Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0618-C01
Increasing the energy efficiency in "Iosa" LTD
200507411 IOSA LTD
30.11.2017
30.11.2017
01.10.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

YOSA Ltd. is a manufacturer of bakery products and bread, heir to a long traditions, marking its origins in 1994 as ET "Spiridon Spiridonov - YOSA" and from 2009 as"YOSA" LTD. The manufacturing facilities of the company are located in village Stefanovo, Dobrich municipality. After more than twenty years of bread and bakery products production, it is essential for the company to carry out activities for energy efficiency. They would increase competitiveness, improve the image of the enterprise, through the public disclosure of the benefits of the project and last but not least - care to protect the environment.
The strategic program of YOSA Ltd., aiming its growth and successful development, main directions of working are expansion and modernization of production equipment. The project foresees the renovation and improvement of machinery used to produce bread, utilization of residual heat, establishment of an automated system for monitoring energy consumption, establishment and certification of energy management systems ISO 50001. The above set of activities to be implemented in the project proposal will contribute to achieving a higher level of energy efficiency, increasing productivity of the enterprise, and consequently will lead to improved competitiveness.
The project proposal and included activities and expenditures in section "Investments" are based on an energy audit form (Appendix B) with the following recommended measures to increase enegiynata efficiency of the enterprise: Measure 1 – dough-mixer, Measure 2 - vacuum dough-separator, Measure 3 – Cone-shaped dough-former, Measure 4 - rotary furnace Measure 5 - machine for cutting bread, Measure 6 - Packaging machine Measure 7 – Dough-mixer, Measure 8 - Utilization of residual heat, Measure 9 - Automated system for monitoring of energy consumption.
Activities
 • Придобиване на ново производствено оборудване - тестомесачка (Мярка 1): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 1 от енергийния одит. Енергоспестяващата мярка е свързана със закупуване на Тестомесачка, която ще замени съществуващата. С изпълнението на предвидената дейност, ще се постигне разширяване на производствения капацитет на компанията и намаляване на енергопотреблението. - Съществуващата машина е с инсталирана ел. мощност от 4,30kW, производителност от 20кг/ч., консумирана ел. енергия - 0,22kWh/кг. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи тестомесачка с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с капацитет обработка 80кг. тесто на час, с инсталирана мощност 4,3kW, с 2 скорости на работа и спирален работен орган за нормална работна скорост и форсиран режим. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 29 722kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 24,34t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 75% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно. За изчисление на енергийните спестявания в енергийни (kWh/год.) единици, енергийното потребление преди въвеждане на мярката е увеличено пропорционално на съответното завишение на производството. За изчислението на намаляването на емисии на CO2 в резултат на изпълнението на препоръчаната мярка е използвана на стойността за коефициента на екологичен еквивалент на електрическата енергия 819 gCO2/kWh съгласно от Приложение 3 към чл. 15 от Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - вакумен тестоотделител (Мярка 2): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 2 от енергийния одит. Предвижда се закупуване на Вакуумен тестоотделител, който ще замени съществуващата машина”Делителка” и ще доведе до разширяване на производствения капацитет на компанията. - Съществуващата машина е с инсталирана ел. мощност от 1,4kW, производителност от 214бр/час, консумирана ел. енергия от 0,007kWh/бр. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи Вакуумен тестоотделител с автоматична система за разделяне претегляне и отделяне на разфасовки тесто по предварително зададен грамаж с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с максимален капацитет разделяне 1600 бр/час, с инсталирана мощност 1.2kW, с нож и 2 бр. избутвачи. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 12308kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 10,08t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 81,66% - Неенергийните спестявания - Закупуването на новите машини ще доведе до намаляване на текущите разходи за експлоатация и поддръжка. За определяне на средногодишните разходи за експлоатация и поддръжка на съвременна нова машина е приета сервизна програма планово техническо обслужване. За изчисление на неенергийните спестявания, разходите за експлоатация и поддръжка на оборудването след въвеждане на мярката е взет режимът на работа на новото производствено оборудване и намалението на разходите за ремонт и поддръжка. - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Конусен окръглител (Мярка 3): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 3 от енергийния одит. Предвижда се закупуване на „Конусен окръглител”, който ще замени съществуващият Оформител тип охлюв. - Анализът на съществуващото положение се основава на изчисляване консумацията на енергия от използваните в производството машини и уредби. Оформителната машина е с Инсталирана мощност 1.1 kW, и измерен капацитет – 150 кг/час или 214 бр/час от разфасовки от 700гр. приети за унифициран продукт. Консумираната ел. енергия е 0,005kWh/бр. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи машина тип - Конусен окръглител с по-висока производителност , което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Той ще замени съществуващата машина и е с максимален капацитет на обработка 2000 бр. унифицирана опакована продукция на час, с инсталирана мощност 1.5 kW. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 14308kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 11,72t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 80,55% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Ротационна пещ (Мярка 4): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 4 от енергийния одит. Предвижда се да се закупи „Ротационна пещ”, която ще замени съществуващата лентова тунелна пещ. - Лентова тунелна пещ е с инсталирана мощност 90 kW, устанвен капацитет – 600 бр/час. заводски хляб и/или 264 бр./час ръчен хляб, от разфасовки от 700 гр приети за унифициран продукт. Консумираната ел. енергия е 0,104kWh/бр. