Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16M1OP001-5.002-0003-C01
"Technical assistance for ensuring the performance of administrative and technical services and other costs associated with the implementation of the Operational Programme "Transport and Transport Infrastructure 2014-2020"
28.03.2017
01.12.2014
31.12.2023
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

Provision of financial resources for ensuring the implementation of the following activities for the needs of the Managing Authority under OPTTI in connection with the management and implementation of OPTTI 2014-2020: 
- Preparation or actualization of technical specifications, terms of reference, application documentations, analyses, surveys, reports, manuals, documents, etc. Presenting or elaborating specialized information, connected to the OPTTI experts' jobs. Oral and written translation services for the needs of the MA under OPTTI.  
- Hiring/using specialized expertise, and/or using laboratory analyses and tests; 
- Buying of motor vehicles; consumables, supplies, documents and activities for their maintenance, servicing and exploitation. 
- Buying office materials and copy paper for the needs of the MA under OPTTI. Buying specialized literature for the needs of the MA under OPTTI.
The implementation period of the budget line is 103 months, as of the beginning of the activities. The activities have started in December 2014.
Activities
 • Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи, извършване на преводи и предоставяне на специализирана информация: Поддейност 1. Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи. В обхвата на дейността ще се финансират дейности, свързани с предоставяне на консултантски услуги, имащи отношение към ОПТТИ, като: изготвяне или актуализация на технически спецификации/ задания за специфични дейности/ доставки/ услуги/ строителство, документации за кандидатстване/ обществени поръчки, анализи, технически проучвания, доклади, наръчници, документи и др. УО на ОПТТИ ще бъде подпомогнат чрез предоставяне на техническа помощ, както и консултантски услуги, от национални и международни експерти, във връзка с различни аспекти на системата за управление и изпълнение на дейностите по ЕФРР и КФ. Предвижда се също предоставяне на друга външна специализирана информация, свързана с работата на експертите по ОПТТИ, при изпълнението на дейности по мониторинг, управление и финансов контрол на програмата, както и възлагане на дейности на външни консултанти по препоръки на национални органи или ЕК, за привеждане/ изготвяне на документи в съответствие с новите тенденции в европейската и националната политики. Предвижда се бюджет от 350 000 лв. за проекта, за периода до 2023 г. вкл. Поддейност 2. Услуги по извършване на устен и/ или писмен превод. В съответствие с чл. 47 от Регламент 1303/2013 е създаден КН на ОПТТИ, чиито основни функции са да разглежда и одобрява различни документи, свързани с изпълнението на програмата, да следи напредъка, докладван от УО на ОПТТИ в постигането на целите и приоритетите на ОПТТИ и т.н. Заседания на КН на програмата се свикват най-малко два пъти в годината и в тях взимат участие представители на ЕК. В тази връзка е необходимо УО на ОПТТИ да бъде подпомаган със симултанен превод по време на заседанието и с писмен превод на документи от български на английски език. Писмени и/или устни преводи от чужди езици на български език и обратно са необходими при организиране на срещи с чужди експерти и/или делегации, имащи отношение към ОПТТИ, при провеждането на определени публични събития и при изготвяне на документи, свързани с отчитане, предложения, анализи и др., когато това се изисква. Преводи от и на английски език са необходими и при поддържането на интернет страницата на ОПТТИ. За поддейността се предвижда бюджет от 175 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. Поддейност 3. Предоставяне на специализирана информация. Тук се включва предоставяне на специализирана експертиза за извършване на лабораторни анализи и/ или тестове и събиране на специфични данни, свързани с изпълнението на програмата или с подготовката на следващия програмен период. Дейностите могат да бъдат изпълнени чрез възлагане на изпълнител след обществена поръчка или чрез наемане на експерти за следене на качеството на извършена работа, свързана с изпълнението на проекти или определени дейности и/или за съответствие на даден резултат с определени технически изисквания. Предвижда се използване на консултанти при извършване на проверки по конкретни проекти по ОПТТИ, за които следва да се осигури участието на необходимите експерти, съгласно заявените нужди от УО. Консултантът определя и осигурява ресурсите, които са необходими за изпълнение на поставената му задача. За дейностите, свързани с лабораторни анализи и тестове, наемане/използване на експертизи за качеството на извършена работа, свързана с изпълнението на проекти или определени дейности и/или за съответствие на даден резултат с определени технически изисквания, се предвиждат 178 000 лв. за периода до 2023 г. вкл., на база разходите за същия вид дейности по време на изпълнението на ОПТ. Поддейност 4. Хамалски услуги. За дейностите, свързани с куриерски и транспортни услуги, по отношение на дейността на УО, включително наемане на физически лица за осъществяването им, се предвижда бюджет от 15 000 лв. за периода до 2023 г. вкл.
 • Закупуване на транспортни средства и консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатацията им: Поддейност 1. Закупуване на транспортни средства. Извършването на проверки на място е един от основните инструменти за осъществяване на мониторинг на програмите и проектите, съфинансирани със средства от бюджета на ЕС. По време на проверката се отчита реалното физическо изпълнение на проекта, като се обхващат неговите административни и технически аспекти. Проверките на място могат да бъдат извършвани на всеки етап от изпълнението на даден проект, но за постигане на максимална ефективност и резултатност за тяхното провеждане се извършва предварително планиране. за осъществяването на планирани и извънредни проверки на място на инвестиционните обекти, разположени на територията на цялата страна, от сравнително голям брой лица, за извършване на работни посещения от служители на УО, за участие в различни срещи и форуми, за осъществяване на публични събития, както и за други дейности, свързани с изпълнението на ОПТТИ и приключването на ОПТ е необходимо УО да закупи 3 (три) бр. фабрично нови подходящи моторни превозни средства. Подробни технически характеристики и минимални технически изисквания към транспортните средства, включително изискванията към гаранционното обслужване ще бъдат заложени от възложителя – МТИТС в техническата спецификация към обществената поръчка. Предвиденият за целта прогнозен бюджет е общо 310 000 лв. за три броя транспортни средства. В тази сума се включват всички разходи, възникнали в резултат на доставката на транспортните средства – данъци, такси, мита, транспортни разходи и др. Поддейност 2. Закупуване на 1 бр. електрическо превозно средство (ЕПС). България като страна член на ЕС е задължена да спазва и прилага политиките на съюза, както и да прилага мерки за изпълнение на приетите Директиви. На 28 февруари 2014 г. бе приета Европейската директива за алтернативни горива 94/2014 . Отговорна структура за нейното транспониране в българското законодателство е МТИТС, като прилагането и ще постави пред България и в частност пред МТИТС конкретни цели за използване и популяризиране на ЕПС. Подробни технически характеристики и минимални технически изисквания към транспортните средства, включително изискванията към гаранционното обслужване ще бъдат заложени от възложителя – МТИТС в техническата спецификация към обществената поръчка. Индикативна стойност за закупуване на 1бр. ЕПС е 65 000 лв., без ДДС. Поддейност 3. Консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортните средства, доставени по настоящата бюджетна линия. Включват се разходи за консумативи за поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортни средства, доставени по настоящата бюджетна линия, за нуждите на УО на ОПТТИ. В разходите се включват всички текущи разходи, без разходи за гориво, свързани с експлоатацията, поддръжка и обслужването на транспортните средства, включително закупуване на резервни части, необходими при използването на транспортните средства и др., като общият бюджет, който се предвижда е 84 000 лв. За дейностите, свързани със застрахователни, нотариални и данъчни услуги, по отношение на предвидените за закупуване моторни превозни средства по бюджетната линия, включително плащане на данъци и такси, се предвижда бюджет от 30 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. За новозакупените транспортни средства по настоящата бюджетна линия се предвижда сключване на застраховки „пълно Автокаско“, с оглед на това че тези транспортни средства ще бъдат нови и неупотребявани и е необходимо да бъдат защитени при възникване на събития като пожар, експлозия, природни бедствия, авария, пътно транспортно произшествие, вандализъм, кражба и грабеж. За дейностите, свързани с куриерски и транспортни услуги, по отношение на дейността на УО, включително наемане на физически лица за осъществяването им, се предвижда бюджет от 35 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. За поддейност 3 се предвижда бюджет от 149 000 лв. за периода до 2023 г. вкл.
 • Закупуване на канцеларски материали, копирна хартия и специализирана литература.: Закупуване на канцеларски материали и копирна хартия, необходими на УО на ОПТТИ. Примерна спецификация на канцеларските материали и копирна хартия, които ще бъдат включени в евентуални бъдещи доставки е приложена към формуляра за кандидатстване. Закупуване на специализирана литература за нуждите на УО на ОПТТИ, напр. актуални нормативни наръчници/книги/справочници; техническа литература; справочна литература; печатни материали, свързани със строителството, транспорта и технологиите.

