Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.002-0026-C01
Improving the energy efficiency of "Palfinger Produktionstehnic Bulgaria" EOOD
18.07.2018
18.07.2018
18.07.2020
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

The current project proposal is targeted at improving the energy efficiency and increasing the production capacity of "Palfinger Produktionstehnic Bulgaria" EOOD by purchasing, commissioning and replacing old production equipment with new metalworking machines: Lathe-type1-2pcs., Lathe-type2-2 pcs. and Metal Cutting Laser-1pc. The investments are under 28.22 code of economic activity. Each of the two production sites performs economic activity by producing: welded components for autocranes (Cherven Bryag) and hydraulic cylinders (Tenevo), both sites are territorially separate and have a single scheme for power supply and energy consumption. The investments, will be situated on the two sites of the enterprise: in Cherven Bryag city (SiteA)-Metal cutting laser-1pc. and in the village of Tenevo (SiteB)-Lathe-type1-2pcs., Lathe-type2-2 pcs. In order to improve the energy efficiency of the production site in Cherven Bryag, an opportunity for utilization of waste heat from existing processes has been identified, through a two-stage waste heat recovery system (energy)-1 pc. The investment under this project involves the introduction and certification of ISO50001 on the site in Cherven Bryag (Site A), as the site in Tenevo is already certified according to the ISO50001 standard. It is expected that the introduction of this standard will lead to a reduction in greenhouse gas emissions, energy costs and will have other positive environmental impacts through systematic energy management. On both sites there are installed Monitoring and Control Systems for energy consumption, and in the city of Cherven Bryag the system covers 70% of the energy consumption of the site and in Tenevo the system covers 100% of the energy consumption of the site. 
After the project implementation, financial audit will be conducted. Once the project is implemented, energy savings PES = 25.19%, energy savings of 6314042.40kWh/year and CO2 savings of 5127.76tons/year are expected will be achieved.
Activities
 • Придобиване на енергийно ефективен Металорежещ лазер - 1 бр. (мярка 1 от енергийния одит, за Обект А) - дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Металорежещ лазер - 1 бр.: Инвестициите по дейността са в рамките на икономическата дейност по КИД код 28.22. Като част от дейността ще бъде закупен и пуснат в експлоатация енергийно ефективен Металорежещ лазер-1бр.(мярка1от ен.одит), който ще подобри енергийната ефективност и разшири производствения капапцитет на Палфингер. В началото на производствения процес, входящите суровини (листове ламарина с различни дебелини) се режат с лазер за производство на детайл, който се влага в заварените компоненти за автокранове в последващите процеси. Амортизацията и по-малката мощност на съществуващите лазерни машини, не позволява скоростта на рязане на материала да бъде по-висока. На тези лазери е възможно да се режат само детайли с по-малки дебелини от заложените в спецификацията и те нямат възможност за рязане на всички видове стомана. Ниско е и качеството на среза-налага допълнителна ръчна или механична обработка на детайлите-отнема до 28-30% от времето за производство. Това предпоставя ниска производителност на процеса по лазерно рязане. Невъзможността за рязане на малки отвори, води до последващи операции на други металообработващи машини. Поради по-малкия размер на масите на съществуващите машини е необходимо предварително прерязване на листовия материал, което отнема време и съответно води до намаляване броя на детайлите за единица време. Наличните съоръжения не притежават интуитивен интерфейс, т.е. липсва графично представяне на моментното състояние на разкроите. Поради така описаните негативи, общата производителност на заменяните лазерни машини е до 120960бр.дет./год. при производителност от 16бр.дет./ч. за всеки от лазерите, при 7560ч. работа год, като сумарната им инсталирана мощност e 100kW(46kW и 54kW). Специфичното потребление на енергия на старите машини е 6.25kWh/бр. Сега използваните 2 бр.стари лазери ще се заменят с нов, металорежещ лазер. Инсталираната мощност на новия лазер е 64kW, а производителността на машината е680400бр.детайли/год., при производителност от90бр.