Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0626-C01
Improving the energy efficiency in BUMAR AD
101059682 BUMAR
18.08.2017
18.08.2017
21.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project "Improving the energy efficiency in BUMAR AD" aims the implementation of energy efficiency measures in the enterprise in order to optimize energy costs, improve resource efficiency and achieve high performance. In order to achieve its objectives, the project includes the implementation of the following activities: buying a new gang-saw for processing marble products, new jaw crusher for recycling waste materials, facility for utilization of waste heat from compressor - pneumatic hammer; energy efficient construction works on manufacturing building (roof insulation, replacement of windows and lighting); implementation of an automated energy monitoring system and introduction of energy management system according to standard ISO 50001.
The project implementation will contribute to the reduction of energy intensity of the production process at BUMAR AD. In turn, this will increase the competitiveness and the capacity for growth of the company.
Activities
 • Изготвяне на енергиен одит: Дейността включва извършване на енергиен одит от лице регистрирано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (1бр.) и изготвяне на доклад. Енергийното обследване е изцяло насочено към планирания инвестиционен проект на фирма „БУМАР“ АД, предвиждащ изпълнението на енергоспестяваща мярка, която да бъде финансирана по процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, с оглед бъдещото й прилагане за понижаване консумацията на енергоносители и подобрение на енергийната интензивност на „БУМАР“ АД. Енергийното обследване обхваща един обект на „БУМАР“ АД, а именно производствената база на предприятието. Енергоспестяващият потенциал на предложените по проекта инвестиционни мерки е оценен по технически и икономически критерии спрямо посочената база за сравнение и на тази основа са изчислени енергийните и неенергийни спестявания и основните икономически индикатори на проекта. Също така, прилагането на енергоспестяващи производствени технологии ще допринесе за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Енергийният одит представлява средство за намаляване на енергийните разходи на предприятието посредством идентифициране и оценка на възможните мерки, които биха довели до икономия на енергия или подобрени показатели за енергийна ефективност. Изготвянето на енергиен одит обхваща: - Анализ на енергийните разходи; - Съставяне на енергийни баланси, определящи загубата на енергия по видове консуматори; - Идентификация на зони с възможности за икономии; - Предложение на мерки за подобряване на енергийната ефективност; - Оценка на потенциалните мерки за енергийна ефективност; - Изготвяне на програма за внедряване на енергоефективните мерки; - Изготвяне на доклад. Изготвеният доклад вследствие на проведеното енергийно обследване на „Бумар“ АД препоръчва следните мерки за повишаване на енергийната ефективност: Мярка 1: Закупуване и вкарване в работа на нов 40/50 ножов гатер за мрамор Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на челюстна трошачка за рециклиране на отпадни материали Мярка 3: Високо ефективни СМР за производствена сграда (вкл. полагането на топлинна изолация по покрива на обекта; подмяна на дограмата; смяна осветлението с ЛЕД осветители) Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ) на цялата производствена система. Мярка 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук (пневматичен къртач).
