Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG05M9OP001-3.017-0001-C01
Actions to prevent discrimination on the labor market
ESF ==> Human Resources Development
22.05.2018
01.06.2018
01.06.2020
In execution (starting date)
Location of Performance
 • Bulgaria, South-West and South Central Bulgaria (BG4), South-West (BG41), Sofia cap. (BG411), Sofia Cap., Sofia

Description

The project proposal is designed in accordance with the Europe 2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth and is closely linked to the implementation of the European Cohesion Policy aimed at reducing socio-economic disparities between Europe's regions and promoting growth, competitiveness and sustainable development. This project proposal aims to systematize equal opportunities and non-discrimination practices to promote, institutionalize and certify equality and non-discrimination policies in the workplace.

Activities
 • Изготвяне на изследване за дискриминацията на пазара на труда: Изготвяне на социологическо проучване с цел идентифициране на застрашените от дискриминация групи в сферата на упражняване правото на труд по различни признаци за дискриминация, скрита и множествена дискриминация. След като в предходно проучване бяха идентифицирани най-засегнатите от дискриминация групи на пазара на труда, целта на настоящото изследване е да улови скрита и неосъзната дискриминация на пазара на труда, както и да идентифицират формите и начините чрез които се заобикаля закона. Изследването ще надгради констатациите на предходно социологическо проучване, като се фокусира изцяло върху пазара на труда и детайлизира пълния спектър по признаци, в т.ч множествена дискриминация, като отчете резултати по райони за планиране. Получената информация ще бъде основа за допълнителен качествен анализ. Целта е да бъде получена детайлна информация на териториален признак за дискриминацията на пазара на труда по видове признаци и сфери на икономическа дейност, като се изследва дискриминацията, в т.ч. скритата и неосъзнатата в три момента: подбор при наемане, реализация на трудовите правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения. Проучването ще бъде проведено на териториален принцип (от външен изпълнител след процедура по ЗОП и от работна група от КЗД). Целта е да бъде получена актуална информация на териториален признак за дискриминацията на пазара на труда по видове признаци и сфери на икономическа дейност. През последните две години започва да се очертава повишена тенденция от оплаквания от дискриминация, свързани с упражняване правото на труд и осъществена дискриминация от работодатели по няколко признака- множествена дискриминация. Особено ще се обърне внимание на следните прояви за възможност на дискриминация: 1. Преди възникване на трудовото правоотношение: - при обявяване на свободно работно място – когато работодателят е поставил изисквания, свързани с признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск, освен в изрично предвидените случаи; - преди сключване на трудовия договор – работодателят няма право да иска от кандидата информация за признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск, освен в случаите по чл. 7 ЗЗДиск или ако това е необходимо за нуждите на проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана информация; 2. При възникване на трудовото правоотношение: - при приемане на работа – работодателят няма право да отказва приемането на работа поради бременност, майчинство или отглеждане на дете – чл. 12, ал. 3 ЗЗДиск; - при наемане на работа – работодателят няма право да откаже да наеме на работа или да наеме при по-неблагоприятни условия лице на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск; 3. По време на изпълнение на трудовите задължения - работодателят е длъжен да осигури: - еднакви условия на труд, без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 ЗЗДиск, както и да се съобрази с изповядваната от работника или служителя религия или вяра; - равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд; - равни възможности за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността на работниците и служителите; - работно място пригодено към нуждите на лице с увреждания, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя; - прилагане на еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания и при осъществяване на правото си за едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2-5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на труда или на служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за държавния служител. Разходите за тази дейност са бюджетирани в разходи за външни услуги т. 4.4.
 • Качествено изследване на уязвимите групи на регионален принцип : Целта на дейността е да се надгради постигнатото от предходния проект на КЗД BG05M9OP001-3.003-0001-C01 Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности. За тази цел ще се проведе на база на вече изготвената методология по предходния проект едно качествено изследване на уязвимите групи на регионален принцип. Целта на това изследване е постигането на целите на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е тясно свързано и с изпълнението на Кохезионната политика на ЕС, насочена към намаляване на социално-икономическите различия между регионите в Европа и насърчаване на растежа, конкурентоспособността и устойчивото развитие. Методологията представлява нов и единствен по рода си за България инструмент, който до сега не е бил прилаган при превенция на дискриминация. Тя е свързана от една страна с анализ на принципите и методите, правилата и постулатите, прилагани в борбата с дискриминацията, а от друга - със систематичното изследване на методите, които са или могат да бъдат приложени в тази сфера. Качественият подход е необходим поради адекватността му на съвременните социални процеси. Той предоставя прецизен инструментариум, чрез който могат да бъдат откроени фини детайли при изследването на многопластови социални взаимодействия и зависимости. Ето защо получените количествени резултати от проведеното социологическо проучване по дейност 1 е необходимо бъдат изследвани в дълбочина за получаване на ясна, обективна и надеждна картина, което от своя страна ще спомогне за установяване на причините за различните дискриминационни практики и за набелязване на мерки за тяхното преустановяване. Качествените данни са в състояние да произведат не-количествена информация, т.