English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-20.001-0008-C01
Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР към УО на ПРСР (2014-2020 г.) и разходи за възнагражденията за този персонал за периода 01.01. – 31.12.2019 г.
06.02.2019
01.01.2019
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Съгласно Раздел 15.6 на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и и Раздел 15.2 на Условия за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР допустими за изплащане по линия на техническа помощ са разходи за наемане на допълнителен персонал, вкл. дължимите към бюджета данъци, осигуровки, възнаграждения за платен отпуск и допълнително материално стимулиране съгласно националното законодателство. 
В изпълнение на Постановление № 209/10.08.2015 г. на МС и съгласно Методиката за подбор и назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на ПРСР 2014-2020 г. със средства от техническата помощ, след конкурентен подбор в дирекция „Развитие на селските райони“, при спазване на трудовото законодателство, могат да бъдат назначени до 30 служители в рамките на квотата, определена в Постановлението.
Допълнителният персонал към УО и РА ще изпълнява ясно разграничени дейности, пряко свързани с управлението и прилагането на ПРСР, на основата на сключен договор с УО/РА, но няма да има статута на постоянни служители. Срокът на договорите на тези служители няма да надхвърля крайната дата на допустимост на разходите по ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителният персонал ще бъде нает на срочен трудов договор, като предвиденото заплащане ще включва разходи за работна заплата за съответната длъжност, допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, възнаграждения за платен годишен отпуск, дължими обезщетения, разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в размер до 80% от основната месечна заплата, както и дължимите осигурителни вноски и данъци, определени в съответствие с националното законодателство.
Дейности
  • Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР към УО на ПРСР (2014-2020 г.) и разходи за възнагражденията за този персонал за периода 01.01. – 31.12.2019 г.: Съгласно Раздел 15.6 на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и и Раздел 15.2 на Условия за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР допустими за изплащане по линия на техническа помощ са разходи за наемане на допълнителен персонал, вкл. дължимите към бюджета данъци, осигуровки, възнаграждения за платен отпуск и допълнително материално стимулиране съгласно националното законодателство. В изпълнение на Постановление № 209/10.08.2015 г. на МС и съгласно Методиката за подбор и назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на ПРСР 2014-2020 г. със средства от техническата помощ, след конкурентен подбор в дирекция „Развитие на селските райони“, при спазване на трудовото законодателство, могат да бъдат назначени до 30 служители в рамките на квотата, определена в Постановлението. Допълнителният персонал към УО и РА ще изпълнява ясно разграничени дейности, пряко свързани с управлението и прилагането на ПРСР, на основата на сключен договор с УО/РА, но няма да има статута на постоянни служители. Срокът на договорите на тези служители няма да надхвърля крайната дата на допустимост на разходите по ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителният персонал ще бъде нает на срочен трудов договор, като предвиденото заплащане ще включва разходи за работна заплата за съответната длъжност, допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, възнаграждения за платен годишен отпуск, дължими обезщетения, разходи за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в размер до 80% от основната месечна заплата, както и дължимите осигурителни вноски и данъци, определени в съответствие с националното законодателство.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой бенефициенти и потенциални кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., успешно преминали обучения с цел подобряване на капацитета в страната и чужбина, Целева стойност: 5 000.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители на УО и РА, преминали семинари и обучения в страната и чужбина с цел подобряване на административния капацитет (вкл. в областта на обществените поръчки), Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проведени семинари и обучения в страната и чужбина в областта на обществените поръчки (брой семинари и обучения), Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени/изпълнени дейности за намаляване на административната тежест за бенефициентите и потенциалните кандидати по ПРСР 2014 – 2020 г., Целева стойност: 75.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

300 000.00 BGN
300 000.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
  • [1] Не се прилага
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 45 000.00 0.00 255 000.00 300 000.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 45 000.00 0.00 255 000.00 300 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.