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи автоматизирана Ротационна пещ с по-висока производителност. Тя ще замени използваната до сега пещ и ще се използва за изпичане на закуски и ръчен хляб. Ще има възможност за работа с тави, като по този начин допълва и разширява обема на производство. Машината е с инсталирана мощност 55kW, капацитет - до 1800 бр. За целите на изследването се прилага занижена продуктивност от 1000 бр. Консумираната ел. енергия е 0,055kWh/бр. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 113280kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 92,75t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 47,20% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - машина за рязане на хляб (Мярка 5): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 5 от енергийния одит. Предвижда се закупуване на „Машина за рязане на хляб”, която ще замени съществуващата „Резачка". - Съществуващата машина е с инсталирана мощност 1.25 kW, консумирана ел. енергия 0,005kWh/бр., капацитет 250бр/час.от разфасовки от 700 гр приети за унифициран продукт. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи „Машина за рязане на хляб" с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с инсталирана мощност 2.5 kW и капацитет на обработка до 1800 броя на час за целите на изследването прилагаме занижена продуктивност от 1000 бр. обработена продукция на час. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 5760kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 4,72t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 50% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Пакетираща машина (Мярка 6): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 6 от енергийния одит. Енергоспестяващата мярка е свързана със закупуване на „Пакетираща машина”, която ще промени съществуващото положение от транспортна лента и ръчна опаковка на част от продукцията на предприятието. Тази мярка е свързана с разширяване на производствения капацитет на компанията и намаляване на енергопотреблението. - Съществуващата транспортна лента е с инсталирана мощност 0.750 kW, консумирана ел. енергия от 0,027kWh/бр. и измерен капацитет 20кг/час или 28бр/час. от разфасовки от 700гр приети за унифициран продукт. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи автоматизирана машина за опаковане на продукти с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с инсталирана инсталирана мощност 3 kW. Капацитетът обработка се определя от режима избран от оператора на машината. За целите на изследването се прилага занижена продуктивност от 120 бр. унифицирана опакована продукция на час. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 494kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 0,40t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 6,67% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Придобиване на ново производствено оборудване - Тестомесачка (Мярка 7): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 7 от енергийния одит. Енергоспестяващата мярка е свързана със закупуване на Тестомесачка, която ще заменя съществуващата тестомесачка. Тази мярка е свързана с разширяване на производствения капацитет на компанията и намаляване на енергопотреблението. - Съществуващата тестомесачка е с инсталирана мощност 8,5 kW, производителност 150 кг/час., консумирана ел. енргия 0,057kWh/кг. - Съгласно инвестиционния проект, „Йоса” ЕООД възнамерява да закупи тестомесачка с по-висока производителност, което да доведе до разширяване капацитета на работа в цялата производствена база. Тя ще замени съществуващата машина и е с капацитет обработка 250 кг.тесто на час, с инсталирана мощност 10 kW, с 2 скорости на работа и спирален работен орган за нормална работна скорост и форсиран режим. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 9600kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 7,86t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 29,41% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - Рекуператор (Мярка 8): Дейността е по Елемент А „Инвестиции" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура и кореспондира изцяло с Мярка 8 от енергийния одит. Всички пресмятания са направени според Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради от Приложение 24 на Наредба 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. - В хлебната индустрия се налага топлината от пещите да се отвежда извън сградата. Това се извършва чрез процес на рекуперация. Процесът ще отведе отпадна топлина от пещта с мощност 55 кВт. Отделената отпадна топлина от пещта се изхвърля в атмосферата. Предвидено е да се монтира рекуператор, който да оползотвори отпадната топлина с КПД 50%. Отпадната топлина от пещта е изчислена на база анализа на техническите характеристики. Необходимата топлина за отвеждане е 16,5kW. Отразявайки КПД на рекуператора ще се оползорворят 8,25kW топлинна енергия. - Съгласно инвестиционния проект, ЙОСА ЕООД възнамерява да направи рекуперация. Отделената отпадна топлина от пещта се изхвърля в атмосферата. Ще се монтира рекуператор, който да оползотвори отпадната топлина с КПД 50%. - Съгласно данните от енергийния одит годишната консумация на ел. енергия(Еin) на Базова линия е 95000kWh/год. При средна цена на ел. енергия от 0,12лв/kWh, разходите за електроенергия възлизат на 11400лв./год. е емисии СО2 от 77,81t/год. След реализиране на мярката годишната консумация на ел.енергия (Exp) ще възлиза на 86684kWh/год., разходите за електроенергия ще бъдат 10402,08лв./год. и емисии СО2 70,99t/год. - При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 8316kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 6,81t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 8,75% - Анализът е направен на база установения работен режим на работа на компанията - 8 часа на ден, 6 работни дни седмично, 2304 работни часа годишно.