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване на 40/50 ножов гатер за мрамор – 1 бр.): Дейността ще бъде изпълнена чрез доставка и въвеждане в експлоатация на нов 40/50 ножов гатер за мрамор – 1 бр., съответстваща на препоръката в енергийния одит по Мярка 1 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на 40/50 ножов гатер за мрамор“. При процеса на бичене (рязане) на скално-облицовъчни изделия, към настоящия момент компанията използва стара машина за рязане - гатер с 21 ножа, която се характеризира със сравнително голям енергиен разход и ниска производителност. Машината често се поврежда и отнема време и разходи за ремонт. В тази връзка в доклада към проведеното енергийно обследване като Мярка 1 се препоръчва придобиване на нов гатер за обработка (бичене – грубата обработка) на мраморни и варовикови блокове за получаване на гатерни плочи. Новата машина- 40/50 ножов гатер (1 бр.) ще притежава следните характеристики: - основна ел.мощност - 110 kW; - мощност допълнителни мотори - 7,5 kW; - ширина - 1500 мм; - общо захранване макс - 120 kW; - степени цикъла в минута - 70-75 бр. Чрез инвестицията в нов гатер, ще се постигне оптимизиране на разходите на енергия и повишаване на производителността на дружеството. Новият гатер ще поеме значителен дял от общата продукция. Той ще замени стария амортизиран и високо енергоинтензивен гатер с 21 ножа, който ще бъде изведен от експлоатация. Високата производителност на новата машина ще доведе до увеличение на производствения капацитет на предприятието с над 2 пъти и ще спомогне за обезпечаване на очакваният голям брой поръчки от чужбина. Инвестицията в нов гатер ще допринесе за оптимизиране на разходите на енергия за единица продукция и повишаване на производителността на дружеството, което ще му даде възможност да предлага по-голям асортимент и по-разнообразни продукти, съобразени с високите стандарти за качество на Европейският пазар. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване на челюстна трошачка за рециклиране на отпадни материали – 1 бр.) : Дейността ще бъде извършена посредством доставка и въвеждане в експлоатация на челюстна трошачка за рециклиране на отпадни материали – 1 бр., съответстваща на препоръката в енергийния одит по Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на челюстна трошачка за рециклиране на отпадни материали“. Към настоящия момент предприятието преработва бракуваната продукция и отпадъците от производството на мраморни плочи с налична стара челюстна трошачка. Трошачката смила бракуваните плочи и остатъчни отпадъци от производството – парчета мрамор и мраморни плочи. Така описаният отпадък се поставя в трошачката и се надробява на дребни парчета. Този продукт се дели по размери на готов продукт от 10-40 мм и продукт 20-60 мм. Те се използват в правенето на мозайки, мраморни брашна, микронизирани продукти и други. Наличната във фабриката стара амортизирана трошачка се характеризира с високо енергопотребление, високи разходи за ремонт и техническа поддръжка. В тази връзка, докладът от енергийният одит препоръчва по Мярка 2 да бъде придобита нова челюстна трошачка. Тя ще е с по-висока енергийна ефективност и по-високо производителна от наличната такава. Въвеждането й в експлоатация ще доведе до увеличение обема на произвежданата продукция (над 2 пъти съгласно данните в енергийния одит) и значително намаляване на енергийната консумация. Специфичното й потребление на енергия е в пъти по-ниско от това на съществуващата. Новата челюстна трошачка се характеризира с: - мощност ел.мотор - 18,5 kW; - производителност - 5-20 т/час; - входен материал - 250 мм; - изходен материал - 20-60 мм. Въвеждането в експлоатация на предвидената за закупуване нова челюстна трошачка ще спомогне рециклирането, повторната употреба и по-пълното оползотворяване на отпадъците от производствената дейност на предприятието. Посредством прилагането на устойчиво управление на отпадъците, предприятието ще съумее да ги превърне в свой производствен ресурс и ще отговори на изискванията на националното и европейско законодателство в това направление. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Извършване на СМР на производствена сграда (дейността включва извършване на СМР - топлоизолация на покрива, подмяна на дограма и подмяна на осветление): Дейността съответства на препоръката в енергийния одит по Мярка 3 „Енергоефективни СМР за производствена сграда“ и ще бъде реализирана чрез извършването на: 1) Топлинна изолация по покрива - доставка и монтаж на покривни термо панели с дебелина 10 см по метална конструкция на височина 6.00 м (обща площ 758 кв. м.); 2) Подмяна на дограма - доставка и монтаж на PVC дограма по фасадата на височина до 6 м. (обща площ 207,83 кв.