English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. "Христо Ботев" № 55
 • гр.София
Разходи в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-2020 г.) и разписани в длъжностните им характеристики; Изплащане на разходи за ДВПР,определени в съответствие с националното законодателство. 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • гр.София
Техническа помощ за Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) чрез финансиране на организиране и участие в непланирани публични събития; международни прояви и технически срещи със службите на ЕК/комитети/работни групи към ЕК през календарната 2018 г. 164 000.00 164 000.00 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
204051656 Дунав Плод ООД България, гр.Тутракан, 7600, ул.Силистра №4 вх.Б ет.4 ап.12
 • гр.Силистра
 • гр.Тутракан
Придобиване на умения за устойчиво функциониране на Група производители и плодове "Дунав плод" ООД 262 994.07 262 994.07 0.00 0.00 29 Сключен
121100421 Държавен фонд "Земеделие" България, гр.София, 1618, бул. Цар Борис III 136
 • гр.София
Предоставяне на финансова подкрепа за доставка и поддръжка на компютърна техника и програмни продукти 635 000.00 635 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен фонд "Земеделие" България, гр.София, 1618, бул. Цар Борис III 136
 • гр.София
Предоставяне на финансова подкрепа за участие на администрацията на ДФ „Земеделие“, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. в технически срещи със службите на Европейската комисия (ЕК)/комитети/ работни групи, както и в участие на в международни прояви, директно свързани с развитието на селските райони 270 000.00 270 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен фонд "Земеделие" България, гр.София, 1618, бул. Цар Борис III 136
 • гр.София
Предоставяне на финансова подкрепа за организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., както и организиране на обучения и/или информационни срещи за кандидати (потенциални бенефициенти) и бенефициенти по ПРСР. 900 000.00 900 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бул. Цар БорисIII, № 136
 • гр.София
Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед увеличаване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал. 1 540 000.00 1 540 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бил. Цар Борис III , № 136
 • гр.София
Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР 2014 – 2020 г., както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер. 2 490 000.00 2 490 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бил. Цар Борис III , № 136
 • гр.София
Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР 2014 – 2020 г., както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер. 2 490 000.00 2 490 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бул. Цар БорисIII, № 136
 • гр.София
Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед увеличаване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал. 1 540 000.00 1 540 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
200020574 ЕНЕРДЖИ ГРИЙН ООД България, гр.Сливен, 4000, гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" бл.39,Б,9
 • гр.Сливен
Подобряване на дейността на група производители на плодове "ЕНЕРДЖИ ГРИЙН" 44 018.94 44 018.94 0.00 0.00 36 Сключен
204124809 ЖАСМИН ФРУЙТ-3 ООД България, гр.Пловдив, 4000, бул. „Васил Априлов” № 92 ет. 4 , ап. 6
 • гр.Пловдив
Развитие на Групата производители ЖАСМИН ФРУЙТ-3 ООД 10 977.73 10 977.73 0.00 0.00 30 Сключен
202392865 Иванови Агро ООД България, с.Кюлевча, 9972, ул."Иван Вазов" № 23
 • гр.Каспичан
„Изграждане на цех за първична обработка и пакетиране на ядки, закупуване на машини и оборудване” 389 069.94 194 534.97 194 534.97 0.00 36 Сключен
204167568 Карнобатско мляко ООД България, с.Добриново, 8477, неприложимо
 • Карнобат
Създаване и укрепване на група на производители Карнобатско мляко ООД 586 740.00 586 740.00 0.00 0.00 33 Сключен
176013072 Местна инициативна група Сливница - Драгоман България, гр.Сливница, 2200, пл. "Съединение"1, eт.1
 • София-Област (BG412)
Използване на потенциала на територията на МИГ Сливница - Драгоман и идентифициране на партньорски МИГ от Италия за съвместно участие в проект, насочен към съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ. 48 875.00 48 875.00 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
104065936 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ - 1895" гр. Стражица България, гр.Стражица, 5150, ул. Сава Цонев №2
 • Стражица
Фолклорното богатство на родния край 17 334.00 17 334.00 0.00 0.00 24 Сключен
000261363 ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ България, гр.Бобов дол, 2670, кв.МИНЬОР ул.27- ОКТОМВРИ № 2
 • гр.Бобов дол
"Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на град Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, КВ.49 по плана на град Бобов дол" 97 773.23 97 773.23 0.00 0.00 36 Сключен
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • с.Синдел
„Изграждане на физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Синдел, община Аврен” 483 945.75 483 945.75 0.00 0.00 36 Сключен
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • с.Приселци (общ.Аврен)
„Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Приселци, община Аврен“ 97 776.65 97 776.65 0.00 0.00 36 Сключен
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • с.Аврен (общ.Аврен)
 • с.Близнаци (общ.Аврен)
 • с.Приселци (общ.Аврен)
Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен , община Аврен 987 128.68 987 128.68 0.00 4 656.26 36 Сключен
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3
 • гр.Айтос
Спортна площадка № 4 в УПИ I – за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос 84 804.36 84 804.36 0.00 0.00 36 Сключен
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • с.Слънчево
Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково 96 103.27 96 103.27 0.00 0.00 36 Сключен
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • гр.Аксаково
Рехабилитация на улици в град Аксаково: улица „Илия Димитров“ и улица „Здравец“ 1 116 947.20 1 116 947.20 0.00 0.00 36 Сключен
000777255 ОБЩИНА АНТОН България, с.Антон, 2089, пл. Съединение No 1
 • с.Антон
Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ 481 051.13 481 051.13 0.00 0.00 36 Сключен
000875557 Община Антоново България, гр.Антоново, 7970, бул. "Тузлушки герой" 26
 • Антоново
"Комбинирана спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол в гр. Антоново" 86 816.43 86 816.43 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (2/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.