Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0582-C01
Increasing the competitiveness of “Mak – Milcho I Aneta Kalenovi” OOD by improving the energy efficiency and capacity of the company
20.11.2017
20.11.2017
18.04.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The company "Mak - Milcho and Aneta Kalenovi" Ltd was established in April 1989 with main activity production of metal and plastic products for restaurants, offices and hotels. The serial products of the company are more than 200 items with high quality, modern design, colours and avant-garde packaging. 
The project foresees the renovation and upgrade of production equipment for improving the energy efficiency and competitiveness of the company to achieve lower production costs, higher productivity and reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere. 
It is planned to be carried out investments for the purchase of the following equipment: 
- Injection moulding machine 210 t with dryers – 2 pcs.;
- Robots for the injection moulding machines – 2 pcs.;
- Horizontal lathe with extended body and cutter function – 1 pc.; 
- Industrial robot for the press – 1 pc.; 
- Electro-mechanical guillotine – 1 pc.; 
- Crusher for grinding the plastic remainder – 1 pc. 
For achieving continual improvement of energy performance, including energy efficiency, use of energy and its consumption, the company intends to implement and certificate under ISO 50001 energy management system. 
The project proposal plans to implement the following activities: 
1. Acquisition of new production equipment: this activity includes purchase of 210 tons injection moulding machine with dryers – 2 pcs., robots for the injection moulding machines – 2 pcs., horizontal lathe with extended body and cutter function – 1 pc., industrial robot for the press – 1 pc., electro-mechanical guillotine – 1 pc. and crusher for grinding the plastic remainder – 1 pc. 
2. Implementation and certification under ISO 50001 energy management system. 
3. Perform an energy audit. 
4. Publicity and visualization.
Activities
 • Придобиване на ново производствено оборудване: в тази дейност се предвижда закупуване на формовъчни шприцове 210 тона със сушилня - 2 броя, роботи към формовъчни шприцове 210 тона - 2 броя, хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой, промишлен робот към преса - 1 брой, електро-механична гилотина - 1 брой и мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой: В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител,ще бъде сключен договор с избрания изпълнител,ще бъде доставено и пуснато в експлоатация новото оборудване,описано като активи в бюджета на проектното предложение. Планираната инвестиция съответства на 5-те мерки за повишаване на ЕЕ, описани в ЕО - Прил.Б: -Мярка 1 Закупуване на 2 бр. формовъчни шприцове 210 t със сушилни и роботи към тях - в момента дружеството разполага с 2 бр. стари и амортизирани 200 t шприцове,чиято експлоатация е свързана с постоянна работа на двигателите при всеки един етап от циклите на работа,чести включвания на нагревателя,значителни разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нови два по-енергоефективни и по-производителни формовъчни шприца и роботи към тях.Прилагането на препоръчаната Мярка 1 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 113 048 kWh/г.(20 838,28 лв/г.),Фактор на енергийни спестявания (ESR)- 50,95% и спестени емисии СО2 - 92,59 t/г. -Мярка 2 Закупуване на хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - съществуващият струг е значително амортизиран,с ниска производителност,висока енергоемкост и с големи разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нов по-енергоефективен и по-производителен хоризонтален струг.Прилагането на препоръчаната Мярка 2 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 45 714 kWh/г.(8 426,48 лв/г.),ESR - 58,18% и спестени емисии СО2 - 37,44 t/г. -Мярка 3 Закупуване и инсталиране на робот към преса - към момента пресата се обслужва от един оператор,но поради ограничената скорост на извършване на дейностите от човек производителността е значително занижена.Предвижда се закупуване и инсталиране на промишлен робот,заменящ оператора,но производителността значително ще се повиши.Прилагането на препоръчаната Мярка 3 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 36 780 kWh/г.(6 779,70 лв/г.),ESR - 76,63% и спестени емисии СО2 - 30,12 t/г. -Мярка 4 Закупуване на електро-механична гилотина - дружеството разполага с механична гилотина, която е морално остаряла,значително амортизирана и има големи разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нова по-енергоефективна и по-производителна електро-механична гилотина.Прилагането на препоръчаната Мярка 4 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 19 344 kWh/г.(3 565,70 лв/г.),ESR - 55,36% и спестени емисии СО2 - 15,84 t/г. -Мярка 5 Закупуване на мелница за смилане на остатъка от пластмаса - в момента дружеството има налична мелница, но тя е много енергоемка,амортизирана и със значителни разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нова по-енергоефективна и по-производителна мелница.Прилагането на препоръчаната Мярка 5 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 8 775 kWh/г.(1 617,51 лв/г.),ESR - 60% и спестени емисии СО2 - 7,19 t/г. Въвеждането на заложената техника ще доведе до подобряване и разширяване на производствените процеси в дружеството,като се запази основната производствена технология.За целта са избрани и заложени машини,които са по-производителни,извършват по-точни операции,бързо и качествено.Експлоатацията на наличните машини е съпроводена от периодични повреди,поради което работния процес се преустановява за определен срок,което води до намаляване на общата производителност на фирмата. Новата техника е с по-ниска консумация на електроенергия и с по-ниски разходи за поддръжка.Внедряването й в производствения процес на дружеството ще спомогне за намаляване на разходите за поддръжка,ще доведе до енергийни спестявания и намаляване на разходите за единица произведена продукция. Изпълнението на дейността ще протече в следната последователност: -Избор на изпълнител–от 6-ти до 9-ти месец; -Сключване на договор и доставка на активите–от 9-ти до 14-ти месец; -Инсталиране,тестване и пускане в експлоатация–15-ти месец
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: В съответствие с приоритета на компанията за постигане на ресурсна и енергийна ефективност, и подобряване на екологосъобразността на процесите, компанията "Мак - Милчо и Анета Каленови" ООД предвижда въвеждането и сертифицирането на дейността си със стандарт за енергийно управление ISO 50001. Внедряването на стандарта ще позволи на дружеството да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективно, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт ще спомогне за намаляване на вредните емисии в атмосферата, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране на системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Стандартът е приложим за енергийно управление на енергоинтензивни производствени процеси и се прилага за всякакъв тип енергийни носители - електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, компресиран въздух и др. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Енергията има решаващо значение в организационните дейности за всяка компания. Отделните организации не могат да контролират цените на енергията, но могат да подобряват начина на управление на енергията. В тази връзка, към комплекса от препоръчани мерки за енергийното обследване, "Мак - Милчо и Анета Каленови" ООД предвижда и внедряването на стандарта за енергийно управление ISO 50001. Повишаването на енергийната ефективност е предпоставка за реализиране на допълнителна печалба за дружеството чрез увеличаване до най-висока степен на употребата на нейните енергийни източници и свързаните с енергията активи, което да намали едновременно разходите за енергия и потреблението. Организацията ще направи също положителен принос към намаляване на изчерпването на енергийните ресурси и смекчаване на ефектите върху околната среда от използването на енергия. Изпълнението на дейността ще протече в следната последователност: - Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение - 8-ми месец; - Сключване на договор и извършване на услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение на представители на дружеството - от 9-ти до 14-ти месец; - Избор на изпълнител за услугата по сертифициране - 14-ти месец; - Сключване на договор и извършване на сертифициране на стандарт ISO 50001 - 15-ти месец.
 • Извършване на енергиен одит по образец: Съгласно насоките за кандидатстване и условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура е избран изпълнител за изготвянето на Енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност - Приложение Б към Условията за кандидатстване). Дейността е предварителна и е необходима за кандидатстване по процедурата. На база на тази дейност се определят и последващите дейности, заложени в проектното предложение, съгласно препоръчаните в енергийния доклад мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието.
 • Публичност и визуализация: В рамките на тази дейност ще бъде избран изпълнител за изработка и монтаж на информационни табели и доставка на стикери за новозакупеното оборудване. Информационните табели ще отговарят на всички изисквания, заложени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., относно материалите за публичност и визуализация като оповестят основните данни по проекта, както и безвъзмездния принос на ЕФРР за изпълнението му.

