English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000193371 ОБЩИНА МЕЗДРА България, гр.Мездра, 3100, ул. ХР.БОТЕВ № 27
 • гр.Мездра
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК "АЛЕЯТА", V-ти И VI-ти УЧАСТЪК, ГР. МЕЗДРА 777 431.29 777 431.29 0.00 0.00 36 Сключен
000193088 ОБЩИНА МИЗИЯ България, гр.Мизия, 3330, ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №25-27
 • гр.Мизия
 • с.Крушовица (общ.Мизия)
 • с.Липница (общ.Мизия)
 • с.Софрониево
Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница 522 061.88 522 061.88 0.00 0.00 36 Сключен
000193088 ОБЩИНА МИЗИЯ България, гр.Мизия, 3330, ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №25-27
 • гр.Мизия
Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ І, кв.56, кад. № 501.752 по плана на гр. Мизия, общ. Мизия 81 109.10 81 109.10 0.00 0.00 36 Сключен
000235984 ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД България, гр.Момчилград, 6800, ул. 26 ДЕКЕМВРИ № 12
 • Момчилград
"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград" 1 172 213.14 1 172 213.14 0.00 0.00 36 Сключен
000235984 ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД България, гр.Момчилград, 6800, ул. 26 ДЕКЕМВРИ № 12
 • гр.Момчилград
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ , гр.Момчилград" 892 850.20 892 850.20 0.00 0.00 36 Сключен
000817867 ОБЩИНА МЪГЛИЖ България, гр.Мъглиж, 6180, пл. ТРЕТИ МАРТ № 32
 • гр.Мъглиж
Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж 95 236.87 95 236.87 0.00 0.00 36 Сключен
000817867 ОБЩИНА МЪГЛИЖ България, гр.Мъглиж, 6180, пл. ТРЕТИ МАРТ № 32
 • гр.Мъглиж
Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж 1 158 417.81 1 158 417.81 0.00 0.00 36 Сключен
000615043 ОБЩИНА НЕДЕЛИНО България, гр.Неделино, 4990, ул. Г.ДИМИТРОВ № 104
 • гр.Неделино
„Реконструкция на "Спортна площадка" в УПИ ХVII, кв.113 гр.Неделино, общ.Неделино, обл.Смолян" 97 652.77 97 652.77 0.00 0.00 36 Сключен
000615043 ОБЩИНА НЕДЕЛИНО България, гр.Неделино, 4990, ул. Г.ДИМИТРОВ № 104
 • гр.Неделино
"Рехабилитация и реконструкция на ул . "Напредък" - II част и ул. "Дельо Войвода", част от уличната мрежа в град Неделино, община Неделино" 1 170 854.15 1 170 854.15 0.00 0.00 36 Сключен
000931568 ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО България, с.Никола Козлево, 9955, пл. 23 СЕПТЕМВРИ № 5
 • с.Вълнари
 • с.Никола Козлево
 • с.Пет могили (общ.Никола Козлево)
 • с.Хърсово (общ.Никола Козлево)
Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен. 1 171 373.21 1 171 373.21 0.00 0.00 36 Сключен
123116940 Община Николаево България, гр.Николаево, 6190, ул. "Георги Бенковски"9
 • гр.Николаево
„Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора 94 155.49 94 155.49 0.00 0.00 36 Сключен
123116940 Община Николаево България, гр.Николаево, 6190, ул. «Георги Бенковски», № 9
 • гр.Николаево
Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“ 943 971.66 943 971.66 0.00 0.00 36 Сключен
000413885 ОБЩИНА НИКОПОЛ България, гр.Никопол, 5940, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 5
 • гр.Никопол
 • с.Муселиево
 • с.Новачене (общ.Никопол)
"Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Никопол" 1 172 464.86 1 172 464.86 0.00 0.00 36 Сключен
000413885 ОБЩИНА НИКОПОЛ България, гр.Никопол, 5940, ул. "Александър Стамболийски" № 5
 • гр.Никопол
Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол - Подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол; 632 288.44 632 288.44 0.00 0.00 36 Сключен
000159643 Община Ново село България, с.Ново село, 3784, Арх. Илия Попов № 89
 • с.Неговановци
„Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.“ 97 254.54 97 254.54 0.00 0.00 36 Сключен
000159643 Община Ново село България, с.Ново село, 3784, ул. "Арх. Илия Попов" № 89
 • с.Винарово (общ.Ново село)
 • с.Неговановци
 • с.Ново село (общ.Ново село)
 • с.Флорентин
"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село, с.Флорентин, с.Неговановци и с.Винарово, общ. Ново село” 1 169 846.18 1 169 846.18 0.00 0.00 36 Сключен
000875817 ОБЩИНА ОМУРТАГ България, гр.Омуртаг, 7900, ул. Ал. Стамболийски № 2а
 • Омуртаг
„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА Спортна площадка на открито в УПИ I, кв.132, гр.Омуртаг“ 97 746.81 97 746.81 0.00 0.00 36 Сключен
000875824 ОБЩИНА ОПАКА България, гр.Опака, 7840, ул.СЪЕДИНЕНИЕ № 3
 • гр.Опака
 • с.Гърчиново
"Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежности към тях на територията на община Опака" 1 093 109.95 1 093 109.95 0.00 0.00 36 Сключен
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • Оряхово
„Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово“ 774 805.77 774 805.77 0.00 0.00 36 Сключен
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • Оряхово
"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово " 1 135 940.66 1 135 940.66 0.00 0.00 36 Сключен
000817931 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ България, гр.Павел баня, 6155, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 15
 • Северна и югоизточна България (BG3)
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ І –УЧИЛИЩЕ, КВ. 77, ПИ 55021.501.997 ПО КККР НА ГР.ПАВЕЛ БАНЯ 97 751.01 97 751.01 0.00 0.00 36 Сключен
000133901 Община Павликени България, гр.Павликени, 5200, бул. "Руски" №4
 • гр.Павликени
„Изграждане на спортна площадка за фитнес на открито в гр.Павликени” 96 133.46 96 133.46 0.00 0.00 36 Сключен
000133901 ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ България, гр.Павликени, 5200, бул. РУСКИ № 4
 • гр.Павликени
„Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ "Бачо Киро", гр. Павликени" 956 036.73 956 036.73 0.00 0.00 36 Сключен
000024916 ОБЩИНА Петрич България, гр.Петрич, 2850, Цар Борис III 24
 • с.Първомай
Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", община Петрич 487 174.96 487 174.96 0.00 0.00 36 Сключен
000024916 ОБЩИНА Петрич България, гр.Петрич, 2850, Цар Борис III 24
 • с.Първомай
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“ 1 173 157.08 1 173 157.08 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (9/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.