Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0573-C01
Purchasing new furnaces of "Laki 131" Ltd to improve efficiency and reduce energy intensity
21.08.2017
21.08.2017
27.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project proposal includes energy saving measures, the implementation of objectives and will contribute to a significant reduction in specific energy consumption, improve productivity and competitiveness, Laki 131 Ltd.
Achieving energy sustainability in the production of the company will help improve the market position of the company on the national and international markets through lower cost of the proposed production.
The lower power consumption will be reflected directly and positively on the environment as it would reduce energy costs and lead to more efficient use of energy resources used in the production as well as reduce harmful emissions of CO2 and other local harmful pollutants. Planned project investments are in line with the latest requirements for energy efficiency and for environmental protection and will lead to optimization of working foundry process.
The aim of the project is through the introduction of new energy efficient furnaces and energy management systems BDS EN ISO 50001 (Energy Management Systems) / EN ISO 50001 to cover all environmental performance and to achieve sustainable growth and continuous improvement of energy management in the company.
The expected results of the project is to maintain an intelligent and sustainable energy policy in the company, aimed at reducing unit costs as a factor in optimizing the competitiveness of the company.
The project will allow Laki 131 Ltd. to build on and complement the results obtained with the implementation of new projects towards increasing energy efficiency and reducing the amount of greenhouse gases.
By realization of this project, achieved in Laki 131 Ltd. energy efficiency will ensure long-term sustainability and multiplication of savings in the enterprise.
Activities
 • Изготвяне на енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност): Чрез реализирането на дейността ”Лаки 131” ООД цели да получи професионални съвети и консултации, описани в енергийния одит по образец за обследване на енергийната ефективност и пряко свързани с подготовката и реализирането на инвестициите, които водят до намаляване на потреблението на енергия спрямо първоначално установените нива и намаляване на енергоемкостта на производството. Обследването за енергийна ефективност се извърши на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. ”Лаки 131” ООД получи Становището за съответствие на енергийния одит от АУЕР - BG16RFOP-481 / 21.09.2016 г.
 • Закупуване на 2 бр. пещи за топене с капацитет 600 кг. алуминиева сплав/час: Дейността по придобиване на ново енергийно ефективно леярско оборудване е изцяло основана на одобрения от АУЕР Доклад от енергиен одит. Мярка 1, заложена в изготвения енергиен одит по елемент "Инвестиции" е закупуване на 2 бр. пещи за топене с капацитет 600 кг. алуминиева сплав/час (2 бр. пещи по 159 460 лв. всяка, общо 318 920 лв.). Към настоящия момент в производствената база на ”Лаки 131” ООД за извършване на дейността на фирмата се използват два броя електросъпротивителни пещи с графитен тигел, с капацитет за разтопяване и поддържане на 50 кг./час. и 60 kW инсталирана мощност. Като основен недостатък на технологията при индукционните пещи е ниската активност на шлаката и оттам по-малките топлинни възможности на самата пещ. Това намалява ефективността на обезсярването и обезфосфоряването на метала, а огнеупорната зидария на тигелите е с малка издръжливост. Чрез изпълнението на мярката компанията ще закупи 2 бр. пещи за топене с капациет 600 кг. алуминиева сплав/час. Корпусът на тези пещи е изработен от висококачествена заварена стомана, поставен в здрава стоманена рамка, към която са монтирани и елементите за закрепяне. Вътрешната част на пещта е изградена от висококачествени монолитни огнеупори. Огнеупорите не съдържат керамични фибри, което не позволява отделяне на вредна пепел по време на горивния процес. Основният елемент на горивната система е газова горелка с високо КПД. Конструкцията на горелката позволява пълно изгаряне на горивото, което води до значително намаление на емисиите на СО и NO. Новите пещи съответстват на най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведат до оптимизиране на леярския процес. По-ниска енергоемкост означава по-ниски производствени разходи за компанията, а оттам - и по-ниска себестойност на продукцията. По този начин ”Лаки 131” ООД ще стане по-конкурентоспособна, като същевременно ще запази и повиши високото качество на продукцията. Чрез работата на новите пещи ще се даде възможност за по-голяма гъвкавост при употребата на материалите и суровините в производствения процес. Оборудването, което ще се закупи по настоящата дейност предлага най-съвременните технологични решения и в пълна степен ще отговаря на най-новите технологии в производствените процеси. Дейността ще се реализира чрез следните стъпки: - Провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно действащото към момента законодателство от 1 до 3 месец; - Сключване на договор с избран изпълнител от 3 до 4 месец; - Доставка на оборудването от 5 до 11 месец; - Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването. Подписване на приемо-предавателен протокол през 12 месец. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта. Чрез реализиране на Мярка 1 ще се постигне разширяване на капацитета на компанията и в следствие на инвестицията ”Лаки 131” ООД ще може да произвежда повече продукти, като базисният производствен процес не се променя из основи.