м.); 3) Смяна на осветление – 16 бр. LED осветители с мощност 55 W. Производственият обект на БУМАР АД се намира в землището на с. Илинденци, обл. Благоевград, разположен е на главен път София - Кулата и представлява цех за преработка на мрамор и мраморни изделия. Състои се от производствено хале, което има Г-образна конструкция. Сградата е проектирана през 1996 год., построена и пусната в експлоатация през 1997 г. Производственото хале е със смесена строителна конструкция, със сглобяеми греди и колони във вид на метални рамки, тухлени зидове, стоманобетонови пояси, метална покривна конструкция с покритие от П-образна ламарина. Налични са врати със съответни размери, съгласно технологични изисквания. Фасадата е измазана с бяла гладка мазилка. Подът е с армирана циментова замазка. Застроената площ на халето е 720 кв.м. Сградата се отоплява чрез самоделен калорифер на дизелово гориво. Анализът на актуалното състояние на сградата, изготвен по време на обследването за енергийна ефективност идентифицира необходимостта от извършването на следните строително-монтажни работи: 1) Полагане на топлоизолация на покрива – обща площ 758 кв.м. Покривът на сградата е наклонен „топъл” покрив, без неотопляем въздух, покрит само с поцинкована ламарина, в резултат на което е установено, че на него се дължат най-големите загуби на енергия за отопление. Във връзка с това докладът към енергийният одит предвижда мярка за топлоизолация на покрива с площ 720 кв.м. и допълнителни 38 кв.м термопанели за изграждането на нова конструкция, необходима за затварянето с термоизолирана врата на един от входовете към една от режещите машини. Топлоизолацията ще бъде извършена с топлоизолационни покривни термопанели с дебелина 10 см. и λ≤0,020 W/mK. 2) Подмяна на дограма - обща площ 207,83 кв.м. Към настоящия момент дограмата е метална с единично остъкление и не е подменяна от самото построяване на сградата. Амортизирана, със счупени стъкла, с голяма инфилтрация и лош коефициент на топлопреминаване. В резултат на това в енергийният одит е предвидена мярка за подмяна на остарялата и енергонеефективна дограма. Ще се извърши подмяна на съществуващата стара дограма на сградата с PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U=1,40 W/m2K, на височина до 6 м. и площ 179,83 кв.м. Предвидена е допълнителна конструкция от 28 кв.м., с която ще се затвори входа за вкарване на каменни блокове с термоизолирана врата. Ще се извърши подмяна на съществуващата стара дограма на сградата с PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U=1,40 W/m2K. 3) Смяна на осветление Съществуващите осветителни тела са стари улични осветители с ЖЛВН 400W. В резултат на което, в енергийния одит се предвижда смяна на енергоемките живачни лампи с ЛЕД осветители с мощност 55 W и подмяна на лампите за външно осветление. Предвидено е да се сменят общо 16 бр. осветителни тела. Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи ще подобри значително топлоизолационни и енергийни характеристики на производствената сграда, което респективно ще доведе до намаляване на разходите за енергия. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на СМР (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на СМР и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ) на цялата производствена система (1 бр.): Дейността съответства на препоръката в енергийния одит по Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ) на цялата производствена система“, която представлява интегрирана електронна система, състояща се от: (1) Хардуерна система (1 бр.), включваща: - Прибори за електроенергиен анализ (power-метри); - 6 бр. токови трансформатори; - Свързващи кабели; - Промишлен компютър; - Безжични комуникатори 2 бр.; - Мрежов рутер 1 бр.; - Ел.табла с power-метри, безжични комуникатори, автоматични прекъсвачи, клеми, съединители и др. електроматериали (2 бр.). (2) Специализиран софтуер (1бр.), необходим за функционирането на хардуерната система. Към настоящия момент фирмата няма изградена АСМЕ, както по отделни производствени сектори и машини, така и за цялата фабрика. Консумацията на електрическа енергия не се проверява спрямо базовите стойности, няма въведено месечно и годишно планиране на енергийната консумация. Предприятието не разполага със средства за измерване на енергийните и материалните потоци. Анализ на информацията за потреблението и производството се прави инцидентно като се ползва само информация от търговското мерене на входа на предприятието. Въвеждането на системата за мониторинг е необходимо за реализацията на устойчив, оптимален работен процес на предприятието, гарантиране на очакваните енергийни спестявания. АСМЕ ще отчита потреблението на ел. енергия на входа на производствената система в реално време, както на съществуващите машини, апарати и съоръжения, оставащи в експлоатация, така и на новите машини, закупени по настоящия