Indicators

Изготвени анализи, доклади и становища, свързани с изпълнението на проекта, Target amount: 60.00, Reached amount: 39.00
Доставени машини/съоръжения/транспортни средства, Target amount: 4.00, Reached amount: 3.00
Доставени консумативи/материали, Target amount: 43.00, Reached amount: 12.00

Financial Information

1 801 200.00 BGN
1 801 200.00 BGN
376 607.39 BGN
85.00 %
 • [1] Preparation, implementation, monitoring and inspection
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 531 020.00 270 180.00 0.00 1 801 200.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1 531 020.00 270 180.00 0.00 1 801 200.00

Procurements

Subject to due process: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“; Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“., Amount: 256 000.00
 • Differentiated position 1: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ – Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“
 • Differentiated position 2: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ – Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“
Subject to due process: Закупуване на канцеларски материали, копирна хартия и специализирана литература за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ , Amount: 259 000.00
Subject to due process: Услуги по извършване на устен и/ или писмен превод., Amount: 175 000.00
Subject to due process: Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи. Хамалски услуги.Наемане/използване на специализирана експертиза и/или използване на лабораторни анализи и тестове., Amount: 543 000.00
Subject to due process: Консумативи за поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортните средства, доставени по настоящата бюджетна линия. Застрахователни, нотариални, данъчни, куриерски и транспортни услуги, с изключение на транспортните разходи, необходими за провеждане на заседанията на КН на ОПТТИ. Доставка на електрическо превозно средство., Amount: 268 000.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).