е. информация, която не може да бъде изразена в числа и пропорции, но осигуряват обективна и детайлна информация. Прилагането на методите, описани в методологията ще позволи да се получи синергия с един от трите стълба на ОП РЧР, а именно: „Модернизиране на публичните политики“, чрез прилагане на практика на иновативни за КЗД подходи и практики. Отправната точка при планирането на всяка публична интервенция е да установи проблем, който трябва да бъде решен. Част от този процес е определянето на търсената промяна и нейната посока, а понякога и желаната ситуация, която трябва да се достигне (цел). Ето защо аналитичен доклад, който ще бъде изготвен в изпълнение на тази дейност ще послужи като основа за аналитичната част при разработването на Стратегията за противодействие на дискриминацията по дейност 4, както и за формулирането на целите на стратегията. Качествената информация е свързана с нуждите, очакванията, ограниченията, разбирането и оценката на ситуацията. Качественото изследване има за цел провеждат със сравнително ограничен кръг лица. То има основно разузнавателни цели, насочени са към обогатяване представите за дискриминация, акцентира на нюансите, на подробностите, на задълбочаването в проблемите, на дискусиите, на различието в становищата. При количествените изследвания, каквото беше предходното не може да се акцентира на подробности, информацията е по-семпла, опростена, становищата са предварително формулирани с цел измерване точното им разпространение. В края на дейността ще бъде проведен 1 семинар
 • Изготвяне на механизъм за сертифициране и въвеждане на стандарт за недискриминация в сферата на заетостта : Целта на тази дейност е да се систематизират практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място. Доброволното сертифициране за съответствие с националния стандарт има за цел да повлияе позитивно на работодателите, като ги стимулира да не допускат дискриминация на работното място. Незадължителният национален стандарт има за цел да служи като насока за оценка и сертифициране. Стандартът ще се приложи за всички работни места (в публичния и частния сектор). Доброволното сертифициране за съответствие с националния стандарт има цел да повлияе позитивно на работодателите, като ги стимулира да не допускат дискриминация на работното място. Ще бъде проведено обучение на служители от КЗД и МТСП във връзка с разработения механизъм за сертифициране. Тука се предвижда обучение на служители на КЗД и МТСП които да бъдат обучени да прилагат ново разработения механизъм за сертифициране. Обучение и сертифициране на доброволен принцип на фирми/работодатели за издаване на сертификат за недопускане на дискриминация на работното място. Обучението и сертифицирането на доброволен принцип на фирми/работодатели за издаване на сертификат за недопускане на дискриминация на работното място. Целта на дейността е: • Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и служителите; • Подобряване условията на труд в предприятията; • Насърчаване на равенството между жените и мъжете и недискриминация; • Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда. Доброволното сертифициране за съответствие с националния стандарт има цел да повлияе позитивно на работодателите, като ги стимулира да не допускат дискриминация на работното място.
 • Разработване на стратегия за недискриминация: Основната цел е да се гарантира взаимовръзката между растежа и равенството чрез противодействието срещу дискриминацията и подкрепата за позитивното възприемане на различието в сферата на пазара на труда и всички сфери в обществения живот. Социалният смисъл на всяка политика се състои не само в нейното формулиране, а и в нейната реализация, т. е. в постигането на заявените цели, спазвайки обявените принципи, следвайки определените насоки и решавайки съответните задачи. От съществено значение за успешното реализиране на всяка политика са не само нейните иманентни качества, но и нейната реалистичност и ефикасността на средствата с помощта на които ще се провежда политиката. На европейско ниво бе утвърдено становището, че постигането на целите на стратегията „Европа 2020”, са в пряка връзка с антидискриминационната политика на държавите-членки. Мерките за насърчаване на равнопоставеността, превенцията на дискриминационни действия, повишаване на общата осведоменост и усъвършенстването на антидискриминационното законодателство са много важен движещ фактор за осигуряване на растеж чрез насърчаване едновременно на икономическото и социално включване на уязвими групи. Тези параметри бяха потвърдени в Заключенията от Шестата Европейска среща на върха за насърчаване на равенството, организирана от Кипърското председателство на ЕС. В Заключенията от Европейската среща на върха за насърчаване на равенството се посочват също така значението и приноса на органите за равенство на държавите-членки на ЕС за постигане на растеж и тяхната важна роля за постигане на целите на политиката за сближаване и оказване на подкрепа по отношение на антидискриминационните директиви и националното законодателство за защита от дискриминация. Предвид факта, че анти дискриминационната политика е хоризонтален принцип, за координиране на действията на всички компетентни институции и гражданско общество е необходимо да се разработи общ национален стратегически документ. Стратегията ще съдържа следните основни структурни елементи: 1) Аналитична част в т.ч. SWOT анализ 2) Стратегическа част 3) Организация и координация на дейностите за постигане на целите; 4) Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията /Система за мониторинг/ • анализ на настоящото положение и тенденциите; • визия; • водещи принципи при изпълнение на стратегията; • стратегически цели; • дейности за постигане на целите; • очаквани резултати от изпълнението на предвидените дейности; Стратегия за откриване на скрита дискриминация е важен елемент от проекта. Тя е последваща дейност на вече изработената методология по предходния проект. Тъй като една стратегия може да бъде разработена само в партньорство с всички заинтересовани страни КЗД иска стратегията да бъде разработена в партньорство с МТСП. При изработване на стратегията ще бъдат спазвани всички взаимодопълващите се принципи на публично партньорство при разработване на стратегическите документи. Спазването на принципите ще доведе до повишаване на доверието в институциите, както и легитимност на провежданите политики, което е предпоставка за успешното им изпълнение.

