Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0085-C01
"Energy efficiency and effectiveness "ISA TSI" Ltd."
21.08.2017
21.08.2017
21.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

Investments in the project are aimed at increasing the energy efficiency of the enterprise, which will reduce production costs, greening and increase competitiveness. The project will be implemented realization of initial investments in tangible and intangible assets associated with capacity expansion of an existing business object.
The activities are consistent with the recommendations of the report made after energy audit of industrial system within the enterprise.
It is envisaged that the delivery and commissioning of the production line factions, including the following assets: Mobile dvudekovo screen, Crawler Excavator - 3 and automated system for monitoring energy consumption in manufacturing site of the enterprise as part of the process.
The project will be implemented and certified ISO 50001: 2011 Energy Management Systems.
Expected results include improved market presence, improving management and production processes, higher productivity, cost reduction and optimization of the production chain and increase the added value.
Objectives and expected results are in line with corporate policy that now observed in overall activity as one of the largest employers in the region. Proof of this is the introduction of an energy management system, which will ensure sustainable development "ISA TSI" LTD.
As a result of realization of the project will open two (2) new jobs.
Expected results from support under the procedure will be the enhanced competitiveness of the enterprise by improving energy efficiency and capacity, which in turn will lead to more sustainable growth and a reduction in energy intensity at both the production companies and general for the economy.
Activities
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилно двудеково сито“, включена в обследването за енергийна ефективност: Производствената база на „ИСА ТСИ“ ЕООД се намира в село Ветрен Дол, община Пазарджик. Там са инсталирани и 2 бр. роторни трошачни инсталации за преработка на скални материали за производство на висококачествени фракции за асфалтови и бетонови смеси, закупени с публични средства, по одобрен и финансиран проект по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по ОП Конкурентоспособност. Енергоносител на активите е ел. енергия. С наличните активи, предприятието произвежда 4 (четири) вида фракции/продукти за асфалт и бетон: Фракция 0- 4 мм; Фракция 4-8 мм; Фракция 8-16 мм и Фракция 16-22 мм. При производството на фракции над 30% от входната суровина се отделя като надситов материал, който се депонира. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация Мобилно двудеково сито за преработване на надситовия материал, който с помощта на верижен багер ще се подава към бункера и от там към горното сито. След отвеждане на готовата фракция – 0-16 мм, останалия материал се подава към второто сито, където се произвежда фракция с размери 22-32 мм. С помощта на двудековото сито от остатъчния, надситов материал ще се произвеждат два нови за предприятието продукта, при запазване на технологичния процес, с приложение в производството на асфалт и бетон. Производственият капацитет на новия актив - Мобилно двудеково сито, ще бъде мин. 300 т/час, при инсталирана мощност до 75 kW и разход на гориво макс. 15 л/час. Активът ще бъде с фабрично инсталирана Система за дистанционно проследяване, мониторинг на функциите и разхода на гориво. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер – 3 бр.“, включена в обследването за енергийна ефективност : С реализиране на дейност 1 капацитета за производство на фракции от инертни материали ще бъде до 300 т/час. Необходимо е обезпечаване на ритмичен и непрекъснат цикъл на работа на Мобилното двудеково сито с високопроизводителни машини. Енергийният доклад препоръчва закупуване на Верижен багер – 3 бр., с които ще се реализират следните технологични операции: - Верижен багер - 1бр. ще захранва с инертни материали бункера на Мобилното двудеково сито; - Втори верижен багер ще сортира на депа двата нови продукта – фракции, произвеждани от Мобилното двудеково сито; - Третият Верижен багер ще експедира готовите продукти чрез натоварване на специализиран транспорт. Предвидените за закупуване Верижни багери ще работят в рамките на производствената площадка на “ИСА ТСИ”ЕООД и ще се придвижват само на територията на предприятието. Активите са с единична инсталирана мощност до 110,00 kW, разход на гориво до 8,00 л/ч. и производителност мин. 210 м3/ч. Активът ще бъде позициониран в непосредствена близост до трошачно-пресевната инсталация и ще я захранва непрекъснато със суровина и ще се придвижва само на територията на предприятието. Верижните багери имат мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активите са продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 3: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 48 632 kWh/год.
 • "Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление": По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на “ИСА ТСИ” ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, фирма „Виаконсулт 11“ЕООД – София, с номер на лиценз от АУЕР: № 00077/28.08.2015 г., изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилно двудеково сито; Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер – 3 броя; Мярка 3: Изграждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма “ИСА ТСИ” ЕООД.

Partners

None
Contractors
None
None

Indicators

GHG reduction, Target amount: 485.08, Reached amount: 485.08
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 4 027.00, Reached amount: 0.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 1 816.77, Reached amount: 1 816.77
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Target amount: 403.00, Reached amount: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

1 501 572.50 BGN
1 058 040.75 BGN
1 057 740.00 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 899 334.64 158 706.11 443 531.75 1 501 572.50
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 899 334.64 158 706.11 443 531.75 1 501 572.50

Procurements

Subject to due process: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Мобилно двудеково сито -1 бр.; Обособена позиция 002: Верижен багер – 3 бр. , Amount: 1 466 872.50
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 001: Мобилно двудеково сито – 1бр.
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 002: Верижен багер - 3 бр.
Subject to due process: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; , Amount: 7 500.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
Subject to due process: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Subject to due process: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Amount: 7 200.00
 • Differentiated position 1: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).