 • Закупуване на 4 бр. камерни електросъпротивителни отражателни пещи за подържане с вместимост 800 кг. Al.: Дейността по придобиване на ново енергийно ефективно производствено оборудване е изцяло основана на одобрения от АУЕР Доклад от енергиен одит. Марка 2 по елемент "Инвестиции" за реализацията на проектното предложение е закупуване на 4 бр. камерни електросъпротивителни отражателни пещи за подържане с вместимост 800 кг. Al. Към настоящия момент, в производствената база на ”Лаки 131” ООД за подържане на разтопения метал се използват пет броя пещи с 60 kW инсталирана мощност, с капацитет за поддържане на 50 кг./час. В предвидената мярка, ще се заменят четири от съществуващите пещи за подържане на разтопения метал. При тези пещи се наблюдава наличието на брак от неметални включвания. Също така старите пещи са много енергоемки. Има съществени загуби от топлопреминаване. Капацитетът им е малък и не отговаря на нуждите на предприятието. Новите пещи са съставени от корпус, нагреватели, регулатори, обхождащ лъч и изолационен (диелектричен) материал. Корпусът и електрическият панел се разработват в зависимост от обема на металите, които ще бъдат претопявани. Броят на електродите и типа на свързването им определя температурата и нагряването на електрическата система. Към електросъпротивителната пещ се конструира и изолационен слой, изработен от високоефективни огнеупорни и изолационни материали, позволяващи подържането на работната температура на голямо количество метал с нисък разход на ел. енергия - 19,5 kW инсталирана мощност и 11 kW/час реално потребление при температура на метала 700-720 градуса по Целзий. Пещите съответстват на най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведат до оптимизиране на работния леярски процес. По-ниска енергоемкост означава по-ниски производствени разходи за компанията, а оттам - и по-ниска себестойност на продукцията. По този начин ”Лаки 131” ООД ще стане по-конкурентоспособна, като същевременно ще запази високото качество на продукцията. Посредством работата на камерните електросъпротивителни отражателни пещи ще се даде възможност за по-голяма гъвкавост при употребата на материалите в производствения процес и ще се намали времето, необходимо за осъществяването на различните етапи от процеса на леене. Оборудването, което ще се закупи по настоящата дейност предлага най-съвременните технологични решения и в пълна степен ще отговаря на последните технологии в производствените леярски процеси. Дейността ще се реализира чрез следните стъпки: - Провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно действащото към момента законодателство от 1 до 3 месец; - Сключване на договор с избран изпълнител от 3 до 4 месец; - Доставка на оборудването от 5 до 11 месец; - Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването. Подписване на приемо-предавателен протокол през 12 месец. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта. Чрез реализиране на Мярка 2 ще се постигне разширяване на капацитета на компанията и в следствие на инвестицията ”Лаки 131” ООД ще може да произвежда повече продукти, като базисният производствен процес не се променя.
 • Придобиване на ново енергийно ефективно производствено оборудване - 1 бр. камерна електросъпротивителна отражателна пещ за подържане с вместимост 1200 кг. Al.: Дейността по придобиване на ново енергийно ефективно производствено оборудване е изцяло основана на одобрения от АУЕР Доклад от енергиен одит. Марка 3 по елемент "Инвестиции" за реализацията на проектното предложение е Закупуване на 1 бр. камерна електросъпротивителна отражателна пещ за подържане с вместимост 1200 кг. Al. Към настоящия момент в производствената база на ”Лаки 131” ООД за подържане на разтопения метал се използват пет броя пещи, с 60 kW инсталирана мощност, с капацитет за поддържане на 50 кг./час. В предвидената мярка, ще се замени 1 бр. от съществуващите пещи (останалите четири са разгледани в енергоспестяваща мярка 2) за подържане на разтопения метал. Старите пещи имат голям разход на енергия. Има съществени загуби от топлопреминаване. Капацитетът им е малък и не отговаря на нуждите на предприятието. Мярката предвижда закупуване на 1 бр. камерна електросъпротивителна отражателна пещ за подържане с вместимост 1200 кг. Al. Тези пещ е съставена от корпус, нагреватели, регулатори, обхождащ лъч и изолационен (диелектричен) материал. Корпусът и електрическият панел се разработват в зависимост от обема на металите, които ще бъдат претопявани. Броят на електродите и типа на свързването им определя температурата и нагряването на електрическата система. Към електросъпротивителната пещ се конструира и изолационен слой, изработен от високоефективни огнеупорни и изолационни материали, позволяващи подържането на работната температура на голямо количество метал с нисък разход на ел. енергия.- 19,5 kW инсталирана мощност и 11 kW/час реално потребление при температура на метала 700-720 градуса по Целзий. Въвеждането на тази мярка ще доведе до намаляване на енергопотреблението и значително ще се намалят вредните емисии на СО2. Пещите съответстват на най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведат до оптимизиране на работния процес. По-ниска енергоемкост означава по-ниски производствени разходи за компанията, а оттам - и по-ниска себестойност на продукцията. По този начин ”Лаки 131” ООД ще стане по-конкурентоспособна, като същевременно ще запази високото качество на продукцията. Посредством работата на камерните електросъпротивителни отражателни пещи ще се даде възможност за по-голяма гъвкавост при употребата на материалите в производствения процес и ще се намали времето, необходимо за пренастройка на манипулаторите за осъществяването на различните етапи от процеса на леене. Оборудването, което ще се закупи по настоящата дейност предлага най-съвременните технологични решения и в пълна степен ще отговаря на последните технологии в производствените процеси. Дейността ще се реализира чрез следните стъпки: - Провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно действащото към момента законодателство от 1 до 3 месец; - Сключване на договор с избран изпълнител от 3 до 4 месец; - Доставка на оборудването от 5 до 11 месец; - Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването. Подписване на приемо-предавателен протокол през 12 месец. