Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0048-C01
"Energy Efficiency in ENERGOINVEST 2005 Ltd."
24.11.2017
24.11.2017
04.09.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project includes investment activities for delivery and implementation commissioning of high-tech equipment for the production of metal products and structures and the Use of residual heat. With the equipment purchased under the project will produce products with high added value, competitive European market. Thanks to the innovative technology of the purchased equipment will improve the quality of manufactured metal products, will be allowed to start mass production will reduce the percentage of rejected production and create a safe working environment.
The activities are consistent with the recommendations of the report made after energy audit of industrial system within the enterprise. With the new equipment would increase the energy efficiency of enterprise with 69.19 percent of the energy demand, which will reduce production costs, greening and enhancing the competitiveness of "ENERGOINVEST 2005" LTD. This in turn will have a positive effect not only on concrete support enterprise but on the whole economy.
The project will achieve a reduction in greenhouse gas emissions by 457.62 tons / year.
Will introduce a system of utilization of residual heat in the workshop for porizvodstvo of metal products.
The sustainability of the project results will be introduced MONITORING SYSTEM of energy and the introduction and certification of Energy Management Systems ISO 50001: 2011.
As a result of realization of the project will open two (2) new jobs.
Expected results from support under the procedure will be the enhanced competitiveness of predpriyatieo by improving energy efficiency and capacity, which in turn will lead to more sustainable growth and a reduction in energy intensity at both the production companies and general for the economy.
Activities
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за разкрой на листов материал с газокислородно и плазмено рязане с ЦПУ“, включена в обследването за енергийна ефективност: Потенциалният бенефициент „ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005” ЕООД предвижда да разшири капацитета за производството на метални изделия. В момента това се осъществява с електрически и ръчни инструменти, с което не се постига ефективност, прецизност и производителност. От друга страна наличната технология е трудоемка и ниско-производителна. Компанията планира да разшири дейността си чрез закупуване на Машина за разкрой на листов материал с газокислородно и плазмено рязане с ЦПУ. Машината за разкрой на листов материал с газокислородно и плазмено рязане с ЦПУ се използва за прецизноплазмено и / или газо-кислородно рязане. Новата машина е с ЦПУ управление и позволява обработка на мин. 6 м/ мин. на листов материал при инсталирана мощност до 27,5 kW. В резултат на въвеждане в експлоатация на ново поколение Машина за разкрой на листов материал с газокислородно и плазмено рязане с ЦПУ, компанията ще стартира автоматизиран технологичен процес на разкрой на листов материал, което ще доведе до допълнителни приходи и до икономии от енергия. Количеството спестена потребна енергия в следствие на реализиране на дейност 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за разкрой на листов материал с сгазокислородно и плазмено рязане с ЦПУ“ е в размер на 289 467 kWh/год. или с 83,50 % от общото потребление на енергия. Предвиденият за закупуване актив ще се инсталира и въведе в експлоатация в обособената в производственото помещение работна зона „Разкрой и заготовки”. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка на избор на изпълнител/и - 1 - ви месец; Етап 2: Избор на изпълнител/и - 2-ри - 3- ти месец; Етап 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на активите по проекта - 4-ти - 18 - ти месец; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Въздушен винтов компресор с фреонов изсушител и ресивър", включена в обследването за енергийна ефективност: Предприятието не разполага с оборудване от такъв тип: Въздушен винтов компресор с фреоновизсушител и ресивър. За обезпечаване на новите активи със сгъстен въздух, енергийния одит препоръчва закупуване и въвеждане в експлоатация на Въздушен винтов компресор с фреонов изсушител и ресивър. Енергийната ефективност на инсталацията играе основна роля по време на производството на сгъстен въздух. Пневматичната инсталация също така трябва да доставя сгъстен въздух с необходимия дебит и качество при изключителна надеждност. Тези условия са задължителни за осигуряване на безаварийна работа на производствените мощности консумиращи сгъстен въздух. Не на последно място, една наистина ефективна пневматична инсталация ще допринесе за минимални експлоатационни разходи. Системите за сгъстен въздух се състоят от един или няколко компресора, подаващи