English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
ЕМЕЛ АЛИ ШЕФКЕТ България
 • гр.Завет
Отглеждане на трайни насаждения - вишни 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Емел Юзджан Мюмюн - земеделски стопанин, физическо лице България
 • с.Ножарево
Земеделско стопанство на Емел Мюмюн за отглеждане на трайни насаждения и зеленчукови култури 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Емил Емилов Гепов България
 • с.Желязово
Стартова помощ за създаване стопанство на млад фермер Емил Гепов 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Емил Тотев Иванов България
 • с.Борики
Създаване на жизнеспособно и устойчиво земеделско стопанство и преход към биологично производство от младия фермер Емил Тотев Иванов. 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Емилиян Йорданов Стойчев България
 • гр.Перущица
Отглеждане на 20,535 дка трайни насаждения череши и създаване на нови трайни насаждения - 6 дка сливи 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Емин Адем Джевджет България
 • с.Ябълчево
Отглеждане на съществуващи трайни насаждения от 13,417 дка сливи, и 7,004 дка череши, наемане на 1,6 дка череши и създаване на 4,400 дка насаждения от череши 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Емин Рахим Идриз България
 • с.Небеска
Стартова помощ за създаване и развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения и естествени ливади на младия земеделски стопанин Емин Идриз. 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Емине Рефтин Фаридин е родена на 23.04.1992г. и в момента е на 26 години. Стопанството й е разположено в землищата на с. Зорница и с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково и е с растениевъдно направление. България
 • с.Елена
 • с.Зорница (общ.Хасково)
Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Енгин Хатипоглу България
 • с.Суходол (общ.Главиница)
Отглеждане на 5,000 дка зеленчуци/лук и чесън/ и съществуващи трайни насаждения от 16,359 дка кайсии и 6,054 дка орехи. Създаване на нови 10,000 дка насаждения от сливи и закупуване на земеделска техника 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
200020574 ЕНЕРДЖИ ГРИЙН ООД България, гр.Сливен, 4000, гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" бл.39,Б,9
 • гр.Сливен
Подобряване на дейността на група производители на плодове "ЕНЕРДЖИ ГРИЙН" 44 018.94 44 018.94 0.00 0.00 36 Сключен
Еркин Шейнур Еюб България
 • с.Ястребово (общ.Русе)
Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Ерхан Ерджан Рамадан. Земеделски стопанин- физическо лице. България
 • с.Вълкан
Ерхан Ерджан Рамадан млад земеделски стопанин. Развива своето стопанство в секторите "Плодове" и "Зеленчуци". 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Есмерай Айхан Сали България
 • с.Стремци
Отглеждане на трайни насаждения и пчелни семейства по биологичен начин 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
204471343 ЕТ ДИМИТЪР ПЪХЛЕВ – ОЛИМП КАЛИМАНЦИ България, с.Калиманци, 2832, с. Калиманци, общ. Сандански, област Благоевград
 • с.Калиманци (общ.Сандански)
Изграждане и закупуване на оборудване за ново "Млекопреработвателно предприятие", УПИ III, кв.13, с.Калиманци, за преработка на сурово овче мляко 1 467 355.26 733 677.62 733 677.64 0.00 36 Сключен
204124809 ЖАСМИН ФРУЙТ-3 ООД България, гр.Пловдив, 4000, бул. „Васил Априлов” № 92 ет. 4 , ап. 6
 • гр.Пловдив
Развитие на Групата производители ЖАСМИН ФРУЙТ-3 ООД 10 977.73 10 977.73 0.00 0.00 30 Сключен
Жени Николаева Семерджиева е регистрирана като ЗСФЛ на 04.05.2018 г. Стопанството й е разположено в землищата на с. Поляново и с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково и е с растениевъдно направление. България
 • с.Бисер
 • с.Поляново (общ.Харманли)
Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Женя Маринова Алексиева България
 • с.Порой
Стартова помощ за създаване стопанство на млад фермер Женя Алексиева 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Женя Петьова Кръстева България
 • с.Самуилово (общ.Сливен)
Стартова помощ за създаване и развитие на стопанство на младия земеделски стопанин Женя Кръстева, специализирано в производството на пресни плодове - праскови и череши отглеждани по метода на биологичното производство в преход и наемане на черешова градина, която също ще се отглежда по биологичен начин. 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Женя Стоянова Тодорова България
 • с.Дрянковец
Стартова помощ за създаване стопанство на млад фермер Женя Тодорова 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Жечко Стефанов Илиев България
 • гр.Шумен
Създаване на овощна градина кайсии 4,000 дка и сливи 2,383 дка 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Живко Тодоров Добрев България
 • с.Мъглен
Стартова помощ за създаване стопанства на млади фермери - Живко Добрев 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Заривка Юсеин Иланска България
 • с.Смолево
Заривка Юсеин Иланска 48 895.00 48 895.00 0.00 24 447.50 54 Сключен
ЗАХАРИ ЛАЙОШ ФЕРОВ България
 • с.Руец
Отглеждане на трайни насаждение - череши, кайсии и праскови 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Здравка Димитрова Василева България
 • с.Младиново
Стартова помощ за млад земеделски стопанин за отглеждане и създаване на трайно насаждение. 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Здравко Георгиев Местендиков България
 • Варна (BG331)
Отглеждане и развитие на земеделско стопанство в сектор "Плодове и зеленчуци" в област Варна 48 895.00 48 895.00 0.00 0.00 54 Сключен
Страница (12/42):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.