English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000776235 ОБЩИНА ДРАГОМАН България, гр.Драгоман, 2210, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 26
 • гр.Драгоман
Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“ – УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман, община Драгоман 486 136.96 486 136.96 0.00 0.00 36 Сключен
000776235 ОБЩИНА ДРАГОМАН България, гр.Драгоман, 2210, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 26
 • гр.Драгоман
Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ в гр. Драгоман 1 169 112.78 1 169 112.78 0.00 0.00 36 Сключен
000093524 ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ България, гр.Дългопол, 9250, ул. Г.ДИМИТРОВ № 105
 • Дългопол
"Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол" 97 482.76 97 482.76 0.00 0.00 36 Сключен
000133762 ОБЩИНА ЕЛЕНА България, гр.Елена, 5070, ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ № 24
 • гр.Елена
Реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена. 615 915.22 615 915.22 0.00 0.00 36 Сключен
000776242 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН България, гр.Елин Пелин, 2100, пл. НЕЗАВИСИМОСТ № 1
 • гр.Елин Пелин
„Подобряване на общинска образователна инфраструктура – СУ Васил Левски, гр.Елин Пелин“ 973 583.21 973 583.21 0.00 0.00 36 Сключен
000776242 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН България, гр.Елин Пелин, 2100, пл. НЕЗАВИСИМОСТ № 1
 • с.Елин Пелин
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин 1 173 409.42 1 173 409.42 0.00 0.00 36 Сключен
000970165 Община Елхово България, гр.Елхово, 8700, ул.Търговска № 13
 • гр.Елхово
"Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово" 1 172 166.99 1 172 166.99 0.00 0.00 36 Сключен
000776259 Община Етрополе България, гр.Етрополе, 2180, пл. "Девети септември" №1
 • гр.Етрополе
"Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе" 94 183.45 94 183.45 0.00 0.00 36 Сключен
000776259 Община Етрополе България, гр.Етрополе, 2180, пл. "Девети септември" № 1
 • гр.Етрополе
„Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ 1 171 854.19 1 171 854.19 0.00 0.00 36 Сключен
000505814 ОБЩИНА ЗАВЕТ България, гр.Завет, 7330, ул. ЛУДОГОРИЕ № 19
 • гр.Завет
 • с.Брестовене
 • с.Веселец (общ.Завет)
 • с.Острово
 • с.Прелез
"Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет" 1 152 716.33 1 152 716.33 0.00 0.00 36 Сключен
000386662 ОБЩИНА ЗЕМЕН България, гр.Земен, 2440, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 3
 • гр.Земен
Изграждане на спортна площадка на отрито в гр.Земен 97 630.91 97 630.91 0.00 0.00 36 Сключен
000776464 Община Златица България, гр.Златица, 2080, площад Македония № 1
 • гр.Златица
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОЛЕЙБОЛНА ПЛОЩАДКА- ГР. ЗЛАТИЦА 94 352.72 94 352.72 0.00 0.00 36 Сключен
000776464 ОБЩИНА ЗЛАТИЦА България, гр.Златица, 2080, пл. МАКЕДОНИЯ № 1
 • гр.Златица
"Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Златица" 1 172 396.37 1 172 396.37 0.00 0.00 36 Сключен
000235870 Община Ивайловград България, гр.Ивайловград, 6570, ул."България" №49
 • Ивайловград
"Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград " 1 168 422.15 1 168 422.15 0.00 0.00 36 Сключен
000235870 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД България, гр.Ивайловград, 6570, ул.България 49
 • гр.Ивайловград
"Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр.Ивайловград" 721 280.90 721 280.90 0.00 0.00 36 Сключен
000235870 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД България, гр.Ивайловград, 6970, ул.България
 • с.Железино
"Проектното предложение предвижда изграждане на Многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ , УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино " 97 746.12 97 746.12 0.00 0.00 36 Сключен
000413942 Община Искър България, гр.Искър, 5868, ул. ”Георги Димитров”№ 38
 • гр.Искър
"Реконструкция на комбинирано игрище "Хандбал и Волейбол"" 97 373.24 97 373.24 0.00 0.00 36 Сключен
000413942 Община Искър България, гр.Искър, 5868, ул. ”Георги Димитров” , № 38
 • гр.Искър
"Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър 505 873.57 505 873.57 0.00 0.00 36 Сключен
000505821 Община Исперих България, гр.Исперих, 7400, ул.”Васил Левски” №70
 • гр.Исперих
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих” 1 173 325.83 1 173 325.83 0.00 0.00 36 Сключен
000776299 Община Ихтиман България, гр.Ихтиман, 2050, Цар Освободител №123
 • гр.Ихтиман
Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман 1 172 185.08 1 172 185.08 0.00 0.00 36 Сключен
000852697 ОБЩИНА КАВАРНА България, гр.Каварна, 9650, ул. ДОБРОТИЦА № 26
 • гр.Каварна
"Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна" 96 559.66 96 559.66 0.00 0.00 36 Сключен
000565430 ОБЩИНА КАЙНАРДЖА България, с.Кайнарджа, 7550, ул.ДИМИТЪР ДОНЧЕВ № 2
 • с.Голеш (общ.Кайнарджа)
 • с.Средище
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”. 945 898.38 945 898.38 0.00 0.00 36 Сключен
000057001 ОБЩИНА КАМЕНО България, гр.Камено, 8120, ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ № 101
 • Камено
„Изграждане на площадки за спорт на открито” в УПИ - кв.13 А,находящ се в с. Трояново, Община Камено" и „Изграждане на площадки за спорт на открито”, ПИ № 1024, в кв.107, нaходящ се на ул.”Димитър Благоев" гр. Камено 89 130.49 89 130.49 0.00 0.00 36 Сключен
000931881 ОБЩИНА КАОЛИНОВО България, гр.Каолиново, 9960, пл. УКРАЙНА № 4
 • с.Загориче
Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче 97 790.00 97 790.00 0.00 0.00 36 Сключен
000931881 ОБЩИНА КАОЛИНОВО България, гр.Каолиново, 9960, пл. УКРАЙНА № 4
 • гр.Каолиново
 • с.Браничево
 • с.Пристое
 • с.Тодор Икономово
„Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“ 1 102 934.50 1 102 934.50 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (6/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.