въздух в общ колектор. Новото поколение компресори се характеризират с възможно най-нисък специфичен разход на електроенергия (kW/m³) и изключително дълъг експлоатационен живот. Предвиденият за доставка компресор изисква минимално пространство за инсталиране и представлява завършена система за производство, обработка и складиране на сгъстен въздух. Тя определя новата концепция за компресорни инсталации, тъй като включва последни научни технологии, и отлично изпълнение чрез които потребителя получава множество преимущества. Всички три модула – компресор, хладилен изсушител и ресивер – са поставени в един корпус, за да може системата да работи като самостоятелна интегрирана единица. Компонентите са перфектно подбрани за осигуряване на оптимална енергийна ефективност, лесни и достъпни за поддръжка и с ненадмината издръжливост Производителността на новия Въздушен винтов компресор с фреоновизсушител и ресивър ще бъде не по-ниска от 1,06 м3/час при инсталирана мощност до 7,5 kW. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,43 kWh/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 12 592,17 лева годишно.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хиравлично“, включена в обследването за енергийна ефективност: Потенциалният бенефициент „ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005” ЕООД предвижда да разшири капацитета за производството на метални изделия. В момента това се осъществява с ръчни инструменти, с което не се постига ефективност, прецизност и производителност. От друга страна наличната технология е трудоемка и нископроизводителна. Компанията планира да разшири дейността си чрез реализиране на препоръчаната мярка 3 от енергийния одит за закупуване и въвеждане в експлоатация на Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хидравлично подаване. Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хиравлично подаване се използва за нарязване на заготовки (плътни и тръбни) под ъгъл, различен от 90°. Новата машина позволява обработка на мин. 90 м/ мин. на лентов материал при инсталирана мощност до 1,1 kW. В резултат на въвеждане в експлоатация на ново поколение Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хидравлично подаване, компанията ще стартира автоматизиран технологичен процес на разкрой на листов материал, което ще доведе до допълнителни приходи и до икономии от енергия. Количеството спестена потребна енергия в следствие на реализиране на дейност 3 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хидравлично подаване“ е в размер на 289 467 kWh/год. или с 83,50 % от общото потребление на енергия. Предвиденият за закупуване актив ще се инсталира и въведе в експлоатация в обособената в производственото помещение работна зона „Разкрой и заготовки” и ще позволи технологично да изработват всички детайли от ламарина с дебелина от Δ-1мм. до Δ-100мм. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка на избор на изпълнител/и - 1 - ви месец; Етап 2: Избор на изпълнител/и - 2-ри - 3- ти месец; Етап 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на активите по проекта - 4-ти - 18 - ти месец.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електро – хидравличен абкант“, включена в обследването за енергийна ефективност: Компанията планира да разшири дейността си чрез реализиране на препоръчаната мярка 4 от енергийния одит за закупуване и въвеждане в експлоатация на Електро – хидравличен абкант. Огъването е основен етап в производството на “ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005” ЕООД. В резултат от изпълнението на проекта този процес ще премине от ръчно­ механично осъществяване към пълна автоматизация, която ще позволи непрекъснатост, оптимизация и висока ефективност на целия производствен цикъл от разкроя до боядисването. Закупуването на електро­хидравличния абкант ще позволи непрекъснатост на производствения процес, тъй като машината ще може да поеме преминалите разкрой детайли, без да се налага те да престояват, преди да преминат към по ­нататъшна обработка. Чрез закупуването на новата машина ще се елиминира и проблема на спиранията поради ремонти, тъй като новата машина ще поеме 90% от работата на съществуващата, докато старата ще бъде използвана при нужда от помощ и при по ­неотговорни изделия. В допълнение, новата машина ще бъде с офлайн софтуер за програмиране от офис, за да не се налага спирането й при смяна на задачите за изпълнение. Така при новата машина постоянно ще могат да се задават програми, които ще отиват автоматично към машината, без тя да бъде спирана за настройки. В резултат от въвеждането в експлоатация на новия абкант производственият капацитет на фирмата ще се повиши с 42,86 %. В резултат от изпълнението на дейност 4 производството в предприятието значително ще се оптимизира. Заложената машина за огъване на тръби и ламарина – Електро – хидравличен абкант, е високо технологична с ниска ресурсоемкост, висока