инвестиционен проект. Данните ще се отчитат и показват през софтуер и ще се използват за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и управление на енергийните разходи в реално време. Цялата информация ще се съхранява и архивира и при нужда ще може да се използва. Въвеждането в експлоатация на АСМЕ ще доведе до намаляване на енергийните разходи и въздействието върху околната среда чрез постоянно и систематизирано управление на енергията. Ползите за предприятието са финансови и са свързани с намаляване на производствените разходи. АСМЕ ще спомогне за вземане на своевременни и ефективни решения, в резултат на което ще се спестят значителни финансови средства спрямо очакваното производство и съответен разход на електрическа енергия. Към това следва да се прибавят подобрена организация на процесите и имидж, екологични ползи, енергийна сигурност и управление на риска по отношение на енергийните доставки. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращо в комбинация с вибрационен чук (пневматичен къртач) – 1 бр.: Дейността съответства на препоръката в енергийния одит по Мярка 5 “Доставка и въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук (пневматичен къртач)“. За дейностите, свързани с къртене и разбиване на мраморни отпадни късове, към настоящия момент фирмата използва вибрационен чук (пневматичен къртач), захранван с ударна мощност от компресор за сгъстен въздух. През зимния период - при ниски атмосферни температури, дейностите, свързани с използването на пневматичния къртач, са ограничени и затруднени, основно поради замръзване и свързаната с него много по-висока резистенцност на обработвания материал. Това води до намаляване на производителността на машината и повишаване на енергийната консумация. С оглед на това доклада от енергийния одит препоръчва като Мярка 5 - въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращо в комбинация с вибрационен чук. Въвеждането на съоражението ще спомогне за значително облекчаване на функцията на пневматичния къртач при зимно време при обработване на напълно или частично замръзнала скална маса – мрамор, др. Предвидено е съоръжението да притежава следните минимални технически параметри: - Аспирационен чадър с диаметър 0,70 м (1 бр.); - Осов вентилатор с инсталирана ел.мощност 0,18 kW (1 бр.); - Гъвкав шланг диаметър 0,07 м, дължина 6,0 м (1 бр.); - Метална дюза: 1 бр. Съоръжението за оползотворяване на отпадна топлина от компресора ще функционира само зимно време по следния начин: Към горната решетка на компресора за сгъстен въздух, през която се изхвърля горещия отработен въздух с температура 35-55 градуса от охлаждането на компресора, чрез болтова връзка се фиксира аспирационен чадър. Горещият въздух се засмуква от осов вентилатор, монтиран съосно с гъвкав шланг, поемащ горещия въздух и насочващ го през дюза към зоната на къртене на скалата. Гъвкавият шланг се фиксира с помощта на 3 стойки. Горещият въздух спомага за размразявяне на обработваните замръзнали скали през зимния сезон и оптимизира работата на къртача (вибрационния чук). Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001: В рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: 1) Услуга по въвеждане на ISO 50001 2) Услуга по сертифициране на ISO 50001 Дейността по въвеждане на стандарт ISO 50001 включва следните индикативни етапи: - Подготовка: обхваща ангажиране на ръководството, създаване на организационна структура и енергийна политика. - Планиране: обхваща определяне на законови и други изисквания, провеждане на енергиен преглед и установяване на основа, показатели за енергийно изпълнение, предмет, цели и планове на действие, необходими за постигане на резултати в съответствие с възможностите за подобряване на енергийната ефективност и енергийната политика на организацията. Въз основа на общите и конкретните енергийни цели, свързани с подобряване на енергийните характеристики ще бъде разработен план за действие съгласно изискванията на стандарта. - Изпълнение: включва постигането на добра комуникация, документално осигуряване, оперативно управление, проектиране и закупуване на системата, т.е. въвеждане в действие на плановете за енергийно управление. По време на този етап ще бъде извършен анализ на нуждата от обучение на персонала във връзка със системата за енергиен мениджмънт (СЕМ). Ще бъдат изготвени инструкции за осигуряване на съответствие на разработената система с изискванията на стандарта. Разработване и поддържане на процедура за управление на документите обхванати от стандарта. - Проверка: наблюдение и измерване на процесите и ключовите характеристики по време на работа, което определя показателите в енергийната политика и целите и отчитане на резултатите (организиране на мониторинг и анализ; организиране на вътрешни одити; извършване на превантивни и коригиращи действия). - Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за енергийно управление. Съобразно изискванията на стандарта ще бъдат извършени прегледи на определени интервали от време. Сертифициране. След внедряването на СЕМ съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, предприятието ще предприеме процедура по нейното сертифициране от независима акредитирана сертифицирана организация. Сертифицирането ще се извърши след одит от трета страна (акредитирана организация), която извършва одит-проверка за съответствие с изискванията на стандарта. Целта на сертифициращата организация е да установи, че системата е внедрена и действаща, т.