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта. Чрез реализиране на Мярка 3 ще се постигне разширяване на капацитета на компанията и в следствие на инвестицията ”Лаки 131” ООД ще може да произвежда повече продукти, като базисният производствен процес не се променя.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Дейността включва две поддейности: 1/ Консултантски услуги за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; 2/ Консултантски услуги за сертифициране на Система за енергиен мениджмънтБДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Реализирането на дейността и внедряването на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 5001 ще осигури Система за енергиен мениджмънт, чрез която ”Лаки 131” ООД ще може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи мониторингов план. Този план ще даде възможност да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Целта на дейността е чрез въвеждането на Система за енергиен мениджмънт, ”Лаки 131” ООД да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Внедряването на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO ще осигури рамка от изисквания, позволяващи на компанията да: - Разработи политика за по-ефективна употреба на енергия; - Определи цели, които да отговарят на политиката на компанията; - Използването на информацията за по-добро разбиране и вземане на решения, относно използването и потреблението на енергия; - Проследяване и измерване на резултатите; - Преглеждане на ефективността на политиката; - Непрекъснато подобряване на енергийното управление. Поддейност "Консултантски услуги за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт", включа следните етапи: - Проучване на възможностите за сертификация и предварителна оценка на дейностите, които трябва да бъдат осъществени и ресурсите, които трябва да се осигурят и да се вложат; - Преглед и анализ на наличната документация в организацията; - Съставяне на доклад за фактическото състояние, с който се дават препоръки и насоки за развитие; - Планиране на управленската система, отговаряща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001; - Разработване на процедури и инструкции, които осигуряват въвеждане на превантивни мерки за контрол, позволяващи ефикасна верификация на системата и други. Поддейност "Консултантски услуги за сертифициране на Система за енергиен мениджмънт", включа следните етапи: - Провеждане на предварителен одит за оценка на готовността за сертификация и идентификация на пропуските; - Документален одит – преглед на готовността. Документацията и другите ключови елементи на системата за оценка и отразяване на несъответствията; - Сертификационен одит, включващ интервюта с работещите, проверка на записите и наблюдение на работните практики и дейности. Отстраняване на несъответствията; - Провеждане на контролни одити за проверка на системата и изпълнението на плана за действие; - Сертифиране. Дейността ще се реализира чрез следните стъпки: - Провеждане на процедура за избор на изпълнител по въвеждането, съгласно действащото към момента законодателство от 1 до 3 месец; - Сключване на договори с избрания изпълнител и извършване на услугата по въвеждането му от 3 до 6 месец; - Провеждане на процедура за избор на изпълнител по сертифицирането, съгласно действащото към момента законодателство от 6 до 7 месец; - Сключване на договори с избрания изпълнител и извършване на услугата по сертифицирането му от 8 до 10 месец; - Получаване на сертификат за Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001/EN ISO от 11 до 12 месец. Управлението на дейността ще се извърши от екипа по проекта.
 • Визуализация на проекта: Предприетите дейности за визуализация ще бъдат съобразени с пълния набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, и които се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Дейността включва: - Поставяне на 1 брой плакат с информация за проекта на територията на сградата, където ще се изпълнява проекта, информираща за реализацията на проекта и финансовата подкрепа на Европейския съюз, Република България и Европейския фонд за регионално развитие; - Поставяне на обозначителни стикери (7 бр.) върху закупените в рамките на проекта ДМА, информиращи за финансовата подкрепа на Европейския съюз, Република България и Европейския фонд за регионално развитие при реализиране на съответната доставка и инсталация; - Поставяне на информация за полученото финансиране от Европейския съюз и Република България чрез Европейския фонд за регионално развитие на всички разработени и предоставени документи по проекта (бланка за визуализация, съгласно изискванията на "Единния наръчник"); - Разпространение на информация за проекта чрез изпращане на информация и прессъобщения за изпълнението на проекта, до местни и национални медии. Бенефициентът задължително ще упомене финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в информацията изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейностите по проекта.

