English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000291627 Община Априлци България, гр.Априлци, 5641, кв.ЦЕНТЪРА ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 109
 • гр.Априлци
Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 761 500.61 761 500.61 0.00 0.00 36 Сключен
000413579 ОБЩИНА БЕЛЕНЕ България, гр.Белене, 5930, ул.БЪЛГАРИЯ № 35
 • гр.Белене
Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене" 583 817.87 583 817.87 0.00 0.00 36 Сключен
000159458 ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК България, гр.Белоградчик, 3900, ул. КНЯЗ БОРИС I_ № 6
 • гр.Белоградчик
"Обновяване на площад Възраждане, гр.Белоградчик" 780 247.01 780 247.01 0.00 0.00 36 Сключен
000320559 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА България, гр.Берковица, 3500, пл. ЙОРДАН РАДИЧКОВ № 4
 • Берковица
„Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ 365 163.87 365 163.87 0.00 0.00 36 Сключен
000320566 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ България, гр.Бойчиновци, 3430, ул. ГАВРИЛ ГЕНОВ № 2
 • с.Громшин
 • с.Кобиляк
 • с.Мадан
 • с.Мърчево
Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин 665 370.79 665 370.79 0.00 0.00 36 Сключен
000320580 ОБЩИНА БРУСАРЦИ България, гр.Брусарци, 3680, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 85
 • Брусарци
„Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци” 781 293.51 781 293.51 0.00 0.00 36 Сключен
000193058 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА България, гр.Бяла Слатина, 3200, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 68
 • гр.Бяла Слатина
„Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина” 782 234.29 782 234.29 0.00 0.00 36 Сключен
000320648 ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ България, гр.Вълчедръм, 3650, ул. БЪЛГАРИЯ № 18-20
 • гр.Вълчедръм
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“ 579 214.31 579 214.31 0.00 0.00 36 Сключен
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. България 10
 • гр.Вършец
Обновяване на градски парк, гр. Вършец 100 322.84 100 322.84 0.00 0.00 36 Сключен
000413691 Община Гулянци България, гр.Гулянци, 5960, Васил Левски №32
 • гр.Гулянци
 • с.Брест (общ.Гулянци)
 • с.Гиген
 • с.Долни Вит
„Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит, община Гулянци” 758 141.30 758 141.30 0.00 0.00 36 Сключен
000159554 ОБЩИНА ДИМОВО България, гр.Димово, 3750, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 137
 • гр.Димово
 • с.Арчар
Обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар 727 146.86 727 146.86 0.00 0.00 36 Сключен
000413725 ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ България, гр.Долна Митрополия, 5855, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 39
 • гр.Долна Митрополия
 • гр.Тръстеник
„Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ 751 489.68 751 489.68 0.00 0.00 36 Сключен
000413732 ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК България, гр.Долни Дъбник, 5870, ул. ХРИСТО ЯНЧЕВ № 59
 • гр.Долни Дъбник
„Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“ 755 623.37 755 623.37 0.00 0.00 36 Сключен
000413942 Община Искър България, гр.Искър, 5868, ул. ”Георги Димитров” , № 38
 • гр.Искър
"Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър 505 873.57 505 873.57 0.00 0.00 36 Сключен
000193243 ОБЩИНА КНЕЖА България, гр.Кнежа, 5835, ул. МАРИН БОЕВ № 69
 • гр.Кнежа
„Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ 780 830.59 780 830.59 0.00 0.00 36 Сключен
000193250 Община Козлодуй България, гр.Козлодуй, 3320, ул.ХРИСТО БОТЕВ № 13
 • гр.Козлодуй
 • с.Гложене (общ.Козлодуй)
Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй 769 576.07 769 576.07 0.00 0.00 36 Сключен
000193282 ОБЩИНА КРИВОДОЛ България, гр.Криводол, 3060, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 13
 • гр.Криводол
Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад - гр. Криводол 737 556.11 737 556.11 0.00 0.00 36 Сключен
000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ България, гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
 • гр.Луковит
Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в Луковит 765 705.75 765 705.75 0.00 0.00 36 Сключен
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ България, с.Медковец, 3670, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 26
 • с.Медковец
 • с.Расово
„Реконструкция, обновяване и изграждане на паркове и градини в селата Медковец и Расово на община Медковец“ 603 355.06 603 355.06 0.00 0.00 36 Сключен
000193371 ОБЩИНА МЕЗДРА България, гр.Мездра, 3100, ул. ХР.БОТЕВ № 27
 • гр.Мездра
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК "АЛЕЯТА", V-ти И VI-ти УЧАСТЪК, ГР. МЕЗДРА 777 431.29 777 431.29 0.00 0.00 36 Сключен
000193088 ОБЩИНА МИЗИЯ България, гр.Мизия, 3330, ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №25-27
 • гр.Мизия
 • с.Крушовица (общ.Мизия)
 • с.Липница (общ.Мизия)
 • с.Софрониево
Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница 522 061.88 522 061.88 0.00 0.00 36 Сключен
000413885 ОБЩИНА НИКОПОЛ България, гр.Никопол, 5940, ул. "Александър Стамболийски" № 5
 • гр.Никопол
Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол - Подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол; 632 288.44 632 288.44 0.00 0.00 36 Сключен
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • Оряхово
„Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово“ 774 805.77 774 805.77 0.00 0.00 36 Сключен
000413999 Община Пордим България, гр.Пордим, 5898, ул. ИВАН БОЖИНОВ № 1
 • гр.Пордим
 • с.Вълчитрън
 • с.Каменец (общ.Пордим)
 • с.Одърне
Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 780 346.00 780 346.00 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 ОБЩИНА РОМАН България, гр.Роман, 3130, ул.ХРИСТО БОТЕВ №132-136 № 132
 • гр.Роман
„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, Община Роман – зелени площи до ул. Малък Искър” 665 933.44 665 933.44 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (1/2):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.