производителност и ниски оперативни разходи. В резултат от закупуването й бракът в процеса на огъване ще се минимизира до 0,5%. За оптимизация на производствения процес ще допринесе и намаляването на времето за производство на единица продукция средно от 48 машиночасове на 12 машиночасове или със 75%. Внедряването на новия абкант ще допринесе за по­-нисък разход на ел. енергия при огъването на ламарина на единица изделие. Абкантът, с който предприятието работи към момента, има еднакво потребление от стартирането му до приключване на работната смяна , без да има значение колко и какви операции изпълнява, дали огъва тънки листи или дебели листи, или с каква скорост работи оператора. При използването на новата машина консумираната ел. енергия ще бъде по­ниска, като ще варира в зависимост от параметрите на огъвката. Абкантът, който ще се закупи е с ел. мотор с инверторно управление, което му позволява да използва ел. енергия само колкото е необходимо, за да извърши огъването на детайла. Снабдена е и с таймер за контрол в състояние на покой и когато е в покой, има разход на енергия само за лед осветлението, ако е нужно и за монитора на управлението. Предвиденият за закупуване актив ще се инсталира и въведе в експлоатация в обособената в производственото помещение работна зона - Участък ”Огъване”. Електро-хидравличният абкант е к капацитет мин. 175 тона с L= 3 метра за огъване под различен ъгъл ламарина с дебелина до Δ-6 мм. Управлението е от висок клас CNC. Новият актив ще позволи да се изработват детайли с различна форма и дължини до 3 метра и инсталирана мощност до 18,50 kW Дейността ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 5 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инверторно- импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване“, включена в обследването за енергийна ефективност: Компанията планира да разшири дейността си чрез реализиране на препоръчаната мярка 5 от енергийния одит за закупуване и въвеждане в експлоатация на Инверторно- импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване. Електродъговото заваряване е най-разпространеният метод за неразглобяемо съединяване на метални детайли в различни конструкции, за възстановяване на счупени или износени детайли. В резултат от изпълнението на проекта този процес ще премине от ръчно-механично осъществяване към пълна автоматизация, която ще позволи непрекъснатост, оптимизация и висока ефективност на целия производствен цикъл от разкроя до боядисването. Предвижда се да се доставят 2 бр. Инверторно- импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване. По този начин ще се внедри нова инверторна технология с 32 kHz честота на инвертора, дъгата се контролира много по-точно и много по-бързо в сравнение със стандартните аналогови токоизточници. Електрическите характеристики на заваръчния процес могат да бъдат променяни в реално време от софтуера. Широк набор от синергични програми е стандартно заложен в машината. Машината използва последните технологии при токоизточниците за ефикасност и ниска консумация на енергия. В резултат от въвеждането в експлоатация на Инверторно- импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване - 2бр., производственият капацитет на фирмата ще се повиши с 10 %. В резултат от изпълнението на дейност 4 производството в предприятието значително ще се оптимизира. Предвиденият за закупуване актив ще се инсталира и въведе в експлоатация в обособената в производственото помещение работна зона - Участък ”Монтажен“. Инверторно- импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване е с капацитет мин. 40м/мин. Управлението е от висок клас CNC. Дейността ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 6 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Едногредов мостов кран“, включена в обследването за енергийна ефективност: С новите активи компанията ще разшири дейността си. За оптимизиране на дейността за производство на метални изделия и конструкции енергийният одит препоръчва закупуване и доставка на Едногредов мостов кран. Едногредовият мостови кран ще се използва за вертикално и хоризонтално транспортиране на суровината и готовите продукти с голям обем; за товарене и разтоварване на открити товарни платформи, камиони, в производството и складирането на продукцията. В резултат от изпълнението на проекта този процес ще премине от ръчно­-механично осъществяване към пълна автоматизация, която ще позволи непрекъснатост, оптимизация и висока ефективност на целия производствен цикъл от доставка на суровини до експедиране на готовите изделия. В резултат от въвеждането в експлоатация на новия Едногредов мостов кран производството в предприятието значително ще се оптимизира. Предвиденият за закупуване актив е с товароподемност мин. 5 тона с височина на подема 3 метра. Скоростта на предвижване на крана е от 10 до 30 м/мин. и инсталирана мощност до 8,00 kW Дейността ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 7: Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия : Към момента на изготвяне на доклада, “ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005” ЕООД“ няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В В обекта на предприятието има ел. Бойлер за осигуряване на БГВ за нуждите на работещите. Потреблението на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 12 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден или общо: 600 л/ден БГВ. