English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ България, гр.София, 1606, бул. "Христо Ботев" № 55
 • гр.София
Техническа помощ за Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) чрез финансиране на организиране и участие в непланирани публични събития; международни прояви и технически срещи със службите на ЕК/комитети/работни групи към ЕК през календарната 2019 г. 150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • гр.София
Техническа помощ за Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез финансиране на разходи за: анализи,проучвания и изследвания;обучение на администрацията,ангажирана с ПРСР;изготвяне и разпространение на информация; обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР;оценки от Раздел „План за оценки" от ПРСР;наемане на независими консултанти/организации/експерти за изпълнение на задачи,свързани с ПРСР. 4 276 000.00 4 276 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. "Христо Ботев" № 55
 • гр.София
Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР към УО на ПРСР (2014-2020 г.) и разходи за възнагражденията за този персонал за периода 01.01. – 31.12.2019 г. 300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. "Христо Ботев" № 55
 • гр.София
Разходи в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-2020 г.) и разписани в длъжностните им характеристики; Изплащане на разходи за ДВПР,определени в съответствие с националното законодателство. 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • гр.София
Техническа помощ за Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) чрез финансиране на организиране и участие в непланирани публични събития; международни прояви и технически срещи със службите на ЕК/комитети/работни групи към ЕК през календарната 2018 г. 164 000.00 164 000.00 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен фонд "Земеделие" България, гр.София, 1618, бул. Цар Борис III 136
 • гр.София
Предоставяне на финансова подкрепа за доставка и поддръжка на компютърна техника и програмни продукти 635 000.00 635 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен фонд "Земеделие" България, гр.София, 1618, бул. Цар Борис III 136
 • гр.София
Предоставяне на финансова подкрепа за участие на администрацията на ДФ „Земеделие“, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. в технически срещи със службите на Европейската комисия (ЕК)/комитети/ работни групи, както и в участие на в международни прояви, директно свързани с развитието на селските райони 270 000.00 270 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен фонд "Земеделие" България, гр.София, 1618, бул. Цар Борис III 136
 • гр.София
Предоставяне на финансова подкрепа за организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г., както и организиране на обучения и/или информационни срещи за кандидати (потенциални бенефициенти) и бенефициенти по ПРСР. 900 000.00 900 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бул. Цар БорисIII, № 136
 • гр.София
Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед увеличаване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал. 1 540 000.00 1 540 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бил. Цар Борис III , № 136
 • гр.София
Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР 2014 – 2020 г., както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер. 2 490 000.00 2 490 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бил. Цар Борис III , № 136
 • гр.София
Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР 2014 – 2020 г., както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер. 2 490 000.00 2 490 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 Държавен Фонд Земеделие България, гр.София, 1618, бул. Цар БорисIII, № 136
 • гр.София
Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед увеличаване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал. 1 540 000.00 1 540 000.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.