English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000777230 ОБЩИНА ЧАВДАР България, с.Чавдар, 2084, Христо Ботев No 9
 • с.Чавдар (общ.Чавдар)
Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чавдар, община Чавдар 478 586.57 478 586.57 0.00 0.00 36 Сключен
000615164 Община Чепеларе България, гр.Чепеларе, 4850, ул. БЕЛОМОРСКА № 44
 • гр.Чепеларе
Реконструкция и рехабилитация на ул. "24-ти май" - гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 1+159.18 и на улица "Младост" о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 гр. Чепеларе, община Чепеларе 976 128.25 976 128.25 0.00 0.00 36 Сключен
000414154 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ България, гр.Червен бряг, 5980, УЛ. "АНТИМ І" № 1
 • гр.Червен бряг
Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен 97 691.35 97 691.35 0.00 0.00 36 Сключен
000236164 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ България, с.Черноочене, 6701, ул. „Шеста“ № 9
 • с.Черноочене
"Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи" 962 794.92 962 794.92 0.00 0.00 36 Сключен
000236164 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ България, с.Черноочене, 6701, ул. Шеста №9
 • с.Габрово (общ.Черноочене)
 • с.Драганово (общ.Черноочене)
 • с.Комунига
 • с.Паничково
 • с.Петелово
 • с.Пряпорец (общ.Черноочене)
 • с.Среднево
 • с.Черноочене
„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене” 1 134 929.30 1 134 929.30 0.00 0.00 36 Сключен
000852957 ОБЩИНА ШАБЛА България, гр.Шабла, 9680, ул. РАВНО ПОЛЕ № 35
 • гр.Шабла
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла 1 168 151.03 1 168 151.03 0.00 0.00 36 Сключен
000291723 Община Ябланица България, гр.Ябланица, 5700, пл."Възраждане" 3
 • Ябланица
"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица. 746 949.90 746 949.90 0.00 0.00 36 Сключен
000320979 ОБЩИНА ЯКИМОВО България, с.Якимово, 3640, ул. "Европа" № 8
 • с.Дългоделци
 • с.Якимово
Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово 1 060 630.67 1 060 630.67 0.00 0.00 36 Сключен
000025039 ОБЩИНА Якоруда България, гр.Якоруда, 2790, Васил Левски 1
 • гр.Якоруда
Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", община Якоруда 472 982.91 472 982.91 0.00 0.00 36 Сключен
000025039 ОБЩИНА Якоруда България, гр.Якоруда, 2790, Васил Левски 1
 • гр.Якоруда
„Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община Якоруда“ 97 530.52 97 530.52 0.00 0.00 36 Сключен
175878970 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - РАЗЛОГ" България, гр.Разлог, 2760, ул.СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Разлог
Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони - подготвителна фаза 35 549.29 35 549.29 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
175886216 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА" България, гр.Бяла, 9101, ул. " Андрей Премянов" 14
 • Варна (BG331)
„Проект за подготвителни дейности КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни Чифлик и Бяла“ 46 562.00 46 562.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
177136373 Сдружение "Местна инициативна група Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана" България, гр.Дряново, 5370, ул. Шипка № 172
 • Габрово (BG322)
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност 42 611.64 42 611.64 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
176021311 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ" България, гр.Завет, 7330, ул. ЛУДОГОРИЕ № 19
 • Разград (BG324)
Нови възможности за биологично земеделие - местни селскостопански продукти с добавена стойност 43 703.53 43 703.53 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
125584311 Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ България, гр.Попово, 7800, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 2
 • Попово
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за иновативно и устойчиво оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на туризъм 40 315.60 40 315.60 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177037471 СДРУЖЕНИЕ МИГ САМОКОВ България, гр.Самоков, 2000, ул. Македония № 34
 • Самоков
Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии 48 848.00 48 848.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
176042316 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" България, гр.Сандански, 2800, бул. „Свобода“ №20, ет. 1
 • Сандански
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности 41 667.60 41 667.60 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177027228 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Белене - Никопол" България, гр.Белене, 5930, пл. „България” № 1, ет.1, НЧ "Христо Ботев - 1892"
 • Плевен (BG314)
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм 42 652.84 42 652.84 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
175878438 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Свиленград Ареал" България, гр.Свиленград, 6500, ул. Генерал Струков № 5
 • Свиленград
Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал 46 642.00 46 642.00 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177011523 Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ България, гр.Балчик, 9600, пл. " 21 - ви септември " № 6
 • Добрич (BG332)
" Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " 48 713.20 48 713.20 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (13/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.