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 158,40 м3 (= 600 л/ден Х 264 раб.дни/год.). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 8236,62 kWh/y. Около 60% от енергията освободена от изгарянето на дизеловото гориво в двигателите с вътрешно горене се освобождава в околното пространство чрез топлина отнесена с димните газове и продуктите на горене (30%) и чрез топлина усвоена от самия двигател (30%) и отведена чрез охладителната му система също в околното пространство Към момента дружеството експлоатира дизелов двигател/ агрегат за електроенергия, който има изходна мощност мощност 100 – 110 kWA в работен и standby режим, или осреднен електродобив с мощност 88 kWA. Дейността предвижда доставка и монтаж на Кожухотръбен еднотръбен топлообменник с първичен контур с електронна циркулационна помпа с инсталирана мощност 0,520 KW. Предвижда се и доставка на двупътен вентил с пряко действие с изнесен датчик. Топлообменникът ще бъде подвързан последователно към охладителния тракт мехду двигателя и охладителната пита (радиатора), явяваща се топлообменник “въздух-вода”, способстващ оползотворяването именно на топлината предадена от горивния процес към двигателя посредством утилизация на топлина от охладителния контур на съществуващ дизелов агрегат за електроенергия, в обекта. Годишно усвоената мощност от топлообменника е равна на 7 167,24 kWh/y. Количеството електроенергия обезпечаваща работата на топлообменинкът и циркулационната помпа за 480 часа/годишно е в размер на 249,60 kWh/y. Топлинната усвоена мощност от системата е разликата между усвоената мощност на топлообменника и потребната енергия обезпечаваща работата му и възлиза на 6 917,64 kW/y.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 8: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. За машините, които работят на дизелово гориво са зададени норми на потребление. Измерването на потреблението му се извършва чрез измервателни уреди (дизелови колонки) собственост на доставчика на гориво. Изразходването на горивото се записва в лимитни карти, както и съответните работни мото-часове на машините. На тяхна база се прави контрол и анализ на потреблението на гориво. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на метални изделия и конструкции. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се Система за енергиен мониторинг, предназначена за събиране на данни от голям брой измервателни устройства. Възможно е записването както на електрични (ток, напрежение, консумация на енергия, стойност на хармонични изкривявания, фактор на мощността и др.), така и на неелектрични величини (температура, налягане, дебит, влажност, ниво и др.). Записите се запазват в база данни, базирана на Microsoft, за което е необходим компютър с Windows и инсталирана версия поне 2014 Express на Microsoft SQL. Въз основа на събраните данни се генерират събития, аларми, визуализации и справки. След инсталацията на системата за мониторинг е необходимо да се създаде първоначална база данни, която да служи за референтна стойност за консумираната енергия. За текущият обект в зависимост от режима на работа препоръчително е първоначални данни да се събират в продължение на от една седмица до един месец. След натрупване на референтни стойности, системата служи за визуализация на енергопотреблението в различни точки на производството. Спестяването на енергия се постига след анализ и допълнителни действия, базирани на генерираните справки от софтуера. Например при наличие на пикови мощности в определени моменти се генерират аларми, даващи информация за ненормална работа на дадено устройство или машина. Това позволява навременни действия (в някои случаи дори и превантивни) за намаляване на потреблението. Наличието на данни за консумацията на енергия за осветление или отопление например може да служи за база за сравнение и измерване на реализираните спестявания след въвеждането на съответни мерки за енергийна ефективност. Подобни обекти на Енергоинвест 2005 могат да постигнат спестяване на енергия от 8% до 15 % в зависимост от текущото състояние и вече въведените мерки за ефективност, както и в зависимост от планираните разходи. Периодът за реализиране на спестяванията зависи от ефективното използване на софтуерната система за мониторинг. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 8-15%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 14 035 kWh/год.
