English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG06RDNP001-9.001-0044-C01
Стратегия за развитие на организация на производителите на пчелни продукти "Амброзия и приятели" ООД.
11.02.2019
11.02.2019
29.09.2021
Сключен
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Разград (BG324), Лозница, гр.Лозница

Описание

"АМБРОЗИЯ И ПРИЯТЕЛИ" ООД е организация на производителите / ОП / на пчелен мед и пчелни продукти създадена през 2016 г. Създадена е съгласно изискванията на Наредба № 12/2015 г. на МЗХ за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители и е призната за Организация на производителите на земеделски продукти в сектор „Мед и пчелни продукти“ през 2016 със заповед РД09- 743 от 30.09.2016г. 
Организацията е 6 члена – четири физически лица и две юридически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители с основна дейност отглеждани на пчелни семейства и производство на пчелни продукти.
Дейности
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите: Планирането на производството е ключова дейност за една организация на производители и цели да постигне максимална рентабилност на стопанствата членуващи в нея и задоволяване на нуждите на пазара. Действията насочени към планиране на производството в „АМБРОЗИЯ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД , имат за цел създаване на обща производствена програма на членовете на организацията, базирана на следните 6 компонента: -определяне на пазарното търсене и предварително договаряне на количества, видове и качество на продукцията; - планиране на необходимите материали за производството и опаковането на продукцията в стопанствата; - оценка на производството на индивидуалните стопанствата в организацията на база капацитет, налично оборудване, производителност и качество на продуктите; - планиране на необходимата работна ръка в стопанствата; - унифициране на производствения процес в стопанствата; - задаване на производствени цели на членовете на организацията и периодично следене на тяхното постигане;
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро.: В момента в България 95% от произведеният пчелен мед се продава на български търговски дружества осъществяващи дейности по преработка и износ на пчелните продукти. Ще бъде направено проучване на възможноста за директни продажби на външните пазари където стойността на продуктите е с минимум 20 % по висока.
 • Приемане на нов/и член/ове в групата организацията на производители. : Организацията се разраства с бързи темпове, като се очаква броя на отглежданите от членовете й пчелни семества да достигне 3000. Това ще доведе увеличение на произвежданите количества пчелени продукти, основен фактор при сключване на международни търговски сделки
 • Действия по обучение. : В организацията членуват биологични производители, както и такива в период на преход. Ще бъдат организирани срещи за разясняване на нормативни изисквания при производството на пчелни продукти -биологични и конвенционални - методи, използвани препарати за ВМД и др. В рамките на изпълнение на бизнесплана е планирано посещение на членовете на организацията в кооператив на пчелари в друга държава членка от ЕС. Целта на посещението е обмяна на опит и трансфериране на добри практики.
 • Създаване на собствена марка пчелни продукти. : Намеренията на ОП са да успее да разрабооти собствена търговска марка пчелни продукти., предлагащи се в търговската мрежа.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Финансова информация

135 015.45 BGN
135 015.45 BGN
0.00 BGN
90.00 %
 • [1] Не се прилага
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕЗФРСР Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 13 501.54 0.00 121 513.91 135 015.45
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 501.54 0.00 121 513.91 135 015.45

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.