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (Мярка 9): Дейността по закупуване на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението кореспондира изцяло с Мярка 9 от енергийния одит. Към настоящият момент в предприятието не са налични средства за измерване на енергийните и материалните потоци. Събирането на информацията за потреблението на енергия става по ежемесечните фактури, които компанията получава от местното електроразпределително дружество. Анализ на информацията за потреблението на енергия не се извършва, поради факта, че не се извършва отчитане на енергията по произведени продукти и по технологични процеси. Информация за количеството и качеството на произведената продукция се събира и анализира от Управителя ежемесечно. На база на обема на поръчките се определят материалните потоци, а след изпълнението на поръчките се следи за качеството на изпълнение, вложените материали и се отчитат разходите за тях. В технологичният процес се полага ръчен труд. В предприятието се използва оборудване, което не е снабдено с електронен контрол и често се налага то да остава в работен режим по време на ръчните операции, което увеличава енергийните разходи на компанията. Тяхното намаляване към настоящия момент е свързано с човешкия фактор и енергоспестяване чрез поведенченски мерки, което не подлежи на постоянен контрол. Препоръчаната за целите на компанията система за мониторинг на енергопотреблението представлява електронна система, която записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основни технологични процеси и системи в предприятието, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, има възможност да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия, монтиране на хардуер, който да събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/ ще е възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси. При изпълнение на заложената дейност, се очаква да бъдат постигнати енергийни икономии както следва: 1) Енергийни спестявания - 21220kWh/год. 2) Спестени емисии СО2 - 17,379t/год. 3) Фактор на енергийни спестявания - 8% За целите на изготвеният енергиен одит и за анализа на настоящото положение, енергийното потребление на компанията е разделено на енергийно потребление за свързаните с мярката дейности и енергийно потребление на компанията за останалите консуматори на база на представителната 2015 година. Като база за изчисление на енергийните спестявания на компанията след реализиране на проекта е използвано коригираното енергопотребление, в следствие на увеличение обема на производството.
 • Въвеждане и сертифициране на Система за енергийно управление ISO 50001: Дейността е по Елемент "Услуги" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура. В съответствие с приоритета на компанията за постигане на ресурсна и енергийна ефективност, и подобряване на екологосъобразността на процесите, ЙОСА ЕООД предвижда въвеждането и сертифицирането на дейността си със стандарт за енергийно управление ISO 50001. Чрез въвеждането на стандарта ще се постигне: - подобряване енергийния баланс, увеличаване ефективността и получаване на конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия; - повишаване ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; - демонстриране на корпоративна социална отговорност в следствие на поета отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове; - популяризиране на въведената във фирмата система за управление на енергията за създаване на положителен образ и насърчаване енергийната ефективност; Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Енергията има решаващо значение в организационните дейности за всяка компания. Отделните организации не могат да контролират цените на енергията, но могат да подобряват начина на управление на енергията. В тази връзка, към комплекса от препоръчани мерки в енергийното обследване, ЙОСА ЕООД предвижда и внедряването на стандарта за енергийно управление ISO 50001.
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност по образец: Дейността е по Елемент Б "Услуги" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура. Съгласно насоките за кандидатстване и условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура, е избран изпълнител за изготвянето на енергиен одит по образец (обследване на енергийна ефективност Приложение Б към Условията за кандидатстване). Дейността е предварителна и е необходима за кандидатстване по процедурата. На база на тази дейност се определят и последващите дейности, заложени в проектното предложение, съгласно препоръчаните в енергийния доклад мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието.
 • Публичност и визуализация по проекта: Дейността е по Елемент Б "Услуги" съгласно Условията за кандидатстване на настоящата процедура. В рамките на тази дейност ще бъде избран изпълнител за изработка и монтаж на информационна табела и доставка на стикери за новозакупеното оборудване. Информационната табела ще отговаря на всички изисквания относно материалите за публичност и визуализация и ще оповестяват основните данни по проекта, както и безвъзмездния принос на ЕФРР за изпълнението му. Тя ще бъде поставена на територията на производствената база. Документите по проекта, които се изготвят от бенефициента ще бъдат написани на унифицирана бланка с информация за проекта. Достъпната информация и публичност на дейностите са гаранция за неговото качествено и прозрачно изпълнение.

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 215.01, Reached amount: 213.39
GHG reduction, Target amount: 176.10, Reached amount: 174.76
Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

266 055.91 BGN
191 239.13 BGN
185 216.85 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Manufacture of food products and beverages

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 162 553.26 28 685.87 74 816.78 266 055.91
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 162 553.26 28 685.87 74 816.78 266 055.91

Procurements

Subject to due process: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство, Amount: 228 955.91
 • Differentiated position 1: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство
Subject to due process: Оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, чрез закупуването и монтирането на рекуператор, Amount: 5 600.00
Subject to due process: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, Amount: 6 500.00
Subject to due process: Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001, Amount: 12 000.00
Subject to due process: Визуализация и публичност по проекта, Amount: 1 000.00
Subject to due process: Извършване на енергийно обследване по образец, Amount: 12 000.00
Subject to due process: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство, Amount: 228 955.91
 • Differentiated position 1: Закупуване на оборудване за хлебопроизводство

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).