Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-2.002-0309-C01
„Integration of internationally recognised standards in „EKA" OOD”
131481650 EKA LTD
06.03.2017
06.03.2017
31.07.2018
Closed (completion date)
Location of Performance
 • Bulgaria, South-West and South Central Bulgaria (BG4), South-West (BG41), Sofia cap. (BG411), Sofia Cap., Sofia

Description

"EKA" EOOD - Sofia, was established in 2005. The company is the successor of EKA – Ventsislav Krastev ST. At present, the company manufactures custom-made metal products according to the specifications of individual clients, mainly for the construction and transport industry.

This project aims to improve the management processes as a means to increase the competitiveness and export potential of the company. The improvement of the management processes will be achieved through the integration of an integrated quality and environmental management system and the acquisition of internationally recognised standards for compliance of the integrated system with the requirements laid down in the Bulgarian State Standards ISO 9001 and ISO 14001.

The integration of the management systems has been identified as the most effective and efficient solution to the detected weaknesses related to the quality of the products (the high aspect ratio of scrapped to good products – over 11% in 2015), aspects of environmental impact (generated scrap metal forming 27% of utilized metals) and customer satisfaction (received 6 complaints about finished products delivered). During project realization the following activities will be implemented:
- Delivery and commissioning of fixed assets which will contribute to the accomplishment of compliance with the requirements of the Integrated Quality and Environmental Management System (IMS);
- Development and integration of an IMS;
- Certification of the IMS;
- Visibility and publicity actions aimed to promote the EU financial contribution.

The integration of the IMS will lead to significant positive results for the company, such as:
- increase in the average revenues generated by exports to 20.43%;
- increase in net sales by 31.29%;
- increase in productivity by 33.79%.

