English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0031-C01
Учредяване и развитие на група на производители Хайдушко мляко
08.02.2019
08.02.2019
30.08.2023
Сключен
Местонахождение
 • България

Описание

Водени от вярата, че заедно са по-силни четирима фермери създават група на производители Хайдушко мляко ООД. Групата се създава, за да подпомогне дейности несвойствени за фермерите, като обучения, посещения за обмяна на опит, консултации свързани с производствения процес и цялостната дейност на стопанството, посредничество при реализацията на суровото мляко, изготвяне на проекти по мерки и схеми и др. За тази цел групата ще наема специалисти и експерти, които да предложат съответните услуги на членовете й. През годините ще се работи за подобряване на селекцията при животните и получаване на мляко, според пазарните изисквания. В периода на изпълнение на БП ще бъдат организиране обучения и обмени на опит, вкл. посещение на призната в сектор мляко група/организация на производители от Австрия или Германия
Дейности
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси: Осигуряване на експерти и консултанти, които да консултират членовете на групата по предложени от тях теми. Действието е свързано с цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като представя директни ползи от членството в Хайдушко мляко ООД. Управителят на групата ще прецени дали консултациите водят до изпълнение на поставената цел и ще следи за качественото им изпълнение. В годините ще бъде създаден списък на контрагенти, които предлагат качествени услуги и по този начин ще се постигне по-бърза реакция на нуждите на членовете.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : След направено проучване сред членовете на групата ще бъде организирано посещение на изложение по животновъдство в България и/или Европа. Дейността води до постигане на цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като се затвърждава усещането за колектив и ползите от това да работиш в екип.
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро: Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор е целта, която се постига с настоящата дейност. Посредничеството на групата ще осигури постигане на икономическа изгода от членството в подобен род обединение и ще гарантира изкупуване на продукцията от фермерите.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : За постигане на цел Подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания ще се реализира посещение на реално работеща група/организация на производители в сектор мляко от България, с която да се обмени опит и добри практики.
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси : Опитът в сдружаването в България е изключително малък. В следствие на това на членовете на Хайдушко мляко ООД ще бъде организирано посещение с обмяна на опит с чуждестранна група или органзиация, призната в сектор мляко. Тази дейност е свързана с изпълнение на цел Подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси. : ЕС отделя изключително голямо внимание на екологията и опазването на околната среда. Това е причината да се планира обучение в тази посока, което да подготви фермерите за промените, които до голяма степен касаят тяхното земеделско производство. С тази дейност се постига цел Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор, тъй-като основната роля на групата е да подготви членовете си за бъдещите предизвикателства.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

977 900.00 BGN
977 900.00 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 97 790.00 0.00 880 110.00 977 900.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 97 790.00 0.00 880 110.00 977 900.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.