main objectives are to provide full access of children from poor Roma and Bulgarian families to pre-school education through work with psychologist and speech therapist. The project envisages improvement of the qualification of teachers from the municipality working in a school environment, which shall eliminate any existing negative attitudes based on ethnic origin.
With the creation of center "Literacy" and the activities carried out we will achieve higher level of knowledge of Bulgarian language as a prerequisite for successful educational integration at school through activities like introduction to fiction, role play, drama, musical performances etc .; The creation of clubs in kindergartens ("Folklore and Traditions - sing and dance", "Children's Theatre", "Friends of Nature", "Traffic Safety", "Sports and entertainment for young children" and "I paint and design") is aiming at increasing the motivation and retention of the interest of children in the educational process and their need to attend kindergarten. As a means to motivate parents to recognize the importance of education, all club activities will be presented to the general public or will include participation of the parents. Additionally clearly visible results of educational work with children will be presented, which will be used as a tool to involve parents in the educational process. Information and training meetings with parents are also included in the project activities.
Activities
 • Организация и управление на проекта: Екипът по управление на проекта ще се състои от ръководител на проекта, технически сътрудник, счетоводител. В основата на организацията и управлението на проекта са заложени следните задачи: 1. Oрганизиране и изпълнение на предвидените дейности, съгласно плана за дейностите и бюджета на проекта; 2. Координиране и контрол на изпълнението на дейностите. 3. Управление на потенциалните рискове пред изпълнението на всяка конкретна дейност от предмета и начините за тяхното предотвратяване или преодоляването; 4. Вътрешен мониторинг на проектното изпълнение; Организацията и управлението на проекта ще се извършва от определен със Заповед на кмета на Община Болярово - Екип за организация и управление. На всеки член на екипа ще се определят задачите и отговорностите във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, като за целта ще се оформят работни досиета. Екипът по проекта ще бъде с доказан експертен капацитет при реализиране на проекти. Основната задача на този екип ще бъде да планира и приложи мерки по адекватно управление и успешна реализация на проектните дейности и постигане на заложените по проекта цели, а основните му задачи са: 1. Подготовка на работни задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения. Подписване на договори. 2. Изготвяне на детайлизиран времеви график за изпълнението на проекта. 3. Провеждане на ежемесечни екипни срещи. 4. Следене подготовката и провеждане на процедури за избор на изпълнители. 5. Подготовка на необходимия набор от документи за изпълнението на проекта – справки, графици, регистри и необходимата финансово-техническа документация, чрез която ще се проследява дейността по изпълнението на проекта. 6Отчетност на проекта. Изпълнението на дейността се основава на принципа на „добро управление на програми и проекти“ и Насоките на Управляеащия орган. Целта е сформиране на качествен екип за реализация на проекта, който ще обезпечи ефективното и ефикасното управление и отчитане на планираните дейности и ресурси.
 • Осигуряване на специализирана подкрепа за нуждаещите се деца от логопед и психолог.: Децата от маргинализираните групи са от семейства с крайна бедност. лощи условия на живот, ежедневни лишения и съответно изпитват силни затруднения при разбирането и правилното говорене на български език. Те се нуждаят от специализирана подкрепа от детски психолог и логопед, за да се осъществи тяхната успешна адаптация към учебния проецес, както и качествената им социализация. В същото време семействата им нямат средства, да осигурят специализирана подкрепа за децата си. За целта, ще бъдат наети психолог и логопед, които да указват мотивационна и психологическа подкрепа на децата от етнически малцинства. Един от компонентите на подкрепящата среда за деца със специални образователни потребности (СОП), обучавани интегрирано, е непрекъсната психолого-педагогическа подкрепа.
 • Допълнителна квалификация „Интерактивни форми и методи за обучение и възпитание в мултикултурна среда” на детски учители.: Обучението на предучилищни педагози поставя в центъра психолого-педагогическите характеристики на детската личност, които оказват влияние върху педагогическата и методическата работа на детските, а в последствие и върху работата на училищните педагози. В рамките на дейността в условията на организиран цялостен квалификационен курс учителите от детските градини изграждат професионална компетентност за използване възможностите на интерактивността в педагогическия процес, с цел успешното интегриране на децата от ромския етнос в условията на междуетническо взаимодействие. Учителите овладяват стратегии за прилагане на интерактивни методи на обучение и възпитание, които поставят детето в активна позиция в условията на взаимодействие с другите деца и с учителя, както и за реализиране на допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с потребностите и интересите на децата. Целите на обучението ще са свързани с повишаване на