Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0308-C01
"Improving the energy and resource efficiency "Bulgaria Eco 2009 "Ltd. through the purchase of new energy efficient equipment"
09.08.2017
09.08.2017
06.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project provides for the purchase, delivery, installation and commissioning of new wheel loader (Measure 1) and new classifier and mobile screen (Measure 2). The new equipment has a higher performance and lower energy consumption per unit of output.

Wheel loader has a 6-cylinder engine with a capacity of 6.7 liters, electronic control and nominal output 143 kW / 192 hp Loader is equipped with a bucket volume of 3.75 cubic meters / hr., And the average productivity of the machine is 364 t. / H.
The new classifier is hydraulically driven and maximum performance 70 cubic meters or 105 t / h - depending on the material. Equipment has the advantage of being a greater capacity to recover depending on the type and size of the material, economical service and high rate of recovery of the fine fraction.
Mobile screen has an electric motor with power 37 kW and a volume of 8 cubic meters bunker One of the functions of the sieve is sifted and washed unfit for use inert material to a final fraction suitable for making concrete, concrete mixtures, mortars and other needs for construction. Another major feature is its use for screening and sorting of recycled material from the crusher.

All this, and given the almost complete automation of production will lead to significant energy savings and higher productivity for the company.

Beneficiary provides the project to introduce a system of energy management / energy management / certification and BS EN ISO 50001. These actions will reduce the cost of energy resources, limiting the consumption of energy resources and thus - protection the environment, and continuously measuring and analyzing the energy efficiency.

The project will be a turnaround 18 months and a total value 912 254.00 BGN, VAT excluded.
Activities
 • Подмяна на стар челен товарач с нов колесен челен товарач, с по-висока производителност и по-нисък разход на гориво (Мярка 1): Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов колесен челен товарач (Мярка 1). Предвижда се интегриране в производственият процес на ново поколение челен колесен товарач, с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена баластра. Стария товарач, който бенефициентът използва към момента, е с мощност 92 kW, производителността му е 12 т./ч., а средният разход на гориво - 15 л./ч. Колесният товарач, предвиден за закупуване по проекта, е оборудван с 6 - цилиндров двигател с обем 6,7 литра, електронно управление и номинална мощност 143 kW/192 к.с. Производителността на новото оборудване е 364 т./ч. с обем на кофата 3,75 куб.м. Както се вижда, средната производителност на новият челен товарач, в сравнение със старото технологично оборудване е значително по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 424 509 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 113,34 т/год. Инвестиционните разходи съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 382 952лв. Оперативните разходи са изчислени на база на експертна оценка за новото оборудване. Годишните разходи за експлоатация и поддръжка възлизат на 5 980 лв. на година. Разходите за заплати са средно в размер на 5 000лв./годишно и разходи за ремонт и консумативи в размер на 980 лв./годишно. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на колесен челен товарач: 6-ти - 18-ти месец.
 • Подмяна на стари класификатор и стационарно сито, с нови класификатор и мобилно сито, по-висока производителност и по-ниско енергопотребление (Мярка 2): Дейността предвижда закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нови класификатор и мобилно сито (Мярка 2). Средната производителност на старото оборудване, което "България Еко 2009" ООД използва към момента (класификатор и сито), е 10 т./ч. Общата инсталирана мощност е 107 kW. Предвижда се интегриране в производственият процес на предприятието на ново поколение класификатор с хидравлично задвижване и максимална производителност 70 куб.м. или 105 т/ч (в зависимост от материала). Оборудването се отличава със следните предимства: - По-голям капацитет за възстановяване в зависимост от вида и размера на материала; - Икономично обслужване; - Може да произвежда един или два крайни продукта; - Висок процент на възстановяване на фината част; - Конфигурация с кутии от отпадъчен материал, създадени за специална обработка за намаляване на входната турбуленция; - Система за заустване; - Голям обхват на скоростта на класификатора; - Кутии със смес от вода и фини частици, специално проектирани да намалят турбуленцията на входа на класификатора. Като част от дейността е предвидена и подмяна на старото стационарно сито с ново поколение мобилно сито, което е снабдено с електромотор с мощност 37 kW за задействане на съставните електрохидравлични части. Обемът на бункера е 8 куб.м, а капацитетът на ситото е 150 т/ч. Една от функциите на ситото е да пресява и промива негоден за ползване инертен материал до крайна фракция, годна за направата на бетон, бетонови смеси, варови разтвори и други нужди за строителството. Друга основна функция е използването му за пресяване и сортиране на рециклиран от трошачните инсталации материал. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 1 801 138,0 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 1475,13 т/год. Инвестиционните разходи съгласно направеното предварително проучване се оценяват на 491 402 лв. Оперативните разходи са изчислени на база на експертна оценка за новото оборудване. Годишните разходи за експлоатация и поддръжка възлизат на 5 680лв. на година. Разходите за заплати са средно в размер на 5 000 лв. /годишно и разходи за ремонт и консумативи в размер на 680 лв./годишно. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на класификатор и мобилно сито: 6-ти - 18-ти месец.
 • Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.: Дейността включва изготвяне на доклад от енергийно обследване по образец (Приложение Б от условията за кандидатстване) за нуждите на настоящата процедура. Енергийното обследване е извършено след обявяване на процедурата за подбор на проекти и преди подаване на проектното предложение. Одитът включва изследване на съществуващото положение на предприятието и прави сравнителен анализ между старото оборудване, използвано от Бенефициента, и предвиденото за закупуване по проекта ново такова. Мерки 1 и 2 на доклада препоръчват закупуването на високо енергийно ефективно оборудване, с което предприятието значително ще намали разходите за енергия и вредните емисии СО2 в атмосферата. Изготвения доклад е преминал проверка от АУЕР и има становище за съответствие. Дейността е извършена за 2 месеца. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Събиране на 3 оферти и избор на изпълнител: 1-ви месец 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 2-ри месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление; - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството. Резултатите от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец
 • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "България Еко 2009" ООД, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 3-ти месец; 2. Сключване на договор: 4-ти - 5-ти месец; 3. Извършване на услугата и подписване на протокол - 6-ти - 18-ти месец

Partners

None
Contractors
None
None

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 1 588.48, Reached amount: 1 588.48
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 2 225.65, Reached amount: 2 225.65

Financial Information

912 254.00 BGN
646 157.80 BGN
645 787.00 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Mining and quarrying (including mining of energy producing materials)

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 549 234.13 96 923.67 266 096.20 912 254.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 549 234.13 96 923.67 266 096.20 912 254.00

Procurements

Subject to due process: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1 - Един брой колесен челен товарач (Мярка 1) и Обособена позиция 2 - Един брой класификатор и един брой мобилно сито (Мярка 2)., Amount: 874 354.00
 • Differentiated position 1: 1. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой колесен челен товарач
 • Differentiated position 2: 2. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой класификатор и един брой мобилно сито
Subject to due process: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване., Amount: 19 900.00
 • Differentiated position 1: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.
Subject to due process: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/., Amount: 1 000.00
 • Differentiated position 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.
Subject to due process: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, Amount: 14 000.00
 • Differentiated position 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Subject to due process: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта, Amount: 3 000.00
 • Differentiated position 1: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).