English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000413885 ОБЩИНА НИКОПОЛ България, гр.Никопол, 5940, ул. "Александър Стамболийски" № 5
 • гр.Никопол
Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол - Подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол; 632 288.44 632 288.44 0.00 0.00 36 Сключен
000159643 Община Ново село България, с.Ново село, 3784, Арх. Илия Попов № 89
 • с.Неговановци
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.“ 97 254.54 97 254.54 0.00 0.00 36 Сключен
000159643 Община Ново село България, с.Ново село, 3784, ул. "Арх. Илия Попов" № 89
 • с.Винарово (общ.Ново село)
 • с.Неговановци
 • с.Ново село (общ.Ново село)
 • с.Флорентин
"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село, с.Флорентин, с.Неговановци и с.Винарово, общ. Ново село” 1 169 846.18 1 169 846.18 0.00 0.00 36 Сключен
000875817 ОБЩИНА ОМУРТАГ България, гр.Омуртаг, 7900, ул. Ал. Стамболийски № 2а
 • Омуртаг
„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА Спортна площадка на открито в УПИ I, кв.132, гр.Омуртаг“ 97 746.81 97 746.81 0.00 0.00 36 Сключен
000875824 ОБЩИНА ОПАКА България, гр.Опака, 7840, ул.СЪЕДИНЕНИЕ № 3
 • гр.Опака
 • с.Гърчиново
"Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежности към тях на територията на община Опака" 1 093 109.95 1 093 109.95 0.00 0.00 36 Сключен
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • Оряхово
„Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово“ 774 805.77 774 805.77 0.00 0.00 36 Сключен
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • Оряхово
"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово " 1 135 940.66 1 135 940.66 0.00 0.00 36 Сключен
000817931 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ България, гр.Павел баня, 6155, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 15
 • Северна и югоизточна България (BG3)
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ І –УЧИЛИЩЕ, КВ. 77, ПИ 55021.501.997 ПО КККР НА ГР.ПАВЕЛ БАНЯ 97 751.01 97 751.01 0.00 0.00 36 Сключен
000133901 Община Павликени България, гр.Павликени, 5200, бул. "Руски" №4
 • гр.Павликени
„Изграждане на спортна площадка за фитнес на открито в гр.Павликени” 96 133.46 96 133.46 0.00 0.00 36 Сключен
000133901 ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ България, гр.Павликени, 5200, бул. РУСКИ № 4
 • гр.Павликени
„Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ "Бачо Киро", гр. Павликени" 956 036.73 956 036.73 0.00 0.00 36 Сключен
000024916 ОБЩИНА Петрич България, гр.Петрич, 2850, Цар Борис III 24
 • с.Първомай
Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", община Петрич 487 174.96 487 174.96 0.00 0.00 36 Сключен
000024916 ОБЩИНА Петрич България, гр.Петрич, 2850, Цар Борис III 24
 • с.Първомай
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“ 1 173 157.08 1 173 157.08 0.00 0.00 36 Сключен
000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17
 • гр.Пещера
„Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ 1 006 455.57 1 006 455.57 0.00 0.00 36 Сключен
000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17
 • гр.Пещера
„Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ 94 284.13 94 284.13 0.00 0.00 36 Сключен
000777216 Община Пирдоп България, гр.Пирдоп, 2070, пл. „Тодор Влайков“ №2
 • гр.Пирдоп
Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: "Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради" УПИ V, кв. 4, гр. Пирдоп" 97 579.19 97 579.19 0.00 0.00 36 Сключен
000777216 Община Пирдоп България, гр.Пирдоп, 2070, „Тодор Влайков“ №2
 • гр.Пирдоп
Рехабилитация на улици „Иван Вазов“, „Гео Милев“, „Славци“, „Сергей Румянцев“, „Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“ в гр. Пирдоп 1 126 755.46 1 126 755.46 0.00 0.00 36 Сключен
000133933 Община Полски Тръмбеш България, гр.Полски Тръмбеш, 5180, Черно море № 4
 • с.Раданово
„Футболно игрище на малко поле“ , УПИ І-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово” 97 778.15 97 778.15 0.00 0.00 36 Сключен
000057179 ОБЩИНА ПОМОРИЕ България, гр.Поморие, 8200, ул.СОЛНА № 5
 • Поморие
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ 1 173 120.12 1 173 120.12 0.00 0.00 36 Сключен
000875856 ОБЩИНА ПОПОВО България, гр.Попово, 7800, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 1
 • гр.Попово
“Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. "Младост" - град Попово”. 97 534.36 97 534.36 0.00 0.00 36 Сключен
000413999 Община Пордим България, гр.Пордим, 5898, ул. ИВАН БОЖИНОВ № 1
 • гр.Пордим
 • с.Згалево
 • с.Одърне
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Пордим, с. Згалево и с. Одърне по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 1 155 441.68 1 155 441.68 0.00 0.00 36 Сключен
000413999 Община Пордим България, гр.Пордим, 5898, ул. ИВАН БОЖИНОВ № 1
 • гр.Пордим
 • с.Вълчитрън
 • с.Каменец (общ.Пордим)
 • с.Одърне
Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 780 346.00 780 346.00 0.00 0.00 36 Сключен
000776477 Община Правец България, гр.Правец, 2161, пл. „Тодор Живков“ №6
 • гр.Правец
„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.”, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец“ 97 565.00 97 565.00 0.00 0.00 36 Сключен
000776477 Община Правец България, гр.Правец, 2161, пл. „Тодор Живков“ №6
 • с.Осиковица
Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица 488 824.94 488 824.94 0.00 0.00 36 Сключен
000776477 Община Правец България, гр.Правец, 2161, пл. „Тодор Живков“ №6
 • гр.Правец
„Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари , и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец , Обект: Реконструкция на вътрешна улична мрежа на гр. Правец, включваща подобект 17- ул.”Трети март” от пътно кръстовище с път I-3 до ОТ 377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при ОТ 326” 1 173 342.62 1 173 342.62 0.00 0.00 36 Сключен
102164063 ОБЩИНА ПРИМОРСКО България, гр.Приморско, 8290, ул. ТРЕТИ МАРТ № 56
 • гр.Приморско
Ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка“ в гр. Приморско 778 584.88 778 584.88 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (9/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.