English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000413999 Община Пордим България, гр.Пордим, 5898, ул. ИВАН БОЖИНОВ № 1
 • гр.Пордим
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Пордим по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 877 709.32 877 709.32 0.00 0.00 36 Сключен
000776477 Община Правец България, гр.Правец, 2161, пл. „Тодор Живков“ №6
 • гр.Правец
„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.”, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец“ 97 565.00 97 565.00 0.00 0.00 36 Сключен
000776477 Община Правец България, гр.Правец, 2161, пл. „Тодор Живков“ №6
 • с.Осиковица
Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица 488 824.94 488 824.94 0.00 0.00 36 Сключен
000776477 Община Правец България, гр.Правец, 2161, пл. „Тодор Живков“ №6
 • гр.Правец
„Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари , и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец , Обект: Реконструкция на вътрешна улична мрежа на гр. Правец, включваща подобект 17- ул.”Трети март” от пътно кръстовище с път I-3 до ОТ 377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при ОТ 326” 1 173 342.62 1 173 342.62 0.00 0.00 36 Сключен
102164063 ОБЩИНА ПРИМОРСКО България, гр.Приморско, 8290, ул. ТРЕТИ МАРТ № 56
 • гр.Приморско
Ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка“ в гр. Приморско 778 584.88 778 584.88 0.00 0.00 36 Сключен
102164063 ОБЩИНА ПРИМОРСКО България, гр.Приморско, 8290, ул. ТРЕТИ МАРТ № 56
 • гр.Приморско
 • с.Веселие
„Реконструкция и рехабилитация на улича мрежа и съоръжения и принадлежностите на територията на община Приморско“ 1 161 417.66 1 161 417.66 0.00 0.00 36 Сключен
000817956 ОБЩИНА РАДНЕВО България, гр.Раднево, 6260, ул. МИТЬО СТАНЕВ № 1
 • гр.Раднево
"Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево" 69 991.40 69 991.40 0.00 0.00 36 Сключен
000351795 ОБЩИНА РАКИТОВО България, гр.Ракитово, 4640, ул. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" № 57
 • с.Дорково
„Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито“ 95 998.34 95 998.34 0.00 0.00 36 Сключен
000471543 ОБЩИНА РАКОВСКИ България, гр.Раковски, 4150, пл. БЪЛГАРИЯ № 1
 • гр.Раковски
„Изграждане на спортни съоръжения за екстремни спортове в УПИ III – 2290, кв. 144 по ПУП на гр.Раковски” 81 987.70 81 987.70 0.00 0.00 36 Сключен
000471543 ОБЩИНА РАКОВСКИ България, гр.Раковски, 4150, пл. БЪЛГАРИЯ № 1
 • с.Белозем
Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II - 934, с. Белозем, Община Раковски 484 427.46 484 427.46 0.00 0.00 36 Сключен
000472200 ОБЩИНА РОДОПИ България, гр.Пловдив, 4000, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 1А
 • с.Крумово (общ.Родопи)
 • с.Ягодово (общ.Родопи)
Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община Родопи 97 631.18 97 631.18 0.00 0.00 36 Сключен
000472200 ОБЩИНА РОДОПИ България, гр.Пловдив, 4000, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 1А
 • с.Белащица
 • с.Браниполе
 • с.Оризари (общ.Родопи)
 • с.Цалапица
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Родопи 1 161 822.65 1 161 822.65 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 Община Роман България, гр.Роман, 3130, бул. Христо Ботев № 136
 • Роман
,, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА в УПИ І, пл.№991, кв.69 в гр.Роман , ОБЩИНА РОМАН 97 615.97 97 615.97 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 ОБЩИНА РОМАН България, гр.Роман, 3130, ул.ХРИСТО БОТЕВ №132-136 № 132
 • гр.Роман
„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, Община Роман – зелени площи до ул. Малък Искър” 665 933.44 665 933.44 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 ОБЩИНА РОМАН България, гр.Роман, 3130, бул.ХРИСТО БОТЕВ №132-136
 • гр.Роман
 • с.Камено поле
,,РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ЗОРА“ ГР. РОМАН И ОБОСОБЕНА ГРУПА С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“ 959 867.10 959 867.10 0.00 0.00 36 Сключен
000615075 ОБЩИНА РУДОЗЕМ България, гр.Рудозем, 4960, бул. БЪЛГАРИЯ № 15
 • гр.Рудозем
Мултифункционален спортен комплекс в кв."Възраждане" гр.Рудозем - етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол 91 870.80 91 870.80 0.00 0.00 36 Сключен
000615075 ОБЩИНА РУДОЗЕМ България, гр.Рудозем, 4960, бул. БЪЛГАРИЯ № 15
 • гр.Рудозем
 • с.Бърчево
 • с.Бяла река (общ.Рудозем)
 • с.Елховец
 • с.Чепинци (общ.Рудозем)
"Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем" 1 133 352.80 1 133 352.80 0.00 0.00 36 Сключен
000057211 ОБЩИНА РУЕН България, с.Руен, 8540, ул.ПЪРВИ МАЙ № 18
 • с.Вресово
 • с.Дъскотна
 • с.Преображенци
 • с.Руен (общ.Руен)
„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на община Руен". 1 171 250.36 1 171 250.36 0.00 0.00 36 Сключен
000159682 Община Ружинци България, с.Ружинци, 3930, ул. Георги Димитров № 31
 • с.Бело поле (общ.Ружинци)
 • с.Ружинци
„Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“ 96 716.96 96 716.96 0.00 0.00 36 Сключен
000159682 Община Ружинци България, с.Ружинци, 3930, ул. Георги Димитров № 31
 • с.Бело поле (общ.Ружинци)
 • с.Дреновец
 • с.Ружинци
"Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ 743 369.29 743 369.29 0.00 0.00 36 Сключен
000159682 ОБЩИНА РУЖИНЦИ България, с.Ружинци, 3930, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 31
 • с.Ружинци
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин 1 173 302.18 1 173 302.18 0.00 0.00 36 Сключен
000471582 ОБЩИНА САДОВО България, гр.Садово, 4122, ул. ИВАН ВАЗОВ № 2
 • с.Катуница
Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община Садово. 94 548.24 94 548.24 0.00 0.00 36 Сключен
000471582 ОБЩИНА САДОВО България, гр.Садово, 4122, ул. ИВАН ВАЗОВ № 2
 • с.Болярци (общ.Садово)
 • с.Катуница
 • с.Милево
 • с.Поповица
 • с.Чешнегирово
„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Садово“ 1 172 837.33 1 172 837.33 0.00 0.00 36 Сключен
000505928 ОБЩИНА САМУИЛ България, с.Самуил, 7253, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 2
 • с.Богданци (общ.Самуил)
 • с.Владимировци
 • с.Ножарово
 • с.Самуил
"Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Самуил" 1 164 597.87 1 164 597.87 0.00 0.00 36 Сключен
000505928 ОБЩИНА САМУИЛ България, с.Самуил, 7253, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 2
 • с.Богданци (общ.Самуил)
Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил 89 898.07 89 898.07 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (10/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.