Planned project duration is 18 months. The total budget amounts to 125 284,56 BGN, VAT excl.
Activities
 • Дейности за инвестиции в ново оборудване, допринасящи за постигане на съответствие с изискванията на Интегрирана Система за Управление на качеството и околната среда, съгласно БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001: Дейността включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следното оборудване: Лентоотрезна машина-1 бр.; Тривалова листоогъваща машина-1 бр.; Хидравлична триролкова огъваща машина-1 бр.; Тръбоог. машина с дорник-1 бр.; Хидр.нож.за ъгл.отр.на листов м-л-1 бр. Анализът, който е направен за готовността на „ЕКА“ ЕООД за внедряване на стандартите ISO 9001 и ISO 14001 показва, че основното „тясно място“, което прави невъзможно покриването на изискванията им са остарелите и напълно амортизирани машини за рязане и огъване на металите. Те предизвикват много брак, водят до консумация на много природни суровини и чести рекламации от клиентите, поради проблеми с качеството. Наличната Лентоотрезна машина е произведена преди повече от 20 години. Нормалното допустимо отклонение при нея е до 2 мм., които при точностите, които се целят в момента са недопустими. Корекцията на неточностите води до консумацията на допълнителни природни ресурси, загуба на значително време или компромис с качеството . Към момента за огъване на листов материал, фирмата разполага с тривалова листоогъваща машина, собствено производство. Недостатъчната прецизност при производството му при неспециализирани условия, водят до чести отклонения от целевите параметри. Корекциите невинаги са възможни. За огъване на тръбен материал и профили в момента в "ЕКА" ЕООД се използва триролкова огъваща машина, закупена при започването на дейността през 1991 година. Машината е стара, напълно амортизирана и с редица ограничения към материала, който обработва. Тънкостенният материал често се похабява при обработка с машината поради невъзможността й плавно да се регулира усилието на огъване, а при по-дебелостенните профили често се указва, че машината не може да упражни нужното усилие за огъването му до желаната форма. За оптимално и пълноценно заместване на старата машина, предвиждаме подмяната й с хидравлична триролкова огъваща машина, на която ще се обработват по-дебелите детайли и тръбоогъваща машина с дорник, където ще се огъват тръби с диаметър до ф 50 мм и дебелина на стената до 2 мм. Голяма част от изделията, които се произвеждат в момента са от ламарина с дебелина до 1,2 мм. Тяхното огъване също се извършва на наличния стар абкант. Това освен, че е неефективно, в много от случаите води до неточности в желаните размери или "прокъсване" на огъвания материал и неговото похабяване. Предвижда се този проблем да бъде разрешен със закупуването на нова, ръчна ЗЕГ машина, с която да се обработват по-малките детайли, от по-тънък материал. Към момента, предприятието не разполага с магнитна бормашина и за пробиване на отвори на място при клиентите се използва електрическа дрелка. С нея има ограничения относно максимално допустимите размери за пробиване. Това налага разпробиване на много от отворите предварително, в базата и съответно води до грешки и бракуване на изделията понякога. За отрязване на ъглите на обработван листов материал, фирмата не разполага със спец. машина. В момента поръчки, които включват такава операция се отказват или за осъществяването й се използва ръчен ъглошлайф. При рязането на ръка първо се губи много време при оразмеряването и маркирането на всеки отделен лист, след това времето за ръчната обработка е значително завишено и не на последно място, дефектите и похабяването на материал не са рядкост. За извършване на тази дейност, "ЕКА" ЕООД предвижда закупуването на хидравлична ножица за ъглово отрязване на листов материал с възможност за настройване на ъгъл. Точността, която машината постига е 0,1 части от милиметъра. За настройка могат да се използват отпадъчни парчета от лист ламарина и така на практика брака на машината става нула. Внедряването на подобна машина ще позволи на фирмата освен да отстрани проблемите с брака, които има в момента и високите нива на консумация на природни ресурси на единица продукция, да започне серийно производство на няколко вида изделия, като тави, табла, кутии, за които към фирмата има реален интерес и запитвания за износ.
 • Дейности за услуги по въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ) в съответствие с международните стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001) и околната среда (БДС EN ISO 14001): Дейностите по въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ) в съответствие с международните стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001) и околната среда (БДС EN ISO 14001) в "ЕКА" ЕООД ще включва следните подетапи и съответните дейности в тях: 1. Диагностика: - Формиране съвместен екип по проекта; - Провеждане на обучение за запознаване със структурата и изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 14001; - Провеждане на първоначални интервюта; - Извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на качеството и околната среда; - Анализ на документите и дейностите, осигуряващи работната среда, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на стандартите. 2. Проектиране и разработка на ИСУ: - Отнасяне на изискванията на стандартите към съществуващите бизнес процеси; - Обсъждане на възможности за оптимизация на процесите и прилагане на добри практики; - Дефиниране на желано състояние на процесите след внедряване на ИСУ. Състоянието отразява всички изисквания на ръководството на компанията и на стандартите ISO 9001 и ISO 14001; - Изготвяне на детайлен план за разработване и внедряване на ИСУ; - Разработка на документите, свързани с ИСУ. 3. Внедряване на ИСУ: - Провеждане на обучение за запознаване на персонала с изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 14001; - Изменения и корекции на ИСУ; - Провеждане на вътрешни одити на ИСУ. Подетапът по внедряване ще продължи минимум 3 месеца, като по този начин ще се покрият изискванията и на сертифициращите организации за минимално функциониране на системата преди провеждане на сертификационния одит.
 • Дейности за услуги по сертифициране на Интегрирана Система за Управление (ИСУ) в съответствие с международните стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001) и околната среда (БДС EN ISO 14001): Дейностите по сертифициране на Интегрирана Система за Управление (ИСУ) в съответствие с международните стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001) и околната среда (БДС EN ISO 14001) в „ЕКА“ ЕООД ще включва следните подетапи и съответните дейности в тях: 1. Одит на първи етап – преглед и оценка на внедряването на ИСУ на място при „ЕКА“ ЕООД за адекватност с изискванията на приложимите стандарти – уточняване на обхвата, местоположения, процеси на ИСУ, оценка на готовността за провеждане на втори етап от одита. Изготвяне на доклад от първи етап на одита, получаване и преглед от „ЕКА“ ЕООД, планиране на втори етап на сертификационния одит. 2. Одит на втори етап – оценка на внедрената ИСУ: - събиране на доказателства и оценка на внедряването и ефикасността на ИСУ; - анализиране на информацията от събраните доказателства от одита и оповестяване на констатациите и заключението от одита; - документиране на несъответствията (ако бъдат установени); - определяне на срок за отстраняване на несъответствията (ако бъдат установени); - изготвяне на доклад от втори етап на одита, получаване и преглед от „ЕКА“ ЕООД. Времето между етап 1 и етап 2 зависи от това, дали са открити проблеми в прилагането на ИСУ, които трябва да бъдат отстранени до одита на етап 2. След преглед на документите от одита, при положителен резултат, се взема решение за сертификация и се издават сертификати, които се предават на „ЕКА“ ЕООД.
 • Дейности за визуализация: Дейността ще бъде извършена съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Целта е да се постигне широка публичност относно резултатите от проекта и информиране на общността относно ролята на Европейския фонд за регионално развитие (EФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 в неговата успешна реализация. Осигуряването на предвидените в рамките на дейността средства за визуализация на проекта - 2 бр. информационни табели (временна и постоянна) и 5 бр. стикери бъде осъществено чрез външно възлагане. На мястото на изпълнението на проекта - на входа на административно-производствената сграда на предприятието, ще бъдат поставени, в съответствие с графичните стандарти, 2 бр. информационни табели (временна и постоянна), със следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС, упоменаването на „Европейския съюз", ЕФРР, общото лого за програмен период 2014-2020 и наименованието на финансиращата програма - ОПИК, наименованието на проекта и главната му цел, общата стойност на проекта, както и размера на европейското и национално съфинансиране, представени в български лева. На временната табела ще бъдат изписани също и началната и крайната дата на изпълнение на проекта. Временната табела ще бъде монтирана при стартиране на дейностите по проекта, а постоянната табела ще замени временната веднага след приключване на предвидените по проекта дейности. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за широката общественост, ще се посочва че се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейността ще бъде осъществявана по време на цялото изпълнение на проекта и ще продължи общо 18 месеца. Основните стъпки за реализацията й са следните: 1. Утвърждаване на образци на документи, съдържащи средствата за визуализация. 2. Прилагане на правилата за информираност и публичност във всички официални документи, свързани с изпълнението на проекта. 3. Сключване на договор за изработка на 2 информационни табели - временна и постоянна и 5 бр. стикери. 4. Доставка на средствата за визуализация. 5. Монтиране на временна информационна табела на входа на сградата. 6. Монтиране на постоянна информационна табела след края на проектните дейности.

