English

Оперативна програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение
26 063 042.44 22 153 586.66 3 909 455.78 8 214 360.00 6 982 205.99 1 232 154.01 31.52 1 642 872.00 1 396 441.20 246 430.80 6.30
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Подобрено социално включване на децата и младите
31 350 804.87 26 648 183.75 4 702 621.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Подобрено включване и овластяване на ромите
17 602 470.00 14 962 099.50 2 640 370.50 1 945 450.10 1 653 632.59 291 817.51 11.05 389 090.00 330 726.50 58 363.50 2.21
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Управление на програмата
5 517 859.96 4 690 180.09 827 679.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.