дет./ч, при7560ч. работа год. Специфичното потребление на енергия на новата машина е 0.71kWh/бр. Значително по-високата производителност на новата машина, при по-ниска консумация на енергия е обусловена от по-високата скорост на рязане от 200м/мин(осово паралелно)и300м/мин(едновременно по Х и Y). Допълнително, използваните в момента стари машини са с работни маси по 3м. всяка, а стандартно закупуваните листове ламарина са по 6м. Това налага прерязване на материала преди подаване към всяка машина, което е и загуба на време за зареждане на машините. Новата машина е с размер на работната маса 6 метра, което спестява времето за прерязване на материала при зареждане на машината. Новият лазер има по-висока производителност и по отношение на максималното тегло на обработвания детайл: до 4800кг. на едно пале и до 5700кг. на двете палета-има възможност да работи с по-тежки суровини, без нужда от предварителното им рязане. По-високата скорост на среза, ще позволи изпълнение на отрезните операции многократно по-бързо, при по-дебели стомани: новият лазер реже до 25мм конструкционна стомана, до 25 мм неръждаема и до 15 мм алуминиеви сплави. Отпадането на нуждата от последващи операции за гарантиране качеството на среза допринася за високата производителност на новата машина. За старите машини програмите за рязане са на дискети (FDD), а за новата се трансферират към компютъра на машината директно от инженеринговия отдел, което пести време. Новата машина не поставя ограничение пред използваните суровини по отношение на структурата на материала и може да работи с рециклирани суровини, което води до очаквани оптимизации в стойността на всеки произведен детайл, а от тук и в себестойността на крайното изделие. Така описаното ще донесе финансови ползи от реализацията на инвестицията и прави настоящия енергоерфективен проект още по рентабилен. Енергийните спестявания от мярката са 3 768 660 kWh/год, а спестените СО2 емисии са 3086.53т/ год.
 • Придобиване на Система за оползотворяване на отпадна топлина (енергия) - 1 бр. (мярка 2 от енергийния одит, за Обект А) - дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Система за оползотворяване на отпадна топлина (енергия) - 1 бр.: Инвестициите по дейността са в рамките на икономическата дейност по КИД код 28.22. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Система за оползотворяване на отпадна топлина (енергия) - 1 бр. (мярка 2 от енергийния одит, за Обект А), която ще спомогне за оползотворяване на отпадна топлина в "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД. В момента, в Обект А отоплението на производствените помещения е решено във всички сгради чрез водогрейни котли работещи с пропан-бутан и инфрачервени газови излъчватели. Въпреки така описаното, има производствени помещения, където температурата през отоплителния сезон е под нормативно заложените стойности. Отоплението в склада между стария и новия цех се осъществява с помощта на 6 бр. инфрачервени еднотръбни газови излъчватели, с мощност по 50 kW, КПД 92% и дължина 12 м. Излъчвателите се състоят от блок-горелка, излъчвателна тръба и вентилаторен блок за изхвърляне продуктите на горене. Предвиден е рефлектор над тръбите, който предотвратява загубата на топлина в горната зона на отопляемия обем. Управлението на инфрачервените излъчватели е автоматично в зависимост от температурата на въздуха. Отоплението работи 126 дни по 16 часа (или 2016 ч/год.) В компанията е наличен компресор, който отдава по предоставени технически данни от производителя 56kWh топлинна енергия при своята работа. При обследването за енергийна ефективност се идентифицира възможност за утилизацията на така описаната отпадна топлинна енергия, чрез инсталиране на система за оползотворяване на енергията-чрез рекуперативен блок тип "въздух/въздух". Това дава възможност да се използва образуваната отпадна топлина за затопляне на работната среда, до нормативно определените стойности. Предложеното решение за оползотворяване на отпадна топлина се състои от високоефективен рекуперативен блок „въздух-въздух”, посредством който ще се улавя енергийния потенциал на отработен загрят въздух получен от работния процес на компресора и отдаването на тази топлина на пресен въздух, нагнетяван в работната зона. Това става без смесване на двата въздушни потока-процесът се реализира благодарение на конструкцията на пластинчатия въздушен тоблообменник в предложеното съоръжение. Системата се състои от рекуперативен блок "въздух-въздух", с максимален дебит 3000 куб. м./час, при външно статично налягане от 220 паскала, с температурна ефективност от 70%. Ефективността на системата по енталпия е 62% (отопление) и 58% (охлаждане), при пълна консумирана мощност от 2.8kW, 380V. Работните граници на системата за отопление са от -20градуса до +27градуса по Целзии, а за охлаждане от -15градуса до +48градуса по Целзии. Така описаните работни параметри на системата са при външна температура 15/50 градуса по Целзии и относителна влажност на въздуха от 80%RH. Предложената система, се планира да работи 2016 часа/ годишно, като през отоплителниия сезон, оползотворените количества топлинна енергия, ще се подават към съседното производствено помещение, а през останалото време ще се отвеждат извън работната среда. В така описаната ситуация, енергийните спестявания се очаква да бъдат 73382.40kWh годишно и 16.66 тона спестени СО2 емисии.