е. има достатъчно записи и доказателства за нейното ефективно прилагане. Въвеждането на стандартът ще позволи на предприятието да въведе система и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да допринесе за намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител на услугата по въвеждане на ISO 50001 съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на услуга по въвеждане на ISO 50001 (от 4-ти до 5-ти месец) 3. Изпълнение на услугата по въвеждане на ISO 50001 и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 6-ти до 12-ти месец) 4. Избор на изпълнител на услугата по сертифициране на ISO 50001 съгласно ПМС № 160/2016 (от 8-ми до 10-ти месец) 5. Сключване на договор за изпълнение на услуга по въвеждане на ISO 50001 (от 11-ти до 12-ти месец) 6. Изпълнение на услугата по въвеждане на ISO 50001 и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 13-ти до 18-ти месец)

Indicators

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 813.38, Reached amount: 813.38
GHG reduction, Target amount: 511.73, Reached amount: 511.73
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

582 139.20 BGN
373 215.17 BGN
372 841.23 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 317 232.89 55 982.28 208 924.03 582 139.20
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 317 232.89 55 982.28 208 924.03 582 139.20

Procurements

Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: ОП1: Гатер машина за мрамор - 1 бр. ОП2: Челюстна трошачка - 1 бр. , Amount: 479 999.64
 • Differentiated position 1: ОП1: Гатер машина за мрамор - 1 бр.
 • Differentiated position 2: ОП2: Челюстна трошачка - 1 бр.
Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ), състояща се от хардуерна система - 1 бр. и специализиран софтуер - 1 бр. , Amount: 10 470.00
 • Differentiated position 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ), състояща се от хардуерна система - 1 бр. и специализиран софтуер - 1 бр.
Subject to due process: Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда, включващи: 1) Топлоизолация на покрив - доставка и монтаж на покривни термо панели с дебелина 10 см по метална конструкция на височина 6.00 м (обща площ 758 кв. м.); 2) Подмяна на дограма - доставка и монтаж на PVC дограма по фасадата на височина до 6 м. (обща площ 207,83 кв.м.); 3) Смяна на осветление – 16 бр. LED осветители с мощност 55 W. - ПРЕКРАТЕН , Amount: 67 072.56
 • Differentiated position 1: Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда
Subject to due process: Услуга по въвеждане на ISO 50001, Amount: 7 000.00
 • Differentiated position 1: Изпълнение на външна услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.
Subject to due process: Услуга по сертифициране на ISO 50001, Amount: 3 500.00
 • Differentiated position 1: Услуга по сертифициране на ISO 50001
Subject to due process: Изготвяне на енергиен одит , Amount: 12 000.00
 • Differentiated position 1: Изготвяне на енергиен одит
Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук (пневматичен къртач) - 1 бр. , Amount: 2 097.00
 • Differentiated position 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор, функциониращ в комбинация с вибрационен чук (пневматичен къртач) - 1 бр.
Subject to due process: Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда, включващи: 1) Топлоизолация на покрив - доставка и монтаж на покривни термо панели с дебелина 10 см по метална конструкция на височина 6.00 м (обща площ 758 кв. м.); 2) Подмяна на дограма - доставка и монтаж на PVC дограма по фасадата на височина до 6 м. (обща площ 207,83 кв.м.); 3) Смяна на осветление – 16 бр. LED осветители с мощност 55 W, Amount: 67 072.56
 • Differentiated position 1: Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда, включващи: 1) Топлоизолация на покрив - доставка и монтаж на покривни термо панели с дебелина 10 см по метална конструкция на височина 6.00 м (обща площ 758 кв. м.); 2) Подмяна на дограма - доставка и монтаж на PVC дограма по фасадата на височина до 6 м. (обща площ 207,83 кв.м.); 3) Смяна на осветление – 16 бр. LED осветители с мощност 55 W

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).