English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000236164 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ България, с.Черноочене, 6701, ул. „Шеста“ № 9
 • с.Черноочене
"Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи" 962 794.92 962 794.92 0.00 0.00 36 Сключен
000236164 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ България, с.Черноочене, 6701, ул. Шеста №9
 • с.Габрово (общ.Черноочене)
 • с.Драганово (общ.Черноочене)
 • с.Комунига
 • с.Паничково
 • с.Петелово
 • с.Пряпорец (общ.Черноочене)
 • с.Среднево
 • с.Черноочене
„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене” 1 134 929.30 1 134 929.30 0.00 0.00 36 Сключен
000852957 ОБЩИНА ШАБЛА България, гр.Шабла, 9680, ул. РАВНО ПОЛЕ № 35
 • гр.Шабла
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла 1 168 151.03 1 168 151.03 0.00 0.00 36 Сключен
000291723 Община Ябланица България, гр.Ябланица, 5700, пл."Възраждане" 3
 • Ябланица
"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица. 746 949.90 746 949.90 0.00 0.00 36 Сключен
000320979 ОБЩИНА ЯКИМОВО България, с.Якимово, 3640, ул. "Европа" № 8
 • с.Дългоделци
 • с.Якимово
Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово 1 060 630.67 1 060 630.67 0.00 0.00 36 Сключен
000025039 ОБЩИНА Якоруда България, гр.Якоруда, 2790, Васил Левски 1
 • гр.Якоруда
Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", община Якоруда 472 982.91 472 982.91 0.00 0.00 36 Сключен
000025039 ОБЩИНА Якоруда България, гр.Якоруда, 2790, Васил Левски 1
 • гр.Якоруда
„Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община Якоруда“ 97 530.52 97 530.52 0.00 0.00 36 Сключен
175878970 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - РАЗЛОГ" България, гр.Разлог, 2760, ул.СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Разлог
Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони - подготвителна фаза 35 549.29 35 549.29 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177136373 Сдружение "Местна инициативна група Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана" България, гр.Дряново, 5370, ул. Шипка № 172
 • Габрово (BG322)
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност 42 611.64 42 611.64 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
176021311 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ" България, гр.Завет, 7330, ул. ЛУДОГОРИЕ № 19
 • Разград (BG324)
Нови възможности за биологично земеделие - местни селскостопански продукти с добавена стойност 43 703.53 43 703.53 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
125584311 Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ България, гр.Попово, 7800, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 2
 • Попово
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за иновативно и устойчиво оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на туризъм 40 315.60 40 315.60 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
176042316 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" България, гр.Сандански, 2800, бул. „Свобода“ №20, ет. 1
 • Сандански
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности 41 667.60 41 667.60 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177027228 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Белене - Никопол" България, гр.Белене, 5930, пл. „България” № 1, ет.1, НЧ "Христо Ботев - 1892"
 • Плевен (BG314)
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм 42 652.84 42 652.84 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177011523 Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ България, гр.Балчик, 9600, пл. " 21 - ви септември " № 6
 • Добрич (BG332)
" Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " 48 713.20 48 713.20 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (13/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.