 • Придобиване на енергийно ефективни Струг-вид1-2бр., Струг-вид2-2бр. (мярка 3 от енергийния одит, за Обект Б) - дейността ще бъде извършена чрез закупуване и инсталиране на Струг-вид1-2бр., Струг-вид2-2бр.: Инвестициите по дейността са в рамките на икономическата дейност по КИД код 28.22. Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация енергийно ефективни Струг-вид1-2бр. и Струг-вид2-2бр.(мярка 3 от ен.одит), които ще подобрят енергийната ефективност и ще разширят производствения капапцитет на Палфингер. В началото на производствения процес, входящите суровини (блокове метал) се струговат по технологична документация, за производство на детайл, който да се вложи в хидравличен цилиндър в следващите процеси. Наличните стругови машини в Обект Б са пределно амортизирани (заменят се общо 4бр стругове-2 типа), поради което известен процент детайли се изработват на три отделни операции, като за всяка от тях е необходима отделна настройка (общо около 2-2,5ч за три настройки). Старите стругове работят с по-ниска производителност, поради непланирани престои за ремонт, нужда от допълнителни обработки на детайли неотговарящи на изискванията за качество. Липсва прецизност в работата им, което увеличава времето за качествен контрол и коригиращи операции. Поради така описаните негативи, общата производителност на заменяните стругови машини е до 60000бр.дет/год.при производителност от 2бр. дет/ч (единият тип заменяни стругове) и 3бр.дет/ч (другия тип), при 6000 часа работа годишно, като сумарната им инсталирана мощност е 154kW(по44kWза единия тип и по33kWза другия). Специфичното потребление на енергия на старите машини е 15.4kWh/бр. Настоящият проект предвижда замяна на сега използвани 4бр.стари стругове с нови, енергийно ефективни 4бр.стругове. Инсталираната мощност на новите машини е 204kW (Струг-вид1-2бр.по 50kW и Струг-вид 2- 2бр.по 52kW), а производителността на машините достига 240000бр.дет/год., при производителност от 12бр.дет/ч(вид1) и 8бр.дет/ч(вид2), при 6000ч работа год. Специфичното потребление на енергия на новите машини е 5.10kWh/бр. Значително по-високата производителност на новите машини, при по-ниска консумация на енергия е обусловена от по-краткото време и отсъствието на нужда от допълнителни операции, които са около 2-2.5ч. Допълнително, времето за качествен констрол на новите стругове ще се намали с над 45%, поради прецизността в процеса на струговане, гарантирана от компютърните програми на машините. Новите стругове позволяват значително оптимизиране времената за настройка–вместо две отделни настройки се очаква за голям процент от детайлите да е една настройка за получаването на готовото изделие (т.е. вместо 2ч настройка ще е максимум 1,25 часа за партида детайли). Наличието на автоматични прътоподаващи устройства (2 броя) допълнително оптимизират времето за производство на единица продукция и положително рефлектира респ. в процеса на рязане. За голям процент от детайлите изработвани на три операции към момента, обработката ще се сведе до две операции, което ще спести една настройка (за 3-та операция ок.30 мин). Ще се сведат до минимум загубите на време и ресурси за доработка на детайли с отклонения от желаното качество. Новите машини могат да работят с рециклирани суровини. Така описаното ще донесе допълнителни финансови ползи от реализацията на инвестицията и прави настоящия енергоерфективен проект още по рентабилен. Енергийните спестявания от мярката са 2472000kWh/год., а спестените СО2 емисии 2024.57т/год.
 • Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД (Обект А) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от дейността кандидатът планира въвеждането на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Внедряването на този стандарт има за цел да позволи на "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД - обект А в гр. Червен Бряг да въведе политики и процеси, които да повишат енергийната ефективност на производството. Въвеждането на този стандарт се очаква да доведе до намаляване разходите за енергия и емисиите от парникови газове и други въздействия, свързани с околната среда, чрез систематично управление на потреблението на енергията. Ръководството на компанията е допълнително стимулирано за въвеждане на стандарта, поради факта, че другата производствена площадка на компанията (Обект Б в с. Тенево), е сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, разполага с работеща система за енергиен мениджмънт, като положителните резултати от въвеждането на системата са вече видни. Ето защо, с оглед възможностите по настоящата процедура, компанията кандидатства като част от инвестицията по настоящия енергоефективен проект и за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и на площадката в Червен Бряг. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Чрез внедряването на ISO 50001 ще бъдат определени изискванията за система за управление на енергията за "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД - обект А в гр. Червен Бряг за разработване и въвеждане на енергийна политика, определяне на цели и планове на действие, които да взимат под внимание законовите изисквания и информация, свързани с използването на енергия. Тази система за енергийно управление ще позволи на кандидата да постигне своите ангажименти (заложени в политиката на дружеството), да предприеме действия, необходими за подобряване на енергийната му ефективност и да покаже съответствието на системата с изискванията на този международен стандарт. В рамките на въвеждането на системата ще бъде извършен анализ на състоянието, който ще се реализира съвместно между кандидата и външна специализирана фирма. Целта е да се диагностицират процесите, да се определи настоящото състояние на "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД - обект А в гр. Червен Бряг и степента на съответствие с изискванията на стандарта. В резултат на анализа ще се определят необходимите документи и действия, както и ще се състави работен план за изпълнение. Системата за управление (СУ) ще бъде структурирана и документирана по начин, осигуряващ съответствие между приложимия стандарт и технологичните процеси в компанията. Консултантската фирма ще проектира системата по стандарта, ще разработи, документира и подготви необходимите политики, процедури, методики, инструкции и образци на помощни документи, на база плана от анализа. Съставените от консултантската фирма документи се съгласуват с отговорните лица и след одобрение се въвеждат в изпълнение. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 6 до 7 месец; 2. Избор на изпълнител: от 8 до 9 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 10-ти месец; 4. Предоставяне на услугата по въвеждане: от 10 до 21 месец.
 • Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД (Обект А) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: Като част от дейността кандидатът планира сертифицирането на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001. Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 се прилага за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. Сертифицирането на "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД (Обект А) спрямо изискванията на стандарт ISO 50001 ще доведе до въвеждането на фирмена политика по енергийното управление, включваща: разработването на цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира, измерване и анализ на енергийната резултатност и постоянно подобряване на енергийното управление. В допълнение, стандартът ще създаде условия за сравняване с най-добрите постижения в конкретната област, както и за измерване, документиране и докладване на всяка „стъпка нагоре” в енергийното управление на внедряващата организация. Сертифицирането на системата ще се проведе от квалифицирани представители (одитори) на външна фирма, които ще проведат одит за оценка на съответствието на внедрената система и при необходимост ще бъдат направени корекции в документираните изисквания. Първоначалният сертификационен одит по стандарт ISO 50001, който ще се извърши от акредитирана за целта фирма, включва следните етапи: - Етап 1 – одит за адекватност - ще има за цел да установи доколко използваната документация съответства на изискванията на стандарт ISO 50001, като на този етап ще се определи точния обхват и граници на системата за управление; - Етап 2 – одит за съответствие - ще има за цел да провери и оцени доколко процесите в организацията отговарят на описаното в документацията и дали дейностите се извършват в съответствие със стандартите. След извършването на сертификационния одит се изготвя доклад с резултатите от одитната проверка и при положителна препоръка в доклада се издава сертификат. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 17 до 18 месец; 2. Избор на изпълнител: от 19 до 20 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 21-ти месец; 4. Предоставяне на услугата по сертифициране: от 21 до 24 месец.