 • "Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието": С проекта в предприятието ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на “ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005” ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, притежаващ лиценз от АУЕР, изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел подобряване на енергийната ефективност на компанията и развитие на благоприятна бизнес среда в „ЕНРЕГОИНВЕСТ 2205" ЕООД, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за разкрой на листов материал с газокислородно и плазменорязане с ЦПУ“ Мярка 2: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Въздушен винтов компресор с фреоновизсушител и ресивър" Мярка 3: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хидравлично подаване“; Мярка 4: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електро - хидравличен абкант“; Мярка 5: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инверторно - импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване" Мярка 6: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Едногредов мостов кран"; Мярка 7: Доставка и инсталиране на система за усвояване на остатъчна топлинна енергия“ Мярка 8: „Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието“ В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005“ ЕООД.

Indicators

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 3.80, Reached amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 38.00, Reached amount: 0.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 457.62, Reached amount: 457.62
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 558.75, Reached amount: 558.75

Financial Information

483 192.47 BGN
348 132.73 BGN
327 435.10 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 295 912.82 52 219.91 135 059.74 483 192.47
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 295 912.82 52 219.91 135 059.74 483 192.47

Procurements

Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Машина за разкрой на листов материал с газокислородно и плазмено рязане с ЦПУ – 1 бр.; Обособена позиция 002: Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хидравлично подаване - 1бр.; Електро - хидравличен абкант -1 бр.; Инверторно- импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване – 2 бр.; Обособена позиция 003: Въздушен винтов компресор с фреоновизсушител и ресивър - 1бр.; Обособена позиция 004: Едногредов мостов кран - 1бр.; Обособена позиция 005: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия , Amount: 421 973.36
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Машина за разкрой на листов материал с газокислородно и плазмено рязане с ЦПУ – 1 бр.
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Лентоотрезна машина с охладителна система на лентата и хидравлично подаване - 1бр.; Електро - хидравличен абкант -1 бр.; Инверторно- импулсен заваръчен токоизточник за всички методи на заваряване – 2 бр.
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 003: Въздушен винтов компресор с фреоновизсушител и ресивър - 1бр.;
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 004: Едногредов мостов кран - 1бр.
 • Differentiated position 5: Обособена позиция 005: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия
Subject to due process: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление, Amount: 15 500.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Subject to due process: Визуализация на проекта, Amount: 890.00
 • Differentiated position 1: Визуализация на проекта
Subject to due process: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Subject to due process: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011, Amount: 13 100.00
 • Differentiated position 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Subject to due process: Автоматизирана Система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието , Amount: 11 729.11
 • Differentiated position 1: Автоматизирана Система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието
Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия, Amount: 6 500.00
 • Differentiated position 1: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия
Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия, Amount: 6 500.00
 • Differentiated position 1: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия
Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия, Amount: 6 500.00
 • Differentiated position 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Система за усвояване на остатъчна топлинна енергия

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).