Indicators

Number of employed participants, gained qualification upon leaving, Target amount: 20.00, Reached amount: 0.00
Number of newly introduced and/or updated processes and models of planning and implementation of policies and services, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Number of projects aimed at the public administrations and public services at national, regional or local level, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Employed participants, Target amount: 20.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

1 214 972.00 BGN
1 214 972.00 BGN
470 716.52 BGN
85.00 %
 • [1] Investment in institutional capacity and in the efficiency of public administrations and public services at the national, regional and local levels with a view to reforms, better regulation and good governance
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Non-discrimination
 • [7] Public administration

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 182 245.80 0.00 1 032 726.20 1 214 972.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 182 245.80 0.00 1 032 726.20 1 214 972.00

Procurements

Subject to due process: Избор на изпълнител за печатни материали , Amount: 30 000.00
 • Differentiated position 1: Изработване на печатни материали
Subject to due process: Избор на изпълнител за осигуряване на хотелско настаняване и логистика за провеждане на обучения , Amount: 246 417.00
 • Differentiated position 1: Избор на изпълнител за осигуряване на хотелско настаняване и логистика за провеждане на обучения
Subject to due process: Избор на изпшълнител за транспортна услуга София-Велинград-София, Amount: 0.00
 • Differentiated position 1: Избор на изпшълнител за транспортна услуга София-Велинград-София

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).