English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000776299 Община Ихтиман България, гр.Ихтиман, 2050, Цар Освободител №123
 • гр.Ихтиман
Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман 1 172 185.08 1 172 185.08 0.00 0.00 36 Сключен
000852697 ОБЩИНА КАВАРНА България, гр.Каварна, 9650, ул. ДОБРОТИЦА № 26
 • гр.Каварна
"Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна" 96 559.66 96 559.66 0.00 0.00 36 Сключен
000565430 ОБЩИНА КАЙНАРДЖА България, с.Кайнарджа, 7550, ул.ДИМИТЪР ДОНЧЕВ № 2
 • с.Голеш (общ.Кайнарджа)
 • с.Средище
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”. 945 898.38 945 898.38 0.00 0.00 36 Сключен
000057001 ОБЩИНА КАМЕНО България, гр.Камено, 8120, ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ № 101
 • Камено
„Изграждане на площадки за спорт на открито” в УПИ - кв.13 А,находящ се в с. Трояново, Община Камено" и „Изграждане на площадки за спорт на открито”, ПИ № 1024, в кв.107, нaходящ се на ул.”Димитър Благоев" гр. Камено 89 130.49 89 130.49 0.00 0.00 36 Сключен
000931881 ОБЩИНА КАОЛИНОВО България, гр.Каолиново, 9960, пл. УКРАЙНА № 4
 • с.Загориче
Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче 97 790.00 97 790.00 0.00 0.00 36 Сключен
000931881 ОБЩИНА КАОЛИНОВО България, гр.Каолиново, 9960, пл. УКРАЙНА № 4
 • гр.Каолиново
 • с.Браничево
 • с.Пристое
 • с.Тодор Икономово
„Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“ 1 102 934.50 1 102 934.50 0.00 0.00 36 Сключен
000931511 Община Каспичан България, гр.Каспичан, 9930, ул. "Мадарски конник" № 91
 • гр.Каспичан
 • гр.Плиска
 • с.Върбяне
 • с.Златна нива
 • с.Кюлевча
Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на Община Каспичан. 1 132 319.83 1 132 319.83 0.00 0.00 36 Сключен
000931511 ОБЩИНА КАСПИЧАН България, гр.Каспичан, 9930, ул. "Мадарски конник" № 91
 • гр.Каспичан
„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан” 66 649.63 66 649.63 0.00 0.00 36 Сключен
000235888 ОБЩИНА КИРКОВО България, с.Кирково, 6884, ул. ДРУЖБА № 1
 • с.Кирково
Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в с. Кирково, община Кирково 97 494.68 97 494.68 0.00 0.00 36 Сключен
000235888 ОБЩИНА КИРКОВО България, с.Кирково, 6884, ул. ДРУЖБА № 1
 • с.Бенковски (общ.Кирково)
"Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап 391 120.34 391 120.34 0.00 0.00 35 Сключен
000193243 ОБЩИНА КНЕЖА България, гр.Кнежа, 5835, ул. МАРИН БОЕВ № 69
 • гр.Кнежа
„Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ 780 830.59 780 830.59 0.00 0.00 36 Сключен
000386694 ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ България, с.Ковачевци, 2450, Неприложимо
 • с.Ковачевци (общ.Ковачевци)
“Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци” 96 240.24 96 240.24 0.00 0.00 36 Сключен
000193250 Община Козлодуй България, гр.Козлодуй, 3320, ул.ХРИСТО БОТЕВ № 13
 • гр.Козлодуй
 • с.Гложене (общ.Козлодуй)
Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй 769 576.07 769 576.07 0.00 0.00 36 Сключен
000193250 ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ България, гр.Козлодуй, 3320, ул.ХРИСТО БОТЕВ № 13
 • гр.Козлодуй
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска - част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца 1 075 090.30 1 075 090.30 0.00 0.00 36 Сключен
000776363 Община Костинброд България, гр.Костинброд, 2230, Охрид № 1
 • гр.Костинброд
"Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд" - обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД" 1 163 710.22 1 163 710.22 0.00 0.00 36 Сключен
000776363 ОБЩИНА КОСТИНБРОД България, гр.Костинброд, 2230, ул. ОХРИД № 1
 • гр.Костинброд
Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд 96 776.22 96 776.22 0.00 0.00 36 Сключен
000024720 Община Кресна България, гр.Кресна, 2840, ул. „Македония“ №96
 • гр.Кресна
Открит обект за спортни дейности 97 789.84 97 789.84 0.00 0.00 36 Сключен
000024720 Община Кресна България, гр.Кресна, 2840, ул. „Македония“ №96
 • гр.Кресна
Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера” от о.т.157 до о.т.149, „Пирин” от о.т.130 до о.т.136, „Спартак” от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил” от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул.”Яне Сандански” от о.т.131 до о.т.1, ул.”Спартак” от о.т.153 до о.т.151, ул.”Цар Самуил” от о.т.131 до о.т.135 1 169 259.00 1 169 259.00 0.00 0.00 36 Сключен
000193282 Община Криводол България, гр.Криводол, 3060, ул. Освобождение № 13
 • гр.Криводол
„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр.Криводол" 1 129 352.98 1 129 352.98 0.00 0.00 36 Сключен
000193282 ОБЩИНА КРИВОДОЛ България, гр.Криводол, 3060, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 13
 • гр.Криводол
Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад - гр. Криводол 737 556.11 737 556.11 0.00 0.00 36 Сключен
115244456 ОБЩИНА КРИЧИМ България, гр.Кричим, 4220, пл. ОБЕДИНЕНИЕ № 3
 • гр.Кричим
"Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), осн. ремонт на осн.учил. корпус - 28 класни стаи и благоустр. на дворното пространство на СУ П. Р. Славейков-гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудв. и обзав. на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ П. Р. Славейков/ с адм. адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия" 97 747.25 97 747.25 0.00 0.00 36 Сключен
115244456 ОБЩИНА КРИЧИМ България, гр.Кричим, 4220, пл. ОБЕДИНЕНИЕ № 3
 • гр.Кричим
"Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" 940 874.06 940 874.06 0.00 0.00 36 Сключен
000235913 ОБЩИНА КРУМОВГРАД България, гр.Крумовград, 6900, пл. БЪЛГАРИЯ № 5
 • гр.Крумовград
„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград“ 875 559.98 875 559.98 0.00 0.00 36 Сключен
000235913 ОБЩИНА КРУМОВГРАД България, гр.Крумовград, 6900, пл. БЪЛГАРИЯ № 5
 • гр.Крумовград
"Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград" 1 166 049.33 1 166 049.33 0.00 0.00 36 Сключен
000852754 ОБЩИНА КРУШАРИ България, с.Крушари, 9410, ул. "Девети септември" 3А
 • Крушари
Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община Крушари, област Добрич 137 255.26 137 255.26 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (7/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.