Indicators

Private investment matching public support to enterprises (grants), Target amount: 19 217.10, Reached amount: 19 208.50
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

125 284.56 BGN
87 699.18 BGN
87 658.58 BGN
85.00 %
 • [1] Advanced support services for SMEs and groups of SMEs (including management, marketing and design services)
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 74 544.31 13 154.87 37 585.38 125 284.56
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 74 544.31 13 154.87 37 585.38 125 284.56

Procurements

Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на необходимите ДМА, допринасящи за постигане на съответствие с изискванията на Интегрирана Система за Управление на качеството и околната среда, Amount: 98 984.56
 • Differentiated position 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Лентоотрезна машина - 1 бр.
 • Differentiated position 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Тривалова листоогъваща машина - 1 бр.
 • Differentiated position 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична триролкова огъваща машина - 1 бр.
 • Differentiated position 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Тръбоогъваща машина с дорник - 1 бр.
 • Differentiated position 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична ножица за ъглово отрязване на листов материал - 1 бр.
Subject to due process: Услуги по въвеждане на Интегрирана Система за Управление на качеството и околната среда, в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001, Amount: 11 000.00
 • Differentiated position 1: Услуги по въвеждане на Интегрирана Система за Управление на качеството и околната среда, в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001
Subject to due process: Услуги по сертифициране на Интегрирана Система за Управление на качеството и околната среда, в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001, Amount: 15 000.00
 • Differentiated position 1: Услуги по сертифициране на Интегрирана Система за Управление на качеството и околната среда, в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001
Subject to due process: Дейности за визуализация, Amount: 300.00
 • Differentiated position 1: Изработка, доставка и монтаж на материалите за визуализация и публичност

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).