Indicators

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 1 656.04, Reached amount: 1 656.04
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 1 356.30, Reached amount: 1 356.30

Financial Information

1 020 140.00 BGN
723 806.00 BGN
723 410.80 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 615 235.10 108 570.90 296 334.00 1 020 140.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 615 235.10 108 570.90 296 334.00 1 020 140.00

Procurements

Subject to due process: Изготвяне на енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност), Amount: 19 500.00
Subject to due process: Консултантски услуги за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Amount: 14 400.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт (СЕМ) БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001
Subject to due process: Консултантски услуги за сертифициране на СЕМ БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, Amount: 14 400.00
Subject to due process: Визуализация на проекта, Amount: 240.00
Subject to due process: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Топлоподдържащи пещи с вместимост от 600 кг. алуминиева сплав – 2 броя; Обособена позиция 2: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 800 кг. алуминий – 4 броя; Обособена позиция 3: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 1200 кг. алуминий – 1 брой., Amount: 971 600.00
 • Differentiated position 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по Обособена позиция 1 – Топлоподдържащи пещи с вместимост от 600 кг. алуминиева сплав – 2 броя
 • Differentiated position 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по Обособена позиция 2: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 800 кг. алуминий – 4 броя
 • Differentiated position 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по Обособена позиция 3: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 1200 кг. алуминий – 1 брой
Subject to due process: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по обособени позиции, както следва (2): Обособена позиция 1: Топлоподдържащи пещи с вместимост от 600 кг. алуминиева сплав – 2 броя; Обособена позиция 2: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 800 кг. алуминий – 4 броя; Обособена позиция 3: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 1200 кг. алуминий – 1 брой., Amount: 971 600.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Топлоподдържащи пещи с вместимост от 600 кг. алуминиева сплав – 2 броя
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 800 кг. алуминий – 4 броя
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 1200 кг. алуминий – 1 брой

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).