 • Услуга финансов одит - дейността ще бъде извършена чрез предоставяне на услуга по финансов одит от дипломиран експерт счетоводител: Като част от дейностите по проекта, се предвижда след успешното изпълнение на инвестициите в енергоефективно оборудване на двете площадки на предприятието (Обекти А и Б), както и след предоставяне на услугите за разработване, въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт (Обект А) съгалсно стандарта ИСО 50001, да бъде проведен финансов одит на разходите по проекта. Целта на така описаната дейност, е дипломиран експерт счетоводител да потвърди правилното разходване на средставата по проекта, при спазване указанията на приложимата нормативна уредба (ЗУСЕСИФ и ПМС 160 в последната му редакция), както и указанията на УО (Условия за кандидатстване и Оперативно ръководство за изпълнене на проекти по процедурата). За тази цел в последните 4 месеца от реализацията на проекта, избран експерт счетоводител, ще предостави услуга по финансов одит, която да потвърди наличието на адекватна одитна пътека, разкриването на индивидуални счетоводни сметки за реализацията на проекта, правилното заприхождаване на дълготрайните материални активи придобити по проекта, както и осчетоводяването на направените разходи за ДМА и услуги. Съгласно изискванията на Условията за кандидатстване, в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза за инвестиционни проекти с БФП над левовата равностойност на 750000 евро (или 1466872.5лв), следва да бъде осъществен финансов одит. Предвид горното императивно изискване на приложимата нормативна уредба, предприятието предвижда като част от дейностите по проекта, предоставяне на услуга по финансов одит. Одиторът ще проверява дали декларираните от Палфингер разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна финансова помощ. В този контекст, към Финалния доклад за изпълнението на проекта който ще бъде представен на УО за одобрение, ведно с искане за плащане, ще бъде приложен и доклада на дипломиран експерт счетоводител, относно фактическите констатации, установени при проведения финансов одит. Стъпките за реализация на настоящата дейност са както следва: 1. Подготовка за избор на изпълнител: от 21 до 23 месец; 2. Избор на изпълнител: от 23 месец; 3. Сключване на договор с избрания изпълнител: през 23-ти месец; 4. Предоставяне на услугата по финансов одит: 24 месец.

Indicators

Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
GHG reduction, Target amount: 5 127.76, Reached amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 6 314.04, Reached amount: 0.00

Financial Information

4 009 462.79 BGN
2 004 731.39 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Productive investment in large enterprises linked to the low-carbon economy
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 1 704 021.68 300 709.71 2 004 731.40 4 009 462.79
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1 704 021.68 300 709.71 2 004 731.40 4 009 462.79

Procurements

Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Металорежещ лазер 1 бр; Обособена позиция 2: Струг - вид 1 - 2 бр и Струг - вид 2 - 2 бр , Amount: 3 982 069.88
 • Differentiated position 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Металорежещ лазер 1 бр;
 • Differentiated position 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 2: Струг - вид 1 - 2 бр и Струг - вид 2 - 2 бр
Subject to due process: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД (Обект А) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Amount: 8 000.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД (Обект А) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Subject to due process: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД (Обект А) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, Amount: 5 671.91
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт в "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД (Обект А) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Subject to due process: Услуга финансов одит от дипломиран експерт счетоводител, Amount: 5 000.00
 • Differentiated position 1: Услуга финансов одит от дипломиран експерт счетоводител
Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна енергия - 1 бр, Amount: 8 721.00
 • Differentiated position 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна енергия - 1 бр

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).