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 183.18, Reached amount: 183.18
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 223.66, Reached amount: 223.66
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

464 715.68 BGN
330 940.98 BGN
330 807.04 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 281 299.83 49 641.15 133 774.70 464 715.68
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 281 299.83 49 641.15 133 774.70 464 715.68

Procurements

Subject to due process: Доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване с четири обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка и въвеждане в експлоатация на формовъчни шприцове 210 тона със сушилни - 2 броя, роботи към формовъчни шприцове – 2 броя и мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой; Обособена позиция 2 - Доставка и въвеждане в експлоатация на хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой; Обособена позиция 3 - Доставка и въвеждане в експлоатация на промишлен робот към преса - 1 брой; Обособена позиция 4 - Доставка и въвеждане в експлоатация на електро-механична гилотина - 1 брой. , Amount: 436 515.68
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на формовъчни шприцове 210 тона със сушилни - 2 броя, роботи към формовъчни шприцове – 2 броя и мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3 - Доставка и въвеждане в експлоатация на промишлен робот към преса - 1 брой
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 4 - Доставка и въвеждане в експлоатация на електро-механична гилотина - 1 брой.
Subject to due process: Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение, Amount: 5 953.00
 • Differentiated position 1: Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение
Subject to due process: Публичност и визуализация по проекта, Amount: 700.00
 • Differentiated position 1: Публичност и визуализация по проекта
Subject to due process: Извършване на енергиен одит по образец, Amount: 18 100.00
 • Differentiated position 1: Извършване на енергиен одит по образец
Subject to due process: Избор на изпълнител за услугата сертифициране на стандарта ISO 50001, Amount: 3 447.00
 • Differentiated position 1: Избор на изпълнител за услугата сертифициране на стандарта ISO 50001

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).