професионалните компетентности на детския учител и ще бъдат насочени към: 1. познаване и прилагане на интерактивни методи и средства за създаване на условия за изграждане на положително отношение на детето към социалната и природната среда; 2. ранно формиране на мотиви за учене и осигуряване на плавен преход от детската градина към училищната среда; 3. изграждане на ценности у подрастващите, важни за определяне на възпитателните цели и насочени към педагогическото взаимодействие; 4. постигане на взаимодействие на сътрудничеството между педагози, деца и родители; 5. предлагане на възпитателно-образователно съдържание, включващо в себе си конкретен личностен смисъл, социално-нравствени ценности, отношения и др.; 6. постигане на ефективни взаимодействия и устойчиви отношения в диалога и работата с родителите; Теми на обучение: 1.Изграждане на професионално учителско и детско портфолио; 2. Методи за наблюдение и документиране в детската градина; 3. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес; 4. Отговорности на учителя при водене на задължителната документация в детската градина; 5. Изграждане на екипи; 6. Ефективни техники за комуникация и работа с родителите; 7. Взаимодействие семейство – детска градина; 8. Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в детската градина; 9. Ефективно взаимодействие между педагогически и непедагогически персонал в детската градина; 10. Презентационни умения. Умения за публично представяне; 11. Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация; 12. Интерактивни методи и техники за групова работа в детската градина; 13. Училищна готовност на децата – прилагане на иновативни подходи за обучение и възпитание в детската градина; 14. Диагностициране на постиженията на децата в предучилищна възраст. Форми, методи, инструментариум; 15. Образователно ограмотяване на деца в прехода от предучилищна към училищна степен; 16. Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност у децата; 17. Развитие на комуникативните умения у децата чрез игри; 18. Техники за стимулиране на логическото мислене и въображението при децата; 19. От интегрирано към включващо обучение и възпитание. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда в детската градина; 20. Практически модели за справяне с проблемното поведение на децата; 21. Приказкотерапия или как да създадем позитивна среда на децата в детската градина; 22. Работа с деца билингви; 23. Механизми за ефективно сътрудничество между учители и родители в мултикултурна среда;
 • Подобряване на образователната среда в детската градина и в подготвителните групи: В рамките на тази дейност ще се осъществи закупуване на обзавеждане, съобразено с реалната ситуация и потребностите на децата от спокойна и адаптирана към техния свят околна среда. Дейността е насочена и към изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: 1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства;
 • Организиране на групи за допълнителна подготовка по български език за децата от етноси, чийто майчин език не е български: Образованието е от решаващо значение за успешната интеграция на малцинствата в обществото. Получаването на качествено образование зависи от много и различни фактори. Доброто владеене на официалния език на страната е базова предпоставка за успешна социална реализация на всеки гражданин. Езиковата компетентност по български език прави възможен достъпа до редица обществени сфери. Затова усвояването на български език от деца, за които той не е майчин, е от ключово значение за тяхната интегрираност в обществото, за професионалната им реализация и личностно развитие. В тази насока е необходимо да се проведе допълнително обучение по български език за децата в ЦДГ „Здравец” и филиалите по селата Воден, Стефан Караджово, Шарково, за които българският език не е майчин. С допълнителното обучение по български език, децата от етническите малцинства ще се интегрират по лесно в структурите на българското общество. Създаване на групи за допълнителна подготовка на децата от целевата група, за които българският език не е майчин; целенасочана работа за активизиране на словесната комуникация, разширяване на познавателния опит; съдействие за цялостното интелектуално развитие чрез включване в разнообразна дейност в благоприятна емоционално-психологическа атмосфера. Основните цели на дейността са ограмотяването на децата от ромски произход чрез допълнителна работа, съобразно индивидуалните потребности на децата, до степен владеене на български език и литература, достатъчни за постъпване в първи клас, както и привличане интереса на родителите към ползата от допълнителна работа за индивидуалното развитие и ограмотяване на децата им и нормализиране на посещаемостта в детската градина.
