English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0038-C01
Насърчаване на Група производители в сектор "зеленчуци"
12.02.2019
12.02.2019
16.06.2021
Сключен
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Пазарджик, с.Мало Конаре

Описание

Стопанството на Групата производители „АГРО ДРИИМС-2016 ” ООД се намира в Южна България . в землището на с.Мало Конаре общ.Пазарджик обл.Пазарджик . където се отглеждат домати-оранжерийни и др.зеленчуци . Стопанството не попада в район с прородни и други ограничения, характеристиките на района по отношение на почвени показатели , климатични и географски характеристики са в пълно съответствие с екологичните изисквания на стопанството. В ГП членуват икономически самостоятелни производители, които автономно вземат решения за организиране и осъществяване на своето производство , с цел създаване на маркетингов принцип, като основната роля на групата е да събира продукцията на своите членове и да я реализира на пазара. Описание на дейността на група:
• Възможности планиране на производството.
• По-добри възможности за реализация на произведеното на по-добри цени.
• Заемане на по-силни позиции на пазара по отношение на купувачите (особено когато са супермаркети).
• Намаляване на общите производствени разходи.
• Прилагане на земеделски практики, опазващи околната среда.
• Оказване на техническа помощ на членове, като ги снабдяват с техника за обработка Ползи за пазара:
• Концентрация на предлагането - доставки на по-големи количества.
• Постоянност на предлагането и ритмичността на доставките.
Дейности
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства
 • Членовете на Групата производители са с намерение да участват в информационни кампании (семинари, лекции, курсове, обучение) по проблемите на опазване компонентите на околната среда: Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор. Кандидатът е с намерение да участва в информационни кампании (семинари, лекции, курсове, обучение) по проблемите на опазване компонентите на околната среда, ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните и поддържане на добри земеделски практики.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

9 934.05 BGN
9 934.05 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 993.41 0.00 8 940.64 9 934.05
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 993.41 0.00 8 940.64 9 934.05

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.