Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-2.001-0132-C01
Introducing new technologies in Kiryaevska Var Ltd. in order to improve resource efficiency and efficacy of production
23.12.2015
23.12.2015
12.10.2016
Closed (completion date)
Location of Performance
 • Bulgaria, North and South East Bulgaria (BG3), North-West (BG31), Vidin (BG311), Makresh, Kireevo

Description

The project is for introduction of new technologies for improving the resource efficiency and efficacy of production. It will be implemented through the purchase of tracked excavator. These two mechatronic machines are with a minimum idle time due to breakdown, minimal fuel consumption, minimal maintenance cost and will increase the quality and quantity of products and services offered, will improve efficacy of production of the plant and will strengthen market exposure of Kiryaevska Var Ltd.
Introducing these machines into exploitation will reduce the unit price of products, will improve the efficacy of production and resource efficiency in terms of fuel, consumables, lime stone and felt. The effective management of production facilities with the aid of the automation of work processes guarantees optimal use and control over the spending of the necessary resources (fuel and consumables). The investments in fixed assets included in the project are for high-tech machinery with low running costs and high productivity.
The project will be implemented through outsourcing, public procurement for selection of contractor for delivery. For the single activity in the project "Activity for introduction of new technologies for improving the resource efficiency and efficacy of production" a public procurement procedure will be announced - "Selection through a public invitation" in line with the terms and conditions of Ordinance of the Council of Ministers 118/20.05.2014. The project will have a duration of 18 months and its total cost will amount to 403 000 BGN.
Activities
 • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (ще бъде изпълнена чрез закупуване на верижен багер): Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация верижен багер. Верижният багер се отличава с мощност, стабилност, товароподемност и комфорт за оператора. Машината предлага висока горивна ефективност (намаляване на емисиите на въглероден двуокис и разхода на гориво с до 40%) и работни характеристики, система за сателитно наблюдение, която повишива производителността и печалбата на фирмата. Предимствата на верижният багер са: висока производителност, съчетана с нисък разход на гориво; отлична видимост и безопасност; комфорт за оператора; лесна поддръжка; висока надеждност и издръжливост, патентована технология; надежден благодарение на вложените компоненти. Тези характеристики позволяват тези мехатронни машини да са с минимален период на престой поради авария, с минимален разход на гориво, с минимални разходи за поддръжка и да увеличат ефикасността на производствения процес на предприятието. Закупуването на верижен багер ще намалят себестойността на произвежданата продукция чрез увеличена ресурсна ефективност (гориво, консумативи, вар, филц) и ще увеличат ефективността на производствения процес (възможност за работа на две смени, намалено време за престой, увеличена скорост на производство и др.). Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнители (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на активите и подписване на приемно-предавателни протоколи ( от 7 до 15 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 15 до 18 месец). Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, на уеб-сайта на предприятието ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, в което се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", в рамките на два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Със собствени средства на бенефициента ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на сградата, където се изпълява проекта. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от КИРЯЕВСКА ВАР ООД задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; общото лого за програмен период 2014-2020 г.

Partners

None
Contractors
None
None

Indicators

Private investment matching public support to enterprises (grants), Target amount: 82 829.00, Reached amount: 61 540.03
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Target amount: 27.77, Reached amount: 0.00
Нарастване на производителността, Target amount: 17.00, Reached amount: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Повишаване на ефективността на производствените разходи, Target amount: 22.03, Reached amount: 0.00
Вътрешна норма на възвръщаемост, Target amount: 18.72, Reached amount: 0.00

Financial Information

403 000.00 BGN
282 100.00 BGN
280 840.00 BGN
85.00 %
 • [1] Generic productive investment in small and medium – sized enterprises (‘SMEs’)
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 239 785.00 42 315.00 120 900.00 403 000.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 239 785.00 42 315.00 120 900.00 403 000.00

Procurements

Subject to due process: “Закупуване/Доставка на 1 /един/ брой верижен багер”, Amount: 403 000.00
 • Differentiated position 1: “Закупуване/Доставка на 1 /един/ брой верижен багер”

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).