 • Създаване на център "Ограмотяване", включващ клубове по интереси.: Предвижда се създаване на клубове по интереси:„Фолклор и традиции – пея и танцувам”;„Детски театър”;“Приятели на природата”;„Безопасност на движението”;„Спорт и развлечения за малките деца”;„Аз рисувам и коснтруирам”; С цел осигуряване на усещане за интеграция и идентичност с учебното заведение е предвидено закупуването на униформи за всички деца от ЦДГ"Здарвец" - 42 броя. Целта е да се ползват при официалните изяви на децата от ЦДГ"Здравец". В момента родителите на децата от маргинализираните групи изпитват трудности да осигурят представителни дрехи за децата си и те се чувстват немотивирани да участват в публични изяви. Чрез клуба „Фолклор и традиции – пея и танцувам” ще се изучават традициите и обичаите на българския и ромския фолклор. Изучаването на типичните празници е подходящо за детската градина, защото от една страна са свързано с приятни емоции и лесно събуждат интерес у децата, независимо към кой етнос принадлежат. От друга страна децата виждат в тях много елементи от празничния ритуал на своя етнос и по този начин преодоляват част от предразсъдъците си спрямо другите. Създаването и функционирането на този клуб ще позволи на децата освен да опознаят културната идентичност на другия етнос и да приемат различията помежду си, но най-вече да осъзнаят приликите в бита и традициите си. Kлуб „Детски театър” ]e e с участието на деца, както от ромски така и от български произход. Детският театър ще създаде възможности под формата на игра децата да пресъздадат различни произведения и така да се запознаят с богатата българска и ромска култура, легенди и митове. Клубът “Приятели на природата” ще се сформира за децата в детската градина с цел опознаване на околната среда, придобиване на знания за животни и растения, запознаване с билките. Ще бъдат проведени екологични занятия на различни теми. Темите ще включват теоретична част, мултимедийни презентации, филми и практически занимания, игри сред природата. Клубът ще разчупи стандартната учебна среда, ще подпомогне преодоляване на преградите и бариерите на общуване между различните етноси, ще формира познавателни, комуникативни и практически умения на децата. В Клуба „Спорт и развлечения за малките деца” ще се организират различни видове спортни мероприятия за децата, за да им се даде възможност да научат и овладеят различни умения, да станат по-здрави физически, а също така и да общуват по между си, да се изграждат приятелства, по-добра комуникация и да придобият важни качества като спортсменство, работа в екип и старание. За тази цел ще се закупят спортни пособия, като топки, спортни екипи, обръчи, гимнастическа пейка и др. В клуба „Безопасност на движението” ще се оформи кът, който да помогне за формирането на умения и навици у децата да участват в безопасно движение по улиците. В клуба „Аз рисувам и конструирам” децата ще демонстрират своите изобразителни и конструктивни умения. Целта на клуба е да се формират елементарни конструктивни умения и навици, да се развие конструктивното мислене и творческо въображение, а също така и да се приобщят към света на изкуството, което може значително да обогати духовния им свят, да разшири хоризонтите на мисленето и въображението, а също така да развие художествения вкус и способността за критическо мислене.
 • Посещение на куклен театър, зоологическа градина природонаучен музей.: Децата, които се обучават в ЦДГ"Здравец"-град Болярово са от крайно бедни семейства и родителите им не могат да осигурят достъп до представление на куклен театър, зоологическа градина и природонаучен музей. В същото време това е начин да се покаже на децата светът извън населеното им място и детската градина, разнообразието на природата и силата на изкуството. Тези дейности ще се осъществят с участието и на родителите, което ще им представи допълнителен аргумент в тяхната мотивация да осигуряват присъствието на децата си в процеса на обучение.
 • Осигуряване на публичност и визуализация за дейностите по проекта: Чрез изпълнение на настоящата дейност ще се постигне популяризиране на целите на проекта и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и визуализация на финансовия принос на Европейския социален фонд, както и популяризиране и мултиплициране на постигнатите по проекта резултати и създаване на положителна обществена нагласа. Предвидените по проекта дейности за публичност и информиране включват: Информационна табела. Пресконференция за началото и края на проекта. Публикации в местната преса Публикации в сайта на общината Брошура за резултатите от проекта Брошура за резултатите от дейността на клубове Тениски с логото на проекта Шапки с логото на проект

Indicators

Нетен коефициент на записване в детските градини, Target amount: 84.00, Reached amount: 88.00
Children, students and youths from ethnic minorities (including Roma) integrated in the education system, Target amount: 81.00, Reached amount: 132.00
Disadvantaged children, students and young people (incl. Roma), participating in activities for educational integration and re-integration, Target amount: 81.00, Reached amount: 132.00

Financial Information

134 607.36 BGN
134 607.36 BGN
117 000.34 BGN
85.00 %
 • [1] Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Non-discrimination
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 20 191.10 0.00 114 416.26 134 607.36
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 20 191.10 0.00 114 416.26 134 607.36

Procurements

Subject to due process: Изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Amount: 2 400.00
 • Differentiated position 1: Изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината"
Subject to due process: Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Amount: 20 278.98
 • Differentiated position 1: Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината"
Subject to due process: Доставка на облекло и материали по проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Amount: 22 179.00
 • Differentiated position 1: Доставка на облекло и материали по проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината"

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).